DODATEKdo

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.03.17 Nr22

Czas czytania: ok. 4 min.

Nru 22.

Gazety Wielkiego

Xiestwa Poznańskiego.

(Z dnia 17. Marca 1824.)

ANGLIA.

Z Londynu dnia}. Marca.

Dnia 98. z.m.otrzymał rząd gońca z Madrytu. Z tego powodu odbylff.się w sobotę rada gabinetowa, ktorey wszyscy Ministrowie byli przytomni, a w niedzielę, 'iak tego miesiąca codziennie aż do doia dzisieyezego, była znowu zebrana. - Gońce gabinetowi Wal t e r e i H ailly zostali wysiani dnia 23.

z. m. 2 depeszami dla naszych posłów w P e - t e r s b u r g u i W i e d n i u , zaś dnia 2. m. b. wyprawiono gońca Bego z odpowiedzią do Sir W. A'Court. Liety z Paryża donoszą, iż Francya Jcazała oświadczyć D ej owi Algierskiemu przez swego Konsula, że się będzie także uważać za zaczepioną od niego, ieżeli toczyć będzie woynę z H i s z p a n i ą w czasie zaymowania iey przez woyska francuzkie. Przez okręt woi«nny Wia troży ł,».który przypłynął do P o r t s m o u t h , odebraliśmy bliższe wiadomości względem zatargów z Algierem. Naycelnieyszą przyczyną pokazania się dwóch angielskich okrętów woiennych było: żądać od Deja zadośćuczynienia za pokrzywdzenie, którego się dopuścił przeciw Konsulowi Angielskiemu przy śledzeniu dwóch służących, należących do ludu, % którym Dey woyDę prowadzi. Gdy w przeciągu 4. dni nie nastąpiła odpowiedź, zaczął eię Kapitan S p e n c e r lękać o bezpieczeństwo Konsula i iego rodziny; użył więc przebiegu, zaprosił go ze wsz>stkiemi kupcami i Europejczykami na stróyokręt na śniadanie, i uazaiutrz opuścił zatokę K swymi gośćmi. Dalsze szczegóły iuż wiadome. Algierczycy znacznie wzmocnili słabe punkta swego portu. Rząd ma podobno zamiar, wysłać drugą wyprawę do A l g i e r u , którym to końcem uzbraiaią iuż ośm okrętów bombardyerskich. Podług listów z G i b r a l t a r u zakazano t3tn wszystkim okrętom ieżdzić do portów barbaryiskich. Konsul Angielski w Alg i er z e, Pan M' D o n n e i l i nitktórzy iani Anglicy przybyli na okręcie N aj a d ę do M al t y.

PATENT SUBHASTACYINY.

Na wniosek wierzyciela oberża pod liczbą 210 tu na ulicy Wilhelmowskiey położona, pod Złotym Jeleniem nazwana, Braciom Janowi Adamowi, i Jaeowi Henrykowi Hirsch należąca, sądownie na Talarów 8996 śbgr. a .

den. 2. oceniona, subhaslowana być ma. Termtna licytacyt na dzień 25. Lutego na dzień 07. Kwietnia na dzień 30. Czerwca roku pr. o godzinie giey, z których ostatni iest zawity, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego szf go, wyznaczone został). Oih u tę kupna i zdolność do posiadania maiącyih wzywamy, aby się na ttimmie tym osobśtie lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczerń, gdy żadna prawna niezaydzie przeszkoda, naywięcey dalący przydtrzenia spodj.iewać się może. Taxa i warunki w Registraturze przejrzane być mogą. Poznań dnia r. Grudnia 1823. · Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTAI,NY.

Nad majątkiem zinarłt go tu Ur. Wincen (ego Koszutskiego p o dług wniosku Opieku A na nieletniey iego córki process sukcessyinolikwidacyiny otworzonym został. Tym icońcerrj wyznaczyliśmy do likwidowania pretensyi do pozostałości termin na dzień 25. Maja r. b., zrana o godzinie, gtey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Guderyan, w Izbie Instiukcyiney Sądu naszego, na który wierzycieli nieznajomych zapozywarny, aby się osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe likwidowali, i dokumenta do nich ściągające się złożyli, gdyż w przeciwnym razie spodziewać się mogą, iż z takowemi prekludowanemi, i to im tylko na ich zaspokoienie przekazanem zostanie, co po zaspokoieniu zgłaszających się wierzycieli z massy pozostanie. Tym zaś wierzycielom, którym tu zbywa ita znaiomości, i osobiście się stawienie mogą, Ur. Mittelstaedt, i Guderyana na Mandataryuszów proponuiemy, z których iednego pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą. Poznań dnia 30. Grudnia 1823.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Dziedzic dóbr Woynowa w Powiecie Obornickim Ur.Ignacy Kołaczkowski, wniósł o udzielenie mu dobrodzieystwa ustąpienia maiątku; na mocy zatem wniosku wierzycieli jego konkurs na maiątku iego dnia 10. Listopada roku zeszłego otwarty został.

Wzywamy przeto wszystkich łych, którzyby do massy tey pretensye mieć sądzili, a mianowicie Sukcessorow Grzybowskich, względem .«.aintabulowanych dla n eh na RostworowieRubr. I I I. liczby 4, - 225 Talarów, iakoli też Ur.Dorotę z Zbyi< wskich Rogalińską, względem intabulowanych dla niey na tychże dobrach 666 Tal 20, dgr., którjch pobyt nie wiadomy, aby się na terminie konnotacyinym na dzieli i$. Czerwca r. b. zrana o godzinie oJIey przed Referendarvusztm Krzywdzińskim, w Izbie naszey Inskrukcjiney wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnoinocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Boy, Brahvogel, i Mictelsztaedt proponuiemy, stawili, pretensye swe podali, i udowodnili. Nie stawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swe mi do massy oddalonym i wieczne milczenie względem innych wierzycieli nakazane mu zostanie. Poznań dnia 16. Lutego 1524.

Królewsko - Pruski &Acł Ziemiański.

OBWIESZCZENIE Sołtastwo w wsi Piotrowie w Powiecie Szamotulskim pod liczbą 32. położone, Gotthilfo. wi Logosowi własne, i na 11116 Talarów 4.

dgr. sądownie otaxowane, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem być ma, Termina licytacyine, z których ostatni iest zawity, wyznaczone są: 1) na dzień 31. Maja, I 2) na dzień 3r. Lipca, 3) na dzień 16. Października, r. b., przed Ur. Briikner, Sędzią Ziemiańskim, w zamku naszym sądowym, zrana o godzinie ioiey. Wzywaią się więc wszyscy ochotę kupienia i zdolność posiadania maiący, którzy posiadłość tę nabyć zarnyślaia, aby w terminach wspomni onych zgłosili się, i licyta swe podali. N aywięcey daiący przysądzenia, skoro prawne nie zaydą przeszkody, niezawodnie spodziewać się J noźe. Taxa i warunki licytacyine w Registraturze naszey przeyrzane być mogą. Poznań dnia 13. Lutego 1824.

Królewsko-Pruski S<ld Ziemiański.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.03.17 Nr22 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry