DODATEKdo

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.12.07 Nr98

Czas czytania: ok. 6 min.

Nru 98.

Gazety Wielkiego

Xiestwa Poznańskiego.

(Z dnia 7. Grudnia 1825JI

Rozmaite Wiadomości.

Dnia 37, Listopada skończył się w Merseburgu Seym prowincyalny Prowincyi Saskiey. N. Król Bawarski zlecił Professorowi i snycerzowi Panu Rauch w Berlinie, modelowanie kolosalnego, siedmnaście stóp wysokiego posągu na koniu, ś.p. Króla Maxymiliana Bawarskiego, który potem z bronzu odlany i w Monachium postawiony będzie.

Wychodząca w Halli Powszechna gazeta literacka donosząc o śmierci zmarłego w Krakowie Professora astronomii i t. d. J ó z e fa Ł ę s k i e g o, dodaie: "umieszczał on różne rozprawy w naszóy powszechney gazecie literackiey. " Niedawno w iednym zaiezdnym domu w Wiedniu umarł markier prawdziwie w powołaniu swoiem; zastrzelił się bowiem butelką piwa. Chciał on ią podać gościowi, a nieinaiąc przy sobie wyrwieza, chwyta korek zębami'" ten r łoskotem wskakuie mu w gardło,

za nim burzące się piwo, i nieszczęśliwy markier na rnieyscu zoslaie bez duszy. Ren i Elba znacznie wezbrały.

Z odwołaniem się do MTIOBrMorrpBO w III ł 8 - D e n n i k a U r z ę d o w e g o r. b. ur&Ru obwieszczeni Prześw. Dyrekcyi poborów jdonosimy, d oddzielnych exemplarzy Obwieś* czema względem wchodzących lub wychodzących pocztą wozową towarów po 15 gr.pol. li nas dostać można. Poznań dnia 3. Grudnia 1825.

W. Decker 1 Spółka.

OBWIESZCZENIE, Zaszły zażalenia, źe rzeźnicy nietylko tuteysi ale tei i obcy tak nazwaną wolnicą przy się sprz< dawać mięso podług wagi, i raczey na oko tylko czyli na rękę takowe odprzedać staralą SIę. Każdy mźnik wystawiający mięso na sprzedaż powinien mu ćstosownie do przepisów ustanowienia o miarach i wagach (w I. "sienniku Urzędowym z roku 1819. kart 54.5.) pizyzwoite i stęplem opatrzone gwichty. W przypadku przeto gdyby wzbraniać się mieli rzeźnicy podług takowych mięso sprzedawać, karze 5 Talarów,aza powtórnem wykroczeniem, 10Talarów podpadai;i i t. d. Publiczność zatem zawiadomią sięo takowem rozporządzeniu, a to w celu, by zaszłe w tey mierze zażalenia Klister lub naybliższemu z urzędników policyinych przekładały. Poznań dnia 8 Listopada 1825.

Królewskie Dyrektorium Policyi i miasta.

OBWIESZCZENIE.

Z odwołaniem się do obwieszczenia z dnia 22. Września b. r. wyznaczyliśmy do wydzietzawienia folwarku Radzi-wa pod Kornikiem na trzy lata od S. Woyciecha 1826. aż do tegoż czasu 1829. nowy termin na dzień i». Marca 1826. przedpołudnit rn o godzinie 9. przed Sędzią Kaulfuss w naszym zamku sądowym, na który ochotę dzierżawy maiących z tętn oznaymie. nietn wzywamy, iż warunki dzierżawy w Re gistraturze przeyrzane bydź mogą. Poznań dnia 3. Listopada 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNT.

Gdy nad dobrami Wieczy« w Powiecie

Pleszewekim pofoźonemi, do sukcessorów niegdy Onufrego Grabskiego należącemi, u« rządzeniem z dnia 13. Listopada 1823., subhastacya zadecydowaną została, 'przeto wzy. . .. .

walą elę nlnleyszem wszyscy z mleysca zamieszkania swego niewiadomi wierzyciele a . .. mIanOWICIe: i. Ur. Józefa z Dąbeckich była owdów. Grabska, teraz zamężna Labc2yńska, 2, Ur. Maryanna Godlewska, 3. Ur. Meteiski, Proboszcz, 4, WW. bracia Umińscy, synowie 0wdowiałćy Starościny U minskiey, i 5. Ur. Eustachius Grabski, aby w terminie zawitym dnia 23. Lutego 1826. roku przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke> osobiście lub przez Ptłnomocnikow prawnie dopuszczalnych się stawili, ilość i iakość pretensyi swycii okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody w oryginale lub w wypisie wierzyielnym złożyli, 'i co potrzeba do protokułu podali, z tern zagrożeniem, iż w razie niestawienia się, nie t"'lko przyderzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, lecz też po sadowem złożeniu kupna pieniędzy, wymazanie wszelkich zapisanych, tudzież próżno wychodzących czyli spadaiących preiensyi, a osiatnich bez produkowania w tey mierze instrumentów, zadecydowałem zostanie. N areszcie wierzycie 10m tym, którzy wo s 0bistem stawaniu doznaią przeszkody, lub którym tu schodzi na znaiomośći, W. Pigłosiewicza, Konsyliarza Sprawiedliwości, UU r. Panien, i Mitsclike, Kommissarzy Sprawiedliwości, i W. Trembinsk ego, Adwokata, na Pełnomocników przedstawiamy, z których iednego sobie obrać, i w plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą. Krotoszyn dnia 24 Listopada 1S-5Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Zapozwanie niewiadomych Sukces, sorow. Podpisany Królewski SaAI Ziemiański wiiy dniu i. Lutego I8Q7- w Kościanie zmarłego Jana Koziorowskiego, byłego Vice- Regenta, ażeby się w terminie do ich wyśledzenia i legitymacyi na d z i e ń ó. W r z e ś n i a a. f. przed delegowanym Ur. Sachse, Sędzią Ziemiańskim, w naszey Izbie instrukcyiney wyznaczonym, osobiście, lub pi zez wylegitymowanych pełnomocników stawili, i aż do takowego, lub w nim dokumenta ich legitymacyą iako Sukcessorów udowodniaiąee złożyli, gdyż jeżeliby się aż dotąd nikt niezgłosił , pozostałość rzeczonego Koziorowskiego, iako rzecz niemaiąrą właściciela, Fiskus do wolney dyspozycyi odbierze, a sukcessor po nastąpioney prekluzyi się zgłaszaiący, wszelkie czynności i rozrządzenia Fisci względem teyźe pozostałości przyznać, i przeiąć obowiązany będzie, od niego składania rachunków lub zwrotu pobieranych użytków żądać niema prawa, owszem iedynie z tern komentować się będzie winien, co natenczas z pozostałości ieszcze pozostało«

Wschowa dnia 20, Października 1325.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Względem summy sżacunkowey wsi Woli Czewuiewskiey w Powiecie Mogilnickim połoźoney, został na dniu 17. Października r. b. proces likwidacyiny otworzonym, Wzywaią eię tedy wszyscy nieznani wierzyciele, którzy do wspomnionćy wsi iakiekolwiek rnniemaią mieć realne pretensye, ażeby się w przeciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie dnia 15. Marca 1826. zrana o godzinie <). przed Deputowanym Assessoren! von z u r M li h l e n w Sali posiedzeń naszych odbyć się maiącym stawili, pretensye swe podali i takowe udowodnili, gdyż w przeciwnym razie z pretensyami swemi do rzeczoney wsi prekludowanemi zosta«ną i wieczne im milczenie w tey mierze tak względem nabywcy oneyźe iakoii względem wierzycieli, między których summa szacunkowa podzieloną zostanie, nakazanem będzie. Gniezno dnia 17. Października 1815.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

A U K C Y A.

Z strony podpisanego zakładu artylleryi przedawać się będą przez-aukcyą w p o ni edziałek dnia 12. przyszło m, stare sprzęty i porządki końskie, kilka cetnarów starego żelaza, niemniey stare narzędzia artylleryine, w mteyszey zbroiowni artylleryi na ulicy Wronieckiey, na co się chęć kupna maiących zaprasza. Poznań dnia 28. Listopada 18S5.

Królewski V o i t u s, Major.

Zakład Arylleryi.

Krause, Porucznik.

Należący do maiętności Koźmina młyn wodny o dwóch gankach, to iest: do miewa i oleju, położony w mieście Koźminie przy stawi-e Hiieyskitn, ma bydźod i. Stycznia 1826. na rok ieden przez publiczną licytacyą wypuszczony, ktdrymto końcem termin na dzień 22. Grudnia r. b. w kanctlafyi U rzędowey w Koźminie wyznaczony Został. Ochorę do dzierżawienia maiący i będący w stanie złożenia kaucyi, zechcą się w wspomnionym dniu zgromadzić, gdzie warunki dzierżawy każdemu oznaymioue będą. Koźmin dnia 2. Grudnia 1823,

A d m i n i s '" r a c y a S e k w e s t r a c y i n a maiętności Koźmina i Radlina. Kirschetein '

Mam zaszczyt Szanownemu Obywatelstwu i Prześwietney Pub1iezności ninieyszem nayuniieniey donieść, źe w kamienicy moiey w Oberży Po1skiey w Lesznie zwyczayne reduty dawać będę, to iest: w niedzielę dnia 8. Stycznia 1826. aa, 1 5. 6. i 7. Lutego.

H. C. Rieffenetah1.

Swieźe oetrzygi otrzymał

Karol Scho1tz.

I22Ó

Wyciąg Z Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnia a. Grudnia 18 S 5.

Papiera- Gotowi - mi zną po po 89ipCt 89i pCt, SOI s 93 901

Obligi długu państwa .

Premie obhgów długu państwa Obligi bankowe aź do włącznie lit. H Zachodnio- Pruskie listy zastawne . . . . . . . Zachodnio- Pruskie listy zastawne niegdyś polskiego udzułu . Listy zastawne W, Xicstwa Poznańskiego 97 i Wschodmo- Piuskie Szlaskie .....

Poznań dnia 6. Grudnia i$2j.

Papierami. Gotowizna. Od sta Kurs obligów m. Poznania.,» 92A 4

Ceny zbo źa w B er Linie Ceny zboża na Pruski miarę 1 wagę dnia a. Grudnia 1825 w Poznaniu. Lądem: Tal. śgr. fen. Tal. śgr. fen. Dnia a. Grud ni a. Pszenica 1 ao Z 1 1 6 3 Żyto I 23 9 Tal. śgr. fen. do Tal. śgr. fen. Jęczmień wielki 27 6 21 3 Pszenica 1 5 I 10 Jęczmień mały 25 8. 18 9 Żyto i I 23 Owies 18 9 13 9 » aa Jęczmień 16 4 17 6 Groch I a 6 Owies 10 II -j Woda: Tal. śgr. fen. Tal. śgr. fen.

Taterka 17 6 ao Pszenica (biała) 1 18 9 1 I» 15 Groch 27 6 I Zyto 1 27 6 Zierniaki 6 9 Jęczmień wielki 25 Masła garniec I 10 1 ia 6 Jęczmień mały 22 6 --« Siana cetnar a Owies 17 6 15 110 ff.. 17 6 20 Groch 1 27 6 Słomy kopa a Kcpa słomy 5 ao 4 5 1200 fi «O 2 *5 Cetnar siana .1 -. 20 " 2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.12.07 Nr98 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry