DODATEK

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.08.31 Nr70

Czas czytania: ok. 4 min.

Nru 70.

Gazety Wielkiego Xiestwa Poznańskiego,

(Z dnia 31. Sierpnia 1825JI

ROZlllaite wiadolllości,

Oto sąniektóre szczegóły, tyczące się zmarłego Xiąźęcia Biskupa Hildesheknskiego. "Franciszek Egon, Xiążę Biskup Hildesheimski i Paderbornski, Hrabia na Pyrmoacie i t. d., N estor niegdyś Xiążąt Rzeszy, podchodził z dawnego szlacheckiego rodu Baronów Rzeszy naHedringen. Dla swych wielkich nauk i wybornych serca przymiotów, obrany został r. 1786. Koadjutorem Biskupstwa, a w roku 178 A Xiąięciem Biskupem i Wikaryuszem Apostolskim na północy, i rządził, · w tćm znaczeniu, aź do roku 1802, gdzie biskupstwa iego zostały sekularyzowane. Odtąd, ograniczony na rządy swych dyecezyy, poświęcał się, -wyłącznie swoiemu duchownemti powołaniu i dziełom miłości i dobroczynności chrześciańskiey, które oddawna wypełniał. Był on oycem wdów i sierot; nikt się z nim rnerozstał bez pomocy. Szczególniey za -czasów bezkrólewia Westfalskiego był podporą i pociechą swoich, a -vr roku 1815 Król Angielski nagrodził iego wielorakie wielkie zasługi wielkim krzyżem orderu Gwelfów. Duchowieństwo traci w nim zacheeaiacy wzór, dyecezye wiernego, zacnego Pasterza naczelneg o, ubóstwo oyca. Chwała i błogosławieństwo szanownym iego popiołom!" Podług naynowszych gazet Berlińskich z d.

27. III, b" Panna Antoniną Pakz<<: weka i Pan

Maurice popisywać się mieli pierwszy raz dnia ag. Aonegday) na tamecznym Król. teatrze. Goniec Francuski z dnia 17. m. b. zawiera artykuł o rentach 2. napisem: "Fisre, reddt rai/ii hgiones."

OBWIESZCZENIE.

U wiadotsiiasi A I ninieyazem publiczność., ze W. Antoni Masym l rra-rr-*-< 3jL cen Swinarski z Lulina Powiatu UDornickiego i W. Wilhelmina Dobrzycka zB%blina pod Obornikami przez układ w JIn'Ul a6.. Lipca r.'b. zawarty, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli. Poznań dnia 1. Sierpnia 1825.

Kiółeweko- Prueki Sad Ziemiański

OBWIESZCZENIE.

Młyn wodny Kupkę zwany w Powiecie Międzychodzkim połoiony, małżonkom samuel Bliimchen należący., sądownie na Talarów -6&II. oceniony, publicznie naywięcey dającemu z przyczyny «łługów przedany będzie. Tesraina Jicytacyine wyznaczone są, na · dzień 15. S i e r p n i a , 17. Października in» ,IJ;c$. Grudnia x,Jb.

dą w izbie naszey stron. Wszystkich ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy na termina powyime ninieyszem. Taxa w Registraturze naszey codzień przeyrzaną być może. Międzyrzecz dnia 11, Kwietnia 1835.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszćm starozak. Jozefa Markusa KrostelIer, introligatora, lub iego sukcessorów, albo cessyonaryuszów i realnych pretendentów, którzyby do nieruchomości w Wrześni pod Nr. 6 połoźoney, teraz staroz. Wolfowi Markussa Zellner własney, iakowe mieć mogli pretensye, aby w . terminie na dzień 4. Listopada r. b. z rana o godzinie 9. przed deputowanym Sędzia naszym Ziem. W. Jekel wyznaczonym, zgłosili się i pretensyeswe wyk zali, ztem ato i zagrożeniem, że ci, którzyby SIę na tym termInie niestawili z preteneyami swemi wyklucze, .

ni zostaną., i o nym e z powodu tego WIeczne nakazan£in_b*J _;A_ttm czen ie. Szno d. 27, Czerwca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Za wnioskiem Królewskiey Intendantury piątego korpusu armii w Poznaniu, zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do Kassy woyskowey tu w Wschowie garnizonuiącego batalionu fizylierów Król. i8go pólku piechoty ziafciegobądźkolwiek prawnego źrzódła i mianowicie z czasu od 1. Stycznia do korjra m. Grudnia 1823 roku pretensye mieć mniemaią, aby w przeciągu t r z e c h m i e s i ę - cy, a naydaley w terminie peremtorycznyrn nadzień 28- Paź dz i e rnika r. b. zrana o godzinie otey przed Delegowanym Ur. Ausk. Diihring w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników się »Uwili,

8Sol preteneye swoie udowodnili, bowiem W. razi* mezgłoszema s,ę nie tylko z pretensyamI swe Ul do rzeczoney Kassy prekiudowanL TbST ale im też w tey fi' ę r z e wieczne nakazane zo stanie mdczeme, i iedynie do osoby te£ z którym transakcye zawarli, lub który L S na ruch przypadają odebrawszy, ich nie za spokoił, odesłanymi będą. 3 m Wschowa dnia Ig. Maja 1825.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

Dobra Słupia pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Ostrzeszowskim położone, do W. Woyciecha Psarskiego należące, wraz Z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 132,863, śgr. 3, szel. 6, są ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcćy daiącem sp zedane bydź maią, którym końcem termina licy tacy in e nadzień 6. Sierpnia, 7. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 8. Lutego 1826, zrana o godzinie gtey przed W. Assessoren! v, d. Goltz w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieieli prawne zachodzić niebędą powody. W przeciągu 4eh tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam niedokładnościach, iakieby przy sporządzenIu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu iw Begistraturze naszey przeyrzaną byC1ź może. Krotoszyn dnia 3. Lutego 1825.

Król. Pruski S<ld Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

Domostwa, iedno pod Nro. 36., a drugie pod N rem 106. w mieście Borku położone, wraz z zabudowaniami gospodarczemi, tudzież gorzalnią, rolami i łąką, co wszystko sądo«

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.08.31 Nr70 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry