GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.03.13 Nr21

Czas czytania: ok. 1 min.

Wielkiego

Xicstwa

OZNAttSKIEGO

1'......1.... .UMU.

Nakładem Drukarni N adworney W. D e ker a i spółkL - - Redaktor: Assessor Raa b s ki.

Nro. 2,1.

W Sobotę dnia 13. Marca 1824.

WIADOMOŚCI KRAIOWE.

Z Poznania dnia 12. Marca.

W tych dniach J. K. Mci Namiestnik W.

Xiestwa Poznańskiego, JO. Xiązę Radziwiłł, wyiechał do majętności Swoiey Przygodzice, zka,d uda się w dalsza, drogę do lina.

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.

NIEMCY.

Z nad M.nu dnia 1, Marca.

Gaztta Bremeńska zawiera z F r a n c y i pod dniem ao. Lutego, co następuie: Względem przedsięwziętych w różnych częściach B a war y i aresztowań, nie dało się nic nowego słyszeć. Zdaiesię, iż ustanowiono W Monachium Kommiaeya" której wszy

stkie maiące sobie poruczone badania Magistraty obowiązane są, zdawać sprawę o wszystkicli wiadomości ich dochodzących okoliczno« ściach.

WŁOCHY.

Dnia 2*$. Lutego.

Z Civita - Vecchia nadeszły dnia 18m. b. następujące wiadomości: "Sardyński Kapitan okrętowy S c h i a ffi n o , który przypłynął z M a l t y, donosi, iż w pierwszych dniach Stycznia kilku Włochów w Algier z e schroniło się przed pokrzywdzeniami Turków do domu Konsula Angielskiego, lecz Bey kazał obsadzić iego pomieszkanie i pobrać ich gwałtem. Konsul Angielski uskarżał się osobiście o tę zniewagę, lecz doznał ieszcze większey, gdy mu odpowiedziaoo pluciem w twarz, groźbami i wypowiedzeniem woyny. Pomieniony Koosul zostawszy tak uczczonym, wsiadł z swą fa

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.03.13 Nr21 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry