DODATEKdo

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.02.14 Nr13

Czas czytania: ok. 6 min.

Nru 13.

Gazety Wielkiego Xiestwa Poznańskiego.

(Z dnia 14. Lutego 1824.)

Rozmaite wiadomości.

Pozna/t. - Z początkiem t. b. rozpoczął się nowy kurs naukowy w tuteyszey szkole rzemieślniczey. Liczba ucznlOW mnieysza, aniżeli była w r. z. i jakkolwiek okoliczność ta iest korzystną dla postępów uczącey się młodzieży, a zatem i dla wewnętrznego wzrostu szkoły samóy w sobie, przecież dziwić się i żałować potrzeba, ie ta właśnie klassa ludności naszey, którey użytkowi to ustanowienie iest poświęcone, dobroczynności iego niedosyć uznawać się zdaie. *) Powinien więc każdy zoaiący się lepióy na rzeczy, i ziomkom swoim dobrze życzący, ustnem przedstawianiem oświecać w tey mierze i maystrów naszych i uczącą się czeladź względem korzyści wynikających dla nieb i dla ich rzemiosł z dawanych tu nauk, iako to z rysunków, fizyki, rachunków i t. p., trzeba się starać szczególnie, żeby przeciwne przesądy usunąć. Nie ieden może mayster sądzi, że zostawszy maystrem bezpodobnych nauk nie potrzebuje posyłać tam ucznia, który tym czasem mole lepiey dla niego robić;

*) Może wielu rzemieślników ledwie wic czego się tu nauczyć można, gdyi ani publiczn'ych obwieszczeń me czytau}, ani szkoły llIC zwiedzaj dla naocznego przekonania się. '

nie teden może też niechce przez nieszlachetną zazdrość, żeby uczeń więcey umiał od mego. _ Ale mayster dobry bez tych nauk byłby niezawodnie o wiele le p sz y , "d.bv oue posiadał, a zatem powinien ich życzyć dobremu uczniowi. Na czasie i robocie u czn.a me potrzebuje stracić, gdyż godziny przypada.ą n*ywifcey n, czas od pracy wolny; a z resztą rozumny uczeń chętnie chnfi kwartał dłużóy zostanie u ma y c I. . e . 10 Ć 9tr3 "n'u e żeby mu nagrodzić, co mu hlnI{yzo'hI{ w czasje nauk szkolnych. Ow zazdrosny Z mech pyta s.eb.esacnego, c r y ",. "J wac na blogosław.eństwa, czy na złorzeczę me swych uczniów; i niecha y . £ 1 w , e e wstyd czeka tern większ y" ' kledy ucz c , czymonych mu z niechęci przeszkód Jednak majstra swego z czasem w jego sztuce przewyższy. W ogólności zbywa prowincy na szey na ustanowieniach ku kształceniu«*. m. « b, k o w , rękodzielników. T ern wiece» przeto tego rodzaiu szkoły ,y£h obchodzić powmny którzy r nbh korzystać m o i tern w A kszą oni czuć powinni wzdzięczność dla rządu, którego dobrocz y nna O p iek 3 r o z ciągastęna wszystkie kiassy ludu, zwłaszcza że nauka ta , e« re wszystkie«, bezpłatna ze uczący s,ę pobierają podostatkiem In mcu , a. lo» ptsarskich i rysunkowych, nadew.zysio nia, dać młodzieńcowi sposobiąctrau się na rzemiosło tea stopień kształcenia j który mu ieet niezbędnie potrzebny do doskonalenia rzemiosła swego, 1 do postawienia się na wyżezćm stanowisku w kierowaniu swych ro bót. Rzadko kiedy dosyć rozpowszechniona znajomosc tego, co dobrego istnie w kraiach. I tak mało komu wiadomo, iak dzielnie zakwitnął związek ku wspieraniu przemysłu w p r u s i e c h; rzadko kto zna dobroczynne wsparcia, za pomocą których i on się utworzył, i wyposażone z szczodrobliwością królewską ustanowienie techniczne, zoataiące pod biegłym i umieiętnym kierunkiem Taynego Nadradzcy skarbowego JPana Beuth. Może tu w mieyscu nikt nie wie, ze w tuteyezey szkole rzemieślniczey z łaski i W. Ministra, za przyczynieniem się członków Królewskie)- Regencyi, ustanowieniu temu gorliwie przewodniczących, uczeń biedny, Jęcz zalecaiący się pilnością izaakomitym talentern, nazwiskiem A u g u s t H e s s e , otrzymał w podarunku T al. 3 O O, a prócz tego koszta podróży do B e r l i n a, gdzie do wysokiey szkoły rzemicślnkzey bezpłatnie uczęszczać hędziej nadto 4ch pilnych uczniów na końcu r. z. odebrali nagrody w stosownych książkach.

Zdrowie Oyca S. - podług ostatnich wiadomości, - codziennie się polepszało. Dnia 9, Stycznia dawał osobiście posłuchanie Deputowanym miasta L o d i, przybyłym z powinszowaniem mu wstąpienia na tron. Nową wygodę dia Dam wynaleźli modni Jubiltrowie; iest to pierścionek, maiąry w sobie m a g n e s ; gdy Dama haftuie,. szyie, lub ubiera się, niepotrzebuie sięgać po Szpilki i igły, lecz posunie palec, na któfym ieet magnetyczny pierścionek" a szpilki i igły sa

me spieszą do iey ręki. OcaSco wierzchnie takowego pierścionka ma ksaitlusexdu ezk a, iakże więc niema bjć modnym taki przyciągaiący Talizman? i\

· '" .' mm Iill ILU IIJ;P"JITII 1 ! NQ · · · ni

OBWIESZCZENIE.

Położona pod miastem Dolsk, do ekonomii Śremskiey należąca karczma Jaskulska, do którey prócz zabudowań karczemny eh i staiennyeh, 29 morgów 85 prętów QI roli, łąki i ogrodu należą, puszczona będzie od Ś. Woyciecha r. b. w wieczystą dzierżawę drogą publiczney licytacyi. Termin licytacyjny odbędzie się dnia 28. Lutego r. b. zrana o godzinie lotey w izbie urzędowey Magistratu w Dolsku, przed naszym Kommissarzem; chęć podięcia dzierżawy wieczystey maiących, wzywa się na ten termin, na którym naywięcey ofiaruiący złożyć winien kaucyi 50 Tal., które przy opłacie wstępnego potrącone będą. Warunki Iicytacyi przeyrzeć można każdego czasu w naezey Registraturze ekor-iomiczney i w urzędzie Ekonomii Śrimskićy. Poznań dnia I I. Stycznia 1824.

Królewsko - Pruska Regencya II.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Anna Zuzanna z Melcerów owdowiała Roggino wa dnia 7. Grudnia roku 1740 w Wschowie urodzqna, która w roku igoq do Rossyi prowincyi Litwy w okolicę Wileńską wyprowadziła się, i o którey życiu lub śmierci do tego czasu żadna wiadomość nie dochodzi, tudzież iey bydi mogący niewiadomi bliscy, lub testamentowi sukcessorou ie zapozywaią się ninieyszem edyktalnie na wniasek Benjamina Bogumiła N eubelt z Wschowy, aby się na ter.

minie dnia 24. Marca 1 3 a4 zrana o godzinie cjięy przed deputowanym Se* dzią Ziemiańskim Fromholz osobiście lub pv/( z pełnomocnika prawem dozwolonego, na których gię Ur. Giżycki, Jakoby i .Maciejowski tylko taż za-umarłą, uznaną, ale też w przypadku niezgłoszenia. się bliższych iey sukcessorów, uiaiątek, iey nieco 3 J 6 tal. wynoszący, z prowizyą od ro"ku 1816 sukiennikowi Bogumiłowi N eubelt wydanym zostanie. Poznań dnia 9. Maja 18 A 3Król. Pruski Sąd Ziemiański.

"OBWIESZCZENIE.

Utworzywszy nad pozostałością po niegdy Karolu Wilhelmie Klatt Obywatelu tuteyszym proces spadkowo - likwidacyjny, wzywaią się ninieyszem wszyscy, którzy do massy pozostałości pretensye rościć rnniemaią, aby się z takiemi na terminie konotacyinym na dzień 17. Marca r. p. zrana o godzinie 9. przed Referenda.ryuszem R i b b e n t r o p w naszym Zamku Sądowym przed południem o 9. godzinie wyznaczonym zgłosili, pretensye swe podali i usprawiedliwili, inaczey albowiem spodziewali sie, iż niezgłaszaiacy Wierzyciele prawo pierwszeństwa utracą i tylko do tego, coby się po zaspo koieniu Wierzycieli stawaiących się z massy pozostało, odesłanemi zostaną. Poznań dnu ;,0. Paździi rnika i8'2j.

Królewsko - Pruski S.Ad Ziemiański.

ZAPOZEW EDY'KTALNY.

Nad maiątkiem zmarłego Kaźmierza Zabłockiego dziedzica dóbr Jarosławice w Powiecie Sredzkim konkurs otwarty został. . Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do massy pretensye mieć sądzili, aby się na terminie likwidacyinym na dzień 15. Kwietnia r. pr. o godz, 9, przed ReferendaryuszemKrzywdzińskim w izbie instrukcyiney Sądu naszego wyznaczonym Osobiście iub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Jakobiego, Maciejowskiego i Mittelstaedta proponuierny, stawili i pretensye swe podali i udowodnili. N iestawaiący spodziewać się może, iź z pretensyarni swemi do massy oddalonym będzie, i wieczne milczenia względem innych wierzycieli mu Bakaznne zostanie. Poznań dnia ig- Grudnia 1823.

Królewsko- Pruski 6'J\d Ziemiański.

O B WIESZ CZE NIE.

W wsi Uzarzewie w Powiecie Szredzkim położoney, maią być wybudowane dwa budynki mieszkalne chłopskie, z których kaidy 34 stóp długości, 0.6 stóp. głębokości, i 8 stóp wysokości mitć powinien, i na 351 Talarów 3 de n. zaanszlagowany został.

Uskutecznienie budowli tey zostanie na entrepryzę naymniey źądaiącemupowkrzone, a termin iicytacyiny wyznaczyliśmy tym końcem na dzień 13. Marca r. b. zrana o godzinie ctey przed Delegowanym Sądu Ziemiańskiego Ronsyliarzem Brukner , w Izbie naszey Instrukcyiney, na który ochotę budowania maiących wzywamy. Anszlag budowli tey w Registraturze naszey może być przeyrzanym. Poznań dnia Sta. Grudnia 1823.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

W dalszym cją.iu uregulowania pozostało« ści w Rawiczu w roku 1803. zmarłego Jana Gottfrieda Zygmunta Chirurga, okazało się, iż wielu dłużników pozostałości od spadkodawcy na kosztowności pieniędzy pożyczyli. Gdy zaś w naszym Depozycie różne precyoza się znayduią, do których się nikt dotąd niezgłosił , i gdy koniecznie staie się potrzebnem, z podziałem lychże kosztowności postąpić, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy z powyższego źródła prawnego iako początkowi dłużnicy lub tychże sukcessorowie pretensye do nich mieć rnniemaią, aby się w przeciągu trzech miesięcy, od dnia obwieszczenia ninieyszego rachując, a naypóźniey w terminiena dzień 10. Marca 1824. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Auskultatorem Sachse w izbie naszey instrukcyiney naznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników zp'ra» wami swemi wykazali, albowiem w razie przeciwnym pomienione kosztowności iuź wylegitymowanym sukcessorom wydane i oni z pretensyarni swemi do takowych za pozbawionych uznani zostaną. Wschowa dnia 9. Października 1823.

Król. Pruski S I d Ziemiański;

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.02.14 Nr13 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry