I\:RONIKA :\IIASL\ POZXAI.\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

JlUldzcnia nagrodzić możesz. \Inicmam, że to cclu nic chybi. Egzemplarz, o którym mowa, niezmiernie jest pięknym i już wielu ubicgało :-<ię o nicgo. :\lnichy znają go pod tytulem: Kowy Testament Hodeckiego, i tak go też " katalogu bibljoteki swojej mają zaciągnh;tym, Za egzemplal'z Postylli I\:l'aińskieo, której czwarte,i części z okolo 1000 kart złożonej braknie w egzel1ll)larzu Janie Wielmożnego Hrabiego, żąda wlacicicl, X, Ewangelicki Tpichman, 10 #. Cena ta zdaj!' mi się Z:l wysolią: oczekuję zatcm w tym względzic w}nurzcnia woli JaŚllie \Yiplmożncgo HI'abicga. Tell sam X. Teichman posiada wielc drukow dyssydcnckirh polskich, .iakoto np, Postyllę Skulteta, kilka agmd różnydl wydm}, Biblję PalinUl'a ellycji .\mstcrdamskil'j, XO\\'y Tef'tan1Pnt wydany w \Vilnip nakladem Zcnowicza, kilka pism węgierskich. ułamek postylli Grzf'gorza z Żal'nowca, tegGż innc jakicś (Izicło, którego atoli w ręku nie mialem, itd, - alc niezmiernie wielI' za nic żąda, a większa częś{' tych druliów nie najlepicj jest zachowaną. Dyplom na Czlollka Towarzystwa Przy.i. Na ule l\: rak. odbicrze Jaśnic \Vielmożny Hrabia zaraz )JO świętach wif'lkanocnych.

Z DaniElskim nie mblcm dotąd sposobności mówicl1ia, alc zap€\ynić mogę .Jaśnic \ViclmożJlPgo Hrabiego, że, prócz dzid Stachdwicza, żadna pamiątka narodowa tcgo rodzaju w l\:rakowic nic znaj" duje się. Spisu broszur moich nie, posclam Jaśnie \Vielrnożncmu lImbiemu. :\Iam ich przeszlo sto, rozmaitej tref.ci, ledwie H CZęść historycznej. Grty będę mial szczęście złożyć Jaśnie \Vielll1ożnemu Hrabiemu osobiścic moje uszanowanie, wybiel'w sohil Janip \YielmożllY Pan desidcl'ata.

Gdy X. Teichłllall ,,'krótcc "tąd do \Val'sza,,'y się IJl'zPllie"ip, upraszam Jaśnie \Vielmożnego Hrabiego o uwiadomienie mię wcześnie: czy Jaśnic \Hclmożny Hrabia Postyllę I\:l'aii1skiego w cenie, jakie,i żąda, weźmie'? Polecając mię.. ,"x o 111 i n a c jaJ Ó z c f a Ł u li. a s z e w i c z a. Akta niezl'Pjestl', "Acta Pcrsonalia dcs Gymnasiai-Lcłll'el':-: YOIl Lukaszcwicz". PI'OY. Schul"TIegistl'. spcc, Gymnasium Posen No. 230".

Archiwum Państwowc w Poznaniu.

"Poscn, den 22_ Janual' 18i1. Bf'stalIung Hil' elcn Bibliothekał' Joseph v. Luka!'>zcwicz ais Lehl'cr dcl' polnif'd19n Sprache. Mit Gcnehmigung cles Konigl. hohen hniste'riums deI' geistl. I)P, Angclegenheiten bel'ufen wir elcn BibliG'thekar Henn Joscph v, Łukaszewicz zum Łehrer ci CI' polnischen Sprache unel sichel'n ihm sowohl dic einem solchl'n ubel'llaupt zu>'tehenden TIechte unrl Uefugnissp, ais audi

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry