ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

W taki to wytworn sposób dokonał u schyłku Rzeczypospolitej ostatni generał wiełkopolski wyboru dwóch kandydatów, odrzucając dwóch pozostałych; że JW. Pan Generał WiełkopoIski Kazimierz Raczyilski, tyłe zasłużony Preze Komisji DODrego Porządku, znał- się na formach światowej grzeczności - każdy chętnie przyzna.

Feliks Pohorecki.

s z u b i e n i c a p o z n a 11 s k a z r. 1 8 3 1 i P J a t c n. Bardzo ciekawą not:ltkę umieścił w ostatnim numerze Kroniki m. Foznania p. dł'. A. WO.itkowski, pi:..ząc o btnieniu w Poznaniu podczas powstania listopadowego specjalnej szubienicy i o odgłosach, jakie fakt ten wywarł w ówczesnej poezji niemieckipj. \Vspomina mianowicie p. dr. \\'ojtkowski o jednm wierszu niemieckim, nieznanego z nazwiska poety, który to wiersz podaje i Leonhard w II tomie znanego swego zbioru "Polenlieder". \Vspomniany wiersz anonimowy nie jest atoli jedynem t'lko echem o sławnej szubienicy w Poznaniu. W tymże samym zbiorzf' Leanharda w tomie I str. 233 znajduje się jeszcze krótki, czterowif'rszowy l']Jigram "Dcl' Galgen", ktÓł'y naph;al znan) poeta niemiecki, autoł" calf'go szel'egu pięknych "Polen1iedf'I'" August hl'. Platen. Tekst epigramu "Der Galgen": ,,"'amen dei' Tl'effIichen wurden an schmahligen Galgen gehefte t , "WeB sie, den Polen vereint, tapfer, die Polen, gekiimpft; ,.abel' das Volk nahm, ging es vorbei, vor dem Galen Hut ab, "ja, bei nachtlicher Zeit winI er mit lllumen bekrant., który w stre:szczeniu polskiem brzmi: Imiona tych rlzielnych (powstajlców) umieszczono na hańbiącl'i szubienicy, albowiem jako Polacy razem z rodakaini o wolnośc swoją walczyli; tYlllczlselll przechodnie uchylali przed szubienicą kapelusze a lud cO' nocy przyozdabiał ją \V piękne kwiecie., wskazuje, iż poeta nie mial na myśli innej szubienicy, jak tylko poznail-Ską, chociaż dokładnie o tem nie mówi. Jeżeli bowiem porównamy podany tekst epigramu z tekstem wiersza anonimr-., \V którym Poznajl jest wymieniony, to przekonamy się, że są one w treści mocno do siebie podobne (wzmianka o umieszczeniu imion (Jowstaiiców na szubienicy, o zdejmowaniu przez przf'chodniów kappluszy, o ozdabianiu nQ'c szubienicy kwiatami) i mogą tylko ten sam przed

6'

KRONIKA MIASTA POZNAIA

lIliot opi:sywać. Istnienie podobnej szubienicy w Poznaniu było faktem, kompl'omitu.iącym rząd pruski, który nic umiał zachować swo.i€.i neutralności i silą rzeczy budził w umysłach szachetniejszych oburzenie, zwłaszcza zaś u Platena, który nienawidził despotów i w czasie walki Polaków z Rosją wyraźnie stał po stronie naszych powstańców. Fpigram "Der Galgen", jak wiele innych" jego "Polenlieder" po:::wiadcza to. Z d z. G l' o t.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry