KROXIKA MIAST A POZNANIAsystematyki zawiera dziś przeszło 1 i pół tysiqca gatunków roślin, w tem dużo drzew i krzewów, O. B. S. powstał współnemi siłami :Magistratu i Kuratorjum IIozna11skicgo okręgu szkolnego. Zarzqd miasta ocpniając w pełni znaczenie tego ogrodu, nie szczędził środków na jego urządzenie. Koszty utrzymania O. B. ponosi l{uratorjum szkolne w Poznaniu, zaś miasto wypłaca stałe roczne subwencje. Zaznaczam) przy sposobności, że jako to już stwierdzono na wiełu przykładach, warunki klimatyczne Poznania sprzyjają aklimatyzacji różnych drzew i krzewów obcokrajowych, nawet takich, które w sąsiednich krajach zachodnich wymagają zabezpieczenia na zimę. Nadmieniamy też, że na Sołaczu, przy ul. Niestachowskiej znajduje się Ogród Dcndrologiczny Uniwersytecki, założony przez wydział rolniczo-leśny Uniwersytetu Pozn., dla jego włai'nych cełów dydaktycznych i naukowych. Został on przerobiony z prywatnego parku, stą,d znałazł się tu drzewostan stary, dość obfity, zawierający niejedną osobliwość dendrologiczną. Są tu m. in. dorodne Ailantusy, morwy, Amelanchier i stare bluszcze. W przyszłości ten ogród hędzie rozszerzony kosztem przyległych terenów leśnycll. \V pobliżu rzeczonego O. D. u., przy ul. NiestachowskicJ i Sołackiej, tenże wydział Uniwersytetu posiada swój ogrórl doświadczalnyo g ród k i d z i a ł k o w e. Kogo w Poznaniu nie stać na willę z ogrodem, ten stal'a się wydzierżawić szmatek ziemi w Ogródkaeh Działkowych. Zakładanie ich w Wiełkopolsce zapoczątkowano jeszcze za czasów zaborczych; najpierwsze powstały w Gnieźnie już w 1905 l' Przed wojną światową było w Poznaniu zaledwie 5 ogrodów działkowych, na obszarze 15 ha ogółem. Za polskich rządów akcja ta rozwinęła się znacznie. . Dziś jest tu 18 ogrodów, liczą one 2.000 działek zgórą i obcjmują 100 ha. czem Poznail imponuje innym miastom Hzplitej. Założone w różnych dzielnicach miasta - są one wielkiem dobrodziejstwem dla mieszczan.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry