ZAPISKIapokryficznych "Le veglic di Tasso" z kOllca XVIII w.; nr. 471. Pienvsza połowa tego przckładu pisana była tą samą ręką, co rękopis nr. 421 o malarstwie. II. D r u k i. "Vśród druków znajdują się dwa pochodzące z wieku XV, czyli t. zw. inkunabuły, a mianowicie "N i c o l a u s d e L y r a "P o s t i l l a i n u n i v e r s a b i b ł i a", druk Kobel''era z Norymbergi z 1'. H81 (Uain 10 3(9), oraz J a n a z G ł o g 0\v y "L i h e r p u s t e r i o I' u m. a n a l e t i c o I' u m", druk lipski z r. 1499 (Estl'eieher XVII 182). Wśród druków z wieku XVI są następujące polskie lub Polski dotyczące:

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 6 min.

1. J a 11 a Ł a s k i c g o "S t a t u t a p r o v i 11 i c i a l i a t o t i p r o v i n t i e G n e z n e n s i v a l e n t i a" (Estr. XXI 81); 2. "S t at u t a p r o v i 11C i a l i a t o t i p r o v i n c i e G n e s n e n s i P oz n a n. \Y r a t i s l a v i e n. C l' a c o v i e n. c e t e r i s e t s i 11g U l i s e p i s c o p a t i b u s s u b A l' C h i e p i s c o p a t u c o nt f' 11 t i s va l e n t i a"; druk Hieronima Hbltzcla w Norymberdze z r. 1512. (Estr. VIII, 9); 3. J a n a z G ł o g o w y "Q u e s t i o n e s I i b l' o r u m d e a n i m a m a g i s t r i J o a n n i s V e r s o r i S"; druk krakowski Hallera z r. 1514 (Estr. XVII 183); 4. tegoż "A 1'gumentum in łibl'um POl'phil'ii peripatetici y s a g o g i c u m i n K a t h e g o r i a s A r e s t o t i l e s" (sic), drukowane tamże w r. 1516 (Estr. XVII 174); 5. A l' Y s t o t e l e s a "L i b r i d e a n i m a", drukowane tamże w r. 1519 (Estr.

XII 213).

Tu następuje wiellm przerwa, trwająca aż do r. 1562. Z roku tego pochodzi 6. S t a n i s ł a w a O l' Z e c h o w s k i e g o "C h !m a e r a" (Estr. XXIII 446). Następują książki: 7. A n t o n i e g o S c h n e e b e r g e r a "D e b o n a m i l i t i u m va ł e t u d i 11 e c o n s e l' v a 11 d a l i b e r", druk. w Krakowie u Łazarza Andrysowita w r. 1564 i ded)-kowany krółowi Zygmuntowi Augustowi (Estr. XXYII 232); 8. S t a.n i s ł a waG r z e p s k i e g o "D e m u l t i p l i c i s i c ł o e t t a l e n t o h e b l' a i c o"; drukował Krzysztof Plantinus w Antwerpji w r. 1568 (Estr. XVII 447448); 9. J o a c h i m C u r e u s "G e n t i s S i J e s i a e A n n al e s"; druk. Cratona z Witenbergi r. 1571 (Estl'. XIV 4(6).

5.

10. J a u a D u h r a v i u s a, biskupa ołomunieckiego, "H is t o r i a B o i e m i \" a"; druk bazyłejski Piotra Perny z r. 1575 (Estr. XV 350); 11. J a n a Ł a s i c k i e g o "D e R u s s o r u m 111 o s c o \' i t a r u m e t T a r t a r o l' u m r e l i g- i o n e, s a c r if i c i i s...", druk. B. D'albinus w Spirzc w r. 1582 (Estr. XXI 75); 12. P a w ł a O d e r b o r n a życiorys Iwana Groźnego p. t. J 0a nil i s B a s i I i d i s, 1\1 a g n i M o s r o v i a e D u c i s, v i t a", drukował J. Crato w Witenberdze w r. 1585 (Estr. XXIII 252); 13. S e b a s t j a Il a I{ lon o w i c z a "V i r t o l' i a n e o r u m" z r. 1587, z przedmową do Firleja (Estr. XIX 306-307); 14. S t an i s I a waR e s z k i "P a r a p h r a s i s i n s e p t e m P s a lm o s, q u o s vo c a n t P o e n i t e n t i a l e s"; druk krakowski Łazarza z r. 1591, opisany przez Estreichera w innem wydaniu XXVI 21i8 z uwagą: "Zdaje się, że są dwie edycje z odmianą tytułu"; tą drugą ed)'cją jest właśnie lJasz egzemplarz; 15. tegoż "S p o n g i a q u a a b s t e r g u n t u r c o n y i t i a e t m a I ed i c t a e q u i t i s P o lon i c o n t raJ e s u i t a s", druk neapolitallski z r. 1592 (Estr. XXYI 2(9).

Oprócz w Iuieuionych wyżej druków polskich lub z Polską związek mających w. XVI otrzymała Bihljoteka 53 druki obce, z których na uwagę zasługują: 1. A P i c i u s Caelius "De opsoniis et condimentis" (1542); 2. A P P i a n u s "De rivilihus Romanorum bellis" (1529); 3) Sebastianus A u s t r i u s "De iufantium sive puerorum morborum et symptomatum dignotione, tum curatione..." (1540); 4. Antonii B o n f i n i i "Rerum rllgaricarum Decades tres" (1543); 5. D e m o s t h u e s "Opera" w 3 tomach (1550); G. D i o C a s s i u s "Romar.ae historiae libri" (1558); 7. J. P. 1\1 a f f e i "Historiarum Indicarum libri" (1590); 8. J. M es va "Opera" (1589); 9. M. N e a 11 d e r "Guomologia łatina" (1557); 10. O v i d i u s ,,1\Ietamorphoseon libri" (1534); 11. Heginaldus P o l u s "Testamelltum" (1559); 12. Julius Caesar S c a l ig e r "Poetices libri septem" (1586); 13. S e r a p i o ,;Opus totius medicine P! actice" (1530); 14. "V i a t i c u m novum. De omnium... morborum curatione" (15G5).

Z druków polskich lub Polski dotyczących wieku XVII zasługują na uwagę następujące:

15'2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry