DODATEKdo

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.03.20 Nr23

Czas czytania: ok. 6 min.

Nru 23.

Gazety Wielkiego Xiestwa Poznańskiego.

(Z dnia 20. Marca 1824.)

A M G L I A.

Z Londynu d. f. Marca.

Dnia wezorayszego w Izbie wyższćy po wniesionych prrer Lorda K i o g i Hrab. G r o s v e n o r petycyach za zniesieniem niewoli, oświadczył Hrab. Ba th u rat, że za tydzień z rozkazu N. Pana złoży papiery tyczące się stanu tey że niewoli, przyczem uwiadomi o środkach przedsięwziętych przez Ministrów w skutek uchwały Izby niższey ku moralnemu i religiynemu doskonaleniu murzynów. Hrab. L i v e r p o o I za rozkazem Królewskim złożył korrespondencye z dworami francuzkim i hiszpańslim w «prawie kraiów A m e ryk i południowcy. Przyczem Margrab. L a n d s d o w n życzył eobie wiedzieć, czy Hrabia zamyśla uczynić w tey mierze wniosek lub radzić Izbie przedsięwzięcie iakich kroków; nac o Lord L i v e r p o o I odpowiedział, że nie, dodsiąc, że tyczące się tego przedmiotu pisma są złożone, aby Panowie sami o tern sądzić mogli.

W Łbie niższey P. Canning te eame składając papiery zapowiedział, żeodiutrzeyszego dnia za tydzień złoży pisma tyczące się Indy.i zachodniey, przyczem tłumaczyć się będzie z użytych przez Ministrów Środków. Owych pism tyczących się Am e - ryki południowcy iest Sześć zacząwszy od 9, Października r. z. do 30. Stycznia r. b.

Pierwezem iest pamiętnik o odbytey między

Ministrami Angielskim i Francuzkim konferencyi; w czwartćrn Minister hiszpański Hrab. Ofalia posłom Króla swegc przy dworach Paryskim, Petersburgskim i Wiedeńskim wynurza życzenie, żeby się Monarchowie zebrać chcieli na kongres końctm naradzania się względem środków zabezpieczenia H i s z p a n i i panowania nad A m e ryk ą południową. Reszta obeymuie wzaiemne Ministrów i posłów listowne udzielenia. Ostatni z tych listów napisał Pan C ann ing Paou W. A' C o u r t pod dniem 30. Stycznia r. b. Przytaczając go Dziennik Czasy powiada: Czytając tę depeszę cbc-ć na prędce uznaliśmy w niey mężne, otwarte obiawienie polityki krsiu n?szego. Kładziemy tu z niey wyimek. "Z takich to powodów, nie tylko z polityki korzyści własnych chciwcy rząd W. Brytanii wyraźnie tego iest zdania, że uznanie tych nowych rządów, które swą niepodległość defacto przyprowadziły do skutku, dłużey odwłóczyćeię nie da. Rząd Angielski nie pragnie bynaymniey wyprzedzić w tym kroku H i s z pan ią; owszem ze wsze eh miar życzy, aby Król Jmć Katolicki zachował i przyzwoitość i korzyść, żeby w sprawie tey mieć pierwszeństwo nad innemi E u r o p y mocarstwami. Lecz powinir-n się oraz dwór Mądry teki przekonać, że Króla Jrnci Angielskiego dyekretność w tey mierze, nie może być na niepewne wiązana wolą upłynie wiele miesięcy, uwagi bardzićy naglące każą może zaniechać szczerego dziś życzenia W. B r y t a n i i , żeby H is z p a n i i ustąpić pierwszeństwa. Nie żąda W. Bryt a n i a żadnych wyłącznych praw i korzyści w handlu, ktoreby zazdrość wzbudzały; żąda równóy dla wszystku h wolności handlowe). Jeżeli zaś H i s z p a n i a upierać się myśli na inne y radzie, wtedy niernoże się spodziewać inaczey, tylko że W. Brytania swoią postępowaćsubie będzie drogą, skoro czas przyid*ie."

N a przcszlern posiedzeniu Pan H o b ho u» ee podał proiek: zniesienia podatku od okien; przyczćm, podług zwyczaiu, robił skoki na różne strony, mówiąc o rozmaityth rzeczach. Na budowle duchowne radził wcale nie wyznaczać żadnych funduszów; że takich kościół nie potrzebuie wcale, i że w kraiu panuie ta opinia, iakoby interes kościoła z interesem łudu nie był istotnie połączony; że zmnieyszenie taxy, o którem Ministrowie myślą, nawet wzmianki nie iest godne; że Królowi na upiększenie zamiu w Wi nd sor (iak projektowano) nie powinno się nic assygnować; że się to na inny sposób może załatwić, Te to i inne podobne środki oszczędni id przez niego podane, mogłyby zastąpić podatek od okien. Projekt iego wzniecił wielkie spory; jednak większością 67 głosów odrzucony został.

· · -:........ ......-II M M ID 11 I

Stosownie do życzenia J óy Królewirzoskiey Mości, Xiezney Ludwiki PrUskiey Ra dzb w i ł ł o w e y, i dla osiągnienia dobroczynnego celu, dany w dniu 12. Marca koncert, będzie powtórzonym dnia 23. Marca o godzinie 7<<iey wieczorney w tym samym lokalu.

Poznań dnia 19. Marca 1824. ! Związek śpiewania.

PATENT SUBHASTAcYINY.

N a wniosek wierzyciela realnego, dobra Murzynowo borowe i Słupia, Wielka i Ma*s Glł a, Antoniego Krzyżanowskiego dziedziczne, w Powiecie Sredzkun położone, pierwsze na Talarów 28050 śbigr. 7. fen. 3. ostatnie na Talarów 334c8 śbrgr 1. fen 3. sądownie otaxowne, poiedyńczo przedane być maią. Terrnina licytacyi na dzień 22. Czerwca, na dzień 32, Września, na dzień 22. Grudnia r. b., zrana o godzinie gtey, z których ostatni iest zawity przed K. S. Z. Ryli, w Izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaczone zostały; ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników sławili, i licyta swe podali, poczerń gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może. Taxa w Registraturze przeyrzana być może.

Poznań dnia 16. Lutego 1824.

Królewsko- Pruski 'Sąd Ziemiańskr.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na dobrach Sobocie w Powiecie Poznańskim, do których wsie Sobota, Bytkowo i czwarta część wsi Złotkowa należą, Ur. Ignacego Łaszkowskiego własnych, znayduie się Ruhr. I I I. pomiędzy długami sądownie za* bezpieczonemi summa 500 Tal. czyli 300g Zł. pol., którą to summę poprzedni posiedziciel Ur. Kazimierz Moraczewski p o dług protokołu z dnia 29. Września 1796, iako sumrnę ewikcyonalną i prowizyonalną po y od sta, dla niewiadomych Sukcessorów Jana Moraczewskiego w Galicyi uznał, i ta summa ex decreto z dnia 14. Sierpnia 1797 zaintabulowaną, została. W kontrakcie kupna z Ur. Ignacym Łaszkowskim z&wartyrn, Sukcessorowie Kazimierza Moraczewskiego iakó przedawcy , obowiązalf się eummę rzeczoną wymazać, i teraz o to wnosili, i twierdzili, że summa ta iuż zaspokojona. W tym celu wyznaczonym został terminna dzień 17; Lipca r. b., przed południem o godzinie loieyy.przed Sędzią Ziemiańskim Ur. Protnholz, w naszym zamku sądowym, i wzywaią się niewiadomi Sukcessorowie Jana Moraczewskiego i ich cessyonaryusze lub ich praw nabywcy, aby się na rzeczonym teinłiaie osobiście łub przea Sprawiedliwości Brachvogd, Boy i Giżycki proponuią się, stawili, swe prettnsye do tey summy, ktorey zaspokoienie extrahenci *..'ierdzą, zameldowali, i należycie udowodnił', w przeciwnym bowiem razie z swą realną preis nsyą do gruntu prekluuowarn, im wieczne milczenie nafcazanem, summa rzeczona zaś w księdze lnpoteczney wymazaną zostanie. Poznań dnra 19. Lutego 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ZA P O Z EW E DYKTA LNY.

Wzywamy ninieyszem wszystkich, którzy da summy 2403 Zł. polskich, lub 400 Tal. 12 dgr. w księdze hypoteczney dóbr Konarskie, w Powiecie Szamotulskim położonych, sub Rubr.

III. Nr. 2. dla Ur Maryanny z Wyganowskich Skrzetuskiey, na mocy obhgacyi Walentego Skrzetuskiego, z dnia 24. Czerwca 1791 pod dniem 23. Stycznia i$oo roku, protestando wciągniętey, i do dokumentu przez byłą Regencyą tuteyszą pod dniem 5- Kwietnia 1800 roku dla Ur. Maryanny Skrzetuskiey wygotowanego, którego amortyzacyą właściciel dóbr Uf. August Hulewicz, końcem wymazania Summy się domaga, iako właściciele, cessyonaryusae, )I( zastawu lub innego Irkiego źródła iakowe mieć mniemaią pretensye, aby się w terminie dnia 3. Lipca r. b., przed południem o godzinie lotey przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Brukner , w Izbie naszey Instrukcyiney stawili, i prettnsye swe dowiedli, w przeciwnym atoli razie, z pretensyami swerni prekludowanerni zostaną, poczęta amortyzacyą dokumentu i wymazanie summy tey z księgi hypoteczney nastąpi. Poznań dnia 23. Lutego 1824.

Królewsko - Pruski SAd Ziemiański.

PATENT SUBHASTAcYINY.

Statek do pozostałości Gottfrieda Barleben należący, liczbą koleyną w Wieikiem XięBttvie Poznańskiem 56. oznaczony, i na Talarów 271 dgr. 17 fen. 6. oszacowany, celem działów publicznie więcey daiącemu prżedany być ma, · N a ten koniec wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Czerwca r. b, przed Ur. Brukner , Sędzią Ziemiańskim, zra

na o godzinie gtey, w zamku naszym sądowym, i wzywamy ochotę kupna maiąiyih, aby się w terminie albo osobiście, albo przez pełnomocników stawili; naywięrey daiący przyderzenia, skoro prawne nie zaydą przeszkody, spodziewać się może. Statek ten może być na Warcie obeyrzanym. Warunki kupna i taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane być mogą, Poznań dnia 25. Lutego 1824.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

W domu na Grobli pod N rem 26, położonym, stolarza Pestera własnym, maią być trzy pomieszkania, składaiące się: 1) Z pokoiu dosyć dużego i gabinetu sypialnego na dole po prawey ręce, i schowania do drzewa; 2) tamże po lewey ręce z pokoiu dużego, mnieyszego, kuchni, i sklepu, i 3) na pierwszem piętrze z 4 izb, a izb pod dachem, kuchni, sklepu, komory pod dachem, stayni na 4 konie, i wozowni, na rok iedeu od świąt Wielkanocnych r. b., wypuszczone. Do licytacyi wyznaczyliśmy termin na dzień 14. Marca r, b., przpd Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Guderian o lotey godzinie, w Izbie naszey Instrukcyiney, na który ochotę naięcia maią.

cych zapozywamy. Warunki licytacyi maią być każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane. Poznań dnia 18. Marca 1824.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Podług układu pomiędzy Krystyanem Bogusławem Thiim Burmistrzem z Rakoniewic, a owdowiałą Anną Rozyną Braun z Matysów z Kopanicy pod dniem 3. Grudnia r. z. przed zawarciem małżeństwa zawartego, a w sądzie naszym ogłoszonego, została pomiędzy nimi wspólność maiąiku i dorobku w prowincyi tuteyszey mieysce maiąca wyłączoną. (Jo nini«yszem do powszechnej podaiern wiadomości. Międzyrzecz dnia 16. Lutego 1824.

Król. Piuski S $ d Ziemiański.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.03.20 Nr23 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry