Z.\PISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

że się autol' ,,\V spomnienia" myli, podsuwając im całkiem bezpodstawną skargę na krzywdę, wyrządzoną im rzekomo przez Stefańskiego. Słyszał on, że dzwoniono, ałe nic wiedział, w którym kościele. Miał wprawdzie Stefański zatarg o drukarnie;: swoją, ale nie z Łukaszewiczem i Popliilskim, lecz z Sylwetren! Pawiekim, który jego drukarnię nabyL Sprawa ta zostanie rozwikłana w następnYI1l numerze "Kroniki miasta Poznania", w rozprawie o dwóch nieznanych czasopiswach: "Dzienniku Poznailskim" i ,,\Vieściach Poznail",kich", wydawanych w r.. 1851 i 1852 przez Pawic kiego.

Dodatki.

List .L Łukaszewicza do 1}tusa Działyl'lskiego.

ł';raków, dnia 18 kwiEtnia lRZ9 1'. (Bibljoteka KÓl'llicka; teczka: "Józef ŁukasZ'3wicz")

,.Janie \Vif'lmożny Hrabio! Pose!an Jaśnie \Vielmożnemu Hrabiemu: II. Consensus Sanclomiriensis IabIons; Precipua I'eligionis Evangelicae in Polonia fata; Confesio fidei in Colloquia Cha rita. Etc. pismo luterskie; HzaclkiC' wydanie Rakowskie Psałterza Da\'ida l\racieja RybiIi.skiego; Kaznodziejn osobny. Andrzeja \VęgierskiC'go; '\Vokabularz Se.klucjana w druąiem wyrlaIllu (piel'wsze 15G7 u Daubmana); Dwa kalendarzyki polskie z r 161-9 i 1699. KOl'l'espondenc.ie dyplomat.yczne Rządu pruskiego z I'3lskirn w sprawie Toruilczyków za Augusta n. Dzieła zaś, o których w przeszłym liście moim .Jaśnie \Viełmożnemu lll'abiemu \yspominałem, wkrótce nabędę. \Vszakże do wy(!obycia banlzo pięknie zachowanego egzemplarza Nowego Testamentu Czechowicza potrzelHlJę pomocy Jaśnie \Vielmożnego Hrabiego. Zna jIluje on się w dobrze utrzymanej bibljotece tut2jo"zych Dominikanów.

Odebrawszy list od Jaśnie \Vielmożnego I-IrabiBgo ofiarowałem zań 8 # w złocie, ale \Vi€lebni Ojcowie mający znaczne dochody, a więc lIa dukaty nie lakomi, nie przyjęłi mo.jej ofiary. Później chciałem llzieło tO' t i t u I o pożyczki wyprowadzić, ale i to się nie udało. Zostaje .jeszcze jeden sposób. Niech .Jaśnie Wielmożny Urabia raczy napisać na moje ręce list do X. Przeora KostkowskiegD o wydanie sobie tego dzieła; przyczem niech mu Jaśnie \Vielmożny Hrabia dLI do zrozumienia, że Jaśnie \Vielmożny Hrabia g\'Zeczność jego tak sam, jako tC'ź przez związki swoje, innym klasztorom polskim jego Zgro

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry