PATENT SUBHASTACYJNY Nieruchomość w Rogoźnie pod Nr. 206. polo i o n a, na 2302 lał. sądownie otaxow ana, składaiąca się z domu mieszkalnego, trzech kwart rołi, stodoły, stayni, chlewów i ogrodu, ma bydź na wniosek iednego Wierzyciela realnego w drodze konieczney subhastacyi sprzedaną W tym celu wyznaczyliśmy termina na dzień 2. Gzerwca, dzień 4. Sierpnia, dzień 5. Października r, b. zrana o godzinie 9., z których ostatni iest peremtoryczny. Wzywamy więc wszystkich ochotę maiących i zdataość posiadaiących kup na, aby się w tych dniach w naszym Zamku sądowym przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Cułemann znaydowali i swe podania czynili, a naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody niezaydą, przybicia spodziewać się ma. Taxa i warunki kupna mogą bydź w naszey g xegistraturze przeyrzane. Poznań dnia 14. Lutego 1824.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.06.19 Nr49

Czas czytania: ok. 4 min.

Król. Pruski Sa d Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYJNY.

Kamienica w 3 piętrach z podwórzem pod liczbą 143 przy ulicy N ożowey położona do massy kredytowey J. G. Trepprnachera należąca, w roku 1817. w Styczniu na 4976 Tal. 15 śgr. otaxowana, na wniosek kuratorów massy w terminie peremtorycznymna dzień 31. Lipca U b. wyznaczonym przed południem o godzinie 10. w izbie naszey instrukcyiney przed deputowanym konsyliarzem sądu naszego Pron:holz publicznie więcey daiącemu przedaną bjdź ma. Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy na termin ten, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżdi żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Taxa i warunki kupna wregistraturze przeyrzane bydź mogą, Termin» w dniach 2. Października i 18. Grudnia r. b. wyznaczorje, znoszą się dla tego, ie termin dnia 31. Lipca r. b. wyznaczony zawitym iesr, Poznań dnia 3- Czerwca 1824.

Królewsko- Pruski S I d Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Gdy na wniosek Wierzycieli beru ricyalnycli nad pozostałością zmarłego w Hucie szklanney pod Ostrzeszewem niegdy J a n a G r e i n e r t fabrykanta szkła, urządzeniem z dnia dzisieysieyszego, process sukeessyino - likwidacyiny otworzonym został, przeto wzywamy ninieyszem wszystkich wierzycieli dłużnika głównego, aby w terminie zawitym, wyznaczonym na dzień 28« Sierpnia r, b. zrań a o godzinie gtey przed Deputowanym W. Lewandowskim, Sędzią Pokoju, osobiście łub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, się stawili, ilość i iakość pretensyi swych okolicznie wyszczególnili, dokumenta, papiery i inne dowody w originale lub wypisie wierzytelnym złożyli i potrzebne w tćy mierze wnioski do protokułu podali, pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiący i aż do nastąpioney inrotulacyi akt z pretensyami swemi niezgłaszaiący się, wszelkie swe prawa u < tracą, i z pretensyami swemi do tego, copozaspokoieniu zgłaszających się wierzycieli z massy pozosianie , odesłanemi zostaną. N areszcie tyrn wierzycielom, którzy w osobistym stawieniu się doznaią przeszkodę lub którym tu zbywa na znaiomości, U Ur. Pilaskiego i Pigłosiewicza, Konsyliarzy sprawiedliwości, Ur. Panten, Kommissarza sprawiedliwości i Ur. Trembińskiego, Adwokata, na pełnomocników przedstawiamy, z których sobie iednego obrać i tegoż w plenipotencyą, i informacyA opatrzyć zechcą. Krotoszyn dnia 15. Marca 1824.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Niźey podpisany będzie mieszkał podczas tegorocznych transakcyi S. Jańskich w kamienicy JP ana A 1 i m an n na ulicy Wrocławskiey N ro. 246 na dole, i tamże zastać go będzie można w godzinach przed i popołudniowych. Maurycy Robert, Generalny Agent Ziemski w W. x.

Poznańskiem.

Tadeusz Brzozowski wniósł na hipotekę Ciesel i Zborowa siedem tysięcy Talarów, które i ui odcedował, trzy Palkowi, cztery prawnie wniesione, przeciw którym my protestowali i proces rozpoczynamy, ostrzegamy więc Publiczność, aby nikt tych czterech tysięcy Talarów od Ur. Kazimierza Żółtowskiego nie nabywał.

DONIESIENIE.

Tuteyszey i zamieyscowey publiczności donoszę nayuniźenićy, iź w kamienicy w rynku N ro. 64. założyłem francuską fabrykę rękawiczek własney fabryki. Zamówienia pizyimuię tak na poiedyńcze iak i na tuziny przy zapewnieniu rzetelney posługi i umiarkowaney ceny. Maiących ochotę haftowania lub szycia rękawiczek ciągle zatrudniać będę.

J. F. Kro n e n b e r g, rękawicżnik.

Podpisany ma honor donieść Prześwietney Publiczności, iź ma znaczny zapas różnych gatunków mosiężnych i żelaznych zamków, całkowite okucia drzwi, okien i inne do budowli kwalifikuiące się, mosiężnych i żelaznych drzwiczków do piecy, także i rur własney roboty dobrze i mocno robionych, za umiarkowaną cenę w własnym domu na ulicy Butelskiey pod N rem 1159.

Ślosarz S z y m a ń s ki.

Zamyśla ktoś kupić szkapinę do jeżdżenia.

Walisz ewo N ro, 55»

Wodę, Selterską r, 1824 czerpaną, iako te2 wino Mozelskie 1 różne gatunki win JReńskich poleca

Jan Henr, Steffens, pod Nrem 86. w rynku.

DONIESIENIE.

Z powodu trudności, z iakiemiiest połączone utrzymywanie owiec przez dni kilka wmieście, mianowicie dla nagłey zmiany paszy. nieprzybędą do Poznania w tym roku ani tryki ani maciorki ze stada Sulisławskiego. N a rnieyscu sprzedawane będą w r. b. tryki z ley klassy po talarów 30; z Hiey po tal. 15; maciorki po talarów 13.

Wełna tuteysza niesortowana, z wyłączę; niem iak zwykle iarzęczki, i wełny z nog i z ogonów, sprzedana iest na Wrocławskim iarrnarku po tal. 142 za cent. sławnemu fabrykantowi francuzkiemu Panu Ternauxz Paryża, który odznaczaiąc się, iak wiadomo, tanią, sprzedażą swych,wyrobków wełnianych pewno nie płaci wełny nad wartość.

W Sulisławicach dnia 10. Czerwca 7814.

A. P. Biernacki,

W Zielnikach po d Środą lest 500 owiec p oprawnych na przedai. Ugoda o nie tamże na« »tąpić m o i e .

Łaszkowski.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.06.19 Nr49 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry