DZIAŁ BIEŻCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

A n t o n i Za ł e s k i (War s z a w a).

o OGRODACH POZNAŃSIHCH.

Z pracy p. A. Z., przeznaczonej zasadniczo dla innych celów, zamieszczamy tutaj urywki mogqce intel'Psować miłośników przyrody w Poznaniu.

Redakcja.

Z c z a s ó w z a b o r c z y c h datują się nastQpujące ogrody i plant w mieście Poznaniu: Ogrody l\Iardnkowskiego, Moniuszki, Teatralny; parki: \Vilsona i Sołacki (na Sołaczu); Wały Królowej Jadwigi itd.

1. O gr ó d (p ark) M a r c i n k o w s k i e g o. Po\vstał on na dawnym terenie fortecznym, zajmuje 3 ha. Dotyka Wałów Zygmunta Starego, jest otoczony zapełnionymi już cmentarzami - ewangelickim i katolickim, pełnymi starych drzew. Stąd ogród wydaje się znacznie większym. Jest to nieduży cienisty ogród ten w)-tlaje się znacznie większym. Jest to nieduży cienisty ładny drzewostan, staw z wodotryskiem, ładne trawniki i w głąb sięgające perspektywy. Na ich tle ziplonym występują tu piQkne solitery, m. in. topole włoskie, Jest tu pomnik Słowackiego, otulony pnączami Cełastrus orbiculatusi Lonicera periclimenum oraz różami pnącemi. Z rzadszych gatunków drzew' widzimy takie jak klon pensylwailski, lipa amerykailska, sumak Rhus typ lina, stożkowy wiąz Dampiera. Nad stawem są piękne wierzby płaczące oraz srebrnolistne: Eleagnus agust. i E. argentea. 2. O g ród (p ark) J\I o n i u s z k i - na 1,7 ha., dawniej prywatny ogród Fehlana. Leży przy ulicy Libelta, na pograniczu śródmieścia i Jeżyc. Miasto nabyło go przed wojną światową i przerobiło odpowiednio. Ten niewielki ogród spacerowy

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry