DODATEK do Nm 41.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.05.22 Nr41

Czas czytania: ok. 9 min.

Gazety Wielkiego Xiestwa Poznańskiego.

(Z dnia 22. Maja 1824.)

A N G L I A . oświadczył się za odesłaniem billu do komiZ Londynu d. S- Maja. tetu, to wszelako większością 103 głosów W wyźszey Izbie dnia 5. i 6. naradzano przeciw 66 odrzuconym został, się nad bilem, ażeby katolikom i wszystkim Przedwczoray doniósł Pan Ca n i ng w 1innym nie należącym do kościoła anglikań- zbieNiźszey, ii rząd Francuzki nader zaspo, skiego chrześcianorn, wolno było brać ślub koiaiącą dał odpowiedź względem bytności iepodług swych obrządków religiynych i to nie go okrętów woiennych w K i o; było ich ty!. w kościołach anglikańskich. Biskup Che- ko dwa, a ieden z nich iuź powraca d o E utereki powstawał dzielnie przeciw temu ak- r o P y - Oświadczył o n, ii angielska siła towi toltrancyi. "Kościół nasz -rzekł on nfbrska ku obronie handlu w tych stronach · -iest iedynym, przez prawa kraiowe uzna- miedzy innemi liczy dwa okręty liniowe 1 nym i upoważnionym. Mamy prawa i przy. że, lubo nie ma naymnieyszego doobawy powileie, których nie chcemy utracić. Tole- wodu, zapewnić może Izbę, i£ wszędzie rancya powinna mieć swe granice. Głoeuię gdzie się znayduie Europeyska siła morska za usunięciem bilu na trzy miesiące (to zna- angielska zawsze iest naylicznieysza. czy za odrzuceniem.)" Biskup Exeterski W liście z Port au Prince dnia aR. przeciwnie nie znaydował nic szkodliwego Lutego wyrażono: "Wyczytasz WPan z caw tern, aby pozwolić katolikom brania ślubu zet, iź niedawno wyjechała ztąd osoba prze» podług ich obrządków religiynych. Biskup znaczona do układania s i ę z F r a n c y ą o nie« St. D a v i d zaś i Arcy Biekup Kantuaryrń- podległość tey wyspy. Odtąd za 6 miesięcy ski oświadczali się bardzo żywo przeciw bilo- wszystko będzie między obudwoma kraiami Wl. Margrabia L a n d s d o w n bronił wpro- wporządku. Rzeczony dyplornat wiezie przy.

wadzonego przez siebie bilu, rozwodząc się ięcie propozycyi uczynionych przez F r a n - szczególnićy nad tern, iź tylko korzystnym c y ą i byłych Francuskich osadników." N adbyć może pod względem moralności, albo- mieniona ta gaztta zapewne iest Rozmn óż])/' wiem nadawać będzie wielką sankcyą małźen- ciel. W iednym numerze teyżt yaz< ty czystwom katolików i innych nienaleiących do tamy, co następuie: "Listy z F r a n c y i połościoła anglikańskiego chrześcian. Lord twierdzaią wiadomość o zamianowaniu komiKanclerz uważał przedstawiony akt toleran- tetu pod przewodnictw? m Pana La i n e wcecyi za niemogący być na żaden przypadek do- lu uregulowania ogółu wypłacić się maiących zwolonyrn i oświadczył bil za krok obrzydli- osadnikom wynagrodzeń i ułożenia kontraktu wy, z przyięcia którego tylkoby naywięktze handlowego, ktoren F r a n c y a proponować złe wyniknąć mogło. Lord Holland mnie- chce rządowi tbytyckitmu, zanim uzna niemał przeciwnie, iz Lord Kanclerz należy do podległość tey wyspy. B>ć może, mniema owych tchórzów, co krzyczą: Wilk, wilk! tai gazeta daley, iź F r a n c ya , nauczona epoetrzegłszy mysz przez próg przelatuiącą. ezczerem Judu Haytyckiego przygotowaniem - Chociaż następnie i Lord L i v e r p o o l do odparcia wezelkiey napaści, i uważaiąc naczelnika, skłoni się raczey do obrania drogi układów aniżeli gwałtu. U znanie naszćy niepodległości byłoby przyzwoleniem, wynoszącym nas od razu do rzędu udzielnych ludów na ziemi."

Rozmaite wiadomości.

Gazety Petersburskie umieściły następujący ukaz N. Pana. Dnia 5. Kwietnia. Przychylaiąc się do prośby Kuratora edukacyincgo wydziału Wileńskiego, Radcy Taynego, Xiążęcia C z a r t o r y s k i e g o , Naymiłościwiey uwalniamy go od tego obowiązku. Na iego zaś mieysce Kuratorem tegoż wydziału edukacyjnego rozlazuiemy być Członkowi głównego Rządu Szkół, Radcy Taynemu, Hr. La val.

Dnia 14. Maja obchodzili lekarze Berlińscy, iak od lat I4tu każdego roku, pamiątkę P . J e n n e r a i iego nieśmiertelnego wynalazku, licznem zebraniem i błogą ucztą w zwierzyńcu. Dozwolone da wniey w państwie kościclnem zaprowadzenie szczepienia ospy krowinką zostało świeżo zakazanem. Rząd nawet - iak list w dziennikach francuskich umieszczony głosi - kazał zamknąć wszystkie domy, w których przedtem krowinkę rozdawano. Za przyczynę podaią to, ii iest bezbożnością, mieszać materyą bydlęcą z krwią człowieka. Dobroczynność.

Dla pogorzelców w Międzyrzeczu złożono: 32) N. N. 1 Tal.

Poznań dnia 23. Maja 1824.

EXPEDYCYA GAZET Wilh. Dekera i Spółki.

" OBWIESZCZEŃ IE Względem ćwiczenia się w strzelaniu osady tufeyszey. Gołacizna w dębinie Starolęckiey po łewey Stronie gościńca z Poznania do Łęczycy, przeznaczoną została i w tym roku na mieysce Strzelania dla tuteyszćy osady.

Strzelanie zacznie się z dniem 2.4, m, b«

41 o -.

Niechay etę przeto każdy chroni niebezpieczeństwa i uszkodzenia. Zresztą strzelanie to zawieszone będzie podczas tegorocznego sprzętu siana, ażeby robotnicy pod ten czas na położonych po za mieyscem strzelania łąkach, przeszkody i uszkodzenia doznać nie mogli, Poznań dnia 15, Maia 1824.

Królewsko-Pruska Kegencya I.

OBWIESZCZENIE.

Uwiadomią się, iż Uf. Franciszek Otto B e r e n d e s, Sędzia Pokoju w Szremie i Ur.

J o a n n a z Z akr z e w s k i c h, przez kontrakt przedślubny z dnia 9. Lutego f. b. wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli. Poznań dnia 1. Kwietnia 1824.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Wny An toni Gliszczyńsk i Konsyliarz Woiewódzki z Szymanowie w Powiecie Konińskim, i Wina A n i e l a rozwiedziona M i e l e c k a z Daleszyńskich, kontraktem przedślubnym dnia r Kwietnia f. b. zawartym wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli. Poznań dnia 12. Kwietnia 1324. - Ul/( Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

"OBWIESZCZENIE/\ Dobra Uzarzewo z przyległościami w De17artamencie Regencyi tuteyszey w Pqwiecie Sredzkil11 położone, znów na 3 lata od S. Jana f. b. do S. Jana 1327. publicznie więcey dającemu w terminie dnia 1. Lipca f. b. o godzinie o.n;ey przed deputowanym Konsyliarzern Sądu Ziemiańskii go Bruckner wydzierżawione być maią. Na który to termin ochotę dzierżawienia mających z lem oznaymienietn wzywamy, iż warunki dzierżawy w Regisiraturze naszey przejrzane być mogą. Każdy licytant winien złożyć kaucyi 200Tal.

w gotowiźnie, inaczey bowiem do licytacji przypuszczonym nie będzie. Poznań dnia 3. Kwietnia 1824.

Król- Pruski Sąd Ziemiański.

0--- B W I E S---Z C Z E N I E ! " Folwark i sołectwo do roaięmości Budziszewskiey należące, w powiecie Obornickim położone, w terminie 5IraIIa o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego EIsner w izbie naszey instrukcyiney na 3 po sobie idące lata, od S. Jana r. b. dó S. Jana 1827. loku publicznie więcey daiącemu w dzierżawę wypuszczone byriz maią. N a termin ten ochotę dzierżawienia inaiących z lem oznaymieniem wzywamy, i£ warunki dzierżawne każdego czasu w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Kaidy Licytant złożyć winien kaucyą tal. sto. Poznań dnia 14. Kwietnia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE" Wieś Chwałkowo i folwark Czartki do massy konkursowey Antoniego Korytowskiego należące, na trzy lata od S. Jana r. b. aź do tegoż czasu 1827. «a nowo wydzierżawione być maią, W tym celu termin na dzień 22. Czerwca r. b, zrana «go dzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego H e b dmann wyznaczonym został. Kto przypuszczonym bydź ma do licytacyi, winien wprzód kaucyą 500 tah w gotowiznie lub pfandbritfach Deputowanemu złożyć. Warunki licytacyi w registraturze naszey każdego czasu przeyrzane bydź mogą. Poznań dnia 4. Maia 1324.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

U a W I E S I C Z E N I E Dobra Jarosławiec, do massy konkursowey Kazimierza Zabłockiego należące, w Powiecie Szredzkim położone, od S. Jana r. b. na rok ieden naywięcey daiącemu wydzierżawione być malą. Termin tym końcem na dzień 28- Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Krzywdzińskim w Izbie instrukcyiney Sądu naszego wyznaczony został. Warunki w Kegistraturze przeyrzane być mogą. Poznań dnia 6. Maja 1824.

Królewsko-Pruski Sąd Zie miański.

ZAPOZEW EDYK1ALNY.

Ur. Alexy Jakób Skrzetuski, syn niegdy Walentego i Nepomuceny Skrzetuskich, w d.

20. Lipca 1793. roku uro dzony, który w roku 1811, wszedł w służbę woyska polskiego, od tego czasu z pobytu nie iest znaioaiym, oraz

48«nieznaiomi iego sukcessorowie i spadkobiercy zapozywaią się na wniosek Kuratora iego Ur. Macieiowsiciego Kommissarza sprawiedliwości i iego rodzeństwa, aby się w ciągu g miesięcy od dnia dzisieyszego rachuijc, osobiście lub piśmiennie w Sądzie nnszym lub Registraturze naszey, a naypóźniey w terminie zawitym, na dzień g. Lipca 1824. o godzinie °iey zrana przed Deputowanym K. S. Z. H e b d m a n n wyznaczonym stawił, i dalszego rozporządzenia oczekiwał; w razie zaś niestawienia się iego, lub iego nieświadomych interessentów, stosownie do prawa za umarłego ogłoszonym, a cały maiątek iego suket ssorom naybliiszym wydany zostanie, Poznań dnia 31, Lipca 1823.

Kr ól. Pruski S d Ziemiański, fAl ENf SUBHASTACYiNY. Dobra Knyszyn z przyległym folwarkiem i wsi» Drogocin, w Powiecie Poznańskim sytuowane, a do Ur. Feiicyana Walknowskiego naleiące, ogólnie na 17,686 Talarów, 18śgr., 7 den. oszacowane, na wniosek iednego z Wierzycieli, w drodze koniecznśy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, i terrnina licytacyi na dzień 1. Września r. b. dzień 1. Grudnia r. b.; termin zawity na dzień 12. Marca 1825 przed naszym Konsyliarzem Sądu Ziemańskiego F r o m h o l t z o godzinie gtey zrana tu wyznaczone zostały. Zdatność kupna posiadaiących, o terminach powyższych z tą wzmianką uwiadamiamy, źeprzyderzenie nastąpi, ieźeli prawne przycży-, ny na przeszkodzie nie będą. Kto licytować c h c e, i nim do licytacyi przypuszczonym będzie, winien kaucyą 1000 Tal.' w gotowiznie lub w listach zastawnych Deputowanemu złożyć. Tax3 każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bycte moie. Poznań dnia 29. Marca 1824.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

ZATOZEWnEDYKTALNY.

W księdze hipoteczney w Powiecie Krobskim Departamencie Poznańskim położoney maiętności Pakosławia, iest na mocy podania byłego właściciela Michała Krzyżanowskiego do protokołu z dnia 21. Stycznia 1798 roku kiewskiego summa 3333 Tal. 8 dgr. w Kub. I I. pod N rem 4. zapisana. Teraznieyszy dziedzic Pakosławia W. J ozef Krzyżanowski zamyśla wymazanie kapiiału tego uskutecznić, aniemogąc posiedzicielów ani tychże Sukcessorów wskazać, ażeby ich do wystawienia kwitu względem długu podług podania aż do kwoty 1670 Zł. zaspokojonego wezwać można, zapozywaią się przeto Sukcessorowie Karola Ponikiewskiego, ich spadkobiercy, cessyonaryusze lub którzy jakkolwiek w tychże prawa wstąpili, ażeby się w terminie na dzień 2I(. Lipca 1824, zrana o godzinie Otey, przed Delegowanym Ur. Voldt Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego, w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym, osobiście albo przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, w ręku ich znayduiącą się obligacyą z sobą zabrali, i pretensye swoie do kapitału zaintabulowanego wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z pra wem realnem na maiętność Pakosławską im służalcem prekludowanetni będą, i im w tey mierze wieczne milczenie nakazane zostanie, poczem wymazanie rzeczonego kapitału z księgi hipoteczney nastąpi. Wschowa dnia 29. Marca 1524.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPUZEIV EDYjKTALiNY.

Na wniosek Maryanny z Drobczanków Smolarczykowey, zapozywa się ninieyszem mąż teyźe Mateusz Smolarczyk, i być mogący sukcessorowie tegoż, aby się w terminie na dzień 29. Listopada i8?-4, przed Deputowanym Sędzią W. Kurcewskim, o godzinie rotey zrana w sądzie tuteyszym stawili, i na wniosek powódki należycie się deklarowali; w razie nie stawienia się M ateusz Smolarczyk za zmarłego uznanym, maiątek iego iaki się znaydować może, wylegitymowanym sukcessorom iego przyznanym, małżeństwo zaś między nim a powódką rozwiązanem zostanie» Krotoszyn dnia 9. Lutego 182{.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Z A DZłE'RZA'WTE NI E.

Połowa wsi Węgier w Powiecie Odalanowskim położona, do pozostałości po niegdy Waleryanie i Maryannie małżonkach Węgierskich należąca, ma na wniosek in teressentów na trzy po sobie idące lata, a to od S. Jana r. b.

48«

aż do S. Jana 1827 r. więcey daiącemu być zadzierzawioną. Do zadzierzawienia tego wyznaczyliśmy termin nadzień 12. Czerwca r. b. rano o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ur. Kurcewskim w lokalu sądowym, na który ochotę dzierżawienia i zdolność posiadania mających, ninieyszem zapozywarny. Warunki dzierżawy, zacząwszy dwa tygodnie przed terminem, każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą. Krotoszyn dnia 30. Kwietnia 1824.

Król. Pruski Sćjd Ziemiański.

WYDŻIERZA WI EN TE.

Dobra (iałązki wielkie w Obwodzie naszym Powiecie Pleszewskim położone, od S. Jana r. b. na rok ieden zadzierzawione być maią. Wyznaczywszy w tym celu Termin na dzień Ig. Czerwca r. b. zrana o godzinie rotey przed Deputowanym Sędzią Kaulfuas w naszey izbie Instrukcyiney; na który chęć dzierżawienia rnaiących, w kaucyą opatrzonych wzywamy, aby się w terminie tym stawili, licyta swe podali i przyderzenia, skoro iakie prawne nie zaydą przeszkody, spodziewali. Warunki dzierżawne w terminie ogłoszone zostaną. Krotoszyn dnia 3. Maja 1824.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

p U H L I C A NL> D M 7 N ależący do klasztoru tuteyszego Trinitarskiego folwark Zmysłów blisko miasta Krotoszyna położony, w skutek dyspozycyi Prześwietney Regencji Poznańskiey od S. Jana r. b. na trzy lata znowu wydzierżawiony być ma. Do licytacyi publiczney termin na dzień 9. Czerwca r. b. rano o godzinie iotey na Ratuszu tuteyszym wyznaczyłem, na który do dzierżawy tey ochotę rnaiących, zapraszam. Warunki licytacyine obeymuiące oraz kondycyą, iż każdy licytować chcący przed licytacyą. 100 Talarów w gotowiźnie iako kaucyą złożyć winien, w Biorze moim przeyrzane byćmogą. W ostatnich trzech latach folwark ten za roczną dzierżawę 357 Tal. wypuszczony był, Krotoszyn dnia i5. Maja 1824.

Konsyliarz Ziemiański Powiatu Krotoszyńskiego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.05.22 Nr41 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry