DZIAL BIEŻĄCY'

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

Planty na \Vałach stanowią aleje spacerowe; z jednego boku mają jezdniQ zadrzewioną, z drugieg_o wązki pas ziełeni, założony parkowo (skupiny i trawniki). Otrzymały one pożądane urozmaicenie przez obsadzenie odcinków poszczególnych odmiennymi gatunkami drzewałejowych. Wał y I{ ról o w e j J a d w i g i, obok jezdni mają ałeję spacerową z 2 rZQdów k ł o n u z w y k ł e g o, oraz pas na kilka metrów szerokiej, gęstej skupiny drzew i krzewów, oddzielającej aleję od płaców budowłanych będących tu odłogiem. \V a ł y War n e ń c z y k a są przedłużeniem poprzednich.

Istniejącą tu jezdnię obsadzono z jednej strony zwykłymi dębami długoszypułkowymi (starsze sadzenie), z drugiej wiązami (sadzenie nowe). Między dębami i jezdnią pozostawiono pas 3 mtr. szeroki dla cyklistów. \Viodąca pod dębami aleja spacerowa graniczy z wysoką skarpą - urządzoną parkowo. Posadzono tu m. in. krzewiaste gatunki klonów, dęby: Quercus cocinea i Gleditschia. Wał y Z y g m u n t a S t a r e g o mają a l e j ę spacerową z 2 rzędów p i ę k n y c h b r z o s t ó w, o wyniosłych, łekkich i kształtnych koronach. Lrok tej aleji podnosi sąsiedztwo zadrzewień starego cmentarza ewang. i ogrodu l\1arcinkowskiego. \V a ł y Waz ó w m.ają aleję obsadzoną lipą średnią - T. intermedia. \V a ł y L e s z c z Y il S k i e g o - lipą krymską - T. euchlora i p ł a t a n e m.

Równoległe do zachodniego wev,nętrznego pasa zieleni - w bli:-;kiej odległości ciągną się w kierunku odwrotnym kolejno - od ptiłnocy ku południowi - \V a łyK o ś (' i u s z k i, J a n a III.. Z Y g m li n t a A u g u s t a, J a g i e ł l o ń c z y k a, J a g i e ł ł Y wreszcie Wał y K a z i m i e r z a \V i e l k i e g o. Ciągną się one mianowicie od placu Niepodłegłości aż do mostu Św. Rocha. \Vały Kościuszki mają aleję obsadzoną k a s z t a n o w c e m pełnokwiatowpn. \Vały Jana III - wiązem rosł)"m - Ułmus vegeta. :\Iiłe bardzo wrażenie spaceru przez te wały psuje zamykający je wodotrysk, nagi, hez zielonej oprawy, temhardziej, że stąd

wychodzi się na ul. \Vjazdową pomiędzy monumentalne budowle Ziemstwa Rredytowego i Zamku. Przerwane tu planty (pas wewnętrzny zachodni) ciągną się dalej przy Zamku i następnym budynku monumentalnym Urzędu Ziemskiego; mimo gmachu Teatru \Vielkiego ciągną się WałyB a t o r e g o, za nimi Wały L e s z c z y ń s k i e g o, aż do placu Niepodległości, przy któITm się koilCZą. Z drugiego boku Teatru Wielkiego eiągną się Wał y Waz ów. \Vszędzie są tu cieniste aleje spacerowe, wszędzie ławki dla spoczynku spacerujących, może zbyt rzadko rozstawione. Wszędzie tu planty są dobrze pielęgnowane; drzewa alejowe i skupiny oraz trawniki nie noszą śladów pyłu ulicznego i suszy nawet w końcu łata. Jest tu bardzo czysto, niema śladu śmieci, mimo że kosze do nich bardzo rzadko są rozmieszczone. Obsadę lVałów Batorego i Wazów stanowią cenne krzewy parkowe, w tem pięknie kwitnące pigwy japoilskie, Renia jap.. Rhodotypus kerrj., tawuły (Spiraea) oraz wiecznie zielone bukszpan)' i cisy w kilku odmianach. 7) "Z i e lon e O g ród k i" przy ul. Strzeleckiej - są jednym ze starszych ogrodów spacerowFh miasta. Znajdują się tu starsze egzemplarze Ailanthus głand, Fraxinus lentiscifolia, Gynmocladus canad., Sophora jap. Prócz ogrodów spacerowych założono w Poznaniu przed wojną światową szereg zieleilców i płaców zadrzewionych. \V ostatniem dziesięciołeciu na wielu z nich przeprowadzono korzystnie zmiany gruntowne. \V o d r o d z o n e j P o l s c e dyrekcja ogrodów miejskich wzięła na się zadanie postawienia o g r o d ó w i z i e ł e il ców w mieście n a s t o p i e w i e l k o m i e j s k i e j, europejskiej. To co pozostało po zaborcach ulepszono, rozwinięto i dostosowano do nowego charakteru miasta i do nowych prądów zdobnictwa miejskiego. Odświeżono trawniki, uporządkowano skupiny drzew i krzewów, zaś w szkólkach drzew rozpoczęto produkcję l'oślin niezbędnych dla uzupełnienia i powiększenia zieleni w mieście. Znacznie powiększono kwietniki w ogrodach i na plantach miejskich, by nadać im więcej uroku.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry