DODATEKdo Nru 40.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.05.19 Nr40

Czas czytania: ok. 2 min.

Gazety Wielkiego Xiestwa Poznańskiego.

(Z dnia 19. Maja 1824.)

WŁOCHY.

Dnia 2$. Kwietnia.

Wszystkim członkom rodziny byłego Cesarza N a p o I e o n a nadesłane zostały niedawno różne zapisane im przez testament rzeczy. 00 tych mianowicie należy lampa nocna, która oświecała pokóy zmarłego do ostatniey życia iego chwili, a którą on na pamiątkę matce swe y zapisał, tudzież szpada Franciszka I., którą brat iego Hieronim otrzymał.

KRÓLESTWO POLSKIE.

Z Warszawy dnia u. Maja.

Podług nowo wyszłego Rocznika instytutów religiinych i edukacyjnych w Królestwie Polskiem, liczba uczniów w Królewskim uniwersytecie Warszawskiem it et następująca: v wydziale teologicznym, iszoletnich 5 - aItt. 4 - jlet. 2. Razem 11. W wydziale prawa i adroinistracyi, Hef. 141 - alet. ag - 3let. 89 - 4'et. 7. Razem 338. W wydziale lekarskim, Ilet. 49 - alet. 26 - 3let. 2 O - 4 bl. 6. Razem 104. W wydziale filozoficznym, Ilet. 24 - slet. 19 - 3let. 9. Razem 52. W wydziale nauk i sztuk Pięknych, Ilet.41 -alet. 22 - 3>et. 3& - 4bl. 3. Razem 6. Summa ilet.

s60 - alet. 162 - 3let. 138 - 4let. 185bl.8- Ogółem 58«.

Susze i wiatty tlWaiące przez dni kilkanaście w końcu Kwietnia i na początku Maja, stały się przyczyną, iż w niektórych mieyscach pszenica może zupełnie chybić w urodzaiu, gdy tak długo leżała iakby w popiele. Drzewa owocowe okazały się być kwiatem kwitnącym przeładowane, lecz poranki nadto zimne dnia 8. 9. m. b. wiele im zaszkodziły, osobliwie śliwkom i wiśniom. Do biblioteki Towarzystwa Król. Warszawskiego Przyiaciół Nauk przysłano pismo (w iakim ięzyku i iakiey treści P) znalezione w kopcu granicznym wsi Woli w Województwie Sandomierskiem; ma datę roku' 1337, czyli temu lat 587, tak zaś było dokładnie zachuwanem, iż wszystkie litery są dotąd czytelne.

Rozmaitewiadomości.

WFrank forcie n.M. tak wielki niedo' statek pieniędzy, iż gotowizny ledwie z 7 od Sta dostać można.

Król. Szwedzka akademia muzyki obrała członkiem honorowym sławnego Kompozytora Ludwika Beethoven a. W Bieven (Hollandy a) iyie ieszcze 11 51etni starzec, nazwiskiem P i o t r Vanderom. Wizerunek iego wyszedł w Bruze lii litografowany.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.05.19 Nr40 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry