KRO;,\IK.\ MIASTA POZXANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

"Paneg)TiC\.lR Ludovico XIII... dictus", druk kaliski Jezuitów z r. 1686 (Estr. XXIV 201); 19. "H e s p li b l i c a sive status regn i Poloniae", elzewir z r. lf:i27 (Estr. XXVI 263); 20. M. R. S a 1'h i e w s k i e g o "L)Ticorum libri tres", druk kaliski jezuicki z r. Hi81 (Estr. XXVII 129); 21. Jana Teodora S p re II g e r a "Polonia nov-antiqua", dnlk G. Fickwirtha we Frankful'cic r. l(j;)(j (Estr. VIII 298), 22. Joachima S t e g Hl a n a "Institutionum mathematicarum li/H'i II", druk Sternackiego z Rakowa 1'. 1G30 (Estr. VIII 199); 23. M. T c s s i e n a ,,Inscriptionum molllunenta puhlica", druk gdailski J. Z. StolI a z r. lG9G (Estr. XI cz. 11,.95); 24. J. P. T i t i u s a "Oratio secularh;", druk gdailski Rhetiusa z r. Hi54 (Estr. VIII 2(0); 2;). "V o c a h u l a r i u m septem linguarum", druk prabki OttnHlra z r. H;Of1 (Estr. VIII 135); 2łi. Ewerarda Was s e nb e r g a "Cm'cer gallicus", Gdailsk, G. Fbrster, 1G44 (Estr. VIII 249); 27. Jana Z i e l e n i e w i c z a ,.1femorahilis vietoria de Szeremetho", druk Schedla w Krako\de r. l{j1i8 (Estr. VIII 33(i).

Liczha druków polskich i obcych z wieku XVII wynosi ogółcm około 200. Na wiek XIX przypada tylko 150 tomów i 15 broszur; rpszta więc, po odciągnięciu iukunahułów, druków wieku X\ I, XVIf i XIX. to druki wicku XVIII, w przeważnej mierzc franeuskie. Ta ogromna przpwaga druków wieku XVIII nic pozwala na dokładniejszą ich charakter stykę na telll miejscu, lecz Zł1lUSZa do ograniczenia się do powyższych ogólnikowych uwag.

O pochodzeniu książek, l{tóre należały do księgozbioru krasHowskiego, uif'wiele można narazi e powiedzieć. Są tam ksią.żld z pieczątką "J. A. Załuski" (s)'gn. XI. 38, Xl. 42, XI. 96) "Ex libris... Caroli et Jo;;ephi Osiecki... 170?" (sygn. XI. 16) "Ex libris Jo. Nicolai Maurocordati Principis Valachiae" (Thomas Erpenius ,.Arabieae linguae t)Tocinium" 1656, sygn. XI. 120); "Ex Bibliotlleca Regis Poloniae" ("Histoire universelle depuis łe commencement du mondc", 177!); w tomie 38 jest exlihris), "Ludovicus Heinholdus a \Verner", radca wojenny i domeno wy króla pruski('go (exlibris w dziele Appiana, sygn. XI. 2i), "Col!. Jes. Raw." (sygn. XI. 3;)), "Bih!. Coll. Varsav, Schol Piar," (sygn. XI. 57), "Inscriptus Catalogo lihrorllm Cołl. Heszlells S. J." (sygn. XI. 53), "Don o I1hui Archiep Gnesn. ColI. Vars. Soc. Jesu" (sygn. Xl. 31),

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry