II

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.06.23 Nr50

Czas czytania: ok. 4 min.

mi należycie wypłacił, oświadczam więc ninieyszem publicznie rewers ten za nieważny. Poznań dnia 22. Czerwca 1824.

L u d w i k N i c o I o v i u s.

DONIESIENIE.

Laurenzo Sacchi, kupiec, przyiechal na Świętojańskie transakcye ze zbiorem malowanych obrazów z szkoły wioskiey, francuzkiey i flamanskiey, które można oglądać i kupić od gey zrana aż do 7ey na wieczór, Wrocławska ulica N ro. 258. na pierwszem piętrze.

· Laurenzo Sacchi.

K (,IJ,a (,IJ,a v« (,IJ,a (,IJ,a (,IJ,a(,IJ,a (,IJ,aKV* (,IJ,a (,IJ,a (,IJ,a rQLU (,IJ,a (,IJ,a (,IJ,a (,IJ,a (,IJ,a (,IJ,a <c

Polecaiąc z powodu teraznieyszych trans akcyi S. Jańskich móy zawsze wyborowy skład win węgierskich, reńskich 1 francu5 skich z naylepszych winobrań i urodzaiów na nowo do łaskawego pokupu, nadmie9 niam przy tern, iź ceny niektórych gatun· 9 ków znacznie zniiyłem i że w tych dniach oczekuię ieszcze transport win stołowych jj z r. 1822 z Węgier, odznaczaiaxych się szczególnie umiarkowane mi cenami.

9 Bardzo piękny świeży angielski porter 1 $ Ale iest także u mnie do nabycia.

9 F. w. G-raetz.

w rynku Nro. 59.

»l,IJ,a/«II(,IJ,a(,IJ,al «A,IJ,a(* A (,IJ,a!r»',IJ,al «?'(,IJ,aA£A (,IJ,a(,IJ,a' . (,IJ,a (,IJ,a) (,IJ,a 1 <AJ]5

Donosząc nayunlzeniey, lZ oprócz mego od lat trzech istnącego handlu korzeniami, farbami i tabaką" także iuź dawniey istnaxy handel winny w tównymże stopniu tak dawniey daley prowadzę, polecam ninieyszem zapasy moic: "wina węgierskie, francuslcie, hiszpańskie i reńskie, przedni arak i rum, świeży porter i piwo Szczecińskie, wody selterskie, kudowskie i geilnauerskie, brunświcki salceson, ser hollenderski i Jimburgski, nayprzednieysza oliwa prowancka, kapary, oliwki, świeże śledzie hollenderskie i angielskie, sardele, towary korzenne, farby, papier i inne matę«ryały do pisania i rysowania, dalćy: tutunie i tabaki z naylepszych fabryk, kratowych i zagranicznych." Wszystkie te przedmioty są. u mnie do nabycia w naylepszych gatunkach i w stosownych umiarkowanych cenach. Poznań dnia 82. Czerwca 1824.

K. W. Pusch, w rynku pod Nro. 55.

Szanownemu Obywatelstwu i Prześwietney Publiczności polecam się wszelkiemi gatunkami stołowych i graLących zegarków, ośmiodniowych i miesięcznych zegarków, złotych Damskich i złotych i srebrnych biią«ych i takichźe zegarków kieszonkowych.

Prócz tego robię także wszelkie gatunki słoń c 0- Ą deszczochronów , i »nogę dobrym wy borem tychże służyć. Zamówienia i napra wiania w obudwóch przedmiotach również przyirnuię przyrzekając skorą i rzetelną po sługę. Mam takie w komis do bór Tyrolskich pokryciów w umiarkowanych cenach.

$ Poznań dnia 15. Czerwca J824.

9 9 $

E. Tritschler, młodszy.

Ulica* Szeroka Nr. 118.

P, Goldschniidt z Międzyrzecza Wielkiem Xieetwie Poznańskiempoleca po pierwszy raz nowy przez siebie wy. naleziony szuwaks, który skórę w miękkości · ciągłey utrzymuie, nie smoli i piękny czarny glanc wydaie; szuwaks ten iest w białych garnuszkach i szklannych słoikach do nabycia. Mieszka u iowala JPana Schellera za brama Wroniec kij .

KuAu= 11 A5(uu(,IJ,a(au(,IJ,a1 (,IJ,a1u5> >'r>5(,IJ,a(,IJ,a«5r1 (,IJ,a1 (,IJ,a1)J,r Uwiadomienie. « s (np. a (np! a «««I:J;a (np! < <»'<3* w> a (I:J;a(I:J;a (I:J;a 5 Oberża Wiedeńska pod N rem I. na ulicy Sto Mareinskiey sytuowana, iest od Sgo. Michała r. b. na lat 3 do wynaięcia. Warunki chęć rnaiącym na tę dzierżawę, wolno pod Nem. 259. na ulicy Wrocławskiey na piecwszern piętrze każdego czasu przeyrzeć. 49. są ieszcze niektóre pomieszkania od S. Jana r. b. do wypuszczenia. W tym samym czasie będzie tamie lokal do szynkowania, lub leź do każdego innego dowolnego handlu bardzo dogodny, do wypuszczenia. Ochotę naięcia maiący powezmą bliższą, wiadomość w handlu na ulicy Szerokiey N. 106.

Folwarek S c h o e n h e r r e n h a u s e n blisko Poznania iest niebawnie ieszcze do przedania.

Bliższe warunki powziąść można u właściciela na Grobli w Poznaniu pod Nro. 37.

Szanownych posiedzicieli trzód owczych uwiadomiam ninieyszem, iż 150 tryków merynosów z zarodowey owczarni w W ollinie, których przybycie na dzień ao. m. b. w Gazecie tuteyszey pod dniem 4. z. m. ogłoszonein było, dziś tu przybyły i u oberżysty Buck na ulicy Wilhelmowskiey stoią, gdzie obeyrzane bydź mogą i że przedaź tychże naywietcey ofiaruiącym za gotową zaraz zapłatą w grubey monecie we czwartek dnia 34. m. b. zrana o godzinie otey się zacznie. Poznań dnia 2.0. Czerwca 1824.

W poruczeniu JW. Barona P uttk amer w Wollinie, Dozorca owiec, Jan Witiwer.

W Zielnikach pod Środą iest 500 owiec poprawnych na przedaź. Ugoda o nie tamże na« stąpić może.

Łaszkowski.

Wyciąg Z Berlińskiego kursu papierów 1 pieniędzy.

Dnia 18, Czerwca 1824.

Papiera - Gotowimi zną

Obligi długu państwa . .

Premie obligów długu państwa Obligi bankowe ai do włączniepo po 92}pCt. gej pCt.

90 r

Zachodnio- Pruskie listy zastag 91 « Zachodnio- Pruskie listy zastawne niegdyś polskiego udziału . . . . . 881 * Listy zastawne W. XicStwa Poznańskiego.... 9°' * Wschodnio- Pruskie .

109.'

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.06.23 Nr50 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry