D O D A T E K do Nm 47.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.06.12 Nr47

Czas czytania: ok. 7 min.

Gazety Wielkiego Xiestwa Poznańskiego.

(Z dnia 12. Czerwca 1824.)

HISZPANIA.

X adrytu d. 22. aja.

Oto iest wyrok amnestyi SI całey dosłowne y osnowie: Artykuł l. Daię powszechne przebaczenie, - z odpuszczeniem kar cielesnych lub pieniężnych -wszystkim osobom, które od początku r. 1 %%0. do dnia l. Października lS2 3. j gdzie zostałem zuo*u przywrócony do całości moich praw monarszych, należały JIo bezprawiów i nieładów, które w tern państwie miały mieysce, ażeby wspierać i utrzymać tak nazwaną polityczną, konetytucyą Monarchie takie osoby iednakże nie powinny być obicie następującym artykułem. Art. 2. Wyłączaią się od tego przebaczenia, a zatem maią być kryminalnie badani i sądzeni, ci, co do iedney z następnych klass należą: a) Główni sprawcy powstań woysiowych w las Cabezas, na wyspie Leon, w Korunnie, Sararosie, Oviedo i B a r c e Ilon i e , gdzie konstytucya Kadyxska ogłoszoną została, zanim tamże Królewski wyrok z dnia 7. Marca 1820. odebrano; niemnićy naczelnicy cywilni i woyskowi, którzy dowodzili rokoszanami lub przyimowali dowództwo nad nimi, w zamiarze zniweczenia kardynalnych praw państwa, b) Naycelnieysi sprawcy przedsięwziętego na początku Marca tegoż roku w M a - drycie spisku, w celu nakłonienia mnie gwałtem do wydania pomienionego wyroku z dnia 7. tegoż m. i wymuszenia na mnie przysięgi na tak nazwaną konstytucya. c) Naczelnicy wojskowi, którzy należeli do ro

koszu w O c a n n a, a miaOOWICle GeneratPorucznik Don Henryk O'Donnel, Hrabia Abiebal. d) Naycelnieysi sprawcy gwałtów, aby mnie przymusić do ustanowienia tak nazwaney tyrnczasowey Junty, o którey wyrok z dnia s. Marca opiewa, i osoby, z których była złożoną, e) Ci, co za rządu konstytucyjnego podpisywali lub upowaźniali adressa, maiące za cel, wyzucie mnie z moiih dostoynych obowiązków, lub zawieszenie ich, lub mianowanie regiencyi lub stawienie mnie lub Xiążąt mey rodziny przed sądem, bądź to przed tak nazwane mi Kortezami, bądź przed innym trybunałem; tudzież sędziowie, którzy podobne rozkazy wydawali. J) Ci, co w taynych towarzystwach, za rządu konstytucyinego, czynili propozycye, maiące ten sam cel, o którym w poprzednim artykule mowa, równie iak ci, którzy pod iakiin bądź pozorem, po zniesieniu pomienionego rządu łączyli się w tayne towarzystwa, lubby się ieszcze na przyszłość łączyli, g) Pisarze lub wydawcy książek lub pism, wymierzonych przeciw dogmom naszey świętey Bzymeko-katolicko-apostolskiey religii. h) N aycelnieysi sprawcy buntów w Madrycie dnia 16. Listopada igao. i w nocy z dnia 19.Lutego i823.,gdzieobwód Król. pałacu został znieważonym, aby mi przeszkodzić w mianowaniu i złożeniu Ministrów podług wolney moiey woli. /) Sędziowie i sprawozdawcy w procesie przeciw Generałowi E I i o i przeciw Podpułkownikowi gwardyi hiszpańskich, D. T e o d o r o G o i ffi e u, ofiarom swey znakomitey uczciwości i przywiązania do Króla i oyczyzny. Vinuesa i czcigodnego Biskupa w Vieh, niemniey sprawcy mordów popełnionych w Granadzie, i w Korunnie na otobach, które były więziona w zamku S. Ant o n i o, i wezelkiey inney zbrodni tego rodzaiu. Mordercy ci nazawsze wyłączaią się od wszelkiego ogólnego i szczególnego przebaczenia, a to tern bardziey, że postępek ich miał na celu przyśpieszenie poruszenia rewolucyjnego. 1) Dowódzcy kup gwerylów, po weyściu armii sprzymierzoney do H i s z p a n i i, przeciw oneyże i przeciw woysku rojdistoskiem urządzonych, m) Deputowani tak nazwanych Kortezów, którzy na poeitdzeniu ewern dnia 11. Czerwca J 823. uchwalili złożenie mnie z tronu i ustanowięnie mniemaney Kegencyi i aż do K a d y x u trwali w ewych chaniebnych zamysłach, »ko i ci, co, na pomienionem posiedzeniu Ręgentam; mIanowan.i, powołanIe to przy.ęi: 1 Wykonywali, i dowódzca woyeka, które mnie do rzeczoney twierdzy odprowadzało. Z tey klassy eą iednak wyłączeni ci, którzy po tym niegodziwym wypadku przykładali'się skuteo ,K

, .

cznie do moiey i mey rodziny wolności, stosownie do uroczystego przyrzeczenia, danego przez Begencya w M a d r y c i e dnia 3. Czerwca tegoż roku. 2;) Hiszpanie Europeyecy, którzy należeli czynnie do rządu konstytucji3 3

, .

, ,nego lub do zaburzeń l rewolucji półwyspu, a po zniesieniu tegoż rządu, uchodzili lob Jeszcze uchodzą do A m e ryk i, w zamiarze wspierania i utrzymania rokoszu w tych poMdłościach, tudzież wszystkie należące d o tey klassy osoby, które w pomiemonym kraiu zostaią, po odebraniu rozkazu od władz, aby go porzuciły. Wyięci są z tey klassy urodzeni i zamieszkali w A m e r y c e, którzy do swey oyczyzny powrócili i iako spokoyni. mieszkance tamże żyli. o) Ci z poprzednicy . , i , · "" . > " "":,, i , Am klassy, co, uszedłszy za granicę, do sp. kow przeciw bezpieczeństwu moich posiadłości,przeciw moim prawom monarszym i przecitf moięy Król. osobie i rodzinie należeli lub należeć będą. . (Dokończenie nastąpi.)

"*

Wydano rozkazy względem naprawy wszy.

stfeich gościńców Królestwa. Kaide miasto i każda wieś muszą się w znaczney części do tego przykładać. Przez Konsula Hiszpańskiego m Stanach Zjednoczonych odebrał dowódzca marynarki w B a r c e lon i e doniesienie, iż czternastu korsarzów pod mexykaneka banderą niepod!e>( głości wypłynęło z portów tego państwa, aby iak naybardziey dokuczać hiszpańskim okrętom kupieckim. Wzglądem wyłączenia kassy wdów oficerskich ze wspólnćy adm in istrncyi. Gtneralney Dyrekcyi powszechnego instytutu alimentacji wdów. N, K ról J m Ć TM c c Y l P% % N . r o z k a z . O O aYWYlezy .

gabinetowy z dnia 24. Kwietnia r< b. zatwierA J kich d z i ć > w )' e t ) i e k s y w d o w o Tlcers z e wspólney administracyi Gencralney Dyrekcyi powszechnego instytutu aiimentccyi wdów, i obiacie interessdw Dyrekcyi pod firmą: »Dyrekcya towarzystwa pensyonowama wdow woyskowych. II przez5ty wydzial Kroi. Ministerstwa Woyny, niemnicy powierzenie czynności kassowych fiłówney Kassie Woyskowey pod firmą: "Kassa wdów woyskowych. II . P o d a A c <? «ósown. e do reskryptu Król. Ministerstwa W oyny z dnia 10. m. b. do wiadomości powszechney, nadmieniamy oraz, iż począwszy od tey chwili, wszelkie wnioski, które dotąd do Dyrekcyi kassy wdów oficerskich należały, do , A A A l o A rr >

A o TM TM hc z y n j o n e b y £m a i A. Poznań dnia 18. Maja 1824, Królewsko - Pruska Reg ency a f.

QBwIESZfCZENTET"" Ponieważ należący do Ekonomii Sremskiey tolwark Lubiatowo na S. Jan r. b. zostanie roz* cząstkowanym, zaczern Stosownie do rozpoJ , . A Ministerstwa finansów z dnia rz zenla 6< Kwietnia r. b. tegoroczny sprzęt zboża nagrantach folwarcznych, ubytek trawy, siana i ogrodów, tudzież folwarczne budynki gospodarskie, składaiące się z domu mieszkalnego, dwóch stodół i 3. staien, obadwa objekta razem lub zosobna, naywięcey ofiaruiącym, za gotową zaraz zapłatę w gtubey Pruskiey wkassach przyimowanóy monecie, łącznie 105 Tal. w złocie, Erydrychsdor po 5 Tal, przedane b y ć rnaią, Wyznadzony iest tym końcem termin na dzień 30. Czerwca r. b. przed południem o godzinie gtey w domu folwarcznym wLubiatowie, na kióren maiący chęć kupna są wezwani. U rodź. Bojanowski, dzierżawca, ma zalecenie wskazać kaźdemuźądaiące.mu, pola, łąki i budynki. Bliższe warunki licytacyi oznaymione będą w terminie licytacyjnym, a tu czyni się uprzednio ta tylko uwaga, iż naywięcey ofiaruiący w końcu licytacyi połowę ofiarowaney summy łącznie kwoty złota 105 T al. Komrnissarzowi niebawnie gotowizną złożyć, i w tćy mierze iuź przed licytacyą wykazać się winien, natomiast zaś druga połowa summy ofiarowaney po zatwierdzeniu licytacyi do kassy główney Regencyiney, bez kosztów, ma być wniesioną. Poznań dnia 16. Maja 1824.

Królewsko-Pruska fiegencya II.

OBWIESZCZENIE.

Pomieszkanie tu w starym rynku pod N ro. 8 sytuowanego Rogozińskich dom u na pierwszćrri piętrze będzie w terminie na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie lotey przed Asspssorejm Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszym Zamku sądowym wyznaczonym, na ieden rok od S. Jana · r. b. do S.J ana 1835- publicznie wynaiętem, na który ochotę maiących licytowania wzywamy. l Poznań dnia 24. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

N a wniosek wierzycieli, kamienica pod liczV>ą 98- na przedmieściu Rybakach położona, Dyrektora policyi Hassfort własna, sądownie na 17,925 Tal. 2g śbrgr. 4 den. z przyległościami otaxowana, naywięcey daia cemu przedaua być ma.

5 » Termina licytacyi na dzień 22. Maja r, b., na dzień 24. Lipca, na dzień 25, Września r. b. zrana o godzinie gtey, z których ostatni ieet zawity, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego H e b dmann d / w Izbie Insirukcyiućy są-, du.nasz.ego wyznaczone zostały,. Ochotę kupna i zdolność do posiadanjp., maiących wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych, Pełnomocników siawiii i licyta swe podali" poczem gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może. Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane( bydź mogą. Poznań dnia 23. Lutego 1824.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański* APATENT SUBHASTACYINY.

Dobra-w naszym obwodzie Powiecie Szrodzkim położone, a do massy konkursowey Uf» Antoniego Korytowskiego należące, Chwałkowo, Czartki, Młodzikowo i Płaczki, które podług zrewidowaney taxy Chwałkowo i Czartki 15,332 tal. i6śgr. J den.. MJódzifcowo 14099- 27 - 10,Płaczki . 11,27s 5 - wartość 50,710 tal. 14śgr. 3 den.. maią być dla długów w całości, lub cząstkowo* publicznie naywięcey daiącemu przedane. Wskutek obwieszczenia z dnia 24, Stycznia, g.,Grudnia 1822, i 30. Maja r.. z., i że w przeszłych terminach, z których ostatni w dniu r. Lipca przypadał, nikt nie stanął, przeto ieszcze ieden termin licytacyiny na dzień si. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Hebdrnann wnaszymZamku Sądowym, wyznaczonym został, i wszyscy ochotę kupna rnaiący i zdatność posiadaiący, na tenże zapozywaią się po złożeniu kaucyi 2000 Tal, na Chwałkowo i 1000 Talarów na Młodzikowo i Płaczki, aby swe licyta do protokułu. podali i spodziewali sie, że przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieźeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, Taxa i warunki w Registraturze przeyrzarić być mogą. Poznań dnia 6. Maja T824.

Królewsko-Pruski 814 Ziemiański,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.06.12 Nr47 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry