DODATEK do Nru 34.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.04.28 Nr34

Czas czytania: ok. 4 min.

Gazety Wielkiego Xiestwa Poznańskiego, (Z dnia 29. Kwietnia 1824.)

OBWIESZCZENIE.

JPan Bogumił Ziezoldt, dozorca poborowy, i oblubienica tegoż J o h a n n a z Mullerów , podług ugody z dnia 34. a potwierdzoney dnia 26. Lutego 1824., wspólność maiątku i nabycia w przyszłam swem małżeństwie wyłączyli, co do publiczney ninieyszem podaie się wiadomości. Krotoszyn dnia 2.6. Lutego 1824.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

Wieś szlachecka Grzybowe Wódki pod jurisdykcyą naszą w Powiecie Wrzesińskim położona, Krystyny z Klugow, rozwiedzioney H e l d o w ey własna, która według sądowey taxy na 19279 Tal. 9 śrbrgr. 8 den. oszacowaną została, na wniosek hypotecznych wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywyźey podaiącemu sprzedaną być ma. Termina licytacyine wyznaczone są na dzień 35. Sierpnia r. b., dzień 23. Listopada r. b., termin zaś ostateczny na dzień 24. Lutego 1825. przed deputowanym Assessoren! Sądu Ziemiańskiego Ur. Schwiirz zrana o godzinie gtey w sali Sądu tuteyszego, na któren posiadania zdolnych nabywców zapozywa się. Zarazem zapozywamy z pobytu swego niewiadomych hypotecznych wierzycieli, iako t o: o) Ur. Petronellę z J araczewski eh Chociszewską, h) U Ur. E l ż b i e t ę i B i b i a n ę, siostry Malczewskie, c) Pannę zakonną Ur. Weronikę Jaraczewską, a to dla dopilnowania swych praw, z tern zagrożeniem, że pluslicytantowi, ieźeli do tego prawne nie zaydą przeszkody, kupno przysą dzonem zostanie, i że przeto po wyliczeniu szacunkowey summy wymazanie ich pretenayi bez zaprodukowania potrzebnych do tego instrumentów, nastąpi.

Zresztą zostawia się każdemu wolność doniesienia nam w przeciągu 4dl tygodni o braku, iakiby przy sporządzeniu taxy zayść mógł. Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naezey przeyrzaną być może. Gniezno dnia 16. Marca 1824.

Rrólewsko-Pruski Sad Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze konieczney subhastacyi Andrzejowi Klupiąc należącego, w Nacławiu pod Kościanem położonego gospodarstwa chłopskiego, składaiącego się z sześciu kwart roli, trzech łąk i zabudowań gospodarczych, które na 2509 Talarów sądownie oszacowanem iest, termin na dzień 26. Stycznia 1824, na dzień 1. Kwietnia na dzień 3. Czerwca zrana o godzinie 9tey w naszey Sądowey Izbie, z których terminów ostatni iest zawity; zapozywamy przeto na termina te ochotę kupić maiących, posiadać i zapłacić zdolnych, z tern nadmienieniem, iż naywięcey daiący, za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Zie. miańskiego, przybicia spodziewać się może. Kościan dnia 6, Listopada 1823.

Król. Pruski Sad Pokoiu.

Sprzedaż drzewa.

Stosownie do odebranego od KrdlewskoPruskiego Sądu Ziemiańskiego w mieyscu polecenia, końcem publiczney sprzedaży 400 dębów i 350 sosien z borów do dóbr Rzegocina należących, wyznaczyłem termin na dzień 10. Czerwca r. b. w zamieszkaniu dworskiem w Rzegocinie w powiecie Pleszewskim nad spławną 'rzeką Prosną 2 mile od Nowego miasta pod Wartą i 1 milę od Mieszkowa położonem. Wzywam przeto chęć kupna i zdolność zapłacenia maiących, aby się w terminie tym w mieyscu wyznaczonym, stawili, Hey ta swe podali i przyderzenia na rzecz naywięcey dającego oczekiwali. straturże tuteyszey przeyrzane bydź mogą. Krotoszyn dnia 17. Kwietnia, 1824.

Królewsko · Pruskiego Sądu Zremiańskiego Sędzia.

B o r e t 1 U s.

UWIADOMIENIE.

Mieszkanie, które zmarły Pan P e y l e r na Starym rynku N ro. 62. posiadał, ia teraz nająłem i restauracya iako i billiard ucrzymywadź będę. Przyrzekam przytym wszelki usługi dła szanownych Gości. Przypomynam, ie ia nietylko miesięczney, ale y codzienny choć z domu wyniesiacey stół za zapłatem dawadź będę, zaczynaiąc od pierwszego Maia r. b. Poznan dnia 26. Kwietnia 1824.

Karol Meyer.

Królewska zarodowa owczarnia.

W skutek życzenia Jego Excellencyi Król.

Rzeczywistego Taynego Radzcy i Naczelnego Prezesa JW. Zerboni di Sposetti, odbywać eię będzie w Poznaniu dnia 25, i 26. Czerwc a zrana o godzinie 10. licytacya przeznaczonych na przedaź 30 do 40 młodociannych baranów prawdziwego rodu merynosów z Maimaison, Moncey, Rambouillet, znayduiących się w Król. owczarniach zarodowych. Prze dawać się będą w wełnie i z wełną. Poznaczone są wypalonemi na rogach numerami, i od dnia 0.3. Czerwca począwszy, codziennie mogą być widziane. Podobnież dnia 26. Czerwca przedawać się będzie 50 do 60 macior beznagannego gniazda. P o d p . T h ae r.

Handel wodami m in era In emi w Wroclawiu.

Cotylko otrzymałem wprost z źrzódeł pierwsze dowozy legoroczney wody z E g e r i Marienbad, niemmey z Miihl- i ObersalzBrunnen. Wszelkie inne kraiowe i zagraniczne gatunki wód otrzymam naydaley w dni JĄ, Uprasżaiąc przy zapewnieniu rzetelney i utniarkowaney posługi o łaskawy pokup, Wrocław dnia 17. Kwietnia l A4.

Fryderyk Gustaw Pohl.

Doniesienie o przesylaniu wód. Dla zapobieżenia czynionym często zapytaniom, czyli idące przez Wrocław wody z Śląskich wód uzdrawiaiących w tym roku daley przesyłam, donoszę więc ninieyszem: iż prócz wyłożonychpieniędzy biorę ieszcze za przesyłanie skrzyni 5 śrbrgr. prowizyi, przyrzekając skorą posługę.

Wrocław dnia 1/. Stycznia r824.

Fryderyk Gustaw Pohl, mieszkaiący w ulicy Schmiedebrucke w Dodwovnvm z ielonym orle Nro. 1818.

Doniesienie handlowe.

Trzeci transport extra przedniey świeży ryński wędzony łosoś odebrał ostatnim pocztem Karol Gumprecht.

Świeża nie suszona czerwona hiszpańska ko", niczyna, biała angielska przytulią (Steinklee) reigras i szporek, są iuż u mnie do nabycia! Lucernę oczekuię w dni 14. Wszystkie te* nasiona prze dawać będę w nayumiarkowańszych cenach i ręczę za ich dobroćmmmmUlUlUlUlmmUl

Fr. Bielefeld.

Urzędownie poświadczone £eny zboża, na Pruską miarę ł wagę, w Poznaniu. Dnia 26. Kwietnia.

Zł. gr. da Zł. gr.

g 15 .3 94 .3 .2 12 4 6 4 g 1 ja> 2 6 i l 24 2 7 7 i"i w Berlinie Kwietnia.

fen. 3 11igr. fen. Tal 19r. 25 11 22 27 6 24 22 6 18 fg 6 -. ly 6 15 l 3 15 4 20

Pszenicaz , y o. Jęczmień o w , e s, Taterka Groch Ziemiaki Siana cetnar a 110 ff.

Słomy dito dito Masła garri'ec Ceny zboża dnia 23. T al. śgr.

1 16 26 25 23 20

Lądem: Pszenica Zyto Jęczmień wielki Jęczmień mały Owies W o d a: Tal.

Pszenica (biała) l Zyto Jęczmień wielki Jęczmień mały Owies Groch l Kopa słomy 5 C e tnar siana . 1 4 3 2 4 4 2

I 5 18lS 15li

Tal.

«gr.

H.

i i 25 22 21 16 3 11 fen. 6 5 9

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.04.28 Nr34 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry