DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 4 min.

Następnie uporządkowano p ł a c p r z e d I{ a t e d rą oraz zieleńce przed kościołem P a n n y M a r j i i przeli P r o b o - s t w e m. Przekształcono i upiększono p l a c N o w o m i e j s k i i zwłaszcza p l a c Wo ł n o ś c i. Na tym pierwszym przeprowadzono nowe drogi proste na miejsce ścieżyn krętych bezcełowych, zyskując przez to większe powierzchnie trawników. Na olm t)-ch placach z nadmiaru drzew usunięto schorzałe i szpetne P!al" \Volnośei otoczono trEwllikiellL i nizkim żywopłotem.

obsadzono zrzadka rzędem topoli włoskich i wiązów stożkowych. Na wschodnim jego kralleu urządzono wielki kwietnik oraz zejście architektoniczne. Na krańcIJ za('hodnim wznosi się taras przed cukiernią, przystrojony ro51inami.

W stosunku do ogrodów i zadrzewieil, które pozostawili zahorcy, za polskich rządów pod płanty miejskie zarezerwowano r o z l e g ł e t e r e n y n o we. \V ciągu ostatnich 10 lat łiczba miejskich drzew, zieleńców i ogrodów na ulicach w Poznaniu wzrosła znacznie, inne już rozpoczęto zakładać i jeszcze ma powstać ich szereg znaczny. Przytem miasto kieruje się staje i konsekwentnie nowemi potrzebami ogrodnictwa miejskiego, wywoływanemi rozbudową Poznania. Więc dyrekcja ogrodów miejskich przystąpiła do odpowiedniego z a d r z e w i e n i a u l i c i upiększenia ich w ten sposóh, biorąc przy tell pod uwagę ich charakter. Przeto szerokie ulice "reprezentacyjne", aleje i promenady - są wysadzone dwoma luh 3-4 rzędami drzew o koronach okazałych. Na uli('ach mniej ożywion)'ch sadzi się dużo drzew lecz o koronach małych, hy umożliwić dostęp światła i powietrza do mieszkall. Zaś powściągliwie są wysadzane drzewami ulice o bardzo ożywionym ruchu pieszym, aby go nie hamowały; ozdobą takich ułie mają być przystrojone zielenią i kwieciem okna i bałkony, zaś fasady domów - pnączami. \Vyhór gatunków drzew do obmdzania ulic w Poznaniu ulegał pewnym zmianom, co spowodowało dodatnie urozmaicenie tych zadrzewieil.

Najpierw ulubionem drzewem był zwykły kasztanowiec; wysadzono nim ul. Libelta i Zwierzyniecką; zaś kaszt. czerwonym - ul. Starościń'iką. Sadzono też lipę - T. cordata (ul. Ratajczaka) i czerelllchą P. serotina (ul. Zwierzyniecka). Póżniej faworyzowano platan - P. acerifolia, - dziś zwałczany (ul. LibeJta, Łąkowa, Marszałka Focha) oraz głogowiec - C. mon. f. rubroplena (ul. LiheJta, Słowackiego), akację Bessona (ul. 3 Maja), klon zwykły - A. pIat. (ul. św. Czesława), jesion zw. (ul. Kanałowa), łipę zwykłą - T. intermedia (Rynek Łazarski) i krymską - T. euchlora (ul. Konopnickiej, Śniadeckich). W czasie ostatnim na ułicach Poznania posadzono najwicej wiązów, mianowicie: w. górski - U. montana (ul. Szamarzewskiego), w. rosły - U. vegeta (ul. Górna Wilda, Droga Dębińska), w. holenderski - U. hollandica (ul. Wjazdowa, Górna Wilda) i U. prestens - na płacu Wolności.

Aby podnieść stan zdrowotny dziatwy i młodzieży - założono w różnych punktach z i e ł e ń c e z płacami i boiskami dla zabaw. Więc założono zieleniec przy ul. Kościelnej - w 1921 r.; zaś w roku następnym zieleniec przy kościele Panny ;\Jarji. \V 1925 r. założono plac do zabaw przed kąpieliskiem na Dębinie pysznie urządzonem nad Wartą (t. zw. "Łazienki" z płażą słoneczną; tell plac urządzono na trawniku, okolono go aleją lipową i ozdobiono nieco skupinami parkowemi. Tu obok założono duży cI z i e c i n i e c n a d War t ą.

Postawiono tu budynek odpowiedni z dużemi podcieniami.

W budynku mieści się sałka do zabaw, s7atnia i mleczarnia.

Jest to rozległe hoisko trawnikowe, dla chłopców i dziewcząt oddzielnie. Dzieciniec jest 7adrzewiony. Ten dzieciniec jako i plac przed kąpiplbkiem okalają z wszystkich stron zbudowane na bardzo wysokich nasypach zadamionych drogi. W 1928 r. założono zieleniec przy ul. Przpmyslowej i drugi przy zbiegu ul. Czajczej i Dolnej \Vildy. Obydwa mają urządZOlH' płace do zalJaw dla dzieci. W zorowy o g ród z z a g o n k a m i i hoi!'kami do zabaw przy ul. Dąbrowskiego założono z funduszów miejskich - dla T-wa Opieki nad dziećmi ,,\Varta". Dzieci niezamożnych mieszczan ha,\ ią się tu, spędzając wesoło i zdrowo czas WOhl)-. Jest projektowane założenie ogrodów tego typu we wszystkich dzielnicach miasta. Pozatem w wielu miejscach wydzierżawia miasto czasowo p l a c e przeznaczone p o d z a b u d o w ę, op-radza je, zadarnia, ustawia ławki, u::;ypuje kup)- piasku i -- oddaje na użytek dziatwy tam, gdzie jest brak w pobliżu ogrodów miejskich i zieleńców. Na takich płacach latem roi się od dziatwy i ich opiekunów. SzczęśliwYlIl zbiegiem okoliczności niezahudowano przed wojną cmentarzy, położonych na stokach wałów forteczn)-ch. Umożliwia to stworzenie w niedalekiej przyszłości szerokiego p a s a p l a n t ó w z i e l e n i od Warty i Błol1 \Vildpckich - przez terellY martwych torów kolejow'ch na zachodzie - do stoków Cytadeli !la północ)-. Więc najpierw dziś istniejący zielony pas (a) wewnętrzny I)lantacji zwany "Wałami" (I{róI. Jadwigi itd. patrz wyżej) - ma h)-ć dalej poprowadzollY wzdłuż Cytadeli do rzeki Warty. .Jako odpowiednik do tego całego pasa wewnętrznego - powstaje p a s (b) z i e l e n i d o koł a n o w s z y c h d z i e In i c. Jego zaczątkiem w zachodniej części miasta jest aleja okrężna, podzielona na odcinki nazwane alejami Reymonta. Przybyszewskiego, Żeromskiego. Dwa pierwsze już są zadrzewione, Ma hyć też przeproWadZOll) północny pas (c) zieleni od Cytadeli ku Naramowicom. Południowy pas (d) zieleni powstaje na zachodnim nadhrzeżu \Varty, przeznaczonym na płace do zabaw i ćwiczeń sportowych. \Vybudowano tu w r. 1928/9 stadjon. Powstanie tu duży park miejski, który ma być złączony z lasem miejskim "Dębina" naprzeciw Starołęki. W parku tym powstanie również około 200 ogródków działkowych. Inny (e) pas zieleni od cmentarza M. Magdaleny jest projektowany przez Przepadek, park na Sołaczu. przyszły Ogród I>endrologiczn)" i Golęcin w stronę Kiekrza.

\Vszystko to n a l e w y m b r z e g u \Varty.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry