OBWIESZCZENIE.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.06.30 Nr52

Czas czytania: ok. 7 min.

Dobra Chrząstowo w powiecie Sremskim Departamencie Rejencyi Poznańskiey położone, w terminie dnia 3. Lipca r. b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym KonsyJiarzern Sądu- Ziemiańskiego Ryli w izbie naszey instrukcyiney na 3 po sobie idące lata od S. Jana r. b. do Ś.Jana i827.publlcznie.wiecćy daiącemu wydzierżawione bydź maią, i na termin ten och»tę dzierżawienia maiących z tern oznaymieniem wzywamy, ii warunki dzierżawy w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą,. Poznan dnia 26. Maia 1824.

Król. Pruski Są d Ziemiański.

o B W lESZ DZENIE. Sąd Ziemiański uwiadomią ninieyszem, ii między kupcem Szymonem Joske i Hanką z Byków, wspólność maiątku i dorobku wyłączoną została. W Poznaniu dnia 3r. Maja 1824, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Dobra Uzarzewo z przyległościami w Powiecie Szredzkim w Departamencie tuteyszyrn położone, na 3 po sobie idące lata od S. Jana r. b., do S.Jana 1827. w terminie nowym dnia 5. .Lipca r. b. rrarra o godzinie 11. przed Deputowanym Sądu naszego Kons > liarzem Briickner w izbie naszey instrukcyiney więcey daiącemu w dz erzawę wypuszczone bydź maią. Ochotę dzierżawienia maiących z tern oznaymieniem wzywarny, ii kaidy licytant 200 Tal. kaucyi złożyć winien, a w terminie dnia 25. łn. b. odbytym 870 Talarów podano, od którego licytum teraz licytacya zaczynać się będzie. Poznań dnia 29. Czerwca 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

OB WIESZCZENIE.

Termin na dzień 5. Lipca r. b. do wydzierżawienia dóbr Psarskie iN oiewa wyznaczony, ninieyszem znosi się. W Poznaniu dnia 29. Czerwca 182.4.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Rozalia z Izdolskich Lubierska w Krerowie powiecie Szredzkim, iako siostrzenica zmarłego tu w dniu 20. Marca 19 n Xiedza Szymona Trepaczyńskiego, o publiczne zapozwanie niewiadomych eukcessorów wniosła. Wskutektego wzywamy wszystkich bliższe lub równ * prawo maiących, aby się w dniu 18. Lutego i 8 2r O godzinie 9; zrana przed Refer, ndaiyuszem Sądu Ziemian**TM Kantak w naszym Zamku sądowym wyznaczonym terminie, osobiście lub przez pełnomocników stawili i należycie wylegitymowali, z tern ostrzeżeniem iż w razie niestawienia się, Rozalia z iadolakich Lubierska za prawną Sukcessorkę p r z y d a i i e v lako takowey pozosiałość , do woh.ev dyspozvcy. wydaną będzie i po nastąpioney pjekluzyt meldutący się, bliższe lub równe prawo mai a cy; wszelk,e rnypyrry i dyspozycye przyzna l przy,ąc będą obowiązani, i od niey ani zł Q . Zenia rachunków, ani wynadgrodzenia z ciagnionych użytków żądać nie będą rmeli prawa l ledyme tern, .co z pozostałości tey pozostanie, komentować się będą musieli. Poznań dnia ag. Marca 1824.

Królewsko - Pruski S ad Z iemiański, ZA POZEW EDYKIALNY! N ad maiątkiem Fabrykanta obrusów Karola J a m 11 eh w Kurniku konkurs otworzony został, wyznaczyliśmy przeto termin do likwidacyi pretensyi massy tey na dzień 4. Września, c. przed południem o godzinie gtey przed Depu towanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego ł r o m h o l z w izbie naszey instrukcyiney, i ,,, takowy wszystkich niewiadomych Wierzycieli pod tern Zagrożeniem zapozywamy, iż nie sta waiący z pretensyą swą do massy prekludowanym i wiecznemu w tey mierze milczenie prze ciw innym wierzycielom nakazanem zostanie Tym, którzy w mieyscu tuteyszem znaiomosei nie maią, podaiemy UUr. Jacobi, Mittel staedtiBoy, Kommissarzy sprawiedliwości na Mandataryuszów , których w dostateczna irt formacyą i plempotencyą opatrzyć należy." Poznań dnia 31. Marca 1824.

Król. Prusk i Sąd Ziemiański,.

ZAPOZEW EDYKTALNY.' " '" Nad maiątkiem zmarłego dnia 10. Wrze śnią roku zeszłego Józefa KęsZyckiego, dzie rzawcy dóbr Więckowie, IIa wniosek Sukces eorow beneficyalnych, proces sukcessyino-li kwidacyiny otworzony został. Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do spadku tego pretenęye mieć mniemaią aby się na terminie likwidacyinym na dzień 5, Października r, b. 3zem Sądu Ziemiańskiego Kantak, w Izbie Instrukcyiney sadu naszego wyznaczonym oiobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomcników stawili i pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszelkie mieć mogące pierwszeństwo utracą, i to im tylko na zaspokojenie przekazanem będzie, co po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli, z massy pozostanie. Tym zaś pretendentom, którzy osobiście · tanąć nie mogą, i którym tu zbywa na znaiomości, UU f. Mittelstaedt i Jakoby, Kommissarzy Sprawiedliwości, na Mandaiaryuszów proponujemy. Poznań dnia io. Czerwca 1824.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

i PATENT SUBHASTACYINY.

Kamienica w 3 piętrach z podwórzem pod liczbą 143" przy ulicy N ożowey położona, do massy kredytowey J .fe. Treppmachera należąca, w roku 1817. w Styczniu na 4976 Tal. 15 śgr. otaxowana, na wniosek kuratorów massy w terminie peremtorycznym na dzień 31. Lipca f. b. w-y/macZQnywn f" A [.ulyiinicm o godzinie 10. w izbie naszey instrukcyiney przed deputowanym koneyliarzem sądu naszego Frorr-holz publicznie więcey daiącem uprzedaną bydź ma. Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy na termin ten, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Taxa r warunki kupna wregistraturze przeyrzane bydź mogą. Terrnina w dniach 2. Października i 18. Grudnia f. b. wyznaczone, znoszą się dla tego, ie termin dnia 31. Lipca r. b. wyznaczamy, zawitym ic-st. Poznań dnia 3. Czerwca 1824.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Gdy według podania Sukcessoró w Krzysztofa Kiihn, rnayetra kunsztu stolarskiego, przez ich spadkodawcę od Podporucznika Schwedków pożyczony na domostwie tu przy Bernardynfkiey ulicy pod liczbą 173. położonym, wRubr. I I I. pod N ro. 1. zaintabulowarly kapitał 400 Tal. w drobney monecie iest zaspokojonym, obligacya na to w dniu 17. Sierpnia 180*. wystawiona, a pod dniem 21. t. m. i r, wygot na, która na mocy dekretu z dnia 13. » wxiedze hypoteczney zapisaną zosiała, wraz z kwitem zaginęła, przeto tak wspoii . ny wierzyciel, tegoż sukoessorowie iako i\ scy ci, kioizy iako właściciele, cessyonary lub zastawni posiadacze jakiekolwiek prau kapitał ten mieć mniemaią, ninieyszem si pozywają, ażeby pretensye swoie w ten na dzień 28 Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtey przed Delegowanyn Rathstock, Auskultatorem Sądu Ziemian go w Izbie naszey Instrukcyiney naznaczc uzasadnili, albowiem wrazie przeciwnyn mazanie kapitału rozporządzone zostanie, oni r swemi pretensyami realnemi prekludowar dą i im w tey mierze wieczne milczenie B'lli; nakaże. Wschowa dnia 6, Maja 1824.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemia 'sfci, OBWIEŚ ZC ZENIE! Z strony podpisanego Sądu Ziemiańsl podaie się do powszechney wiadomości, 11 Ur. Wawrzyniec Kowalski, i małż iego Ur. Prowidencya z Zaborows teraz w Wysoki Powiecie Bukowskim s?a u«)J;a.JIHtITy mByóin\>śv4iiai%iku i nabytku w trakcie przedślubnym na dniu 17. Lis da JI821 między sobą zdziałanym, wyłącv.j li, Gniezno dnia 29. Maja 182»{.

Królewsko-Pruski Sad Ziemi ar Kandydat szkolny M. J a n o w s ki, posiadaiący ięzyki różne i umiejętności, życzy s. funkcyą guwernerską. Pod Nrem 126 Wildzie. Poznań dnia 27. Czerwca 182<

,,_ _. A W i A _ A' _ A _ M M M M.-.

. "i 1 . -

Powodowany iestem osfrztdz kaźd.

aby z małżonką moią Uf. Zof i ą z L ips K w żadne ugody albo iakie bądź czynności ł: zemnie i moiego przyzwolenia nikt się ttie wdawał, zwłaszcza zaś ani.kapitałów ani-pro wizyi teyie nie wypłacał, ile ie to iako ważnie zdziałane nie uznam. Poznań dnia 28- Czerwca 18*4.

Dzierżawca Pr. Brennessel, w Ludom Dąbrów ce pod Obornika ! i' OBWIESZCZENIE.

Właściciele hipotek w W. X. Poznańskii których kapitały pod Rub. III. Nro. I. . cztery, lub pięć od sta są zahipotekowa znaydą na takie kapitały pretendenta w Wideńskiey oberży pod Nrem 5. Skład rnóy win francuskich, hiszpańskich, reńskich i węgierskich iak naylepiey mam uporządkowany i mogę ie każdemu zalecić i po słusznćy spuścić cenie. Zwłaszcza mogę wina węgierskie wnaylc-pszych gatunkach nader miernie przedawać, gdyż takowe z naywybornteyszych winobrań posiadam. Świeży port er londyński przedaię butelkę po i Złt. Z świeżey czerwoney koniczyny, lucerny i reigrasu iako tez nasienia tor nip (naywiększa rzepa) mam ieszcze w zapasie i spuszczam w bardzo niskich cenach. Wszelkie towary korzenne i farb żerskie, tabaki i papiery we wszystkich ga tunkach, nayprzednieyszy proch Wiedeński, szrbt angielski i t. d. przedaię co do gatunków, niemniey rum w nayumiarkowańszych cenach. Także mogę polecić mOla, prawd riwą W odkę kolońską, którćy skład iest uranie od Franciszka Maria Farina, iako i nayprzednieybUl; waniliową szokoladę wiedeńską. Trawę morską na wypychanie materaców i mebli przedaię iak naytaniey. Fr. Bielefeldl, w rynku Nro. 45.

A. H. Fi C K Z Berlina, \ X podczas transakcyi S.Jańskich wPoA zmniu na ulicy Wrocławskiey pod « s Słońcem u Pana Jarockiego, ]I & poleca naynowsze paryskie kapelusze K x Damskie i czepki, francuskie i prawdziwe g « tureckie szale, wazy alabastrowe, lampy, K C tace bronzowe, porte bijoux, lichtarze s i t. d. bardzo piękne paryskie towary stafi lowe, iako to: przepaski, spineczki, g g branzoletki, angielskie siodła, wędzidła fi g i t. d. torby myśliwskie i pytle do szro- fi fi towania, adamaszkowe do stołu nakrycia « K i serwety, westki, rękawiczki, wonie fran- g g cuskie, prawdziwa woda kolońską, słoń- s g co- i deszczochrony i t d. lJI 1« => ,II, a,Il,a,Il,a,Il,a,Il,a,Il,a ,,II, a .,II,a' JI,II,a,Il,a,Il,a A ,II, a,Il, aqJI ,Il,a <j?br «> > II?) V A A <A <a> > 122, id?» itt>!«>i <&, NQ r

\ Śląskiei hollenderskie

.]I A A pótno , SA.. C .

we wszystkich gatunkach, niemniey l S krycia sioło we, ręczniki, białe i pstre s< S wety do kawy, rozmaite pstre drelichy l S gorocznego świeżego bielenia, poleca nayumiarkowańszych cenach M. S chiff, w starym rynku Nr. 47.

(/ w i a (j o m i e ]l i B,

Oberża Wiedeńska pod Nrem 1. na l Sto. Marcinskićy sytuowana, iest od Sgo.

chała r. b. na lat 3 do wynaięcia. Warunki chęć maiącym na tę dzierżawę, wolno Nem. 259. na ulicy Wfocławskiey na \, wszem piętrze każdego czasu przeyrzeć.

DwaJ zicaria l tlwie kr<$W Ż uławskich J na Komenderyi w porrworzircio spreetian

DONIESIENIE

Dziewięć sztlik 2, 3 i 4 letj tnich stadników i 50 sztlik ieI dnorocznych baranów merynoU sów, iest na przedaż w Rado[j jewie przy Poznanili.

20 sztlik bardzo przednich trykóy.

mocney i pickney blidowy ciała prze daie w limiarkowanych cenach Dominilim Seifrodali , pod Winzig w Sląskli.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.06.30 Nr52 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry