ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

1. "A c t a et decreta" komiRji polskiej w Królewcu roku Hi09, drukowane w Krakowie 11 Piotrkowczyka w roku lIi33 (Estr. XII 30); 2. Łazarza B a r a n o w i (' z a "Nowa miara starej wiary", druk. w typografji archiepiskopskiej \V Nowogr6dku sicwierskim r. lU75 (Estr. XII 358): 3. Mateusza B e m lJ u s a "Trąha gniewu Bożego", druk Z. I(upisza w Krakowie r. HH8 (Estr. XIl 459); 4. Bo e m e ł l n.ł "Borussia liberata" z roku 1636 (Estl'.

XIII 203); 5. "B u n F na cara tureckiego ()smana r. P. lIi2':!".

druk krakowski nadzw)"czaj rzadki, gd)-ż Estr. XIII 450 zna tylko jeden egzemplarz. a ten znajduje się \V Bibljotece 01'<1)'nacji Krasiilskich w \Varszawie. Nasz egzemplarz nie jest kompletn)-, gd)-ż brak mu karty ósmej, ostat.niej; 6. Andrzc.:a C e I l a l' i u s a "Hegni Poloniae... de:;eriptio"; druk amsterdamski Janssoniusa Valt-keniera z r. l(j;)9 (Estr. XIV 114-11;)); J. Kl'zysztofa H a I' t k n o c h a "Respuhlica Polonica", Frankfurt i Lipsk 1Ii78 (Estl'. XVIII 47-48); 8. I n e s a "LyricorulH centuria 1", druk. r... Fiirstl'ra w Gdańsku w roku lIi55 (£stl'. XVIII 570); 9. Andrzeja I( a n o n a "LTiconnn łihri IV", d1'ul, Schedla w Krakowie roku lU43 (Estr. XIX 101-102); 10. Kazimiprza K o ja ł o w i c z a "Panegyrici heroum", "Vii no. druk. Akademicka, 11368 (E str. XIX 396); 11. "K o Ił s t y t u c j e, statuta i przywileje" 15;)0-1037; druk Piotrkowczyka w Krakowie Hi37 (Estr. XX 48); 12. Marka K o l' o n y "Rozmowa tcolog'a katolickiego z rahinem ż)-dowskim przYaJ'janinie nieprawym chrześcijaninie", druk jPzuieki ze Lwowa 1645; (Estr. XX 95 naliczył w nim tylko 148 stron, mając widocznie \V ręce egzemplarz, w którym nie hyło ,,"Vitania.... stanu malżel1skiego... Samuela Koreckiego", str. 149-1GO; Jocher nr. 9895 podaje dohrze stroll HiO.); 13. Salom. N e u g e b a u e l' a "I1istoriae rerum Polonicarum", druk frankfurcki \Vechela roku lOiJ (Estr. XXIII 88); l4. Krzysztofa O p a ł i il S k i e g o "Juvena]js l edivivus, to jest Satyry" z r. 1698 (Estr. XXIII 3(2); 15. ł.ukasza O p a l i ń s k i e g o "De officiis libri tres", druk amsterdamski Forstel'a z r. lIj68 (Estr. XXIII 3(3); 16. Jerzego U s s o ł i 11 s ki eg o "Orationes", druk gdailski F6rstera z 1'. 10.17 (Estr. XXIII 482); 17. Joachima P a s t o r i u s a "Florus Polonirus", Gdailsk i Frankfurt Hi79 (Estr. XXIV 112-113); 18. Stefana P e t i o t a

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry