ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

syljarz Targowicy, umarł w r. 1808. \Vnukiem Ignacego, a synem Ksawerego, był książę Mikołaj Sapieha, urodzony w r, 1789, kawaler krzyża złotego Virtuti .Militari, zmarły w r. 1831. ŻOBą jego była w)'mieniona wyżej córka pana na Tulczynie, Idalja Potocka, urodzona w r. 1793 a zmarła w r. 1859.

Małżonkowie ci, Mikołaj i Idalja Sapiehowie, wypisani są na większej części książek, podarowanych Bibłjotece Raczyńskich przez p. hr. Czarnecką, jako ich niegdyś właściciele: "Bibło: Xią: 1\liko: Ida: Sapieho w".

Najmłodsza ich córka, trzecia z rzędu, Idalja, wyszła \V r. 1837 zamąż za pułkownika wojsk rosyjskich, Konstantego Czorbę, spm Jana, generał-lejtnanta wojsk rosyjskich, i Amelji z książąt Luhomirskich. Jakkolwiek Konstanty Czorba był schizmatykiem, dzieei jego były potajemnie chrzczone w kościele kaoIickhn. Najstarszym z dzieci Konstantego i ldalji Czorbów był Konstanty, zmartwychwstaniec, urodzony w r. 1842 a zmarły w r. 1927. Drugi syn, Jan,ł) urodzony w r. 1844, kształcił się początkowo u ojców oratorjanów \V Tours i doszedł do subdiakonatu. Poniechawszy jednakże dałszyrh studjów teologicznych, ożenił się z hr. Różą Żółtowską z Niechano\'..-a i przeniósł się do !(rajewic w \Vielkopołsce, po sprzedaniu Krasiłowa w r. 1870.

\Vówczas też bibljoteka krasiłowska została przeniesiona do Krajewic.

Jako były student tpologji, Jan Czorba, dbał przedewszystIdem o dział religijny swojej bibljoteki. \Viększa część tego właśnie działu została w lutym r. 1928, na życzenie brata jego, zmartwychwstallca ks. l\:onstantego Czorby, zmarłego w r, 1927, oddana do bibłjoteki Uniwersytetu lubelskiego. Dar ten składał się z 235 dzieł w 377 tomacll. Siostra ks. Konstantego i Jana Czorbów, Marja, wyszła zamąż za Władysława Okęckiego, niegdyś docenta uniwersytetu w Bonn a pÓŹniej profesora prawa w Szkole Głównej warszaw:',kiej i tłumacza Tacyta.

1) Ob. o nim nekrolog \V Kurjerze Poznailsldm 1905 nr. .

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry