DODATEKdo

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.11.26 Nr95

Czas czytania: ok. 5 min.

Nm 95.

Gazety Wielkiego

Xiestwa Poznańskiego.

(Z dnia 26. Listopada 1825.)

Rozmaite Wiadomoici.

Król Bawarski zaprowadził iuz pierwsze oszczędności w wydatkach dworskich. I tak wydatki na 200 zupełnie niepotrzebnych koni naypięknieyszych gniazd zagranicznych, wymazane z etatu; opera włoska, która45 > 000 Złt. i podobno ieszcze więcey kosztowała, od dnia i. m. b zniesiona i t. d. T akie w admi nistracyi cywiluey i woyskowey podobne zbawienne nastąpią, odmiany. Zaczynaią. iuż używać machin parowych do mnieyszych robót. I tak w Paryżu machina taka, maiąca siłę iednego człowieka, rozciera stołowym walcem szokoladę w pewnćy cukierni. W Londynie widać często małe machiny parowe, które siłą dwóch lub trzech ludzi pompuią wodę do polewania ogrodów, robią miechami w kuźniach i t. d. Pewny rzeźnik w Londynie, używa małey machiny parowćy do rąbania mięsa i robienia kiełbas.

OBWIESZCZENIE.

Z dniem rs>, Grudnia r. b. zacznie się 0płaia półrocznych prowizyi od listów zastawnych, a z dniem 24. Grudnia zostanie zamkniętą. O dda wać się maią takowe w godzinach bliżey oznaczyć się maiących za kwitem Kuratorów kassy i Rendanta. Posiadaczom kuponów wypłacane będą pro» wizye od 37. Grudnia ai do 16. Stycznia 1826.; wzywaią się zaś ci, którzy na więcey iak ieden kuponów i z różnych dóbr wypłaty żądaią, aby dla ułatwienia czynności, takowe podali Rendantowi z podpisanym przez nich wykazem, któryby Numer, ilość, i nazwisko dóbr, oraz z każdych dóbr osobno zebrane kupony, obeymował. Poznań dnia 17. Listopada 1825.

Król. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

OBWIESZCZENIE.

Czyni się ninieyszem wiadomo, ii U. M ar y a n n a owdowiała M a l c z e w s k a z G o ś l i - nowskich w Gogolewie Powiecie Szremskim i Ur. Erazm Makowski w Słowęcinie w Polszce, przez kontrakt przedślubny w dniu robku w przyszłem małżeństwie wyłączyli. Poznań dnia 17. Października 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE A n n a R o s i n a M e i s s n e r zamężna H a m p e l, i iey mąż G o t t fr i e d H a mp e l z Borowieckich Olędrów, gdy pierwsza swćy doletności doszła, wspólności maiątku przez deklaracyą w dniu 27. Sierpnia r. b., miedzy sobą. wyłączyli, co się ninieyszern do wiadomości podaie. Poznań dnia 28. Października 1825.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

POZEW EDYKTALNY.

Nad maiątkiem zmarłego tu kupca Andrzeja Wiśniewskiego, na wniosek sukcessorow benefkyalnych proces sukccssyino-likwidacyiny otworzony został. Zapozywarny przeto wszystkich, którzy do spadku t. go pretensye mieć mniemają, aby się na terminie dnia 30. Stycznia r. p. o oodzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfusem w Izbie Instrukcymey Sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, odyi w razie przeciwnym spodziewać się mocą iż wszelkie swe mieć mogące pierwszeństwo utracą, i to im tylko na zaspokoienie przekazanem będzie, co po zaspokoienm zgłaszaiącycb się wierzycieli z massy pozostanie. Tym pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą i którym tu zbywa na znaiomoś«, TJUr Miltelstaedt, Macieiowski 1 Jakoby, Xomissarze Sprawiedliwości na Mandataryusżów proponuiemy, których dostateczną Informacyą i plenipotencją opatrzyć mogą. Poznań dnia 28- Września 1825»

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

I I 88

ZAPOZEW EDYKTALNY.

N a wniosek niektórych wierzycieli realnych został dziś względem pieniędzy kupna nieruchomości w Rogoźnie pod iNro. 206. sytuowaney kotlarza Leopolda Wolterabyłey własney summe 2505 talarów wynoszących likwidacyiny process rozpoczętym. Do podania pretensyi wierzycieli do tćy nieruchomości aleraz teyźe kupna pieniędzy wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Stycznia 1826. z rana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Gulemann w naszym zamku sądowym, na który wszystkich niewiadomych wierzycieli realnych ninieyszern zapozywarny, aby się osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych, w celu którym im się Kommissarze Sprawiedliwości Guderyan, Hoyer i Boy proponuią, stawili, swe pretensye dostatecznie podali i udowodnili, mieć mogące prawa pierwszeństwa wywiedli, dowody dokładnie podali i w ręku maiące pisma z sobą zabrali; w przeciwnym zaś razie riiestawaiący niezawodnie spodziewać się rnaią, iź zswerni pretensyami do teraźnieyszey massy prekludowanemi i im z takowe mi tak do okupiciela nieruchomości, iakoteź do wierzycieli pieniędzy, których kupna pieniądze rozdzielone będą, wieczne milczenie nakazane zostanie. Poznań dnia 29. Września 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

N ad pozostałością Proboszcza Antoniego Hochhaus w Opalenicy, Powiatu Bukoskiego, w dniu 4. Grudnia 1813. zmarłego, dzisiay proces sukcessyino- likwidacyiny otworzony i termin do zgłoszenia się i do udowodnienia pretensyi wszystkich wierzycieli na dzień 31. Stycznia r. p. zrana o godzinie g. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfuss w naszey Izbie Instrukcyiney wyznaczony został, na który wszystkich nieznaiomych Wierzycieli pod tern zagrożeniem zapozywarny, iż ci, którzy się ani osobiście, ani przez prawnie upoważnionych Plenipotentów nie stawią, z pre imi tylko fia zaspokojenie przekazanym będzie, ce się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie. Tym wierzycielom, którzy dla zbyteczney odległości lub innych ważnych przyczyn osobiście stanąć nie mogą" i znaiomości w mieyscu tuteyszem nie maią, proponuiemy Kommissarzy Sprawiedliwości J ac oby , Brachvogel, Łukaszewicza i Pizepałkowskiego na Mandataryuszów , których w informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy, Poznań dnia 22. Września 1825*

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Podaie się nlnleyszem do pubiiczney wiadomości, iż małżonkowie K a i ck r e u t li, a mianowicie F r y d e ryk W i l h e l m E m i l Hrabia K a l c k r e u t h , dziedzic maiętności Kozminskiey i Radlinskióy, i J u l i a n n a Fryderyka Louiza Henryetta urodzona S t e c li o w, podług układu z dnia 24. Lipca 1825, wspólność maiątku między sobą. wyłączyli. Kro oszyn dnia 24. Października 1825.

Królewsko- Pruski Sad Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

U r, Jan Suchorzewski Major w Gołuchowie Ur. Mikołaiowi Piądzyńskiemu iako Sukcessorowi ni-egdy Marcina Prądzynskiego summę tal. 10300 wraz zprowizyą po 5 od sta płacić się miana iest dłużny. Względem długu takowego Ur. Suchorzewski pod dniem 18. Czerwca 1806. czynność sądową wystawił; dług zaś tenże dla Marcina Prądzynskiego w xiegacli hypotecznych Gołuchowa i Przekupowa Ruhr. I I, Nro. 17, d. d. Kalisz dnia 22. Sierpnia 1806. r, zapisanymzostał . Gdy zaś zaświadczenierekognicyine względem zapisania tego, tudzież wyźey rzeczona czynność sądowa zaginęła, przeto końcem umorzenia dokumentów tychże termin na dzień s. Lutego r. 1836.

o godzinie 9. zrana przed Depu'owanym Auskultatorem Ur. Scholz w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczywszy, wzywamy wszy.

stkich bydź mogących posiadaczy zaginionych tych dokumentów, tudzież wszystkich cessyonaryuszów , zastawników i innych, aby w terminie rzeczonym osobiście lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im w razie nieznajomości W, Piąłosiewicza Konsyliarza Sprawiedliwości i Ur. Biachvoael Sędziego i Kommissarza Sprawiedliwości przedstawiamy, stanąwszy, preiensye swe wykazali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi wyłączeni zostaną, umorzenie dokumentów w mowie będących nastą. p i; niestawaiącym zaś wieczne W tey mierze nakazane będzie milczenie.

Krotoszyn dnia 12. Września 1825,

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

Maiętność Padniewska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim sytuowana z wsiów Padniewa, Palędzia dolnego, wraz z przynalezytościami składaiąca się, a która podług sądowey taxy, to iest: wieś Padniewo z przynależytościam! na 67 876 Tal. 11 śrgr. 2 fen. wieś zaś Palędzie dolne na 34,271 Tal. 6 śrgr. 4 fen. oszacowaną została, ma być na domaganie sie wierzycieli z powodu długów, drogą publii czney licytacyi naywięcey dającemu, sprzedaną. Termina licytacyi wyznaczone są na dzień 5. Listopada r. b. 28. Stycznia 1826.

2 7. M aj a 1 826.

przed deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. J entsch w Sali Sądu tuteyszego, na które chęć maiących nabycia z tern zapozywamy zawiadomieniem, iż taxa w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 16. Czerwca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.11.26 Nr95 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry