Gr A

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.12.03 Nr97

Czas czytania: ok. 16 min.

ZETA

Wielkiego

Xiestwa

Z N A N S K I E G O.

Nakładem Drukarni N adworney W. De K er a i spółki. - Redaktor: Assessor Raab s ki.

J łf 97.

W Sobotę dnia 3. Grudnia 1825.

OBWIESZCZENIE.

Żywy ruch handlu z Północną Ameryką uczynił potr?ebnem mianowanie Pruskiego Sprawuiącego interessa przy wolnych Stanach północney Ameryki. Wybór takowy padł na W. Radzcę Regencyinego N i e d e r s f e t t er, który iuź sta« nął w Filadelfii, mieyscu swoiego teraźnieyszego przeznaczenia, Z poruczenia Król. £>ostoynego Ministerstwa spraw wewnętrznych, podaie, to do powszechney wiadomości. Poznań dnia iż. Listopada 1825.

Królewsko-Pruski Naczelny Prezes W. Xicstwa Poznańskiego, B a l{ m a n n.

Wiadomości kraiowe.

Wiadomości zagraniczne.

Z Berlina d. 29.Listopada.

N. Król raczył Hrabiego H e r m a n n a H o m p e s c h - Rur i c h mianować Szambełanem, a byłego Generała-Porucznika Bronikowskiego, zaszczycić orderem Orła Czerwonego agiey klassjr.

Królestwo Polskie, Z Warszawy dnia 26. Listopada.

J. C. M., W. Xiązc Michał, Dostoyny Brat N. Pana, przybył do tuteyszey stolicy z Petersburga. Pierwszy tom Hisioryi drukarńpolskich przez Jerzego Suta. Bandtkiego, wyszedł iuź 2.4U{.

karń Krakowskich, a przy końcu wiadomość o niektórych mało znanych dawnych dziełach Polskich. Drugi tom wkrótce ukończony zostanie. Całe to dzieło składaćsię będzie Z3ch tomów. Znane światło i rrapKa Autora, każą sięspodziewać , ii ta nowa iego praca znacznie sie. przyłoży do historyi dawnieyszey literatury naszey. Wyiątek Z listu. Zwiedziłem piękne Puławy, i dnia ig. doznałem uprzeymego przyięcia w tern mieyscu, w ktorćm dotąd panuie starożytna gościnność. Ten dzień był z wielu względów uroczystym; iako w imieniny J O. Xiężney Izabelli Czartoryskiej', G, Z. P., wszyscy obecni w Puławach udali się do kościoła w Łostowicach, w którym uczniowie Puławscy dokładnie wykonali muzykę. Liczni t oście zebrali się na pokoiach, dla złożenia yczeń Solenizantce, a w czasie obiadu spełniono za Jey zdrowie, tudzież rodzin Zamoyskich, Działyńskich i kochanych Obywateli sąsiadów. Po obiedzie przybyła do sali JW. Ordynatowa Zamoyska z córkami; naymłodsze r nich rozdawały bukiety obecnym gościom; potem otworzona podwoie takzwaney "złotey sali", w którey przed ołtarzem odbyłsięobrzęd zaślubin Hrabianki Celiny Zamoyskiey, córki JW. Prezesa Senatu Królestwa Polskiego, z Hrabią Działyńskim. Obrzęd ten poprzedziło błogosławieństwo, udzielone przez doetoyną babkę i rodziców panny aiłodćy. Do ślubu prowadzili Pannę młodą: iey brat, Jan Hrab, Zamoyski i Hrab. Stadnicki, a Pana młodego; Hrabianka Jadwiga Zamoyska i Hrab. Rzewuska ., od ślubu zaś Pannę młodą Xiążę Henryk Lubomirski i Hrabia Alfred Potocki; a Pana młodego Xięźna Iz. Czartoryska i Ordynatowa Zamoyska. Po złożeniu ptswinszowań, rozpoczął się bal; o północy nastąpiła wieczerza, po którey znowu tańczono do rana. Wszystkie obecne Damy były ubrane w sukniach kolorowych, prócz Panny młodey, która miała suknią zupełnie białą, okrytą dyamentami. Nazaiutrz A po Mszy S., nastąpiło śniadanie, a po obiedzie znowu bal, przerwany nader wspaniałym faierwerkiems s y Z P e t e r s b u r g a dnia ijJ. Listopada.

Od dni kilku znayduie się tu Lord Strangford, przybył tu takie Hrabia de la Ferrun nays, Poseł Francuzki. N. Cesarz wyiechał dnia 23. Paidzierni, zTaganrogu do Rostów Nakitszewana i Nowe czerkaska, lecz znowu tam zadni kilka powróci. N. Cesarzowa używa łato naylepsz go zdrowia.

F 2 a n c y a.

Z P a ryż a dnia 51 I. Listopada.

Codziennie w ciągu tego tygodnia zgrom, dzali się wieczorem Ministrowie u Pana Villele na obrady. J eden z Dzienników - pisze Gwiazda - rozsiał ze strony polityki naszey względem obcych kraiów niepokoiące wieści, których źródło mniemał znaydować w mowie Nun» cyusza Papiezkiego, mianey przez tegoż w mieniu grona dyplomatycznego w dzień imienin Króla J mci. Każdy, kto tę mowę sł szał, wie, iż zupełnie zaspokaiała co do eh ci Monarchów względem Francyi, wyraźai głębokie uznanie szlachetnego charakte Króla naszego. A A A Wspomnieliśmy iuż dawniey o nowym p i ' cesie; wytoczonym na wniosek GeneralnejA Prokuratora Bellard przeciw Redaktor« Konstytucyonisty i Gońca Francuzkiego, Z powodu rewolucyiney ich dążności. Dr )];0. m. b. odbył sąd pierwsze posiedzenie sprawie Konstytuc. Główne punkta skargi te są: 1) Pogarda religii i iey sług; s )zachęean do nienawidzenia xięży w ogólności; 3) rozgłaszanie przeciwko nim tysiącznych obw nień. W skutek tych wykroczeń wnosi G, neralny Adwokat Broe o osądzenie Redaktorów Konstytucyonisty na karę więzienia i zawieszenie tego pisma na miesiąc. Wsk; dze uwaźaią iako rzecz nader uderzaiącą, Konstytucyonista i est także obwinianym, .swą nienawiść tylko przeciw Katolikom w wiera, o protestantach zaś i żydach nigdy ni«, złego nie powie. Konstytucyoąista czyni tymczasem nastęj iącą względem tego processu uwagę: "Ids» tu o to, abj wiedzieć, czyli, głosząc czy tów, pogrzebów; czyli walcząc zwycięską bronią przeciw zagóraiczym naukom, godzącym na zniszczenie niepodległości, władzy prawney; czyli przezto obławia się zamiar targania się na religią państwa i upośledzenia ióy ? - Czemuż się taić? Oskarżenie przeciwko nam winni iesteśmy iedynie odwadze i wytrwałości, z którąśmy walczyli przeciw zasadom, równie zgubnym dla Królów iak dla Ludaw. Wysłuchawszy przytoczenia i obwinienia Prokuratora Generalnego, wątpić musimy, ażeby się proces mógł utrzymać, i zdajemy się z nieograniczonem zaufaniem na sprawiedliwość sądu." - Pomiędzy osobami obecnemi wprowadzaniu tey sprawy znaydował się także Lord i i Lady Holland. Wczoray wprowadzono także sprawę przeciw Redaktorowi Gońca Francuzhiego, oskarżonemu, podobnie iak Konstytucyonista, o złą. dążność przeciw religii i duchowieństwu. Generalny Adwokat, Pan Broe, powtórzył w swey skardze to, co iui powiedział w skardze przeciw Konstytucyoniście. Pomiędzy oskarzonemi artykułami tego dziennika znayduie się i ten, w którym stało: iż widziano brudnego i brodatego kapucyna przez nowy most przechodzącego. · Dnia i8. m, b. rozdawano w tuteyszych szkołach żydowskich wyznaczone przez Prefekta Sekwany nagrody. Sławny niegdyś Dyrektor szkoły w Sorreze, Pen Ferlus, od którey go Arcybiskup Tuluzki usunął, otrzymał od rządu Haytyckiego .150,000 Franków w nagrodę za kształcenie młodzieży Haytyckiey. Burmistrz miasta Mec zakazał piwowarom używać liścia bukszpanowego zamiast chmielu. Dyrektor podatków nie stałych w Brest zginął wpoiedynku na pistolety z iednym z tamecznjch Sędziów trybunalskich. Pewien tulayszy inżynier wynalazł machinę do bicia winowajców, która się bardzo podoba. Wsunięty należycie złoczyńca odbiera swą karę według przepisanego numeru, silnie lub słabo. Wychwalaią szczególniey szybkość, z iaką każdy zostaie sprawionym. Do nayosobliwszych ziawisk w historyi należy utrzymanie się Greków wpośród ich zdobywców, Uięci śmiercią cywilną nieprzestali

nigdy być ludem. Religia była dla nich Krolem, prawem, oyczyzną, i kiedy Gallia zniknęła, ustępuiąc mieysca Francyi, kiedy ludy chrześciańskie, dokądkolwiek wszedłszy zwycięzcami, zacierały nazwiska ludów poganskich, Grecya do dziś dnia pozostała Grecyą, a Turcy i Grecy są dziś ieszcze dwoma oddzielnemi ludami na iedney i tey samey ziemI. W. Rabbin, Pan Cologna, którego Pan N oah, założyciel miasta Ararat, mianował' iednym z swoich Kommissarzów na stałym lądzie Europejskim, wymówił się od tego zaszczytu. Nowy "Sędzia w Izraelu", który nałożył pogłówne na wszystkich żydów w świecie, ma nayprzód udowodnić swoie powołanie i okazać pełnomocnictwo, a naclewszystko wskazać mieysce w Prorokach, które przeznacza bagno w północney Ameryce za punkt ziednoczenia się szczątków dzieci Izraela. Pan Cologna kwituie Pana N oah, także w imieniu Nadrabbinów Hierschel i Meldola w Londynie, z ofiarowanych im podobnych zaszczytów. Bogu samemu tylko, mówi on, wiadomy iest czas restauracyi Izraelitów; On sam obiawi ią przez niewątpliwe znaki iwiata, a wszelkie towarzyszenie się, maiące za cel polityczno - narodowy, iest podług Tałmudu, traktatu Ketouboth fol. I I I. zbrodnią maiestatu przeciw Bogu. Izraelici wierni są swey wierze, przywiązani są zanadto do kraiów, w których źyią, zbyt ulegaią rządom, daiącym im opiekę i wolność, iżby uroionego Konsulatu fałszywego odrodziciela niemieli uważać za godne śmiechu dzieciństwo. - Zresztą nazywa W. Rabbin Cologna swego kollegęMardochaia N oaha dobrodusznym sennikiem. Gazety donoszą, iż Król J mć dawał dnia 17. m. b. między innemi, posłuchanie Generałowi O'Connell, lecz Arystarch nazywa go "hiszpańskim Generałem O'Donnell".

W Bompas (wschód. Piren.) wgramolili się hultaie na wieżą kościelną i potłukli dzwon na kawałki. Gazeta Echo du midi pyta się, czyli ci rozbóynicy dzwonu nie ulegną karze za duchowne zabóystwo? .gdyż dzwon len zapewne był ochrzcony. Hamburgska Gazeta giełdy kupieckićy zawiera: "Przełożona "z barbarzyńską wiernością" z niemieckiego Preciosa całkiem tu szego zapewne dozna losu w Warszawie, gdzie także wkrótce pierwszy raz daną będzie. ) W dziennikach angielskich uskarża się Kapitan Miaulis o zrabowanie iego w Aurigni rozbitego okrętu. Gdyby się to w Turcyi stało - mówi on - byłby to przypłacił utratą ąłowy, ale okręt byłby cokolwiek lepszego doznał obeyścia. Konstyiucyonista twierdzi, że Generał Livron, będący w służbie Wic e - Króla Egipskiego, miał dnia lj, rn. b. długą rozmowę z Hrabią Villele. Arystarch chce wiedzieć, lZ na ostatniey bardzo długiey radzie ministeryalney zaymowano się roztrząsaniem następujących pytań: Czy Izby maią być zwołane przed końcem Grudnia? Czy to zwołanie ma być odroczone do dnia 15. Lutego? Czy Izba ma być rozwiązaną? Sternik donosi z Petersburga: N. Cesarz Rossyiski miał oświadczyć, iź iest J ego wolą utrzymać swe systema pokoiu tak w Grecyi, iakoteż w innych stronach Europy. Generał Devereux, Poseł Rzepltey Kolumbiyskiey przy Rządzie Angielskim, bawiący tu obecnie, darował 500 Złł. tuteyszym szkołom elementarnym. Z Cherbourg piszą pod dniem I2tym m. b.: "Gwałtowne wichry północne, które tu od dni kilku panowały, mocno uszkodziły nasze wały; służące im za podporę mury popękały, i w kilku mieyscach pozawalały się; arsenał morski także znacznie uszkodzony. Już od dawnych czasów niebyło tak wzburzone i wezbrane morze, iak w nocy z dnia u. m. b." Dziennik Handlowy głosił w tych dniach, iź pewien bankier ofiarował bankowi 40 millionów w złocie. Dziennik ROzPraw, który nam w teraźnieyszym czasie iuź nieraz pokazał, co eię za zasłoną dzieie, umieścił dnia 19. m. b. artykuł, w którym takie daie Publiczności obiaśniepie względem tey wspaniałomyślney ofiary. Żaden bankier - tak on twierdzi - nieofiarował tey summy bankowi, lecz pewien obcy, osiadły tu bankier, winien iest bankowi 36 millionów, na które złożył do depozytu złoto i srebro w sztabach i prosił banku o pozwolenie wybicia z nich tylko 10 millionóww mennicy francuzkiey, lecz bank niepn y chylił się do tego. W ciągu przyszłego m siąca przypada termin uiszczenia tych 36 mil« lionow. Bank pomnażał wciąż od trzech m ,sięcy swe diskonto. Maiąc dnia i. Wrześni, tylko 97 millionów wexli, liczy ich tey chwili na przeszło 114 millionów. - J estże to r z t « iasna? Nie wpadaź to w oczy, iż ten, e<> wrzkomo ofiaruie pożyczkę, sam ią zaciągi że kosmopolita, zamiast dobroczyńcy, iesj tylko dłużnikiem? A przecież iak dziwacz rachuby opierano na tern fałszywem factuir, p iakdziecinnemi mamiono publiczność nadz - iami, aby w nią wmówić, iź wkrótce wszystl trzyprocentowe renty będą rozebrane! Tr maiąc się zasady, iź bank publiczny bezpu cznie trzy razy więcey wydać może obligacyy, aniżeli ma gotowych pieniędzy, mówion "Za miesiąc wyliczyć musimy bankowi 36 mil lionów, dla wykupienia złola i srebra'w sz bach, któreśmy mu w depozyt oddali. Prl kry ten termin iest bardzo bliski; trzeba nar:, tedy pośpieszać i oświadczyć bankowi, iź mu wolno rozporządzić naszym depozytem, i pe słać go do mennicy. Tym sposobem umorzf my nasz dług, a bank otrzyma nadto 36 mi' lionów. Podług powyźey wspomnioney zassdy, może bank za trzy razy 36 millionów, a zatem za 108 millionów wydać obligacyy Cóż ma przedsięwziąść z tą ogromną summa; Moźeź iey pomyślniey użyć, iak wydawszy na wexle naypierwszych w świecie bankieróAr A czyliź to nie my naypierwszymi w świeci" iesteśmy bankierami? M a r d o c h a i, có£stę tobie zdaie? Jakób, cóż ty myślisz? a vi S z m u l, co na to? Rzecz iest iasna; garstka świstków papierowych przyniesie nam 10$ millionów, któremi można świat cały wpraw w poruszenie; trzy procenta będą ocalone, i my także. Ale zważcie ieno! Dyrektorowie banku tak są uparci, iź tak mądremu, w ta K godnym podziwienia sposobie ułożonemu planowi, podziwienia swoiego odmawiai 1 Pomimo solidarney rękoymi Mardochaia, któ ry r ę c zy z a S z m u i a, i r ę k o ym i S z m u ł a , który odpowiada swym majątkiem za Mardochaia, myślą oni: Lepiey iest, iź man" aniżeli, iżbym miał! Sztaby złota i śreb stanowią dla nich większe bezpieczeńsiw iak świstki papierowe, i dlatego niechcą prę niędzy. Nieszczęśliwy Mardochaiu! biedny Jakóbie! pożałowania godny Szmuł u! Wpadliście sami w dołki, któreście pod innemi kopali! lleżto razy i wy, gdy wam gię pomyślnie wiodło, riiepowtarzaliście: Mam itst lepiey, aniżeli miałbym..... Trzymaią się prawda powszechnie publiczne banki przywiedzioney wzwyż zasady względem stosunku będących w obiegu obligów do odwodowego funduszu gotowizny; i est ona córką doświadczenia. Lecz zasada ta, jakkolwiek prawdziwa, ma przecież nad sobą inną ieszcze trafnieyszą, to iest, iż bank publiczny niemoźe więcey wydawać obligacyy, iak tylko w miarę swoiego zakresu. Skoro ludność ma iuź dosyć dla swoich potrzeb, na nic się w ten czas przyda, chcieć więcey obligów puścić w obieg; Publiczność niebawnie ie znowu zwraca. Gdyby więc przez niepodobny przypadek znaydowały się trzy milliardy talarów w kassach banku, to wszelako niepotrafiłby z tey przyczyny puścić w obieg za trzy milliardy obligów. Zarządzcy banków publicznych niernogą mylną postępować drogą pod względem tego, czego mogą dokazać, Kassa wymiany codziennie ich względem tego ostrzega. Bank to przewidział, lecz panowie kosmopolici, iak się zdaie, nieprzewidzieli tego, i dla tego powiada Publiczność, iż bank bardzo dobrze sobie postąpił.

Xiqdz de la Mennais r. i$o$ i 1821.

W iednem z pism peryodycznych niemieckich znayduietny pod tym napisem następujący artykuł: W roku ljjos wydał ten wielki obrońca stronnictwa jezuickiego we Prancyi bezimiennie dzieło: Rejlexions sur Vetat prelent de Veglise de France, które roku 1814 w drukiem wydaniu z nazwiskiem autora i J821 roku po raz trzeci w piśmie iego: Melanges reli<*ieux et philosophiques, wyszło. Pan Barbier, oyły bibliotekarz prywatney biblioteki Króla ;?rancuzkiego, wspominaiąc w trzecim tomie dzieła swoi ego : Dictionaire des ouvrages anoymes et pseudonymes, o dziele Xiedza Mennais: Rejlexions etc., następuiącą czyni uwa, ę: "W krótkiey przemowie do wydania z r.

821. oświadcza autor, iż do uwag swoich o ościele i t, d., nic nieprzydał . Powinienby

1207,

on raczey był powiedzieć, iż całą kartę opuś c ił. " I cóż się na tey opuszczoney karcie znayduie? Oto szumna mowa na pochwałę N a p o l e o n a . P o s ł u c h a y m y , iak się w n i e y wyraża: "Wesel się, Prancyo! skończyły sie nareszcie twe nieszczęścia. Patrz, iak ręka Opatrzności zsyła ci od granic Afryki, przez burze morza, cudownym sposobem męża, który, przeznaczony zastępować na ziemi Opatrzność, przybywa, by wszystko przywiódł do porządku, by goił rany, których niezadał , by ocierał łzy, których nieivycisnaL. by wzniósł znowu tron i ołtarze, których niezburzył; który ledwie maiąc lat 24 okazał się naywiększym wodzem wieku, a raczey mówię, wszystkich wieków; który sam ieden więcey odniósł zwycięztw, aniżeli twoi Kondeusze» Turenniusze, Vendomowie i Luxemburgowie bitew stoczyli; który boginie szczęścia i zwycięztwa do swego woza przykował; który wedle upodobania trony podwraca i podnosi. Lecz to nie iest wszystko, Napoleonie! czem ty potomność w zadumienie wprawiać będziesz. Pierworodny synu Opatrzności! Matka twoia pięknieyszą ieszcze zachowała dla ciebie sławę: wskrzesicielu Prancyi, zwyciężyłeś w osobie twoiey zwycięzcę Europy! " Tak pisał Xiądz Mennais w roku 1808; a że w ostatnićm wydaniu nie wspomina wcale o tern, lecz tylko oświadcza, iż nic do dzieła swego nieprzydał , wnosić słusznie należy, iż ta restrictio mentalis nastąpiła w duchu owe y ulubioney reservationis men ta lis. Ze z dawniey. szych pism wielu ichmościów, którzy dziś między nami ił la Mannais piszą (chociaż nie z gieniuszem Xiedza M e n n a i s), możnaby podobne ciekawe zebrać wyiąlki, niepotrzeba pewnie o tern ani napomknienia.

A n g l i a, Z L o n d y n u dnia 20. Listopada, Ceny ięczmienia i grochu doszły teraz tego stopnia, od którego, iak prawo przepisuie, zawisł obcy dowóz tych płodów. Od ięczmienia płaci się za kwarter 5 szyllingów cła wchodowego, od grochu 7 szylIingów. D 0wóz innego zboża pozostaie w porę ieszcze wzbronionym. Pozwolenie dowozu ięczmienia i grochu trwa dla pobliźezych portów 6 tygodni, a dla odległych3 miesiące. - Tuleyszy generalny dozorca cen zboża, Pan W. Jacob, powrócił tu ze stałego lądu.

Wrzawa, którey narobiło spadanie przez trzy dni papierów angielskich, ucichła wczoray po nadeyściu wtorkowych wiadomości Paryskich, i papiery poszły nieco w górę. Walne zebranie Katolików w hrabstwie Roscornmon, podało prośbę Xiążęciu Buckingham, ażeby petycyą ich względem emancypaeyi Katolików angielskich raczył przełożyć wyższćy Izbie, do czego się Xiążę przychylił. Sławnemu Doktorowi Jenner, który odkrył szczepienie krowinki, wystawiono właśnie pomnik w kościele katedralnym w Gloucester. Jest to posąg wystawuiący Doktora w ubiorze uniwersytetu Oxford. Znaczna liczba osądzonych zbrodniarzów" wkrótce wywiezioną zostanie na różnych okrętach. 400 mężczyzn popłynie do Bermuda, gdzie będą do publicznych robót użyci; 150 do Vandiemenlandyi, dokąd także wkrótce wyruszy 1 A O zbrodniarek z dziećmi, to samo żony i dzieci wywiezionych iuż zbrodniarzy. Inny transport 150 zbrodnio w przeznaczony «lo Nowey południowcy Wallii.

W północnych prowincyach Ziednoczojiych Stanów i w graniczących z niemi osadach angielskich poiar oguia niezmiernie pustoszy bory. Dnia 22. Listopada.

We czwartek wyprawiono Król. posłafinika Warren z wydziału spraw zagranicznych na stały ląd - podobno z depeszami do S. H. Wellesley w Wiedniu.

Pan Brougham obrany został nanowo Rektorem uniwersytetu Glasgowskiego. Z Gibraltaru donoszą pod dniem 3 t. z. m., iż tam wielki popyt o żyto dla kraiów barbajyiskich, i że Hiszpania podobnież, na przedeżniwku znacznego dowozu potrzebować będzie. Paryski Korrespondent gazety Times ma w podeyrzeniu Pana Hudson Lowe względem wiadomey na młodego Lasćases morderczey napaści. (Pamiętno, iż młody Lasćases niectrzymawszy źądaney od Pana Hudson Lowe eatysfakcyt za wyrządzone oycu na wyspie Si. Heleny urazy, biczykiem go wykropił.) Takpowszechnie w Paryżu sądzą (o czem ie«

dnak podług innych artykułów, wątpić należy) . Dnia 20. Września wieczór dało się uczuć na wyspie Trinidad silne trz/ eienie ziemi. Sir Ch. Stuart bawi ieszcze w Rio._Pa» piery nasze znowu wczorsy znacznie spadły. Wychodzące w Londynie pismo dla ludu, znane pod tytułem: The John Buli, zawiera pod dniem 3. Września następuiący artykuł: "Wpośród wielkiego zapału w naszych czasach ku rewolucyom i wznoszeniu się liberalney polityki; następuiące autentyczne szczegóły, wyięte z Dziennika Times z dnia 19. Stycznia 1796, będą zapewne nie od rzeczy.

Liberaliści i pseudo-filozofowie sieią nasienie. Wyliczanie więc owoców rewolucyi w dosyć krótkim obrębie czasu, t. i. dwóch lat, może więcey sprawić wrażenia na nieuprzedzonych umysłach, aniżeli wszystkie czcze rozumowania. Nieszczęśliwi, którzy straceni byli za wyrokiem rewolucyinego Trybunału, od iego rozpoczęcia w Sierpniu 1792" roku do 27. Lipca 1794, dniu wiekopomnym, w którym Robespierre stracony został, są następujący: Marya Antoaneta, Królowa Francyi; Xięźni(zka Elżbieta, siostra zmarłego Królaj 12 Xiążąt; 4 Xiężniczek; 14 Margrabiów; 2 Margrabiny; 3 Baronów; 23 Hrabiów; 6 Hrabin; 3 Wice-Hrabiów; 214 ExSzlachty; 12 Kawalerów Sgo Ludwika; 127 małżonek Ex-Szlachty i innych; 45 panien i kobiet rozłączonych z mężami; 76 wdów ExSzlachty i innych; 4 Opatów i tyleż Xień; 2 Konstytucyinych Biskupów; 14 Mnichów i różnych zakonników; 145 Xięży, Proboszczów i Kapelanów; 17 Konstytucyinych Xięźy; 23 różnych zakonnic; 2 Marszałków Francuzkich; 13 Marszałków polnych; 47 Generałów, Generałów Poruczników i Generałów Brygad; 22 Pułkowników i Podpułkowników; 8 Majorów; 20 Kapitanów i Rotmistrzów; 17 Adjutantów skrzydłowych; 2 Admirałów; 1 Kommodor; 8 Kapitanów liniowych okrętów; 41 Poruczników z woyska lądowego i marynarki; 7 Oficerów od artylleryi; 84 żołnierzy, maytków z gwardyi Narodowey; 33 Członków Kcnwer.cyi Narodowey; 4 Członków Zgromadzenia prawodawczego; 29 członków Zgromadzenia konsłytucyinego; 30Burmistrzów miast i miasteczek; xzonych i redaktorów gazet; 173 Prezesów 'arlarnentowych i Radzców, Fiskusów obrońów Sądowych iNotaryuszów; 106 osób z /yźszych stanów; 12 bankierów; 38 kupców Agentów; 106 Kommissarzy wojennych i narynarki, kraiowych Agentów; 166 tnuniypalnych D rzędników i obwodowych Administratorów, Kommissarzow Policji i t. d. tachmistrzów, Registritorow i Poborców; 041 osób rozmaitego stanu i sposobu życia. - ro wynosi ogólną summę 2774 osób; naytarsza pomiędzy niemi był Radzca Parlamenowy Tuluzki nazwiskiem Dupin, którego grzybiały wiek {miał bowiem lat 97) nadarennie błagał tych szaleńców o litość. Został m stracony i 36 innych Radzcow z tegoż Paramentu wraz z czterema Radzcami Paryskie;0 Parlamentu. Pomiędzy straconymi Ujlh młodszy był czternastoletni chłopiec, nafwikiem Karol Dubost, który wraz z swoim oy;em i bratem iednego i tegoż samego poran;u został stracony. W czasie tych okropnoci wydarzył się 39 razy przypadek, ie oyciec matka towarzyszyli na śmierć swoiemu dżie> ;ięciu, a przez dostrzeżenie tak nazwanych · pisków w V erd un, poszły na rusztowanie lomiędzy innemi 3 siostry zachwycaiącey ńękności, z których naystarsza miała niewie - lcy nael lat 25. Od dnia 27. Lipca do dnia 15. Grudnia 1794 roku prace Trybunału były zaszczytne; gdyż w tym przeciągu czasu tyl jo Robeepierre i około leo iego wspólników zostali straceni; i łatwo sobie przypomnieć, że wkrótce potem Sędziowie i Przysięgli tego irwi chciwego Trybunału, doznali losuswo;ch patronów i obrońców,

Hiszpania.

Z M a d r y t u dnia 12. Listopada, Xiąźę Infantado przybył wczoray do Madrytu i podobno na radzie Ministrów - iak Dziennik Paryski donosi - uchwalono oddalić wszystkich wyższych urzędników, którzy służyli za rządu konstytucyjnego, łub też W spisek Bessiera są wplątani.

W chwili usunięcia Pana Z«a niemogło się nacieszyć pewne stronnictwo. Głoszono iuż, iż Xiążę Infantado żądać będzie nasamprzód wyprowadzenia woyska fraocuzkiego z H i

IZ09

szpanii, i ie FratMya nalegać będzie o zapłacenie co się iey należy. Wszystko to-wierutnym było fjlszem. Mylą się bardzo, mmemaiąc iż rojal sra, iakim test Xiąźę Inian ta do , który Monarsze swoiemu tyle dał dowodów wierności i poświęcenia, mógłby porywcze i niezgodne z dobrem swoiey oyczyzny przedsiębrać kroki. Równie się myli, kto sobie marzy, iź polityka rządu ffancuzkiego w Hiszpanu przywiązana iest tylko do osób poiedyńczycayif Rzeczy codziennie dowodzą, iak faJszywieJni są podobne proroctwa. Wiemy, iż Xiąźę Infantado oświadczył dworom sprzymierzonym: że rząd hiszpański opiera się na zasadach a nie na osobach; zasady te stoią na sprawiedliwości, wyryte są głęboko na seijcu Króla i wyszły wprost od J ego Kroi. Mci.

Oświadczył niemniey: ie lubo nader ważne powody wymagały niejakich odmian w osobach, niezmieni się jednak przezto systema a kto inne* ztąd wywodzi wnioski, ten obraża wznjosły charakter Króla i rani iego delikatność w naydraźli wszem rrieyscu. Gabinet hiszpanpki. dał razem poznać, iź Król J mć Katolicki, przenikniony naywiększą wdzięcznością i pełen nayczystszey przyjaźni dla swoich dostoynych sprzymierzeńców, niechce ani -teraz ani nigdy zmieniać łączących ich ścisłych związków, i że zewnętrzna polityka iest niezmienną. Oświadczył on w nadmiar, iiJLhpl, postawiony od Doga na czele wielkiey rodźmy, składaiącćy Monarchią hiszpańską, i A Riiąc lepiey niż kto inny iey życzenia, iey prawdziwe interessa i środki ku zaradzenitfnieszczęściom, które ią od tylu lat uciskają, uważa za rzecz zbyteczną zapewniać, ii w zarządzaniu swern królestwem nie zeydzie nigdy z drogi, którą mu wskazuią owe pobudki, laóre przewodniczą i zawsze przewodniczyć będą iego postępowaniu. To ważne oświadczenie, które, iak słychać, podług monarchicznych w naywyźszym stopniu zasad iest ułożone, może tylko nayzupełnieysze przynieść zaufanie do środków zaradzczych Xiąźęcia Infantado i ziednać mu życzliwość wszystkich rządów. Gabinet francuzki bez wątpienia nie będzie ostatnim w dopomaganiu zacnemu Xiążęciu około wielkiego dzieła odrodzenia monarchii hiszpańskiey. (Gwiazda.) które daWniey przykładało się rocznie 30 mil. Real. do ciężarów publicznych, potrafiło za rządów tymczasowey Regencyi uzyskać zniżenie tey summy do trzeciey części. P. Zea, za ministrsotwa ewoiego, zacząłpracować nad przywróceniem tey całkowitey summy, a Xiąźę Infantado idąc za iego przykładem, przełożył rzecz tę Juncie Doradzczey. Xiąźę Infantado przełożył- podług Konstytucyonisty następuiące pytania Juncie Doradzczey: Czyli duchowieństwo opłacać powinno subsydya iak przed rewolucyą? Czyli duchowne fundacye i dobra szlacheckie, uwolnione dotąd od podatku gruntowego, mogą być do tey daniny pociągnione? Apostolscy nie są wcale kontenci z Pana Zea (zapewne to ma być X. Infantado ); Bzczególniey gniewaią się o to, iż Pan Recaeho iest ieszcze Intendentem policyi. Nie dziw więc, iż rozsiewaią, że Pan Labrador obeymie urząd Xiążęcia Infantado. N a prowincyach wydarzaią się rabusiostwa, do których wiedzie panuiąca wszędzie nędza. Duchowieństwo skąpieie, ponieważ mu codziennie śpiewaią, że nareszcie będzie tnueiało iednak w naywiększey części przyłożyć »ię do umorzenia długów państwa.

.Kilka Franciszkanów z klasztoru w Kartagenie , będących członkami towarzystwa, mieniącego się "towarzystwem za sprawę Króla i wiary" schwytano po wsiach, w których szukali schronienia, i zaprowadzono do koszar. - Ma ich być wszystkich 74.

Korsarz Kolumbiysrki "Generał Sublette" wyrządza niezmierną szkodę hiszpańskim 0krętorn handlowym w okolicy Gibraltaru. Donoszą z Portugalii, iż w Lizbonie ustanowiona iest Kommissya celem rozpoznania etanu rolnictwa i handlu. Kommissya ta złożona iest z Ministrów, Barona Villanova i innych urzędników.

Wiochy.

Dnia 17. Listopada.

Gazeta; N eapolitanska zawiera conasfępuie; Jan Jak.t> Kachmann, rodem z Heidelberga, obecnie pierwszy furtyan pałacu Xięźney Floryd) i, wyznawał wiarę kalwińska. Obcowanie z gorliwym Xiedzem katolickim wznie. ctłownim pragnienie, przeyść na łono kościoła katolickiego. Xiężna Florydya nieza. niedbała utwierdzać go w tern postanowieniu, X tak w dniu 26. Października odprzysrągł się swey wiary pomieniony Bachrnaim. Akt ten odbył się z wielką uroczystością, uskuteczniony przez Arcybiskupa dyecezyi Melitene, w assystencyi całego iego duchowieństwa. Także Xięźna Florydya była ternu obrzędowi przytomną wraz z synem swoim Hrabią Grifeo, i świetnym orszakiem. W Florencyi umarł dnia 4. m. b. 8?letni Professor matematyki, Piętro Ferroni.

Państwo Ottomańskie.

Z n a d g r a n i c y T u r e c k i e y dnia 18.

Listopada.

W Coron, Modon i Navarin zaraza morowa sprząta Egipcyań dosyć znacznie, ale i Grekom dokucza podobna klęska, albowiem w Napoli di Romania wybuchła choroba zaraźliwa, która wielkie zrządza spustoszenia. Kandya iest widowiskiem krwawych zdarzeń. Wszystkich Turków po wsiach wymordowali Grecy. Z wysp sąsiedzkich przybiegała awanturnicy i ludzie rozpaczą miotani, aby pomódz rabować. Porta mało się troszczy o podobne drobnostki, patrzy ona tylko na główny punkt powstania w Morei. Silihdar Ibrahima Baszy wyiechał z powrotem z Stambułu; wiezie on rozkaz W. Sułtana dla Ibrahima, ażeby tenże rozpoczęte swe dzieło spiesznie dokonał.

Z odwołaniem się do umieszczonego VI Nr. 45. Dziennika Urzędowego r. b. stron. 735.

obwieszczenia Prześw.Dyrekcyi poborów, donosimy, ii oddzielnych exemplarZy Obwieszczenia względem wchodzących lub wychodzących pocztą, wozową towarów po 15 gr. p o 1. li na» dostać można. Poznań dnia 3. Grudnia 1825.

W, Decker i Spółka; (Dodatek.)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.12.03 Nr97 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry