WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.06.26 Nr51

Czas czytania: ok. 15 min.

KRÓLESTWO POLSKIE.

Z żVarszawy dnża 20. Czerwca.

JO. Xiązę Radziwiłł, b. Generał, Senator Kasztelan, przybył do Warszawy. JO. Xiąię Namiestnik Królewski, wrócił do Warszawy. Onegday weszły do obozu, około Powązek założonego, pułki gwardyi pieszey Cesmko- Króiewskiey, wszystkie pułki piechoty woyska Polskiego iartylierya piesza, które dotąd częścią w stolicy, częścią w innych niieyscach Królestwa konsjstowaiy.

D A N I A, Z Kopenhagi dnia ij. Czeruua.

Dzisieyszy numer gazety hkiiderie zawiera co następuie: "Wiadomość ó odrzuceniu proiektu prawa względem zaiźenia rent w Izbie Parów w Paryżu miała skutek gromu na nasz handel papierami; obligacye niezwłocznie spadły 4 do 5 procentów. Rzecz naturalna, że, skoro papiery skarbowe, iak francuzkie, płacić ciągle będą 5 od sta prowizyi, proiekt zniżenia w innych kraiach rent od papierów rządowych na 4 od sta, sam przez się upaść musi. Wszyscy prawie spekulanci tego rodzaiu tu, iak za granicą, rozumieli iuż, iż nasze 4ryprocentowe obligi podskoczą do 90 Tal. srebrem; lecz w tey chwili nie masz do tego ładnego widoku. Prócz tego disconto zbyt iuż stoi wysoko, iżby takiego podskoczenia spodziewać się można. Idzie teraz iedynie o to, aźt*by ci, co swe obligi sprzedali po 80 do 100 Talarów papierami, zechcieli mieć cierpliwość, która, iak we wszystkich niemal przygodach na tym padole, wszystko zwycięża. Zresztą proiekt fraocuzki względem zniżenia rent był za nadto olbrzymim, i iuż ta okoliczność, "iż miał być od "kilku" domów wykonanym - któż.

6 jnie ma przysłowia: QaotCapita, totsettSHS (co głowa, to rozum) - wzbudzać musiała podeyrzenie, ii trudno będzie mógł być przy. wiedzionym do skutku. Takie proiekta dały* by się spełnić na małem, lecz w wielkości ciężko tego dokazać, zwłaszcza w takim narodzie, iak francuzki, gdzie ieszcze iest tyle wolności mówienia i drukowania." W piątek zatonął przed tuteyszą komorą celną brik angielski; ludzie zostali iednak wyratowani.

WŁOCHY.

Dnia f Czerwca.

Xiężniczka Parmy ma się udać do Sycylii, i w Palermo zabawić do połowy Lipca, aby być obecną uroczystościom S. Rozalii; potem wróci do N e a p o l u i tam zostanie do święta przypadaiącego g. Września.

F R A N C 'IT A.

Z Paryża dnia 14. Czerwca.

Dnia 10. m. b. w Izbie Parów Xiążę M o n t m o r e n c y rozbierał wniosek względem prędszego ogłaszania czynności Izby Parów. Archiwaryuszowi Izby Parów przydany być ma pomocnik, w celu aieby czytany raport każdego posiedzenia zaraz nazaiutrz mógł być w Monitorze umieszczonym. W Izbie Deputowanych prawo względem pensyonowania niezdatnych urzędników sądowych większością 299 gałek białych przeciw 29 czarnym przyięte. Hrabia de la Bourdonnaye złożył Izbie Deputowanych następuiący proiekt: Mam zaszczyt przełożyć Izbie naypokornieyszy adres do N. Króla, z prośbą, ażeby kazał podać Izbom w ciągu terai-iieyszego posiedzenia proiekt prawa, maiący na celu: 1) zupełne wynagrodzenie wszystkich Francuzów, których własność ziemska zaiętą lub sprzedaną została; 2) oznaczenie sposobu wynagrodzenia iyiących ieszcze właścicieli, suk I płaty tych wynagrodzeń 4roproceotowemi ( * rentami zprowizyą od dnia 32. Marca 1825.

Proiekt Hrabiego de l a B o u rd o n n a y e względem wynagrodzenia emigrantów, oburra na nowo Dziennik Rozpraw przeciw Mij nisteryum. "Jeżeli - pisze ten DziennikI Minieteryum będzie przeciw temu proiektoI wi, utraci stronnictwo, któremu winno swą I władzę; ieżeli go przyimie, utraci swą właI sną zasługę, i dopełni tego, czego Pan de la Bourd onnay e i roiaiistoska oppozycya 1 dądaią. Smutno iest, dać się mimowolnie I przynaglać gwałtem do dobrego; nieumiejętnie iest, być raz zupełnie nie czynnym, druci raz występować z kolosalnemi środkami, nie maiąc po temu sił olbrzymieli; niegodnie I iest, to przymilać się swym nieprzyiaciołorn, to zrywać z swoimi przyiaciołmi. Tym sposobem nie długo się daią wodzić Francuzi. Białych nie można tak traktować iak czarnych. - Prawią nam: "ieden Minister upada, drugi powstaie, i cóż ztąd; ieden uetępuie mieysca drugiemu." Tak istotnie dzieie się w kratach despotycznych, tam wszystko ] wychodzi od despoty, on wywyższa, on zniża, on robi maiętnym i ubogim, on podług swego humoru daie i bierze. Inaczey ieet w monarchii konstytucyiney; tu iest Minister reprezentantem opinii, uchodzi on za maiącego dosyć mocy do bronienia iey, oney winien iest swą władzę. Upadek takiego Ministra rozciąga się daley, iak do eamey iego osoby; oddalenie zatem Pana C h a t e a u - briand iest niczem innem, iak zerwaniem Pana Vi H e l e z opinią rojalistoską.

Monitor zawiera nowe prawo względem naboru woyska w następujących piąciu artykułach: 1) Co rok powołanych będzie do służby lądowey i morskiey 60000 ludzi. 3) Powołana stosownie do poprzedniego artykułu młodzież, leżeliby nie weszła zaraz do służby, może być porządkiem klas, od nayrStodezeAzacZTBaiąćAAilicleiAnutnerowT?? źdey klasy zaciąganą. 3) Dawnieysze prawa względem czasu służby są uchylone; odtąd czas służby, bez różnicy czy kto dobrowolnie lub z powołania wstępuie do woyska, rozciąga się na lat ośm. 4) Dawnieysze prawo, które wysłużonych podoficerów i żołnierzy w namiotach woiennych zobowięzywało de sześcioletniey leszcze na prowineyach służby pod nazwiskiem weteranów, iest uchylone. 5) Wszelkie dawnieysze obecnemu przeciwne urządzenia, zostaią zniesione. W Bordeaux był dnia 10. m. b. w teatrze tak wielki zgiełk, iż polieya musiała kazać spuścić kortynę i uchodzić z domu. Marszałek Xiążę Albufera wspomina w ewey mowie na pochwałę Marszałka D avouet Xiążęcia Eck m iihl, o iego obronie H a m b u r g a, następuiącemi słowy: " D o uzupełnienia sławy, którą sobie w tylu potrzebach ziednał Xiążę Eck in iihl, brakowało ieszcze sławy z obrony wielkiego warownego miasta; to mu się powiodło w Hani. burgu z nayświetnieyszymskutkiem. Wciągu Omiesięcznego oblężenia, gdzie, samemu sobie zostawiony, bez nadziei iakieykolwiek pomocy z zuętóy przez nieprzyiaciół Francy i, znaydował się wśród liczney nienawiścią zapaloney ludności, podwoił swą czynność i swoie siły. Dzień i noc walczył przeciw gotysiącznemu woysku, którem ieden 7. nayzręcznieyszych Generałów Rossyiskich, Stary B e n n i g e e n, dowodził. Okazał on tyle talentu i rozsądku, iż potomność uzna sprawiedliwym wyrok spółczesnych opiękney Hamburga obronie. Rozgłoszono o nim z owego czasu fałszywe i czerniące wieści; tymczasem ludzie nikną, namiętności się poskramiają, a sama prawda pozostaie, aby święcić tryumf sprawiedliwości." Oppozycya angielska przyięła oddalenie Pana Chateaubriand z» pomyślną wróżbę, a Kronika poranna mówi: "Tryumf A . O ".

dem A n g I n , bpodziewac się także Daleźy wkrótce zagodzenia rzeczy względem uznania niepodległości południowcy A m e ryk i , któremu się szczegóiniey uporczywie Pan C h a t e a u b r i a n d opierał.«' Dnia ifi Czerwca.

Pan Ja nkowicz uczynił wniosek wlzbie Deputowanych, ażeby mianowany urzędnikiem Deputowany powtórnie musiał być obieranym. Wniosek ten, równie iak powyższy , wniosek Pana d e I mBU,QlllItldnnmał"J' e -łeelany został do rozlrząśoienia w tayoym komitecie. Na posiedzemu dnia 11. nieiakiś Pan B ec o u r t udzielił swych myśli względem stanowienia praw, któreby zdołały podnieść dobro publiczne; że zaś obawia się, ażeby nie,zab-rał Izbie za wiele drogiego czasu, przestaie więc na teraz na prztłoźeniu sześćdziesiąt czterech proiektów prawa, zastrzegając ich sobie więcey na przyszłość. tŚmiech powszeChoy.) Zdaiący sprawę Deputowany oświadczył: Nieskończyłbym, rozbierając choć tylko w krótkości wszystkie te proieku. Tyczą się one robot około Luwru i Tuilbriów, gier luzardownych, domów pożyczki, karyolkow, rzucających błoto na przechodzących pieszo, loteryi, przeciążanych koni, psów, po ulicach »bitanych, wieprzów, we drzwiach domów zarzynanych, wałek byków, jawnogrzesznic; słowem nic nie uchodzi dąźącey ku poprawie gorliwości Pana R e c o u r t . Szczegoloiey zaś wypowiada woynę zagłady nieprzy.aciołom stanu małżeńskiego; żaden, podług niego, nie pOWInIen mieć urzędu w administracyi; po 30stu latach powinien każdy płacić podatek osobny, a zawiązawszy, bk to mówią, świat panience, być osądzonyro na karę piemęźną. więzienie; żonatych czeka w tym razie nie mniey ostra kara; jeż

,. · / -. - "/ "« t u a y c o chcą Ił.

dają, w gminach nie maią być cierpiani N, koniec życzy Supplikant, ażebyście WPanc wie wzywali każdego do podawania proie" któw, zmierzających ku polepszeniu losu lu" dów. Częsty śmiech przerywał czytanie ra! portu, po czem przystąpiono do porządku. Pan V i II e I e , - pisze Dziennik Roz praw robiąc wciąż uszczypliwe przeciw temu" Ministrowi wycieczki posiada w Izhi D putowa!ll'ch wi szość; ' ałe c uttY 81\ ' JIfZY aiey! C rozstrZ"J'pie, teraz prze... sfa ;elll, da a omy ła h. Sło«a "utrzyrnaż się Pani V i II e I e przy większości?« zawiadomiaią nas iuż o nIebezpieczeństwie którem Prezea rady Ministrów ieet zagrożony Cóż one innego znaczą, iak to: że podłue mnie mania publicznego nie masz Ministeryum" lecz tylko ieden Minister. Infant Portugalski, Don M i c h a ł który w B r e s t wysiadł na ląd, udał się do' R e n n e e, gdzie był przyimowany ze wszysikienj przynależnemi znaczeniu i e g o zaszczytami W Nantes czekano na próino na Jrpo Kró' lewiczoską Mość w dniu jOe i ji. Przt >' te dwa dni stał w szyku ioty półk lekkiAraed domem Konsula Portugalskiego, u którego miał Infant stanąć. Z listów z A n a e r do wiaduitmy się, iż Infant prosto do Pa r y ź a iedzie. (Z t e y samey Btrlińskiey eazety kióra iui była doniosła o przybyciu 1 fanta do P a ryż a . ) Listy z B o u log n e donoszą o przybyciu Pana D e m e try usz a, brata Ministra spraw zagranicznych rządu greckiego w P e 1 o po n n e z i e, do A n k o n y, gdzie od dwóch iuż lat stary Arcy- Biskup z P a t r a e pizemieszkiwa. Słychać, iż Królowa Portugalska* odprawi podróż do A us t r y i, a Infant Don M i chał mieszkać będzie w zamku C o m p i e g n e I)ni a t. m. b. przyszedł do B a r c e I i o n y IIa urzędowey drodze wyrok amnestyi i byt W trybunale publicznie czytanym. Aresztowano zaraz różne osoby, między UIłKOH Pana P e r o I, byłego Szefa politycznego G ir o n y i Podpułkownika G a I c e r a u z T i a - n a. Trapista zemknął podobno z klasztoru w okolicę r a rago n y. Kon! iytueyiny Generał Vi i I a c a m p a przybył do M a I t y, gdzie u dowodzącego Generała Angielskiego przyiacielskie znalazł przyięcie.

ANGLIA.

Z Londynu d. 12. Czerwca.

Dnia g. wieczór wielkiey obawy nas nabawił pożar, który w pałacu Królewskim w C a rIt o n - H o u S e wybuchnął. Jego Kr. Mść. o pół do i nóy przybył z Winde o r, a we 20 minut póiniey służący trzask słyszeli w maley sali przy wielkim przysionku; gdy drzwi otworzono, znaleziono ią pełną dymu, a płomień powstawszy raptownie Z niezmierną szybkością się szerzył. Wielkie poruszenie wszczęło się w pałacu, a Król dla bezpieczeństwa udał się do nayodiegleyszego pokoiu. Pan W. Kinghston, który z Królem przybył z W i n d s o r, krzątał siękoło gaszenia ognia; sikawki z Sł. J a m e s niezwłocznie przybyły, i tak wiele wylano wody, że się szczęśliwie udało ugasić pożar wmałeysali; szkoda iednakże w niey zrządzona iest prawie nie do ocenienia. Cała posadzka stucznie wykładana zniszczona iest zupełnie. Cztery drogie portrety od gorąca tak się popsuły, iż ledwo można poznać malowidło. Między tętni portret Xiążęcia Orleańskiego celował, dzieło naylepeze pęala Pana J o z u y K e y no Id. Ocalono tylko popiersie Jer z e g o I I. i obraz w wielkości życia Królowey Kar o I i n y . Ta strata wielce zasmuciła Króla Jegomości, przeto iż te portrety w wielkim były szacunku U zmarłego Króla Jer z e g o I I I .

Ooegdaj przeszedł w wyższey Izbie akt powstania względem Irl a n d y i i odesłanym został do niższey Izby. W niższćy Izbie wniosek Pana Hu me względem zaciągu maytkow log przeciw 3g kreskom odrzucony został. - Stosownie do wniosku Pana B r o w n lon podana-przezeń petycya przeciw istnieniu towarzystwa katolickiego w I r I a n d y i (teraz także przez szyderstwo parlamentem katolickim zwanego) odesłaną została do komitetu tyczącego się rozruchów irlandzkich. Kupcy londyńscy podali takie do Izby oiższey prośbę o uznanie niepodległości południowcy Ameryki. Przytaczają w niey, iż w B u e n o s - A y r e s od lat g nie postał żołnierz hiszpański, a w C h i I i od lat 4; że w K o I u m b i i teraz roczny kongres konstytucyjny po raz trzeci iest zgromadzony; że daley wtych państwach nie żadne stronnictwo, lecz kotistytuc)iny rząd wykonawczy panuie. Petycya kupców Liwerpoiekich o uznanie niepodległości południowey Ameryki została iednornyślnie uchwaloną, z czego wywodzą naypomyśloieysze wnioski względem iey skutku, sądząc że gdyby nie było podobieństwa do prawdy w tey mierze, zaptwneby Pan H u s k i s s o n , iako członek parlamentu z strony Li werp o o la, ostrzegł był swoich przyiaciół, ażeby się za petycya nie pisali. Zresztą był na tern zebraniu kupców Generał d' £ re r e a u x przytomnym, mówił z zapałem o niezmiernych korzyściach, które spłyną na W. B r y t a n i ą z uznania niepodległości południowcy A m e ryk i , i Z entuzyaziuern był słuchany.

Ze zbieranych w Stanach Zjednoczonych składek na wsparcie Greków przysłano naręce domu PP. Baring 6600 Funtów Sterl. -W Kalkucie wynosiły iuż w dniu S- Stycznia składki dla Greków AS,764 Sicca* Rupii.

kami ewemi, zaszczycił swą obecnością dnia sg. z. m. świetny bal i wieczerzą, dane dla niego na naszym okręcie liniowym Windsor - C as tle. Zoaydowali się na tym festynie wszyscy magnaci i ciało dyplomatyczne. Także francu ki okręt S. Piotr pysznie był oświecony. Między świeżo aresztowanymi w L i z b o - nie zoaydowali się Generał-Porucznik Moz i n h o , dawniey Adjutant Marszałka B eresforda, były Adjutant Infanta Miguel, T e i x e i r a, starszy płatnik i go pólku (iuż za konsiytucyi) i inni. - Dnia 19. Maja wieczorem oddział rnilicyi z G o e l u z napadł na dom Margrabi Abrantes w Bem fi c a, tak iż czwarty półk iazdy musiał wystąpić i przywrócić porządek. Z Alvarado doniósł agent gospody Lloyds o postanowieniu rządu mexykanskiego z dnia 17. Marca, iż towary ładowane w portach pod rządem hiszpańskim zostających, nie maią być więc wpuszczane. Okręty, któreby z lakierni towarami w przeciągu 40 dni z Ameryki lub 4 miesięcy z Europy zawiiały, miały być oddalane, późniśy przybywające konfiskowane. Lord Cochrane maiąc prywatne u Cesarza Brazyliyskiego posłuchanie otrzymał od niego nayurocayslsze zapewnienia, iż nic innego nie ma na celu iak tylko niepodległość Brazylii.

Cesarz -. donoszą naynoweze listy z R i o de J a n e i r o -- po ogłoszeniu konstytucji, nayrzeteloieysze dał dowody swego do nićy przywiązania, przezco ziednał sobie wziętość, która naylepsze dla Brazylii rokuie skutki. Festyny i oświecenia w doiu 25. Marca, którego to dnia Cesarz zaprzysiągł konstytucyą, były ze wszech miar świetne. I t u r b i d e przed odiazdem swoim z Lo ndyn u widział się ze znanym południowoamerykańskim Generałem S t. M a r t i n, ktory niedawno, iak twierdzą, przybył d'O Londynu ze zleceniami Boliwara i Rządu Peruwiańskiego. N apisał także do Kawalera Quin (autora wielu pism o Hi« s z p a n u) list następuiący: "Odjazd móy z Anglii będzie pewnie materyą do wielu mniemań i wykładów. Życzę sobie, abyś W Pan o istocie był zawiadomiony: Główne prowincye Mexykanskie nieszczęściem są teraz w niezgodzie. Guatimala, nowa Galicya, Oyaca, Yacatecas, Quereto i inne stawiaią tego dostateczne dowody. Taki stan rzeczy zagraża niepodległości tego kraiu. Jeśli na nowo zostanie ujarzmiony, tedy wieki ieszcze srogiey niewoli doznawać będzie. Bóżne stronnictwa, uważaiąc, iż iestem potrzebny do przywrócenia zgody, wezwały mię. Niechcę ia mieć o sobie samym takićy opinii, lecz iestem pewien, że przyłożyć się mogę do skleienia rozdwojonych interesów prowincyinych, a w części do ułagodzenia burzliwych namiętności, które nieodzownie do nierządu wiodą. Odieidżam w tym celu; nic innego mną nie po« woduie iak tylko sława osiągnienia pomyślności dla moich współziomków, i dopełnienia obowiązków, które winien iestem oyczyznie moićy; obowiązki te nabyły nowey siły, skoro kray ten został wolny. Zrzekając się korony Mexykanskiey czyniłem to z rokoszą, i dzisiay myślę podobnie. . . . .Jeśli misie powiedzie w całey objętości wykonać moie za. miary, tedy niebawem M e x y K będzie miał Rząd i lud iednakowo myślący i do jednego dążący celu. Wszyscy powinni między siebie podzielać ciężary, bo ieśli teraźnieyszy Rząd potrwa, tylIoby niektórych dotykały, a górnictwo i handel wzniesą się i uzyskają bezpieczeństwo, którego teraz są pozbawione. Nie wątpię, że naród Angielski, co wie iak myślić, z tego wystawienia łatwo sobie uczyni obraz politycznego stanu Mexy ku. Jeszcze raz polecam W Panu moie dzieci, do« WPana nowym dowodem moiego sposobu myślenia, które WPana prawdziwego ozywia przyiaciela. A u g u s t y n de I t u r - bide. « Trzy tygodnie przed wyiazdem I t u r b i d a z Anglii przybyła tu z Mexy K u deputacya z trzech złożona osób. Przybycie ich wielki miało wpływ na przyśpieszenie wyiazdu excesarza. Wściekanie sie. psów "dokucza równie niektórym okolicom stałego lądu iafc wściekanie Się kotów okolicy Manchesterskiey. Wielu pokąsanych nayokropnieyszą na wodowetręt Śmierć poniosło.

W hrabstwie Kildare panuie Dtedostatek potrzeb żywności.

PAŃSTWO OTTOMAJ\SKIE.

Z nad granicy Tureckiey d.fCberwca.

Kapudan Basza bombarduiąc bezekute«znie przez cały dzień wyspę S co p o l o , zkąd zamierzać miał lądowanie do N egropontu, zawinął do portu Epanonii. Posłał on niezwłocznie goelettę z kilku okrętami pod banderą chrześciańską do S a lon i k i po aooo Albańczyków, zgromadzonych dla wsiadania na okręty. Tymczasem naczelnicy Albańczyków żądaią wprzód zapłacenia trzymiesięcznego żołdu. Zapewne trudność U wkrótce ustanie.

* " * '"'" 4J * 4 "o dzisieyszey Grecyi. (Dalszy ciag.) Że kray taki, iak ten, w którym dzikie skaly znayduią się na przemian z żyznemi równinami i powabnemi dolinami, rozmaite także klima mieć musi, łatwo się każdy sam dorozumie; ale właśnie ta zmiana czyni wogólności klima ieszcze przyiemnieyszem, Umieszczona między 36. i 41. stopniem sze»rokości, ma właśnie to położenie G r e c y a, które za naypięknieysze na naszym planecie uważać można. Przyrodzenie mieyeca wolne od palących promieni słońca strefy południowey i martwego zimna północney, ieet zawsae w zupełney mocy, grunt zawsze sielony, drzewa zawsze okryte liściem lub owocana«; a mieszkańcy tego szczęśliwego kraiu kosztuią razem ślachetnych owoców kraiów pod zwrotnikiem leżących, i łagodnóy temperatury strefy umiarkowaoey. Zdaie się, iż so* bie przyrodzenie upodobało uczynić tu próbę albo wyiątek, bez żadnych nieprzyjemnych przydatków, naywybornieyszych płodów wszystkich klimatów od bieguna aż do równika, które tam tylko poiedyńczo albo z przymieszką goryczy znayduiąsię. Pagórki, równiny i doliny G r e c y i wydaią naywyszukańtze owoce kraiów pod zwrotnikami leżących, gdy tymczasem góry, których wierzchołki wznoszą się pod obłoki, okryte są roślinami kraiów podbiegunowych. Sąsiedztwo morza, góry Arkadyi,Olymp, Pindua i Parna» bezuetanoie chłodzą powietrze, gdy w dolinach wieczna panuie wiosna. Wszyscy podrożni z uniesieniem mówią o zimie w Ate> n a c h, gdzie ledwo że woda zamarza a ciepło do 35 stopni jF.)dochodzi w lecie, i o iesienina wyspach, gdzie co wieczór o tey samey godzinie łagodny wiatr morski gorącość dnia chłodzi. Z czystego powietrza i łagodney temperatury greckiego klimatu na mieszkańCÓN tey ziemi spływa naydroższy dar natury, zdrowie; a życie stuletnie w tych. okolicach, g d z i e n i e b l i e s t żyć d łu g a , nie ieet o so b li - wością. Taki iest obraz Grecyi ogólnie uważane?; narnieniliśmy jednakże, iż ezrzególne iey części rożne maią klima. Na równinach Tessalii o 1300 stóp nad powierzchnią morza się wznoszących, a ieszcze bardziey na górach Arkadyi, zima lak ust ostra, iak w Anglii, a mieszkańcy b.gniitego wybrzeża A c h a i w «gólności wyglą ucisku tego kraiu i wypływaiącego ztąd niedostatku oświaty i przemysłu. Drugim nie mniey szacownym darem przyrodzenia iest wielka płodność gruntu i rozmaitość iego płodów. Nawet tam, gdzie pole mniey zdatne iest do uprawy, wydaie przez się tymian, maieran i mnóstwo innych aromatycznych ziół, które trzodom nietylko mieyscowym ale i sąsiedzkim obfitą pożywną daią paszę. Kiedy pasterze Albańscy przymuszeni bywaią ostrością powietrza opuścić swoie góry, wyprowadzaią sięwtedy z oyczyzny, i poddaią tureckim Eeiom, aby mogli swoie trzody pędzić do pięknóy G r e c y i, na którey pastwiskach przepędzają zimę. Aby się przekonać, ile natura dla tego kraiu uczyniła, uwaźyć to trzeba, ile to los od dawnego czasu temu' się wszystkiemu sprzeciwiał. Kto dzieieyszych Greków obwinia o gnuśność i zaniedbanie obfitych darów natury, niechaj na to mieć wzgląd zechce, że pewność własności, i przekonanie, że się dla siebie lub dla familii a nie dla obcych pracuie, iest iedynem zachęceniem do pilności. Użabiąc się na smutny stan tego naypięknieyszego na ziemi kraiu, chcieyroy być sprawiedliwymi w uznaniu prawdziwey tego przyczy- Wyciąg Z Berlińskiego kursu papierów ny. Ale i tu pokazuie się przyrodzenie mo- i pieniędzy. cnieyeze nad wszystko, co ludzie przedsiębiorą, aby plany iego zniszczyć. Grunt grecki od wieków zaniedbany wydaie aż do zbytku rozmaite owoce, które każdy inny kray mniey uciśniony uczyniłyby najbogatszym Obligi dłogu państwa " 93fpCt. 9 3 jpCt. Premie obligów długu państwa I54ł . M 3 i = na świecie. Grunta zbożowe w T e s s a I i i , Obligi bankowe aź do włącznie Beocyi, Eleuzyoie, Koryncie, Ar- W.

£.

4ki:Ii":: goj 7 , * .. . . Zac*ttS fusK e eh V Ja: ftNĘr' sii rJyb4lr>p'a r e oAłfttbłl ii8Snlłtnłłię Zachmłłi .- Pruskie-li tt ' fa- g o I - .II., wne niegdyś polskiego urzwy bogactwa przynoszą w pszenicy, ryżu, n2blhI o \ \ ( b tatarce, iagłach, kukurudzy, grochu, tutimiu Listy zastawne W. Xiestwa 94 i t. d. Samóy pszenicy iest do dziewięciu ga- AJAfA \ \ \ tuoków, a przypuścić można, że każde ziar- płaskie. . . , . , , no bez wielkiey pracy 15 przynosi. Krayw zboże naybardziey obfitujący ieet M e s s e - na w Pelo po n n e zie, iuź w starożytnych «asach sławna z płodności gruntów. Mie-r szkańcy corocznie dwa razy żniwa odpra. Wtaią.

Innem źródłem bogactwa są lasy i eady.

Drzewa bawełniane i oliwne rosną we wszy.

stkich okoli c ach G r e cy i. S a m a T e e s a I i a dostarczała rocznie 600000 funtów bawełny; a oliwa iako dar Minerwy, bogactwo elanowi Attyki. Dziesięć różnych rodzaiów oliwków, marynuią się w soli, occie, oliwie lub w syropie z iagód; albo się z nich wyci»ka oliwa, stanowiąca niepośledni artykuł handlu. Ateńczykowie swoię wdzięczność ku dawczyni oliwnego drzewa i wysoką iego cenę w następuiącey powieści podali pamięci, Minerwa założyła się z Neptunem, które z nich czem lepezem Ateny uclaruie. Sama utworzyła oliwne drzewo, N eptun konia, Zgromadzeni na sąd Bogowie za pożytecznieyszą uznali oliwę, a miasto dostało greckie bogini nazwisko, A te n e (Dalszy ciąg nastąpi.)

Dnia SI, Czerwca 1884.

Papiera- Gotowimi zną

(Dodatek.)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.06.26 Nr51 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry