DZIAŁ BIEŻĄCYłolistny, drzewko monvy białej, Sophora japonica, Ailanthus glaud., Paulovnia. Piękny zespół iglastych okala ałpinum. Obok kosodrzewiu)- alpejskiej są tu m. in. cedry - Cedrus atlantica, Limby - Pinus cembra, Ahies cephalonica, Taxodium destichum, jałowce pełzające - Juniperus Sabina. Małą w)-sepkę na stawie porastają śród 1icznych krzewów Ptf'rIJl"aria, wif'rzh)- placzą('e i hiałodrzew - Populus alba Bolleaua. Wszystko to występuje przepięknie na tle szmaragdowych trawników, utrzymanych nadzwyczaj starannie tak samo jal{ skupiuy i park cały wogółe. \V miejscu ollslouiQtem jest tu z b i ó r roś l i n s k a l - n y C h t a t r z a ń s k i c h (przedtem t. zw. "alpinum"), zaś obok - skupiny zasadzono dobór bylin kwitnących, wtem piękue floksy. Czr;-ść północną parku, po usuniętym w 22 r. budynku restaura(Tjnym - zaj:;i.ł duży parter kwiatowy, bogato prz)-hrany pięknemi rabatami z róż i różaneczników. ;Jest tu też wspaniały wodotrysk, wyrzucający wysoko kilka potężnych strumieni wody. WielokątII)' basen tej fontann) otacza suta rabata pięknych kwiatów, okolona trawnikiem. Na północnym krailcu parku, na szerokim tarasie podniesioł1pn, zbudowano w i e l k ą s z k l a r n i ę o konstrukcji żelaznej, bardzo kształtną. 1\Ia ona 7 oddziałów: środkowy - to palmiarnia, skrajny lewy zawiera kaktusy i tłustosze, ugrupowane nader efektownie, \v skrajnym prawym pomieszczono wielki basen z ciepłą wodą, w kt.órej rośnie i kwitnie wspaniała ołbrzymia Yictoria Hegia. Jest też oddział dla innych roślin podzwrotnikowych, australijskich. zimo-zielonych. Są tu wspaniałe stor('Zyki, paproeie i rośliny użytkowe, jak hawełna, herbata, kakao, wanilja. Lstawiono tu akwarja ze zbiorami rybek zdobnych; urząd7.0no też legowisko dla - 2 krokodyli. Szklarnie są ogrzewane w górze parą, dołem wodą gorąe,Q., .

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

majQ. nowoczesne wietrzniki i mechauiczne rozpylacze.

W HJ28 r. park \Vilsona otrzymał nowe ogrodzenie i ładl1 bramę wejściową od ul. Marsz. Focha. Na czas Powszechnej Wystawy Krajowej 29 r. włączono ('.11ły park lViIsona do terenow wystawowych, jako łącznik między wschodni:.t i zachodnią jej częścią. Ustawiono w nim piękny pawilon ]mt szklanych, cały ze szkła blyszczącego dniem na. słoilCU, zaś wieczorem rzęściście uiluminowany, tak samo jnk i pałmiarnia. Ten pawilon pozostawiono w parku na stałe. 5) P ark n a S o ł a c z u, na tem przedmieściu został za]ożony na miejscu dawnych moczarów, na dużyn terenie 12,8 ha. Przerzyna go strumieil \Vierzbak, który rozszerza się tu i 1\\10rzy stawy. Ten duży i piękuy park jest drugim z rzędu, naj hardziej ulubionym w Poznaniu ogrodem spacerowym. Swój wygląd dzisiejszy otrzymał on w HJ13 r. Dziś może jest zhyt zagęszczony, mało ma widokó\v głębiej sięgających \V parku jest przestronna łąka dła gier i zabaw.

Stawy są ładnie obsadzone drzewami. Nad największym z nich rośnie piękna grupa sosen austryjackich i kosodrzewiny - Pinus montana. \\1 innych miejscach posadzono tu skupinami jodły kanadyjskie - Tsuga canad., Taxodium distichum, wielkie żywotniki, Pseudotsuga, Douglasi, jody halsamiczne, sony Weymutha i limby - Pinus cembra.

Mniejsze grupy liściaste tworzą oliwniki, Praxinus Ol'llUS, sumaki. Z gatunków rzadszych jest tu lipa - Tilia l\Ioltkei, Corylus cołurna, SOl'bus aria. Jf'st też modrzew: Larix lepto]epis. Tereny ogrodowe na Sołaczu powiększy niebawem ogród d e n d r o ł o g i c z n y przy wydziale rolniczo-leśnym Uniwersytetu Pozn. już zapoczątkowany. 6) ,,\V a ł y": I\:rólowej Jadwigi, 'VarnCllczy]w, Z)-gmunta Starego, Batorego i Leszczyilskiego - stanowią pierśeiml zieleni, uhvorzony przed wojną światową na miejscu dawnych fortów i wartowni zniesionych w 1902 r. Otaczają one Stare Miato z zachodu i południa i oddzielają je od dzielnic nowych. Założone tu planty spacerowe stanowią z a c h o d n i p a s w e w n ę t r z n y z i e ł e n i, który ciągnie się od drogi Dęhiłlskiej (Dęhina) do Cytad eli.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry