OB WIESZCZE NIE Względem, ćwiczenia sjj w strzelaniu vsady tuteyszey. Gołacizna w dębinie Starołęckiey po lewćy Stronie gościńca z Poznania do Łęczycy, przeznaczoną została i w tym roku na mieysce strzelania dla tuteyszey osady. Strzelanie zacznie się z dniem 2.4. m. b.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.05.19 Nr40

Czas czytania: ok. 7 min.

N iechay się przeto każdy chroni niebezpieczeństwa i uszkodzenia. Zresztą strzelanie to zawieszone będzie podczas tegorocznego sprzętu siana, ażeby robotnicy pod ten czas na położonych po za mieyscem strzelania łąkach,przeszkody i uszkodzenia doznać nie mogli, Poznań dnia 15. Mąia 1824.

Królewsko-Pruska Regencya I.

Od niektórego czasu wnioski o urządzenie Stosunków podług ustawy z dnia 8. Kwietnia 1323. w tak mnogiey liczbie zpstaią do nas podawane, że ztąd mź domniemać się można, iż doradzcy pokątni, gminy do podawania ich pobudzała" celem uzyskania nadgród iakowych za napisanie ich podań. Domniemanie takowe stwierdzaią przedstawienia same, które z okolic pewnych iedną i tąż samą są pisane ręką, i które zostaią powtarzane, chociaż rezolucyie rychleysze, odsyłaiące gminy do władz poiednawczych Powiatowych, do wiadomości skrybentów owych zap< wne doszły. Chcąc zapobiedz temuż nadużyciu, zwracamy uwagę gmin włościan na przepis . 13.. uStawy Królewskiey z dnia 8 - Kwietnia 1823.

Podług tego wnioski o urządzenie ich stosunków, nasamprzód do władz poiednawczych Powiatowych podane być muszą, i dopiero, gdyby tam ugodny układ z dziedzicem do skutku przyiść nie miał, do nas na nowe zgłosić się należy w celu odesłanra rzeczy do właściwej' Kommiseyi specyalney. Skoro tylko władze pojednawcze Powiatowe zostaną urządzoneini, też do wiaddmości powszechnćy, przez pisma publiczne podane zostaną. Ztąd zatem wypływa, iż pieniądze, które gminy owym skrybentom pokątnym za podawanie ich próśb płacą, są nadaremnie wyrzucone, a podróże i żmudy w tey mierze uczynione bez wszelkiego skutku.

Trudniemy się właśnie urządzeniem Kom; missyi specyalnych. O ukończenie dzieła tego w swym czasie, wszyscy, kogo się to tycze, przez pisma publiczne, zawiadomieni zostaną. Do tychże to Kommissyi, gminy i osoby chcące nam podać swe prośby zgłosić się maią. Odbiera od nich radę i oświecenie bezpłatnie, a nawet przyjęcia próśb ich na piśmie domagać się będą mogły. Gminy bliźey Poznania mieszkaiące mogą iednego z pomiędzy siebie wy« słać do Bióra naszego, gdzie podanie iego, bez wszelkiey także opłaty, piśmiennie przyiętern zostanie. GdybyskrybencipoTcątni, dobrze nam znani, mieli i nadal gminy do podawania przedstawień niedorzecznych pobudzać, iedynie dla. zrobienia sobie ztąd niegodziwego zarobku; na ten ezas niezawodnie po śledztwo i ukaranie do sądów odesłani zostaną. Poznań dnia 27 Kwietnia 1824.

Król. Pruska Kommissya Generalna.

OBWIESZCZENIE.

Wieś Dembicz z folwarkiem Brzeziak, w Powiecie Średzkim położona, do Uf. Józefa Malczewskiego należąca, na lat trzy od S. Jana f. b. aż do tego czasu 1827. wydzierżawioną bydź ira, W tym celu wyznaczonym iest termin na dzień 1. Lipca r. b, zrana o godzinie 10. przed Sędzią Bruckner w Zamku sądowym. Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, wi- , nien kaucyą 500 tal. Deputowanemu złożyć. Warunki cztery tygodnie przed terminem w registraturze przeyrzane bydź mogą. Poznań dnia 12. Kwietnia 1824.

Ki ólewsko-Pruski SAd Ziemiański.

O B WIESZCZENIE.

Folwark i sołeitwo do maiętności Budziszewskiey należące, w powiecie Obornickim położone, w terminie dnia 30. Czerwca f. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Koneyliarzem Sądu naszego EIsner w izbie naszćy instrukcyiney na 3 po sobie idące lata, od S. Jana f. b. do S. Jana 1827. roku publicznie więcey daiąceinu w dzierżawę, wypuszczone nia maiących z lem oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierżawne każdego czasu w regiBtratur-ze naszey przeyrzane bydź mogą. Każdy Licytant złożyć winien kaucyą tal. sto. Poznań dnia 14. Kwietnia 1824.

Król. P ruski Sad Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Wieś Pigłowice w powiecie Szredzkim położona, a do pozostałości Piotra Sokolnickiego należąca, dla zaspokoienia iednego Wierzyciela na lat 3, od S. Jana r. b. aż do tego czasu 1827, wydzierżawioną bydź ma. W tym celu wyznaczony został termin na dzień 22- Czerwca r. b. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kantak o godzinie 9. przed południem w izbie instrukcyiney. Kto licytować chce, i nim do licytacy: przy puszczonym bydź może, kaucyą 300 tal. w go towiznie złożyć winien. Warunki 4. tygodnie przed terminem w re gistraturze przeyrzane być mogą. Poznań dnia 15. Kwietnia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Dobra Chłap owo w Powiecie Średzkim położone, do Sukcessorów Ludwika Trzcińskiego należące i przyległe do teyże folwarki i holendry poiedyńczo od S. Jana r, b., na trzy następne lata publicznie wydzierżawione być maią. W tym celu wyznaczony iest termin na d z i e ń 28- C z e r w c a r. b. zrana o godzinie orey, przed Deputowanym Referendaryuszem Kantak, w 1 naszym zamku sądowym, na kióry ochotę dzierżawy maiących zapozywamy. Warunki w Registraturze naszey przeyrzane być mogą. Kto licytować chce, winien i nim do licytacyi przypuszczonym być może, kaucyą Tal. 500 Deputowanemu złożyć.

Poznań dnia 3. Maja i%2].

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Wieś Chwałkowo i folwark Czartki do massy konkursowey Antoniego Korytowskiego należące, na trzy lata od Ś. Jana r. b. aż do tegoż czasu T827. na nowo wydzierżawione być maią, W tym celu termin na

· dzień %%. Czerwca r. b, zrana] o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann wyznaczonym został. Kto przypuszczonym bydź ma do licytacyi, winien wprzód kaucyą 500 tal. w gotowiznie lub pfandbriefach Deputowanemu złożyć. Warunki licytacyi w registraturze naszey każdego czasu przeyrzane bydź mogą. Poznań dnia 4. Maia 1824.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE. " Wiatrak do małżonków Pisczyńskich należący, w powiecie Poznańskim położony z przyległościami, od i. Czerwca r. b. na rok ieden wydzierżawiony bydź ma. Termin tym końcem na dzień 31. Maia r. b. o godzinie g. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Guderyan w izbie instrukcyiney Sądu naszego wyznaczony został. Warunki w registraturze przeyrzane bydź mogą. Poznań dnia 10. Maja 1824.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

N a wniosek wierzyciela realnego kamienica pod liczbą 67. w rynku tuteyszyrn położona, do byłego Kassyera mieyscowego Fels należąca, sądownie na Tal, 6656 dgr. 4 otaxowana, naywięcey daiącemu przedana być ma, Terrnina licytacyi na dzień 10. Kwietnia na dzień ig. Czerwca na dzień 28- Sierpnia r. b., z których os'atni iest zawity, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bruk ner, w Izbie Instrukcyiney sądu naszego wyznaczone zostały. Ochotę kupna mających i do posiadania zdatnych wzywamy, aby się na tymże terminie osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczerń gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może. Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą. · Poznań dnia 5. Stycznia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

PATENT 5UBHASTACYJNY.

N a wniosek Kuratorów massy 'kredytowey J. G. T r e p p m a c h e r a, następuiące do massy tey należące, na tuteyszem przedmieściu Grobli położone, na trzy części podzielone grunta publicznie więcey daiącemu przedane byiiź mają. l). Grunt liczbą 30. oznaczony, z murowanego spiclirj.a o dwóch piętrach, stayni, wozowni składaiąry się, 341 Qpr. 131 Qstop w sobie jawieraiący, sądownie na 5009 tal. 14 śgr, 7 fen. otaxowany.

s) Grunt liczbą 29. Litt. B. oznaczony, z wozowni, stayni, domu mieszkalnego, 0ranżeryi, studni, całego ogroda wszelkiemi w nim założeniami składaiący się, a 386 [Jpr. 20 Qstop w sobie zawieraiący, na 791 y tal. 5 śgr. 10 fen. otaxowany. 3) Grunt, z nowego spichrza, budynku mieszkalnego w tyle i z muru przy ulicy będącego składaiący się, 50 Qpr. 28 [J>top zawieraiący, na 5201 tal. 14 śgr, 2 len. 0taxowany. Ochotę kupna i zdolność posiadania mających wzywamy, aby się w terminach do przedaźy na dzień

31. Lipca, 2. Października, 18. Grudnia r. b.

o godzinie g. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Froroholz w izbie naszey instrnkcyiney wyznaczonych, z których ostatni zawitym iest, stawili i licyta swe podali, a naywięcey daiący za gotową opłatą do depozytu przyderzenia spodziewać się może, ieieli żadna prawna niezaydzie przeszkoda. T axa, warunki kupna i rys gruntów tych każdego czasu w registraturze naszey przejrzane byćmogą. Poznań dnia 26. Marca 1824.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

PATENT SUJBHASTACYINY.

Kamienica o trzech piętrach wraz z podwórzem w Poznaniu przy ulicy N ożowcy pod liczbą 143- położona, do massy laedytowey J. G> Treppmachera należąca, na wniosek Kuratorów teyźe massy publicznie sprzedaną będzie. Kamienica ta w Styczniu 1817. r, na 4976 tal. 15 śgr. ofaxowana została, i taxa iey iako (ei warunki kupna w registraturze naszey prźeyrzane być mogą.

Ochotę kupna izdatnośćposiadania maiących wzywamy, aby się w terminach przedaly na dzień 31. Lipca, 2. Października, 18« Grudnia r. b.

o godzinie 9. zrana w naszey izbie instrukcyiney przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Fromholz wyznaczonych, z których ostatni zawity iest, siawiii, i Lcjta swe podali, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieźeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Poznań dnia 26. Marca 1S24.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW FDYKTALNY.

Niewiadomych Wierzycieli kass do następuiących oddziałów woyska i lazaretów 5go i 2g0 korpusu armii należących, iako to: 1) drugiego batalionu 18. pułku piechoty, 2) koimiiissyi ekonomiczney pułku tegoż, 3) drugiego i batalionu fizyiierów 19. pułku piechoty, kommissyi ekonomiczney pułku tegoż, szóstego pułku ułanów, lazaretu garnizonowego w mieyscu, 5'ey brigady artylleryi, drugiego batalionu (Poznańskiego) trzeciego pułku kombinowanego obrony kraiowey rezerwowego w mieyscu, i 9) 34S 0 (Szamotuiskiego) batalionu obrony kraiowey rezerwowego i eskadronu tegoż, którzy do kass takowych z roku 1823 tudzież do kass y tuteyszego lazaretu garnizonowego z roku 1824 iakowe pretensye mieć mniemaią, ninieyszem wzywamy, aby w terminie na dzień 21. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur« Ribbentropp Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszym Zamku sądowym wyznaczonym, pretensye swe albo osobiście, albo przez Pełnomocników prawnie wylegitymowanych podali i potrzebnemi dowodami wsparli. W razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kass w mowie będących prekludowanemi, i tylko do osoby tych, z któremi kontrakt zawarli, wskazani zostaną. Poznań dnia 1. Marca 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

4) 5) b) 7) 8)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.05.19 Nr40 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry