GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.12.07 Nr98

Czas czytania: ok. 15 min.

Wielkiego

Xiestwa

ZNANSKIE

G O.

Nakładem Drukarni N adworney W. D e ker a i spółki. - Redaktor: AssessorRaabski.

M9S.

W Srodę dnia 7. Grudnia 1825.

OBWIESZCZENIE.

Podług fu wydanego względem rozdziału premii obligów długu państwa obwieszczenia z dnia 24. Sierpnia 1820, superata, która się utworzyła przez operacye dyskontowe i inne przychody z prowizyy funduszu pietnialnego, ma być po udciągnieniu.kosztów administracyinych i nieprzewidzianych niedoborów, przed ostatniem ciągnieniem przez nas ustanowioną, do, 17,000 nayniźszych premii ;tegoż ciągnienia przyłączoną i prócz przerzeczonych na planie opartych premii, iako nadzwyczayna wygrana na 17,000 równych części rozdzieloną. Stosownie do tego rozporządzenia, gdy dziesiąte i ostatnie ciągnienie rozpoczyna się dnia 3. Stycznia r. następ., przeyrzeliśmy i ustanowili obrachunek funduszu premialnego. I tak dochód wynosi: i) Trzydzieści procentu na wydane 30 million. Tał. premii obligów długu państwa 9,000,000 Tali, S) Trzy mili. Tal. otrzymanych przez 10 ciągnień z większych premiów, podług kursu planem oznaczonego 70 o/a 2,100,000Tali« 3) Zysku z prźedanych powyższych obligów długu państwa, z zakupionych i znowu prźedanych premiów obligów długu państwa i prowizyi po odciągnieniu kosztów urządzenia, ciągnienia i administracyi, tudzież niedoborów 1,189,633{ Tal. lośbgr. 1 ogół 12,389.633 Tal. 10 śbgr.

Wydatek Premie z 10 ciągnień.

Pozostaie tedy przewyźkiii, i64, 8oooTal. · bI-ą.833 TalTTolbgnktóra do fcaźdey z 17,000 nayniiszych premii ostatniego ciągnienia ma byc przyłączoną w kwocie . 6 6 Tali« 5 śbrgr Każda więc z tych 17,000 wygranych premialnych, przydawszy do niey ilość podług planu . 2 O Tali. ogółem 80 Tali. 5 śbrgr wynosić będzie; wypłata nastąpi w dwa miesiące po ukonczonem ostatniem ciągriienii.. s a zatem od dnia 15. Marca roku następ. aż do dnia j.. Stycznia 1827. przez upowaźnion*. kassy i domy handlowe w zwyczaynyrn sposobie za zwrotem biletów premialnych i okszaniem należących do nich objigów długu państwa, o czćm interessenci zostaią ninieyszą drogą uwiadomieni.

Berlin dnia 21. Listopada i$i$.

KroibezPośrednia

Kommissya długu

(podp.)

Kot h er.

Wiadolllości kraiowe.

Z Berlina dnia 1. Grudnia.

K'. Kroi raczy! Szefa Prezydenta naywyzszey Izby obrachunkowey i Dyrektora głowney kontroli, rzeczy wistego Tay negoN adradzcę finansowego L a d e n b e r g a , mianować rzeczywistym Taynym Badzcą z tytułem "Excellencya" i podpisać własnoręcznie wydany na to patent.

Wiadolllości zagranICZne.

Niderlandy.

Z Bruxelli dnia 25. Listopada.

Od dnia 391. do 24. przebiegło tędy ośmiudo wydawania premiów na obligi , panstwa.

Kayser,

Woliny.

Beelitz,

Deputowany Przedsiębierców

(p o d p . ) IT'. C. Beneeke.

gońców handlowych, z których siedmiu z I ryża do Amsterdamu, ieden z Calais do Ha; burga. Gazeta Journ. de Cambrai donc iż do tamecznego Seminaryuin Biskupit przybyło siedmiu młodych Niderlnndczykow z dyecezyów G hent, Mecheln i Dvornik, ma« iących zamiar poświęcić się stanowi duchownemu. - Dziennik Paryski wróży, iż roku 1835 będą w Paryżu tylko ieszcze trzy gazety polityczne, a w całóm państwie, prócz ty tylko pięć. Jak wiadomo, przed rewolucyą iedna tylko była gazeta polityczna na całe królestwo, Gazeta Francyi. Miała czterech Redaktorów, których mianowało Ministerynn, a każdy z nich pobierał 6000 Fr. na rok; były to prawdziwe kanonikaty bezpracy. W gazecie były tylko doniesieni? o deszczu lub opiękney pogodzie, a polityka ogranic/ała się na artykułach, które Minister) urn przysełało. U dy roku 1778 Voltaire umarł, otrzymała Gazeta dopiero w trzy miesiące po iego pogrzebie pozwolenie, doniesienia o śmierci tego sla zleciał tu mularz z rusztowania przy iednym z naywyźszych domów, i szczęściem upadł na przeieidiaiący właśnie poiazd. N ic mu 6ię nie stało , lecz szkodę, którą; poiazd poniósł, otaxowauo na 35 Złotych. Dnia 19. m. b wolni mularze wielkiey dyrektoryalney loży w Haadze podali na uroczyStern zebraniu swoiemu W. Mistrzowi, Królewiczowi Jtnci Fryderykowi, medal, który na zaślubienie iego wybić kazali.

Wiochy.

Z dnia 14. Listopada.

W tych dniach panowała znowu niepewność, względem prawdziwego stanu zdrowia Oyca S., co naturalnie publiczność niespokoyności nabawiało. - Chciano uważać, ii rząd tuteyszy coraz bardziey przywięzuie się, do francuzkiego, -. Wszystkie łotry z zgFai Gasparoniego siedzą, w zamku S. Anioła; zdaie 6ię, iż żaden nie będzie śmiercią, ukarany. - DwórTuryński kazałrozpocząć kopania w rozwaliuach starożytnego Tuscu tum, i iuż znaleziono bardzo ciekawe rzeczy. Dnia 12. m, b, przyiechał Pan Stratford-.

Canning z Lauzanny do Rzymu, a dnia 15puścił się w dalszą drogę do Neapolu, zkąd, iak Diario Romano donosi, popłynie na fregacie Thetis do Stambułu. Dnia 6. m. b. przyiechał do Neapolu Poseł Francuzki, Xiążę Blacas Aulps, a dnia 10.

miał powitalne posłuchanie«francy e. Z Paryża dnia s6. Listopada.

Spodziewany tu iest Xiążę Paweł Esterhazy iako Poseł Austryacki. Hrabia Appony, teraźnieyszy Poseł w Rzymie, obeyrnie po nim poselstwo przy dworze Londyńskim. Zapał woyskowy w Prussach - pisze Gwia* zda - bardzo zwolniał, wielu młodych wieśnia w oucinało obie wielki palec, aby się zroblC niezdatnymi do służby woyskowey.

I2T7

(Ażeby - dodaie gazeta Berlińska Vossa - autor tey wiadomości mógł dokładnie sądzić o duchu woyskowym wieśniaków, życzylibyśmy m u, być świadkiem ostatnich popisów iesiennych naszego woyska obrony kraiowey w wszystkich prowincyach.) Gazety Bardegalskie przynoszą tę wiadomość, ii Junta doradzeza została rozwiązaną, i Że Xiążę Infantado rozpoczął iui układy względem wyprowadzenia woysk Francuzkich z twierdz Hiszpańskich. Donoszą z V erviers, ii Rossyanie zakupili znaczne ilości sukna kto, rem prowadzą handel z Chinami. - Między podróżnemi, którzy przybyli z Peru do Bordeaux na okręcie Telegraf, znaydowało sie 2 Marszałków, 2 Brygadyerów, 4 Półłtowników, 9 Podpułkowników, 3 Kapitanów, 7 Oficerów niższego stopnia, 13 serzantow, 12 kobiet, 22 kupców, 21 żołnierzy, 1 płatnik i 1 Intendent, sarni Hiszpanie. Przed nieiakim czasem Cesarz Marokański przesłał Konsulowi Francuskiemu Iwa dla Króla Francuzkiego. Dotychczas wzbraniali się Kapitanowie okrętowi wziąść na swoie okręiy tego Zwierza, obawiaiąc się dłuższey kwarantany.

Konsul, któremu się bardzo spr/.ykrzył ten inkwaterunek, prosił rządu o dalsze rozkazy. Lord Cochrane przybył do Jioulogne.

Historya Francyi Pana Karola Lacrctelle , została - iak Gwiazda donosi - w Rossy i zakazaną, a romans Otiryka, Xięźney Duras, W Barcelonie.

Dziennik Rozpraw uymuie się bardao śmiało za oskarżone o złą dążność gazety, i taką czyni uwagę: "Z 12 dzienników Paryskich, przekupiono iuź siedro, a pięć pozostaie tylko jeszcze do bronienia naszey konstytucyi i naszych praw uświęconych, Jest podobieństwem do prawdy, ze ci, co kupuią processa i handluią opiniami, bardzoby życzyli, ażeby sądy dopełniły tego, czego bezimienne towarzystwo do skutku przywieśdź" nie mogło. Szczęściem sądy niesłuchaią namiętności i nie sprzyiaią arbitralności; dowiodły one tego przy każdem wydarzeniu. Sędziowie wyrokować będą podług swoiego sumienia; iuź oni tak odważnie i szlachetnie swobód naszych bronuj, iż światłem i bezstronnością swoią powszechne zyskali zaufanie. Ani wą kich skutków swoiego wyroku: przekonaią oni się, ii prawo tak iest napisane, ze naszey konMytucyi przezto śmiertelny cios, a naszey wolności - wolności, która zapewnia oraz niezawisłość sądów, a która za honor i sławę magistratury mężnie walcz)la, raz w samo serce zadanym być może." N a końcu artykułu uważa ten dziennik, iż religia nie ma przyczyny bać się woyny piórowey dzienników, iż godni słudzy kościoła nie żądaią bronienia iey przez Sądy, lecz źe te powinny się strzedz bronienia obłudników i świętoszków. List do wydawcy dziennika Biała chorągiew: "Wyleczenie z wścieklizny deklarowaney, dokonane przeżeranie, o ktorem kilka dzienników wspomniało, nazbyt iest waźnem dla ludzkości, aby nie upowszechnić ile tylko można wiadomości o tem szacownem odkryciu. Osoba uleczona iest w dobrem zdrowiu, a ponieważ iuż upłynęło 4 miesiące, nie lękam eię r e c y d yw y . U żyłem następuiącego sposobu: W pierwszych paroxyzmach wściekłości zmusiłem chorego do wypicia mocnego odwaru z gwaiajcu isasaparylH, i potem sam zaprowadziłem go do tak nazwane y ruskiey parowey łaźni, ciepłćy na 50 stopni, a dla większey pewności dałem termometr choremu; przez godzinę kąpieli kazałem trzeć z góry do dołu część ciała pokąsaną. T e n przykład dowodzi, źe wścieklizna udziela się przez abgorpcyą i że samo wyparowanie iadu może ią zniszczyć, ponieważ po wyiściu z łaźni zniknęły wszelkie oznaki okropney choroby. Buisson. "

Gwiazda zawiera następuiące uwagi pod Względem stosunków Hiszpanii i Ameryki: "Dyktatura woyskowa Bonapartego, która się W dziedziczną przemieniła Monarchią, wstrzymała wprawdzie postępy rewolucyi demokratyczney, lecz upoważniła bezprawne posiadanie. Systema iego stało lądowe działać musiało na systema osadnicze. Hiszpania łącząc się z Francyą na korzyść niepodległości Stanów Zjednoczonych, popełniła błąd wielki, który powtórzyła, odstępuiąc Bonapartemu Luizyany, którą tym sposobem oddała w ręce Stanów Zjednoczonych. Równie wielkim błę dem była woyua przeciw Portugalii, która

stała się porodem podróży Króla Portugalskiego do Brazylii. W tym samym czasie naszedł Bonaparte półwysep, a to ważne zdarzenie musiało zwrócić na siebie uwagę Ameryki; albowiem zaprowadzenie Junt w Hiszpanii niebezpieczny dało przykład południowo - amerykańskim prowincjom. Pierwsza na wyspie-Leon ustanowiona Regencya wydała pod dniem i.uyrn Lutego 1&10 odezwę, która osnową swoią aź nadto sprzyjała niepodległości. Jakoż założyciele naywyższey Junty Wenezuelskiey odwoływali się do tey odezwy, aby nią poprzeć swoy wniosek stania się niepodiegłemi. N astępnie posiała im naywyźsza J un ta Kadyxska drugą ieszcze * odezwę, ws-kazuiąc im sposób, w iakim się zawiązała i urzędowanie rozpoczęła. Powiedziała ona wtey odezwie: iż utworzyła Juntę, która wszystkim ludom, cbcą/yrnsobie w przyszłości obrać reprezentacymą rządu formę, za wzór służyć może. I tak udzielenia te wydały owoce, iakie wydać musiały. Systema Kortezów i wolność druku, tak raptownie przeniesione do krain, które dotyihczas rządzone były z taką ostrością i niedowierzaniem, musiały rozwinąć wyobrażenia rewolucyjne w południowcy Ameryce. Chwilowi Ministrowie Kortezów od r. 1810 do 1814 oddalali od siebie wszystkie kroki, które Anglia czyniła, aby nawiązać układy między kraiem macierzyńskim a iego posiadłościami w nowym świecie. Ferdynand VI I zasiadł znowu w tym roku na tronie swoich nadd/. iadów , powszechny pokoy został podpisanym, i w tey to epoce oparły Rządy politykę swoją na prawności. Stronnictwa niepokoiły wówczas Hiszpanią, Kroi zniósł konstytucyą i wydał sławny wyrok w Waleucyi pod dniem 4. Maja 1814, któryrn przyrzekł zwołać Kortezy i przyzwać do ich grona Deputowanych Amerykańskich, Niewdaiąc się w naymnieys"'ą krytykę postępowania Rządu Hiszpańskiego, godzić się będzie, zprzytoczeniem samych tylko czynów, powiedzieć, iż przyrzeczenie fo niemogło być ziszczonem. Wtargnienie Portugalczyków na wschodni brzeg rzeki Plata, dopełniło rewolucyi południowo-ameryk.ińskiey. W Hiszpanii wybuchła rewolucya roku 18 10, stosunki Ameryki zatrudniały Kortezów, a wówczas utworzyć między Amecyką Hiszpańską a kraiern macierzyńskim monarchią federacyiną. Tęcz iuż wtedy chybiła była wyprana Generała Moriilo, który, zawarłszy z B 0łiwarem zawieszenie broni, powrócił do Eu ropy. Wszystko to wzmogło dumę i nadzieie powstnńcriw. - Teraz to posłano O'Donoju w znaczeniu Wice-Króla do Mexyku, ten zawarł z Iturbidem traktat w Iguala, który żądał Monarchę zrodziny Królewsko-Hiszpariskiey.

Traktat niezostał w Madrycie potwierdzonym, a Iturbide zasiadł sam na tronie Mexykanskim. - Stany Zjednoczone uznały w roku I8?2 niepodległość kilku istniejących rządów. Ferdynand VII odzyskał znowu r. 1823. swoią TO narszą władzę, a tak częste nie powierzchowne, lecz wewnętrzne zmiany w węgielnych prawach Monarchii, podsycać musiały ducha rokoszu w nowym świecie. Anglia tymczasem kilkakrotnie oświadczała gabinetowi x\'Jarirytskiemu, iź interes itgo wkrótce go zniewoli do uznania niepodległości południowcy Ameryki. Jakoż nareszcie na początku roku tego przywiodła do skutku proiekt swóy na urzędowey drodze i zawarła traktat z kilkoma południowo - amerykańskiemu państwami, przezcoiednakże, iak Pan Canning w parlamencie przed czasem oświadczył, pokoy niezostał naruszonym. Niedawno >ir (Jh. Stuart, udawszy się napród do Lizbony, popłynął do Brazylii, i niepodległość tego państwa została przez kray macierzyński uznaną. Francya uznała niepodległość francuzkiey części wyspy St. Domingo, i pozwala zawiiać do swych portów okrętom krain południowoamerykańskich. - Ten iest krótki zbiór wypadków, które miały mieysre wśród wielkiey zmiany nowego świata. Trzeba od tych prawd wychodzić i podług nich działać; inaczey myśleć, błędem byłoby. Stosunki towarzyskie, rządy, inieressa, niesą więcey ówczasowemi. Hiszpania szczerze się zaiąć powinna tą okolicznością, ile ze prawie w każdym względzie własnym swoim zostawiona iest środkom. - Zachodzi teraz pytanie: Czyliź mocarstwa europeyskie wspierać będą Hiszpanią w celuzdobycia Ameryki? - Posiadaż Hiszpania dosyćsił woiennych na morzu i ładzie, aby to olbrzy

T2I9mie' przedsięwzięcie sama do skutku przy« . wieśdź zdołała? J estto rzecz bardzo wątpliwa, ieźeli iey niepodobną nazwać niechcemy. Mogąż nowe rewolucye sprowadzić uzuanie kraiu macierzyńskiego? Jeżeli powstaną roz. ruchy w owych prowincyach, to zapewne powstaną tylko dlatego, aby otrzymać prywatny wpływ łub ogarnąć władzę, a nie dlatego, aby do dawnego stanu rzeczy powrócić. Nigdy też poruszenia takowe niebędą mogły wybuchnąć powszechnie w całym obwodzie południowcy Ameryki, lecz zawsze tylko w niektórych częściach, a zatem nigdy powszechnego nie mogą mieć skutku. Rzecz ta iest dla Hiszzpanii narodową, dla innych mocarstw europ, polityczną i handlową. Te mocarstwa, których bezpośredni i wyraz'ny interes nic:przywięzuie do Ameryki, uwaiać będą te stosunki tylko pod względem politycznym, i na ostatku się zdecyduią; te, które z terni państwami w handlowych zostaią związkach, inne y się chwycą drogi. Zresztą rewolucyi amerykańskie)' porównywać niemożna ani z rewolucyą Neapolitańską, anlPiemontską, ani nawet z Grecką. I ktoreźto są mocarstwa, którym naywięcey zależy na zjednaniu zwycięztwa zasadzie handlowey? Zjednoczone Stany za morzem ailantyck.em, Portugalia, Anglia i Francya w£p> ropie. Niecimy rząd półwyspu rozważy swole stosunki względnie tych mocarstw, chociaż tylko o ile to ściąga się do stósunlcw europeyskich, a przekona się o konieczney potrzebie prj,yięcia polityki, zgodney z mocarstw tych interessami. Jakież są skutki obecnego Hiszpanii położenia? Niebezpieczeństwo we względzie Kuby i reszty posiadłości; środki rządów amerykańskich, uciskaiące handel hiszpański; pomnożenie korsarzów, łupiących na brzeg.rh morza śródziemnego, pod Kady xem i Ferolem; podsycanie temi klęskami rewolucyjnego ducha półwyspu; dwuznaczne stosunki gabinetu Madrytskiego do innych 03. binetówFuropeyskich; iednem słowem, smutna 1 opłakana przyszłość. Te są nieszcześliwe stosunki, zbyt prawdziwe, zbyt wiadome. Mówiąc o nich, nie iest myślą, ani krytyko.! wać oszczerczo rząd hiszpański w tern, co czynił, ani znieśmielać gona przyszłość. - Cóż pozustaie Hiszpanii czynić? Podług zdań cny stan ulegający i czekać, czyli czas niespłodzi zdarzeń, które iey może ułatwią odzyskanie iey kraiów; lub 2) zdobyć na nowo swe daunieysze posiadłości; lub 3) uznać niepodległość państw południowo-amerykańskich, albo 4) ograniczyć to uznanie względem niektórych tylko pomiędzy niemi. Co się pierwszego tyczy, możeby to nastąpić mogło, gdyby Anglia i Stany Zjednoczone nieuznały iui niepodległości. Drugi środek iest trudnym, a nawet niepodobnym do uskutecznienia. Trzeci, ba. 'dzo iest delikatny, a nadto podlega mnóstwu rachub względem sposobu i czasu, i względem własnych stosunków do politycznych zasad innych rządów; czwarty nareszcie iest niedorzeczny; albowiem uznawszy niepodległość iednego państwa, przyimuie się pewna zasada, chociaż tylko dlatego samego wyjątku, a ztąd wypływałoby, ii polityka hiszpańska radziła się swych korzyści, a nie praw swoich. - Zresztą uznaierny i szanuiemy prawo Ferdynanda VIIgo, Przychylenie siętego Monarchy iest głównym punktem w tey okoliczności, mianowicie dla samychźe Amerykanów. J e dno przyzwolenie Króla J mei Katolickiego, iakiekolwiek bądź, iest dla nich we względzie mocy i trwałości politycznego ich istnienia korzystnieyszem, aniżeli uznanie wszystkich innych mocarstw. Wskażemy w innym artykule środki, przez które Hiszpania interes swóy z interesem Ameryki i Europy pogodzić może."

A ngli a.

Z L o n d y n u dnia 25. Listopada,

Z Gibraltaru donoszą pod dniem 31. Października, iż Generał Sublette i inny ieszcze Kolumbiyski korsarz, zabierała między tym miastem a Mallagą wszystkie hiszpańskie okręty. Podług prywatnego listu z Paryża obwiniała tu (rak wiadomo) "ŚirHudsona Lowe o morderczą napaść na młodego Las Casas. Gazea Times, która ten list, umieściła, uważa całe o wydarzenie za spisek Bonapartystów prze

J220

ciw Sir Hudson Lowe, i przygania ostatnie-mu, ii poiechał do Francyi. Goniec wyposażył trzema wykrzyknikami anykuł Gwiazdy, w którym powiedziała: "iż Hudson Lowe wyiechał na Wiedeń i Stambuł do Ceylon, którego został W. Rządzcą" i dodaie: ii to właśnie nie iest naybliźsza droga, którą się można dostać do Ceylon. Podług raportu, który Pan O'Connel złożył na zgromadzeniu nowego towarzystwa katolickiego w Dublinie, posiada toż towarzystwo fundusz z 13,000 Funtów Szterl. Mówca nadmienił, iżby mu nietrudno było, wymodz emancypacyą Katolików, gdyby miał 100000 Funtów Szterlingów do swoiego rozrządzenia. - Ryszard Carlile, autor i przedawca rozmaitych pism bluinierskich, wypuszczony został dnia ig. m. b. z więzienia w Doncaster . Na publicznem zgromadzeniu mieszkańców Bringe-Town na wyspie Barbados uchwalono, fundować w Londynie dziennik, poświęcony wyłącznie interessom osad. Podpisano iui znaczne składki na opędzenie kosztów. Osławiony John Bul!, tuteyszy od wielu czytany dziennik niedzielny, zostawał dotąd na żołdzie zachodnio - indyiskich osadników. Wiadomości z Ostendy donoszą(!), ii Leo X1f. exkommunikował Króla Niderlandzkiego, i ie bulla exkommunikacyina iui do Niderlandów nadeszła. (!!!) Z BuenosAyres donoszą pod d. 7. Września: "Rozpoczęły się iui posiedzenia Deputowanych z czterech prowincyy wyższego Peru. Prezes zagaił ie stosowną mową, w klórey wystawił stosunki tychże prowincyy. Z BandaOriental niepomyślne dla niepodległych nadeszły wiadomości. Przednia straż Faustora Ribeira została prawie doszczętnie zniweczoną przez 1000 ludzi Brazylianow.

Gazeta Czasy powtarza wieść Paryską, iakoby w zdrowiu Xiąźęcia Bordeaux zayść miała od nieiakiego czasu szkodliwa zmiana, ie cierpi na gruczoły i ie stan iedney nogi iego wzbudza obawy w iego dostoynych krewnych. Wspomniona gazeta odgrzewa przytem dawnreyszą pogłoskę, iż Król zaślubi się z owdowiałą W. Xiężną Toskańską, urodzoną Xię» zniczką Saską, i uwaia to za rzecz biiącą w 0* · e masz żadney o młodym Xięięciu wzmianki.

Oto iest wyimek z Jistu znadgranic Chińłkrch, umieszczony w Kuryeize Azyatickim Pe»rsburgskirn: "Powodzie i złe żniwa w Chi.ach przez trzy lata (i822, ig2J i 1824) sprawiły wielką drożyznę w Pekinie i pomnoi)ły l mźe liczbę umieraiących. - Teraźnieyszy .esarz, Boadokau, rządzi ludem łaskawie, ierwszy iego Minieter zowie się Soun Tch· i un - Tan, iest to ten sam, który w roku 1704.

-. I J ekhe przyimował poselstwo Lorda iVJacart>eja, i który w roku i$i6. odebrał rozkaz , rzyiąć Lorda Amhest, Generał Agouy, vnuk tego Ministra, iest po mm nayznako.nitszą osobą. Teraz nie masz iuż u dworu udzi taki wpływ maiących, iak pad panowaliern Cesarza Tsia-Ising. Język Manszuryki, będący mową zdobywców, wychodzi z uiywania, i karność woyskowa ginie, Mis?ya Rossyiska w Pekinie, licząca wraz z Ar;himandrytą ośmiu Członków, cieszy się ceHeKa i łaską Rządu. Zamiarem iey iest odprawiać nabożeństwa w kaplicach liossyiskich w ięzyku Chińskim, i ieden z Missionarzy trudni się przekładem nauki religii Chrześciańskiey na ięzyk Chiński. W Pekinie iest ieszcze tylko trzech Portugalskich Missyonarzy: Biskup Pie i Duchowni. - Bibeira i H a o n. Kongregacya ich składa się z Zakonników Chińskich; Religia Katolicka cierpianą iest wprawdzie w Chinach, atoli nie słychać, aby nowych Missyonarzy miano przyiąć."

H i s z p a n 1 a.

Z M a d r y t u dnia 20. Listopada.

Stary pałac Xiążęcia pokoiu przyporządzaią - iak z pewnością mówią - dla Xiążęcia Maxymiliana Saskiego, spodziewanego tu wkrótce z młodą iego małżonką. Angiebka kompania, która się podięła wyszukania okrętów, które przed samym portem Vigo na początku panowania Filipa V. zatonęły, wynalazła iuż ieden z tych okrętów. Doniesiono zaraz o tern rządowi przez gońca. Podług

znayduiących się w archiwach Rady Indyiskiey dokumentów, było na tych okrętach 60 millionow. Proiekt Junty doradzczey, względem zmnieyszenia liczby urzędników, został od Rady MitiiBtrow zatwierdzonym. N a temże posiedzeniu otrzymał Xiążę Infantado zawieszenie proitktu Pana Calomarde, aby skassować wszystkich urzędników, którzy byli z Kortezami w Kadyxie. - Na<lzwyczayny goniec przywiózł z Walencyi wiadomość, iż woysko tameczne wznieciło rozruch z przyczyny zaległego żołdu. - Ochotnicy Królewscy, którym za ministrostwa Pana Zea w niektórych miastach Andaluzyi odbierano broń, gdy niepełnili służby, źądaią iey teraz napowrót, pod pozorem, że inaczey niemogą się bronić przeciw łotrom na gościńcach i po miastach. Roialiści nie mogą się wydziwić, iż za ministrostwa Xiążęcia Infantado prawie nic się ieszcze niestało, I cóż to za przyczyna tego P i t. d.

Gazeta Preszburgska z dnia 15. Listopada zawiera co następuie: "N a ośmnastem posiedzeniu beyrna w dniu u. t. m. odbytem, Król. VVegiersk! Czesnik Hrabia Antoni Cziraky lako Prezes Deputacyi mianowaney do przejrzenia przedmiotów wypracowanych przez Wydział Seymowy z roku 1793, z d a ł sprawę )J; przełożył oraz teyźe zdanie, które natychmiast odczytano 1 wydrukować zalecono Na następnem (r 9.) posiedzeniu Seymu otwo.

rzono j odczytano odpowiedź N. Pana z dnia 9. t. m, daną na pierwsze przełożenie Stanów z dnia 8i. z. m. Monarsze uczynione. Piękne, serce 1 umysł pocieszające świadectwo sposobu myślenia ludu ku swoiemu Panuiacemu, osobliwie kiedy się po dolegliwościach otwarcie 1 dobrowolnie obiawia, iest powinnością każdego kto do lego ma sposobność, by le czasom pożnieyszym zachował. Dopełniamy tego obowiązku uzupełniając w krótkości doniesienie o prostey, lecz rzadko tak nowszechney radości okazaney przez tuteyszych mieszkańców z powodu szczęśliwego przyiścia do zdrowia N. Cesarza i Króla, o czem w na był w prasie, kiedyśmy teyże byli świadkami, tylko po krotce umieścić mogli. Wieczorem dnia tego, muzyka pułku piechoty Barona Mayera wykonała serenadę przed pałacem N N. Cesarstwa, zakończywszy takową, rneloctyą pieśni l u d u: "l!oźe zachoway Cesarza Franciszka !" Liczny zebrany lud przysłuchiwał się spokoynje serenadzie, atoli, gdy zaczęto grać meiodyą, uczucie radości i czystey miłości dziecięcia, przemogło w każdego piersiach, i dał się słyszeć trzechkrotny odgłos: "N iech źyiel" N. P an raczył te dowody wierney poddanych miłości łaskawie przylać, a W. Pod-Komorzy Cesarza Jego Mości listem swoim do Burmistrza Król. wolnego Miasta pisanym i dnia wczoraysjego nazupełnetn posiedzeniu Rady i w obecności Wydziału mieszczan i przełożonych cechów otworzonym, oświadczył Monarchy najwyższe upodobanie,

Państwo

Ot tom ańsh ie.

Z n a d g r a n i c y T u r e c k i e y dnia 18Listopada.

Okręt przybyły w dziesięciu dniach z Kandyi do Tryestu potwierdza wiadomość, iż flota egipsko-ottomańska wypłynęła dnia 15. Października z Alexandryi, lecz dokąd się naprzód obróciła, niewiedzia.no ieszcze wówczas w Kandyi. Zresztą, naynowsze listy 2 Korfu donoszą, o iey przybyciu w okolice Morei.

ROZlllaite WiadolllOŚci.

Rada Państwa, zpowodu toczącego się sporu w Polszczę, dała w tey mierze swoie zdali e. Dziesięciny na korzyść Rzymsko-katoli

ckiego kościoła i Duchowieństwa w Guberniach od Polski nabytych zostać maią na teraźnieyszey posadzie; w tych zaś dobrach, gdzie się znayduią parafianie wyznania Greckorossyiskiego, dziesięciny te wraz ze wszyslkiemi ku wynagrodzeniu na korzyść Greckorossyiskiego Duchowieństwa usunowionemi składkami zawsze według liczby tychże parafianów należy oddzielać. Jeżeliby zaś w iakiey wsi wszyscy włościanie wyłącznie do tego wyznania, nie do kościoła katolickiego należeli, zatem wszystka dziesięcina od tychże wraz ze wszysikierni pienięźuemi składkami ustanowionemi dla wynagrodzenia dziesięciny należeć ma wyłącznie Greckorossyiskiernu Duchowieństwu. Zdanie to potwierdził Cesarz, iakoteż dalsze przełożenie, by przez Kommissye mieyscowe pod kierunkiem Generalnego zawiadowcy Spraw duchownych wyznania obcego, ułożyć prawidła dla załatwienia składek dziesięciny.

Drukarnia P. Brzeziny wkrótce przysłuży 6ię nowym history-cznym romansem, pod tytułem: Pojata, córka Lezdeyki, albo Litwini W czternastym wieku. Au tor tego dzieła, Pan Bernatowicz, pochlebnie iuż znany polskim czytelnikom, dziś idąc w ślady sławnego Waltera Skota, w celu zebrania do swey pracy wiadomości mieyscowych, umyślną, podeymował podróż do kraiu swoiey bohaterki. Wierny powołaniu historyka, niezapomniał iadney okoliczności, klórey wyświecenie może nam dać poznać zwyczaie, obyczaie i położenie ludu Jagiełły. Co do zasługi Autora iako Romansisty, w zawiązaniu i prowadzeniu zręcznćy i zawsze ciekawey intrygi, wkró« tce publiczność będzie mogła osądzić. 2 tomy tego dzieła, które będzie złożone z 4ch, iuż są ukończone. P an Brzezina zobowiązał się wystawić go przed N owym Rokiem. Będzie to bardzo przyiernna kolenda dla wszystkich przyiaciół literatury i dzieiów oyczystych. Słychać, iż Pan Bernatowicz, bawiący w Puławach, iuż zbiera materyały do nowego dzieła w tymże rodzaiu. (Monitor Warszawski.)

(Dodatek.)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.12.07 Nr98 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry