OBWIESZCZENIE.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.06.16 Nr48

Czas czytania: ok. 7 min.

Termin do wydzierżawienia dóbr Uzarzewa z przyległościami w Departamencie Regeneyi Poznańskiey w Powiecie Szremikim położonych, na lat 3. od S. Jana r. b., do S. Jana 1 A 27 na dzień 1, Lipca r, b. wyznaczony zniesiony, a w rnieysce tego nowy termin na dzień 25. Czerwca r. b. przed południem o godzinie n tćy, w naszey Izbie liistrukcyiney, przed Deputowanym Konsyliarzein Sądu Ziemiańskiego Brukner , wyznaczony został, na któ'y ochoię dzierżawienia z tern oznaymieniem wzywamy, iz iaźdy licytant 200 Tal. kaucyi w gotowiźnie zioźyć winien, nim na licytura iego wzgląd lniany być może, reszta warunków w nabrey Registraturze przeyrzane być mog A .

Poznań dnia 4. Czerwca 1824.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

ZA P U Z EW EDYKrAbiŃYT"""" Na dobrach Sobocie w Powiecie Poznań ekitn, do których wsie Sobota, Bytkowo i ezwarta część wsi Złotkowa należą, U r. Ignacego Łaszkow&kiego własnych, znayduie się Rubr. I I I. pomiędzy długami sądownie zabezpieezonemi summa 500 Tal. czyli 3000 Zł, pol., którą to summę poprzedni posie.dziciel Ur. Kazimierz Moraczewski podług protokołu z dnia 29, Września J796, iakosunimę ewikcyonalną i prowizyonainą po 5 od sta, dla niewiadomych Sukcessorow Jana Moraczewskiego w Galicyi uznał, i ta summa ex decreto z dnia 14. Sierpnia 1797 zaintabulowaną została. W kontrakcie kupna z Ur. Ignacym Łaszkowskim zawartym, Sukcessorowie Kazimierza Moraczewskiego iako przedawcy, obowiązali się summę rzeczoną, wymazać, i teraz o to wnosili, i twierdzili, ie summa la iui zaspokoiona. W tym celu wyznaczonym został terminna dzień 17. Lipca r. b" przed południem o godzinie loiey, przed Sędzią Ziemiańskim Ur. Eromholz, w naszym zamku sądowym, i wzywaią. się niewiadomi Sukcessorowie Jana Moraczewskiego i ich eessyonaryusze lub ich praw nabywcy, aby się lOa rzeczonym terminie osobiście lub przez pełnomocników, na których Kommissarzy Sprawiedliwości Brachvogel, Boy i Giżycki pxoponuią- się, stawili" swe pretensye d o t e y

summy, którzy zaspokoiente extrahenci twierdzą, zameldowali, i należycie udowodnii, w przeciwnym bowiem razie z swą realną pretensyą do gruntu prekludowani, im wieczne milczenie nakazanem, summa rzeczona zaś w kbiędze h.poteczney wymazaną zostanie. Poznań dnia 19. Lutego 1S24.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYK'fALNY.

, Na wniosek Ur. Hyacyntego Zakrzewskiego, dziedzica dóbr Mszyczyn, w powiecie Śremskim połoźon)ch, wzywamy wszystkich tych, którzy do summy (i)feit> tal. 16 dgr. z prowizyami po 5 od sta na wsi Mssyezynie pod Rubryką I I I. liczby 6. pod dniem 21. Lipca lSOO roku zaintabulowaney, na mocy obligacyi braci Xawerego i Ignacego Koszutskich z dnia 28. Czerwca 1800 r. iako dawnieyszych dziedziców wspommoney wsi i instrumentu pod dniem 4. Września 1800 r. przez byłą tuteyszą Pruską Południową Regencyą dla wierzycielki Ur. Julianny z Mieleckich wdowy Koszu:skiey wysławionego, który Ur. Skórzewskiem u, w Krzycku pod Wschową zamieszkałemu, iako byłemu opiekunowi. .rodzeństwa Bielińskich , zaginął, o którego amortyzowanie w Tcelu uskutecznienia wymazania z hipoteki wnoszono, o ktorey iak właściciele eessyonaryusze z zastawu lub innego iakiego źródła pretensye do powyź w)inienionego instrumentu maią» aby się na terminie dnia 17. Lipca f» b" o godzinie 9. przed Konsyliarzein Sądu Ziemiańskiego B r u c k n e r w izbie instrukcyiney Sądu naszfgo wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im U U r, Mittelstaedta, Jakobiego i Macieiowskiego K. S. proponuiemy, stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami do wspomnioney obligacyi prekludowa«ixi zostaną i wieczne milczenie nakazane, oraz amoriyzacya i wymazanie rzeczonego doku * mentu z hipoteki nastąpi. Poznań dnia 8. Marca 1824.

K rólewsko - Pruski Sad Ziemiański.

PAT E NT A UB HA A i vi C T IFYT Do publiczney "przedaiy kamienicy KrysztoFa U mbacha, tu na przedmieściu f» Marcina pod liczbą 106 połoźoney, i sądownie na 4,259 Talarów 20dgr. occ-nioney, ua którąA podano, powtórny Termin zawity na dzień 24. Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtey, przed Ur. Brukner , Sędzią Ziemiańskim, w Izbie Instrukcyiney sądu naszego wyznaczonym został. Wzywamy więc ochotę kupna i zdolność nabycia dóbr maiących, aby się na terminie tym stawili, licyta swe podali, poczerń naywięcey daiący, ieżeli prawna iaka nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może. Taxa i warunki w Registraturze przeyrzanemi być mogą. Każdy licytant chcący być przypuszczonym do licytacyi, winien Delegowanemu kaucyą 300 T al. złożyć.

Poznań dnia 8- Maja 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

P A E A " Ś l J m A S T A C Y I l S i Y .

Kamienica w Poznaniu w rynku pod liczbą, 44 położona, do Massy kredytowey J. G.

Treppmachera należąca, z domu przedniego o trzech piętrach składaiąca się, w Styczniu 1817 r, na 14,041 Tal. 16 śgr 3. fen. otaxowana, a na którą, w terminie licytacyi dnia 14. Kwietnia r. z. 9,100 Tal. podano, na wniosek kuratorów wspomnioney massy raz leszcze przedawaną być ma. Ochotę kupna i zdolność posiadania mających wzywamy, aby się w terminie peremtorycznym 3 1. Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtey, przed Deputowanym W. Culemann, Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego, w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym, albo osobiście, albo przez prawnie wylegitymowanych pełnomocników stawili, i licy ta swe podali; naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli Żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna w Registraturze przeyrzane być mogą. Poznań dnia 1, Czerwca i8?4» Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

PAIJŁiNl bUHHAbTACYINY.

N a wniosek Kuratorów massy kredytowey J. G. Treppmachera, następujące do massy tey należące, na tuteyszem przedmieściu Grobli połeione, na trzy części podzielone grunta publicznie więcey daiaAcemu przedarte bydź maią.

1) Grunt liczbą 30. oznaczony, z murowanego spichrza o dwóch piętrach, stayni, wozowni składaiący się, a 41 Qpr. 131 Qstop w sobie zawieraiący, sądownie na c>oucital, M śg f ' 7 fen. oiaxowany, lt) Grunt liczbą 29. Litt. B. oznaczony, z wozowni, stayni, domu mieszkalnego, branżeryi, studni, całego ogroda wszelkierni w nim założeniami składaiący się, a 386 Qpf« 2 0 Q 9to P w sobie zawieraiący, na 791 A tal. 5 śgr. 10 fen. otaxovvany. 3) Grunt, z nowego spichrza, budynku mieszkalnego w tyle i z muru przy ulicy będącego składaiący się, 50 Qpr. 28 [ Istop zawieraiący, na 5201 tal. 14 śgr, 2 len. 0laxowany. Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby w terminie peremtorycznym na dzień 31, Lipca r. b. wyznaczonym przed Deputowanym Konsyłiarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz w izbie naszey instrukcyiney osobiście lub przez Mandataryuszów prawnie dozwolonych stanęli, i licyia swe podali, naywięcey daiący za gotową opłatę do depozytu przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Taxa, warunki kupna i rys gruntów tych, każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane być mogą. - Termina w pierwszem obwieszczeniu wymienione z dnia 2. Października i 18- Grudnia r. b. odbyte nie zostaną. Poznań dnia 1. Czerwca 1824.

Królewsko - Pruski S ą ł Ziemiański.

" OB WIESZCZEMlE.

Urodzony Jakób Biliński, dziedzic dóbr Lubna pod Mosiną, testamentem swym dnia 16. Kwietnia r.z. publikowanym następnie wymienionym osobom z mieysca mieszkania niewiadomym: 1) Weronice z Lipskich Ritlemerowćy 6000 Zl t. pol.

2) Katarzynie z Zakrzewskicli Brudzewskiey 6000 Złt. pol. 3 ) Józefowi Rynarzewskiemu 6000 Złt. pol.

4) Rochowi Rynarzewskiemu 6000 Złt. pol.

5) Ignacemu Rynarzewskiemu 6000 Złt. poL 6) Antoniemu Rynarzewskiemu 6000Zł. pol.

7) Maryannie Rynarzewskiey 6000 Złt. pol.

8) Xaweremu Lipskiemu 6000 Zk. pol.

legował. Poznań dnia 20. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

memu byłemu terminatorowi W i l h e l m o w i H o ffm a n n , na żaden sposób pod moim nazwiskiem nie kredytować, gdyż iui odemnie oddalonym został. Poznań dnia 15, Czerwca 182J.

Franciszek Thiel i, Cukiernik.

-II ..1 1 Szanownemu Obywatelstwu 1 Prześwietney Publiczności polecam się wszelkiem gatunkami stołowych i graiącyeh zegarków ośmiodniowych i miesięcznych zegarków, złotych Damskich i złotych i srebrnych biią eych i takichże zegarków kieszonkowych Prócz tego robię takie wszelkie gatunki słoń c o - i deszczochronów , i mogę dobrym wy borem tychże służyć. Zamówienia i naprawiania w obudwćch przedmiotach również przyimuię przyrzekaiąc skora; i rzetelną posługę,- Mam także w komis dobór Tyrolskich pokryciów w umiarkowanych cenach. Poznań dnia 15. Czerwca 1824.

H. Tritschler, młods-y.

Ulica Szeroka Nr. ir8Modne paryskie stroi e damskie, bardzo przednie szwaycarskie kapelusze słomiane damskie, angielskie kolorowe mulle, perkale i więcey tym podobnych towarów, iako też Berlińską, porcelanę zdrowia otrzymali przedaie w umiarkowanych cenach pod N ro. 94. w rynku Karol Fryderyk flaumann.

Podpisany ma honor donieść Przeświemey Publiczności, iż ma znaczny zapas różnych gatunków mosiężnych i żelaznych zamków, całkowite okucia drzwi, okien i inne do budowli kwalifikuiące się, mosiężnych i żelaznych drzwiczków do piecYf także i rur własnćy roboty dobrze i mocno robionych, za umiarkowaną cenę w własnym domu na ulicy Butel&bey pod N rem [59, > Slosaiz Szymański.

D O N I E S I E i\ I E W cukierni na Szerokiey ulicy dostać można io-lów po 30 groszy filiżanka. M. L a fi e ur.

W n.isjytn składzie drjewa na Grobli mamy ilość jesionowego drzewa w kloftach, i p r z e e my sążeń tegoż z 6 sióp wysokości, beto j1 rok ości i 3 stop długości w kloftach J(O A '. '. '. 18 dgr. wgrubey monecie.

G. B e r g e r i Synowie.

Królews&a zarodowa owczarnia; W skutek życzenia Jego Excellencyi Król; Rzeczywistego Taynego Radzcy i Naczelnego Prezesa JW. Zerboni di Sposetti,. odbywać się będzie w Poznaniu dnia 25. i 26. Czerwca zrana o godzinie ro. licytacya przeznaczonych na przedaź 30 do 40 młodocianych baranów prawdziwego rodu merynosów z Malmaison, Moncey, Rambouillet, znaydui»cych się w Król. owczarniach zarodowych. Przedawać się będą w wełnie i z wełną. Poznaczone są wypalonemi na rogach numerami, i od dnia 2.3. Czerwca począwszy, codziennie mogą być widziane. Podobnież dnia 26, Czerwca przedawać się będzie 50 do 60 macior beznagannego gniazda. Podp. T h ae r.

Wyciąg Z Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnia I I, Czerwca 1824.

Papiera- G otowimi 21n;

Obligi długu państwa .

Pretmeobligów długu państw« Obligi bankowe az do włączim lit. H Zachodnio- Pruskie listy zastawne . . . . . . . Zachodnio- Pruskie listy zasta/\ wne niegdyś polskiego udzia łu Listy zastawne W, Xijstwa Poznańskiego - , , Wschodnio- Pruskie Szlaskie.

9 ApCt.

- pCt.

891 *goga 9'i

Ceny zboża, na Pruską miar 1 wagg w Poznaniu. Dnia 14. Czerwca.

. Zł. 6 f _ do Zł, flr.

Pszenica . . 7 15 8 Zyto . 3 12 3 18 Jęczmień > . . S 15 51 - i Owies 2 6 2 12 Taterka , . . 3 6 3 i5 Groch 3 Ę 4 Ziernialci l }* 2 Siana cetnar a 110 fI. 2 6 2 12 Słomy elito elito A l 18 51 Masła garniec 4 15 _« e 5 *

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.06.16 Nr48 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry