KROKIKA :\IIASTA POZAL\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

Zaś n a b r z e g u p r a w y m tej rzeki, we wschodniej części miasta (Rataje, Śródka) obszerne tereny pofOJ'teczne poczęlo miasto przygotowywać pod w i e l k i e p ark i i z i e l ellI" e. Uzupełniq Olle i zamkną pierścień zieleni łewego brzegu Warty.

Nowy w 1928 r. założony ogród przy gmachach chemji i anatomji Uniwersytetu, które znalazły się w obrębie Powszechnej Wystawy I{rajowej 1929 l'., - otrzymuje Poznail w spadku po tej wystawie. Ogród ten założono w nowoczesnym stylu architektonicznym i ozdobiono suto roślinnością. W czasie niedługim przybędq Poznaniowi dwa wielkie parki, swą rozległością przewyższające kilkakroć ogrody poznail!>kie przedwojenne. Iianowicie: (pomijamy piękny park na Cytadeli.) Park narodowy na l\1alcie, przy szosie do Kobylepola. Już w 1919 r. us)"pano tam "kopiec wolności" i rozpoczęto zakładanie parku. W 1922 r. przerwano te prace ella braku środków. Tereny na Malcie mają rychło wejść w obręb miasta, wtedy wznowione będą prace nad założeniem tego parku. Park ludowy w Dbinie. \V Dębinie jest 85 ha lasu miej::;kiego, składającego ::;ię ze starych brzóz, buków, dębów, wiązów i sosen. Posadzono tu też w czasach późniejszych sosnę Banka i różne drzewa parkowe. Dbina jest ulubionem miejscem wycieczek mieszkal1ców Poznania, Przez zadrzewienie dobranych 80 ha terenów sąsiednich w stronę Lubonia, tercn Dębiny powiększy się do 108 ha i zamieni się w przyszłości na duży park leśny. Zarząd miasta Poznania nie zapomina też o p o t r z e b a (' h s P o r t u, rozwijającego się coraz bardziej w miastach Rzplit. Szereg placów do zabaw i boisk sportowych powstało ostatnio w Poznaniu z inicjatywy prywatncj, przy wydatnej pomocy miasta, jako to hoisIw "S o koł aU i hoisko klubu "'portowego ,,\Va r t a".

"Wesoły ogródek" miejski przy moście Teatralnym - jest przeznaczony dla zimowego sportu saneczkowego. Strome stoki przy moście są tu pięknie obsadzone krzewami i drzewami: jesionami i kasztanowcami, sosną austrjacką, jodłą halsamiczną i jałowcem chińskim.

Miasto wybudowało dziś wielki stadjon sportowy na błoniach \Vildeckich. Stadjon ma otrzymać bogatą szatę zieleni; będzie on otoczony alejami drzew i skupinami parkowemi. M i e j s k i e z a kła d y o g r o d n i c z e h o d o wl a n e.

Dla zapotrzebowania ogrodów i plantów miejskich w rośliny niezbędne, miasto Poznań posiada: a) Zakład hodowłany w Górczynie, przy ul. Palacza 14. Teren ohejmuje 2 ha. Są tu produkowane drobne rośliny kwiatowe i dekoracyjne. W 1929 r. zbudowano tu szereg nowych 'izklarni.

h) Szkółki drzewek na J eżycach, przy ul. Dąhrowskiep-o, na obszarze 9,3 ha, dostarczają miastu potrzebnych drzew i krzewów. Pozatem, jako handlowe przedsiębiorst\va dochodowe miasto prowadzi od 1923 r. w przyłączonym do miasta swym dużym majątku w Naramowicach na 52 ha. szkółkę drzew owocowych, prócz tego płaJltacje warzyw na Szelągu na polach odcieków miejskich; też w Naralllowicach prowadzi na 40 ha. warzywa j na 150 ha wiklinę. Przez rok cały 200 ludzi przeciętnie zatrudnia Dyrekcja ogrodów miejskich. Jest nad nimi 8 dziełnicowych ogrodnikówkierowników, 1 inspektor i 1 kierownik techniczny (starszy technik). Administrację biurową prowadzi sekretarz miejski. \V zakresie dydaktycznym, dorobkiem Poznania znakomi tym jest - Ogród Botaniczny szkołny na J eżycach, ul. Dąbrowskiego.

Obejmuje on 3,5 ha. Zakładanie O. B. ł'OZpoczęto w 1922 r., zaś ogród otwarto w jesieni 1925 r. jest to jedyny w Polsce tak rozłegły ogród w tym rodzaju. Uwzględniono tu najnowsze zdobycze nauki a także ogrodniczej I,echniki.

Pozna11ski O. B. słuy do cełów pedagogicznych dła praktycznej nauki botaników szkół poznailskich oraz uniwersytetu, akże dla celów naukowych. Są tu działy s)"stematyki roślin, biologiczny z basenem dła roślin wodnych i błotnych oraz dział roślin użytkowych. Dział

17g

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry