KRO:\IKA I\IIASTA POZ:\.\NL\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Córką \Yład)"sława i l\Iarji z Czol'bów Okęckich jet hr. Teresa Czarnecka z Raszew. A zatem dzieła przekazania bibłjoteki krasiłowskiej a potem krajewickiej do Bibljoteki RaczYlIskich dokollała prawnuczka książąt Mikołaja i Idalji Sapiehów. Oddanie księgozbioru tego do dyspozycji hr. Czarneckiej zostało postanowione przez ks. Konstantego Czorbę, Marję Okęcką i wdowę po Janie Czorbie. Różę, w r. 1911. \V kilka tygodni po śmierci Róży Czorbowej, w r. 1923, księgozbiór krajewicki został przewieziony do Raszew. Stąd główny jego zrąb w 1', 1930 dostał się do Bihljoteki Raczyilskich w Poznaniu. Ofiarodawczyni upoważniła była podpisanego do wybrania z księgozbioru krasiłowskiego tych dzieł, których Bibłjoteka Raczyńskich nie posiadala. Takie są koleje księgozbioru krasiłowskiego. A jaka jest jego za wartość? Dzieli się on na rękopisy i na druki. I. R ę k o p i s y pochodzą z wieku XVII, XYIII i z pierwszych łat wieku XIX. Na plan pierwszy. wysuwa się "P o p i s woj s k a \V i ełk i e g o I( s i ę s t waL i t e w s k i e g o", dokonany przed pisarzem polnym Karołem Sapiehą w 1'.1744. \V popisie tym wymienieni są. z imion i nazwisk nietylko oficerowie ale i podoficerowie, tudzież szeregowi. Spotykamy się tam z dobrze nam znanemi nazwiskami litewskiemi, jak Towiallski, Piłsudski, Mickiewicz itd. Rękopis, opatrzony numerem 426, łiczy kart 88 in folio. - Z wieku XVII pochodzą .,N o t a e e t o b s e rvat i o n e s a d V a l. F ł a c c i A r g o n a u t i c o n", str. 5, podpisane inicjałami I. Z., a doszyte na kOllcu wydania Argonautyków z r. 1630. Dalej zasługuje na uwagę: "J u s C u l m e n s e" w nieznanem dotąd opracowaniu z wieku XVIII; kart 114 in fol., !lI'. 422; instrukcja łaeiilska o organizacji kurji rzymskiej z w. XVIII, stron 271 iu fol., nr. 425; rękopis francuski z w. XVIII, zawierający wykład zasad i ceremonij wołnomułarskich, iu 4", nr. 467. Z wieku XIX pochodzą dwa rękopisy; jeden in fol., zawierający niedokończone "D z i e ł o h i s t o l' y e z n e i e ł e - nl e n t a l' n e o m a l a l' s t w i e", nr. 421, drugi in 8", zawierający niedok0l1czoną l'ównież próbę przekłallu na język poIsI\i "Żalów Torkwata Tassa", dokonanego z oryginału włoskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry