DODATEKdo

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.08.20 Nr67

Czas czytania: ok. 2 min.

Nm 67.

Gazety Wielkiego Xiestwa Poznańskiego«

(Z dnia 20. Sierpnia 1825JI

ZAPOZEW EDYKT ALNY.

Gdy nad maiątkiem zmarłego w Fordonie kupca Moyźesza Hirschsohn został otworzonym formalny konkurs, więc zapozywa się wszystkich tych, którzy do massy tegoż maiątku Jakiekolwiek bądź mniemaią mieć pretensye, aby w terminie na dzień 8. Listopada 1825. przed W. Sędzią Dannenberg do likwidowania pretensyi wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników na których tuteyszych Kornmissarzy Sprawiedliwości: V ogla, Schulca i Brixa przedstawiamy, stawili się, swoie pretensye do rzeczonóy massy konkursowey podali, i rzetelność onych udowodnili, gdyż )I( razie przeciwnym niestawaiący II swemi pretensyami wykluczeni zostaną, i im w tey mierze przeciw innym wierzycielom wieczne nakazaliem będzie milczenie. Bydgoszcz dnia 13. Czerwca 1825.

Król. Pru*ski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Gdy nad maiątkiem Józefa Arnolda dzierżawcy w Chwałkowie zmarłego, z powodu niewystarczania onegoi na zaspokoienie wierzycieli, process sukcessyino - likwidacyiny otworzonym został; przeto wyznaczyliśmy termin do likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi na d z i e ń 3 8 - W r z e ś n i ar. b. z rana o godzinie 9. przed deputowanym W. Sędzią Biedermann w sali Sądu tutejszego odbyć się m-aiący. ZapozyWamy więc wszystkich nam niewiadomych wierzycieli, iżby się na tymże sami osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, i z pretensyami swemi do masey sukcessyino IJkwiiiacyiney mianemi zgłosili, i rzetelność onychże należycie wykazali. W przeciwnym bowiem razie wszelkich praw swych pozbawionemi-zostaną, i z pntensyami swemi tylko do tego, coby po zaspokoieniu wierzycieli, którzy się zgłosili, z rnassy jeszcze zbyło, odesłani będ<i. Gniezno dnia 25. Czerwca [825» Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Założywszy w MUL Goślinie przy ulicy Bydgoskiev dom zaiezdny pod nazwiskiem M I A S T O POZNAN, polecam się wszystkim moim przyiaciołom i łaskawcom przy zapewnieniu, iż o wygodę, dobre uraczenie, za nayumiarkowańsze ceny, staranie mieć będę. Karol Fryderyk Jarotzu, z Poznania.

Szanownćy Publiczności donoszę ninieyszem nayuniźeniey, ii teraz znowu w fabryce moiey iest do nabycia: śniowa, wielka kwarta po 8 śrgr. iako teź świeży lilcwor malinowy, porzeczkowy i orzechowy, wielka kwarta po 13 śrgr. tak w małych żako i większych ilościach, Poznań dnia 16. Sierpnia 1825.

D. G. Baarth, przy ulicy Dominikańskiey N ro. 371.

W domuN r. 51. na Rybakachiest odS.Micha3a r. b. do wypuszczenia pomieszkanie, składance się Z2ch izb, geh alkierzów, góry, drwalni, sklepu i-kawałka ogrodu. Bliisza wiadomośću właściciela.

Dwa pomieszkania na drugiem piętrze w kamienicy Nr. 45. W rynku, każde z 1 pokoiu i alkierza, z kuchnia, i przynaleźytościami, są od Sgo Michała do wypuszczenia. Bliższa wiadomośó w handlu Fryderyka Bielefelda.

Na Półwsi Nr. lzt.w nieruchomości do sukcessorów Gebharda naleźacey, iest od S. Michała r, b. do wypuszczenia pomieszkanie z 5 izb, staynia i mieysce na ieden powóz. Bliższa wiadomość na pierwszem piętrze w głównym domu u gospodarza.

Gebhard,

U Markusa Goldsteina na Komenderyi w gościńcu są krowy Żuławskie do sprzedania.

Wycilg Z Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnia 15. Sierpnia 1835.

Papiera- Gotowimi znąpo Obligi długu państwa. grJpCt Premie obhgów długu państwa S08 Obłigi bankowe ai do włączniepO, gifpCt.

»07

Zachodnio- Pruskie listy zasta

$0 *

Zachodnio- Pruskie listy zastawne niegdyś polskiego udzia hi ..... 88* Listy zastawne W. Xicstwa Poznańskiego.... 95 Wschodnio- Pruskie Szląskie ...,..,

9'" l « 10J *

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.08.20 Nr67 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry