KROXIIL\ :\IL\TA POZNANIAw Poznaniu, uz)'sl\:ał już wczeSllle bardzo wybitny wpływ przy wyborze władz miejskich. Najwyższą władzą samorządową w Poznaniu była rada miejska. Już w r. 1280, a więc w 27 Jat po założeniu miasta Pmmania, mamy pierwszą o niej wzmiankę.G) \Vyhoru rady dokonywała cała gmina według swobodnego głosowania; jak to się w najdawniejszych czasach odbywało, o tem nie mamy żadnych wiadomośC'i; na podstawie jednak późniejszej praktyki w XV wieku przypuścić nałeży, że już od naj dawniejszy_ch czasów wybór ten spoczywał w rękach wydziału gminnego, złożonego z ławników i starszych wszystkich cechów. Swoboda wyboru została prawdopodobnie po śmierci Kazimierza \Vielkiego poddana na czas krótki pod kontrolę starosty generalnego, skoro postanowienia przywiłeju królowej Elżbiety z 11. listopada 1378 przywróciły z powrotem dawną wolność ("ut consules, qUOg communitas eorum voluerit, a b s q u e i n t e r e s s e n t i a e t c o n s e n s u c a p i t a n e i n o s t r i eIigendi habeant plenariam facultatem".7) Ale już z początkiem XV wieku utraciło miasto z nieznallych powodów swobodę wyboru. Pierwszy nieswohodny w-bór odb'ł się w r. 14W. Odtąd dokonują wyboru te same czpllliki, co poprzednio, wybrani jednak muszą uzyskać nominację i zatwierdzenie od samego ł{róla lub też w jego zastępstwie od wielkopolskiego starosty generalnego. Starodawność tego uprawnienia wielkopolskich starostów generalnych wyraźnie podkreśla niżej omawiany pn'ywilej krÓ1a .\Ie ksandra z 1;:)04. r. w twierdzeniu, :że: "ex antiqua ('ollsuetutline I'apitallf'i Posnanipllses eam ipsam eligendorum ('onsulum haber COllsueverunt facultatem". \V) bory odbywały Hi!,' coroczllie okolo 29. wrzf'śnia (św. Michał). \V skład rally miejskiej wchodziło

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

6) Organizację rady miejskiej redniawiecznega Paznania przedstawił szczegóławo Ad. \\-arschauer, Stacltbuch \'an Pasen, wstęp stł'. 90 Ilast., araz tenże Uie \Yahl unrl Zusammensetzung der stiidtischen Behol'Clen im mittelaltcrlich(,ll Pasen. Ztschft. d. Ilist. G e.;;. f. d. Pmv. Pasen, VI. 424 nast. 7) Kad. Dypl. \\'ielkap., T. III, str. 473, nr. 17;)).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry