DODATEK do N ru 3 8 .

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.05.12 Nr38

Czas czytania: ok. 11 min.

Wielkiego Xiestwa

Gazety

(Zadnia

WŁOCHY.

Oyciec S., który odzyskał zupełnie zdrowie, w dzień Zmartwychwstania Pańskiego po nabożeństwie, dawał z loży pałacu Kwirynalskiego błogosławieństwo zebranemu licznie ludowi. Z N e a p o l u donoszą, że dnia i. Kwietnia zrana po długiey słocie We z u w i u s z pokazał się nagle śniegiem okryty, co zwłaszcza o tey roku porze iest niemal niesłythat. em zjawiskiem. Z Messyny dnia 2. Kwietnia.

Panuie tu wciąż taka niepogoda, że nie pamiętają podobuey; wciąż pada to śnieg, to grad; nasze góry wszystkie śniegiem okryte, co w Grudniu i Styczniu iest rzeczą nadzwyczayną, a dopjproź na początku Kwietnia! Morwowe drzewa dotąd gołe, iak wśród zimy, gdy tym czasem roku zeszłego młode iedw"'bniczki iuż się świeżem liściem karmiły. Sprzęt iedwabiu dla tego zdarzenia przynaymniey się o miesiąc spóźni. Pi o s s Y A.

Z Odessy dnia if. Kwietnia.

Podług ostatnich listów z C a r o g r o d u chwytano tam po szynkowoiach wszyetkę eamopasną chołotę do służby morskićy przeciw Grekom. Wystawić sobie można, czego przy takim sposobie zaciągania maytków spodziewać się należy po obrotach flotty. Zdaie sięiednak, iż Kapudan Basza wkrótce miał Wypłynąć.

KRÓLESTWO POLSKIE.

Z Warszawy dnia 3. Maja, Towarzystwo Królewsko - Warszawskie Pizyiacioł Nauk odbędzie posiedzenie publiPoznańskiego.

12. Maja 1824.)

czne dnia 7. b. m. w Piątek, na którern Prezes Towarzystwa Radca Stanu S t a s x i c zagai posiedzenie. Professor uniwersytetu Królewskiego Warszawskiego Kaie U n G a rb i ń s K i przemówi imieniem członków nowo obranych. Członek Towarzystwa Elementarnego Łukasz Gołębiowski czyuć będzie rozprawę o turnieiach i gonitwach. Biskup Płocki, Senator X. Adam Praźmowski, o stanie Polski pod dynastyą Piastów. Prezes Towarzystwa Stanis ł a w S t a s z i c, obr3r życia, przymiotów i zasług naukowych ś. p. Stanisława Hr. Potockiego Prezesa 'Senatu. Tomasz R a n t o r b e r y T y m o w s ki, Poezyą.

Przed końcem bieżącego miesiąca, część Artystów dramatycznych teatru narodowego Warszawskiego wyiedzie do P ł o c k a, gdzie przedstawi kilkanaście widowisk scenicznych, złożonych z dzieł ieszcze w tern mieście niewidzianych; cii Artyści w czasie tranzakcyi S. Jańskich będą w P o z n a n i u, i nieco póź-iey w Kaliszu. Gdy od lat wielu mimo dokładności fortepianów robionych w War s z a w i e, zwykle w znaczney ilości sprowadzano ie z zagranicy, a szczególnićy z W i e d n i a , teraz takowe instrumenta niektórzy zakupują w W ars z aw i e za granicę. Onegday 6 osób jadących dorożką z Biel a n, przez wywrót teyże dorożki, znacznie pokaleczonemi zostało, szczególnićy obywatelka maiąca lat blisko 6 O, zostaie w etanie niebezpiecznym. Przyczyną wywrotu był źle urządzony zaprzęg, który pękł jadąc z górywiadomości.

Jedna z gazet zagranicznych wylicza pięć głównych źródeł, z których »ypływaią wiadomości o położeniu inti-ressow greckich: 1) Dostrzegacz AustrySckr; 2 A O de MBa; 3) Triest i Antona; 4) M»rsyiia; 5) Doetrztgacz Wschodni; lf.cz rzadło kiedy daia, się z sobą pogodzić, i zwykle co dziś p 0wiedzą, iui.ro oc!tvo!u'ą.

O pochodzeniu tabaki takiey ieden z dzienników Paryskich udziela wiadomości. Tę wyborną roślinę, która w M e x y ku dziko rośnie i,zo»ie sie Petii1l 3 znaleźli Hifzpanie W okolicy Ta ba go i nazwali ią podług tego.

Wrzcśniey Uk do Hiszpa n ii, przywiodła r. 1500 Fernand Lopez tle Castaneda do Portugalii, a rok późniey uczony Portugalski Botar.ik, Pan N i c o d, który był wraz Posłem Franciszka II przy dworze Madryckim, przy wiół ią do Pa ryż a(' i ofiarował ią w podarunku K a t a r z y nie - M e dic i s, która ią sobie do zażywania przyrządzać kajab. Teraz uczeni dali tabace nazwisko her ba niaotiana ; Kardynał S u Cr o i x, Nuncyusz Portugalski i Wi koła y TerII3b o o, .Legst Francuzki, sprowadzili ją do W ł o c h, i obydway Prałaci chcieli, ażeby podług nich była nazywaną. Późniey Franc i s z e k D rak ę przywiózł liście Wirgińskie do A n g l i i . Lekarze owego czasu, równie hołdownicy bogini mody iak naei, starali się szczególniey przyppchlcbić K a t a r z y n i e , nartaiac tabace rozmaite szumne nazwiska, lOp. herbe de la reine, herbe sainte} herbe SCierSel i poszło w przysłowie:

Kto nie pali tutuiuu, nie bierze tab a ii, Tm nie wart dobrych rze c ty, nie wart iycia taki.

O iakźe się w tym względzie zmieniły czasy! Dziś, kto się chce przypodobać cjamulce, niechby się tylko ważył puścić naymnieyszy dymek pod ieynoetk: i gdyby mu nawet

Cesarz Marokaństt! podarował złotą (abalierkę, to tylko woJ oby mu ją było napełnić karmelkami, lecz broń Boże tabaką!

OBWIESZCZENIE.

N a początku Sierpnia r. b. z aj mą na dni l{ kwatery kantonowe: Król. 6ty pułk ułanów pod Lesznem, i dwa bataliony Król. 18. pułku piechoty pod Wschowa. N a dostawę żywności na czas ten są potrzebne: O) dla 6tego pułku ułanów.2150 chlebów 6 funtowych, 56 wencpli owsa, 196 cetnarow siana, 2J kop słomy.

b) dla dwóch batalionów i . pułku piechoty łącznie sztabu pułkowego: 4650 chlebów 6 funtowych, ij wencpli owsa, 5 cttnarow siana, 36 snopków słomy.

Czyli naturalia dla 6. pułku ułanów w Lesznie, lub winnem sąsiedzkiem mityseubędą musiały być zebrane, nie można ieszcze oznaczyć; żywność zaś dla 18. pułku piechoty nasiąpi w Wschowie. Zdolni stawienia kaucyi, maiący ochotę podifcia się tóy dostawy, wzywaią się, ażeby offereneye swoie franco, zapieczętowane z napisem "Submissya względem dostawy żywności" do dnia 14. m. b. do podpisanćy Intendantury przesłali, która nadfszłe subrnissye dnia 25.m, b. odpitczętuie i dalsze w tym względzie rozporządzenia uczyni. Subrnissye te powinny czytelnem pismem zawiei ać: 1) N azwisko i mieysce zamieszkania submittenta, i) Oddział woyska, dla którego dostawę żywności podiąć chce, 3) Ceny zapłaty według pewnych pozycyi, bez odnośnych żądań. N aturalia dostawiać się będą bezpośrednio woysku w miarę istotney potrzeby i wypłata za nie likwidować się będzie na zasadzie wystawionych przez woyskokwitowkonsuincyinyc.il u podpisaney Intendantury, która niezwłocznie assygnować będzie na Główną kassę Regencyiną przy zawarciu kontraktu wymienić się Uliiaxa.

Dziesięć dni przed czasem powinny naturaJia potrzebne, składaiące się z rnąki żytney i furażów, być w zapasie w przeznaczonych mieyscach, w przepisaney, regulaminem dobroci. Jaki uź było naszem życzeniem przy zabezpieczeniu zwyczayney żywności dla 5. korpusu armii na rok 1824. powierzyć dostawę szczególniey rolnikom, tak iest i teraz, wszakże inni iiweranci nie mogą, od obecney dostawy być wyłączeni. Jako kaucya złoży się IOta część ilości zapłaty przy zawarciu kontraktu, gotowizną lub papierami rządowymi. Do dnia 8- Czerwca f. b. każdego submittenta offerencya wiązać go będzie. Poznań dnia 4. Maja 1 A4.

i Król. Intendentura 5go korpusu armii.

OBWIESZCZENIE.

Uwiadomiamy Szanowną Publiczność, iż UUr, Franciszka i Tertuiian Koczorowscy małżonkowie przez czynność w dniu 2. Marca f. b. sądownie zawartą wspólność majątku pomiędzy sobą wyłączyli. Poznań dnia 8- Marca 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

, OBWIESZCZENIE.

Starozakonna Kifka Sz i ff z domu Abraham i małżonek teyźe, kupiec w Kurniku H e r r m a n n Sziff, przez czynność pod dniern 30. Marca f. b. sądownie zawartą wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli. Poznań dnia 3, Kwietnia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Folwarki do maiętńości Murowana Goślina W Powiecie Obornickim połoźoney, należące: l) Piła, 2) Przependowo, 3) Bodussowo i Rakownia, 4) Propinacya piwa i wódki w maiętności M. Goślinskiey, na wniosek wierzycieli na trzy po sobie idące łata, od S, Jana r, b. do S, Jana 1827 roku,publicznie więcey daiącernu wydzierżawione bvdź maią. Termin licytacyi na Piłę dnia 26. Czerwca r. b., Przependowo dnia 28- Czerwca f. b., Bodussowo i Rakownia dnia 20. Czerwca r, b., propinacya na dzień 28. Czerwca r. b. przed południem o godzinie oJIey, przed Deputowanym Kons)Harzem Sądu Ziemiańskiego U r u c k n e r w naszey izbie instrukcyiney wyznaczone zostały, i na takowe ochotę dzierżawienia maiących z ternoznaymieniem wzywamy: iż na końcu każdego roku {gospodarczego dzierżawca ustąpić z dzierżawy musi, gdyby dobra drogą subhastacyi prj.edane bydź miały. Inne warunki dzierżawy w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą. Każdy Licytant złożyć ma kaucyą Tal. 200.

Poznań dnia 7. Kwietnia 1824Król. Pruski Są-d Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Wieś Dembicz z folwarkiem Brzeziak, w Powiecie Średzkirn położona, do Uf. JoWefa Malczewskiego należąca, na lat trzy od Ś. Jana f. b. aż do tfgo czasu 1827. wydzierżawioną, bydź n:a. W tym celu wyznaczonym iest termin nadzień 1. Lipca r, b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Bruckner w Zamku sądowym. Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, winien kaucyą 500 tal. Deputowanemu złożyć. Warunki cztery tygodnie przed terminem · w registraturze przeyrzane bydź mogą. Poznań dnia 12. Kwietnia 1824.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

OB WIESZCZENIE.

Uwiadomią się ninieyszein Publiczność, iż w terminie dnia 25. M aj a c. o godzinie gtey zrana, w zamku sądowym, różne w Sowińcu i Krośnie reparacye i nowe obórki dla bydła komorników, przez Assessora Sądu Ziemiańskiego Kapp, w entiepryzę naymniey iAdaiacemu puszczone bydź ma. Na który termin podeymuiących tych budowli wzywamy. może. Poznań dnia 21. Kwietnia 1824.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Dobra Chłapowo w Powiecie Sredzkim położone, do Sukcessorów Ludwika Trzcińskiego należące i przyległe do teyie folwarki i holendry poiedyńczo od S. Jana r, b., na trzy następne lata publicznie wydzierżawione być maią. W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 28 Czerwca r. b. zrana o godzinie o)J;ey, przed Deputowanym Referendaryuszem Kantak, w naszym zamku sądowym, na który ochotę dzierżawy maiących zupozywamy. Warunki w Registraturze naszey przeyrzan-e być mogą. Kto licytować chce, winien i nim do licytacyi przypuszczonym być może, kaucyą Tal. 500 Deputowanemu złożyć.

Poznań dnia 3. Maja 1824.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na wniosek Ur. Hyacyntego Zakrzewskiego, dziedzica dóbr Mszyczyn, w powiecie Śremekim położonych, wzywamy wszystkich tych, którzy tio summy 6666 tal. 16 dgr. z prowizyanii po 5 od sta na wsi Mszyczynie pod Ru bryką I I I. liczby 6. pod dniem 21 Lipca iAOO roku zaintabulowaney, na mocy obligacyi braci Xawerego i Ignacego Koszutskich z dnia %%. Czerwca 1800 r. iako dawnieyszych dziedziców wspomnioney wsi i instrumentu pod dniem 4. Września igoo r. przez byłą tuteyszą Pruską Południową Regencyą dla wierzycielki · Ur. J ulianny z Mieleckich wdowy Koszuiskiey wystawionego, który Ur. Skorzewskiemu, w Krzycku pod Wschową zamieszkałemu, iako byłemu opiekunowi rodzeństwa Bielińskich, zaginął, o którego amortyzowanie w celu uskutecznienia wymazania z hipoteki wnoszon o , o ktorey iak właściciele cessyonaryuszez zastawu lub innego Jakiego źYódła pretensye do powyź wymienionego instrumentu maią, aby się, na terminie Adnia 1,7. Lipca r, b. o godzinie 9. przed Konsyliarzern Sądu Ziemiańskiego B r li c k n e r w' izbie instrukcyiney Sądu naszego wyznaczonym, osobiśc.e lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników na których im UUr. Mmelstaedu, Jakobiecó i Macieiowskiego K. S. proponuiemy, stawili pretensye swe podali i udowodnili, w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z preteneyami do wspomnioney obligacyi prekludowani zostaną i wieczne milczenie nakazane, oraz amonyzacya i wymazanie rzeczonego dokumentu z h poteki nastąpi. Poznań dnia 8. Marca 1824.

Królewsko - Pruski S ąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Rozalia z Izdolskicli Lubierska w Krerowie powiecie Szredzkirn, iako siostrzenica zmarłe * go tu w dniu 20. Marca 1811 Xiedza Szymona Trepaczyńskiego, o publiczne zapozwanie niewiadomych sukcessorów wniosła. Wskutek tego wzywamy wszystkich bliższe lub równe prawo mających, aby się w dniu 18. Lutego 1825 o godzinie 9. zrana przed Referenda! yuszern Sądu Ziemiańskiego Kantak w naszym Zamku sądowym wyznaczonym terminie, osobiście lub przez pełnomocników stawili i należycie wylegitymowali, z tern ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia s;ę Rozalia z Izdolskicli Lubierska za prawną Sukcessorkę przyięta, i iey iako takowey pozostałość, do wolney dyspozycyi wydaną będzie, i po nastąpioney prekluzyi melduiący się, bliższe lub równe prawo maiący, wszelkie iey czyny i dyspuzycye przyznać i przyiąć będą obowiązani, i od niey ani złożenia rachunków, ani wynadgrodzenia z ciągnionych użytków żądać nie będą mieli prawa, i iedynie tern, co z pozostałości tey pozostanie, kontentować się będą musieli, Poznań dnia 29, Marca 1824Królewsko - Pruski SJ\d Ziemiański.

(Z dnia 12. Maja 1824.)

OBWIESZCZENIE.

Wieś Pigłowice w powiecie Szredzkim położona, a do pozostałości Piotra Sokolnickieąo należąca, dla zaspokoienia iednego Wierzyciela na lat 3, od S. Jana r. b. aż do tego czasu 1827, wydzierżawiona bydź ma. \Y tym celu wyznaczony został termin na dzień 22. Czerwca f» b. przed Deputowanym Konsyliarzern Sądu Ziemiańskiego Kantak o godzinie 9. przed południem w izbie instrukcyiney. Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, kaucyą 300 tal. w gotowiznie złożyć winien. Warunki 4 tygodnie przed terminem w regietraturze przeyrzane być mogą. Poznań tlnia 15. Kwietnia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

PATENT SUBHAST ACYINY.

Na wniosek wierzycieli, kamienica pod liczbą 8. w rynku starym położona, do Sukcessorów Franciszki z Wilczyńskich Rogoziń6kiey należąca, sądownie na Talarów H,579 dgr. 7. fen 8- oceniona, naywięcey daiącemu przedana być ma. Termina licytacyi na dzitń 28- Kwietnia, na dzień 29. Czerwca, na dzień 31. Sierpnia r. b. zrana o godzinie ctóy, z których ostatni zawity iest, przed Konsyliarzern Sądu Ziemiańskiego Ryli, w Izbie Instrukcyiney sądu naszego, wyznaczone zostały. Ochotą kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby sie na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczcm gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się, może. Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą. Poznań dnia 14. Stycznia 1834Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na wniosek Królewskiey Intendantury piątego korpusu armii w Poznaniu zapozywaią sie wszyscy wierzyciele, którzy do następnie wymienionych kass woyskowych, iakoto: i) siódmego pułku huzarów w Lesznie, 2) trzeciego batalionu (Leszczyńskiego w Wielkiem XiestwiePoznańskiem) trzeciego pułku gwardyi obrony krajowcy tamże, 3) pierwszego batalionu lago pułku obrony krajowcy tamże, i 4) pierwszego batalionu i8go pułku piechoty w Rawiczu, z jakiegokolwiek prawnego źródła z czasu od 19o Stycznia do miesiąca Grudnia 1823 roku łącznie pretensye mieć mniemaią, ażeby w przeciągu trzech miesięcy, a naydaley w terminie peremtorycznym nadzień 12. Czerwca r. bzrana o godzinie gtey przed delegowanym Ur. Auskultatorem Radyńekim w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników się stawili, pretensye swoiepodali iudowodnili. Gdyby zaś terminu tego nie dopilnowano, spodziewać się mogą, iż nie tylko z preiensyami swemi do wspomnionych kass prekludowanemibędą, ale im też w tey mierze wieczne nakazane zostanie milczenie, i iedynie do osoby tego, z którym tranzakcye zawierali, lub który zapłatę na nich przypadaiącą odebrawszy, ich nie zaspokoił, odesłanymi będą. Wschowa dnia 1. Marca 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

Sołectwo okupne we wsi Erpel powiecie Chodziesktm położone, z 15 hub Magdeburskich roli, 4 łąki kawałka boru składaiące się, szlachetnemu Slomowiczowi dziedziczne, które podług taxy sądownie sporządzoney na 5394 tal, iest ocenione, na żądanie wierzyciela ma, którym końcem terrnina licytaeyine na dzień 25. Czerwca r. b., dzień 23. Sierpnia r. b, termin zaś peremtoryczny na dzień 30. Listopada r. b. zrana o godzinie 51. przed W, Wegener, Assessorem Sądu Ziemiańskiego, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iź nieruchom ość na y więcey daiącemu przybitą zostanie. Taxa każdego czasu w regtstraturze naszey przeyrzaną bydź może, W Pile dnia 15. Marca 1824.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański, AAPOZEW' PUBLICZNY.

Wszyscy ci, którzy do zepsutego listu zastawnego na 50a tal. według padania liczbą 16. oznaczonego, na Mruczynie w Departamencie Kydgowskim zaintabulowanego, jakiekolwiek bądź prttensye mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie dnia i. Grudnia r. b» przed Deputowanym Ur. Sędzią Dannenberg w tuteyszym lokalu służbowym zameldowali i dostatecznie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi mieć mogącemi pretensyami na zawsze prekludowani zostaną i w mieysce rzeczonego listu zastawnego zepsutego nowy wygotowanym, zepsuty zaś umorzonym i w księdze hypoteczney Mruczy na wymazanym będzie. Bydgoszcz dnia 8- Kwietnia 182].

Królewsko Pruski SSd Ziemiański.

W g o B r a u n e ck, nazywaiącego się także Brunewski, który był dawniey Porucznikiem w iwszym pułku gwardyi konney obrony kraiowey, upraszam, aby mi o feraznieyszym swoim pobycie doniósł, gdyż inaczey będę się widział powodowanym, nasz obustronny stosunek podać do publiczney wiadomości. Berlin dnia 4. Maja 1824.

, J , J O n a s.

Skład i przedaź herbaty z ziół.Doktora Lieber w wiadomey cenie funt,po 3 talary, iest teraz u Karola Grassmann w Poznaniu N ro, 44. w rynku,

44 »

Świeżą Geiinauerską wodę mineralną w calkich i pół- bańkach, również wodę Selterską otrzymał

F , W . G r ae t z w ry:iku N ro. 5g.

Dwa mało używane wielkie :o;arce z wężami i przynależytościami są z wolney ręki do przedania za S. Wojciechem Nro, 32, u Józefa Czarneckiego.

Poznań dnia 7. Maja 1824.

Lucernę otrzymał teraz

Fr. Bielefeld.

Wyciąg Z Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnia 7. Maja 1824.

Obligi długu państwa Premie obhgów długu państwa Obligi. bankoweaź do włącznie lit. H. Zachodmo- Pruskie listy zastawne . . . . . . . Zache>dnio- > Pruskie lisfy zastawne niegdyś polskiego udziału .« Listy zastawne W. Xicstwa Poznańskiego Wsrhodmo- Pruskie Szląskie

Ceny zboża dnia 29. Tal. śgr.

1 17 27 25 25 21 igt. 25 26 23 19 20

Laiemf Pszenica Żyto Jęczmień wielki Jęczmień mały Owies W o d a : Tal.

Pszenica (biała) 1 Żyto J g czmień wielki - Owies Kopa słomy C e tnar siana « 1 O

Papiera- Golowimi znąpo 8S1pCt.

1541 *

88jpCt.

.54 *goj «

8<T =

84*

88 = 87 * 1021 sw Berlinie Kwietnia.

fen. Tal. «gr. 6 1 1 12 6 26 22 8 21 3 17 fen. Tal. lft. 1 l 22 D 25 9 20 9 16 4 20 20fen. 6 i 6 3 & fen, 6 8 11

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.05.12 Nr38 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry