OBWIESZCZENIE.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.12.17 Nr101

Czas czytania: ok. 5 min.

Ur. Kazimierz Żółtowski i Ur. J u> l i a n n a M i c h a l i n a T o p o l s k a , przez uJsład w dniu I I. m. b. przed wniyściem w małżeństwo zawarty, wspólność maiątku między sobą wyłączyli, co się ninieyszern wiadomo czyni. Poznań dnia I. Grudnia 1825« Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE" W d n i u 2 2. G r u d n i a o 101ey godzinie przed południem różne meble i sprzęty, pościel etc. w zamku sądowym przez licytacyą przedane bydź maią, Poznań dnia 10. Grudnia 1825.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

ZApOZEW EDYKTALNY.

N ad pozostałością zmarłego w dniu 3. Stycznia r. b. dziedzica dóbr Turkowa, N e p o m ucena Lutomskiego, dziś o godzinie 12tey w południe konkurs otworzony został. Zapozywamy przeto wszystkich nieznaiomych wierzycieli, którzy pretensye do pozostałości tey maią, aby się w terminie do podania i wykazania swych pretensyi na dzień 25. Lutego r. przyszło o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bielefeld w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym osobiście lub przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, pretensye swe podali i rzetelność ich udowodnili, gdyż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do massy prekludowanemi i wieczne im w tey mierze przeciw innym wierzycielom nakazanz będzie milczenie. Tym wierzycielom, którzy dla zbyteczney odległości lub innych prawnych przyczyn osobiście stanąć nie mogą, i w mieście tuteyszem znaiomości nie maią, proponuiemy na Mandataryuszów Kommissarzy Sprawiedliwości Weissieder, Boy i Łukasiewicz, z których iednego obrać i w informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą, Poznań dnia 3. Października 1825, Król. Pruski Sad Ziemiański.

ZA VOZEW EJbYKT ALNYI U r, Jan Suchorzewski Major w Gołuchowie Uf» Mikołaiowi Piądzyńskiemu iako Sukcesso

12Ó6rowi niegdy Marcina Prądzynskiego summę tal. 10000 wraz zprowizyą po 5 od sta płacić się miana iest dłużny, Względem długu takowego Ur. Suchorzewski pod dniem 18. Czerwca 1806. czynność sądową wystawił; dług zaś tenże dla Marcina Prądzynskiego w xiegach hypottcznych Gołuchowa i Przekupo.va Rubr. IJ, NI0. 17. d. d. Kalisz dnia 22. Sierpnia 1806. f» zapisanymzostał . Gdy zaś zaświadczenie ręko» gnicyine względem zapisania tego, tudzież wyźey rzeczona czynność sądowa zaginęła, przeto końcem umorzenia dokumentów tychże termin na dzień 2, Lutego r. 1826, o godzinie o. zrana przed Deputowanym Auskultatorem Ur. Scholz w mieyecu posiedzenia Sądu naszego wyznaczywszy, wzywamy wszy.

stkich bydź mogących posiadaczy zaginionych tych dokumentów, tudzież wszystkich cessyonaryuszów , zastawników i innych, aby w terminie rzeczonym osobiście lub przez Pełno, mocników prawnie dopuszczalnych, na których im w razie nieznajomości W. Pigłosiewicza, Konsyliarza Sprawiedliwości i Ur. Brachvogel, Sędziego i Kommissarza Sprawiedliwości przedstawiamy, stanąwszy, pretensye swe wykazali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi wyłączeni zostaną, umorzenie dokumentów w mowie będących nastąpi; niestawaiącym zaś wieczne w tey mierze nakazane będzie milczenie. Krotoszyn dnia 12. Września 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Niźey podpisany Destylator wody Kolońskiey chcąc zapobiedz wszelkim wątpliwościom donosi ninieyszern Szanowney Publiczności, iż tylko w handlu M. Nieczkowskiego w Poznaniu w domu pod Nro. 206« przy ulicy Podgórney położonym znayduie się skład prawdziwćy wody Kolońskiey z mo< iey fabryki pochodzącey. Każda flaszeczka teyże wody Kolońekiey ma na sobie moia> pieczątkę a przy tern opatrzona iest przepisem do używania, na kaźdey- zaś skrzyneczce znayduie się znak moiey fabryki. Kolonia nad Renem d. 1, Sierpnia 1825.

Franciszek Maria Farina pod Nro. 3246. (Dodatek drugi. ') Dodatek do Gazety Wielkiego Xicstwa Poznańskiego N ru 101.

(Z dnia 17. Grudnia 1825.)

PATENT SUBHAST AC YINY.

Maiętność IPakoska pod jurysdykcyą naszą w powiecie Mogilinskim sytuowana, do którey należą; 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7}miasto Pakość, folwark Rybitwy, wieś z folwarkiem Wielowieś, folwark i wieś Dąbrowa wraz z Borem, folwarki i wieś Ludkowo z Borem, folwarki i wieś Mokre z Borem, wieś z Olędrów składaiąta się Laski z Borem i odbudowaniem małe Laski zwanem, z których według sądowey taxy: a) Pakość wraz Rybitwami na 35,676 tal. I a śbr. 5 fen, b) Dąbrowa z przyległościami 27,167- 17 - 3 - c) Laski z przynaleiytościami 21,772- 2 - 7 -. d) Ludkowo zprzynależytościami 2.9,999- 20 e) Mokre z przynależytościomt 12,178- 11 6 f) Wielowieśna 24,036- 6 -10są oszacowane, na domaganie się realnych wierzycieli drogą pubiiczney licytacyi naywyźey podaiącemu sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczone są termin;, licytacyjne, to iest Iradzień 22. Sierpnia r, b., dzień 22. Listopada r, b" termin zaś peremtoryczny na dzień s3. Lutego 1826 roku przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Schwiirz zrana o godzinie 9. w sali Sądu tuteyszego. O których to terminach zdolnych posiadania nabywców z tern oświadczeniem zawiadomiamy, źe w ostatecznym terminie rzeczona maiętność naywyżey podaiącemu przysądzoną zostanie, ieieli temu prawne powody przeszkadzać nie będąA Zarazem zapozywa się publicznie realnych z mieysca zamieszkania swego niewiadomych wierzycieli iako to: Ur. Fukundego Gliszczyńskie. go, Ur. Józefa Lempickiego , i sukcessorów niegdy Marcina Panka, aby praw swAch w powyźey wyznaczonych terminach licytacyinych dopilnowali, a to z tern zagrożeniem, że w razie ich nie stawienia się, pluslicytum, ieżeti prawne zachodzić nie będą przeszkody, przybiłem zostanie, a że po wyliczeniu summy szacunkowey wymazanie ich długu bez produkcyi ściągaiących się w tey mierze dokuirientów, nastąpi. Instrumenta detaxacyine, tudzież warunki sprzedania w registraturze naBzey przeyrzane bydź mogą, gdzie każdemu wolno iest podania przed terminem zarzaiów przeciw taxie. Gniezno dnia 25. Kwietnia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

Domostwo pod numerem hypotecznym 44.

na Wielkim tu Rynku położone, do roassy sukcessyino - likwidacyiney niegdy Poborcy Powiatowego Straemke należące, wraz z bu dynkarni tylnemi i ogrodem, na 2382 Tal. 4 śbrgr, 6 fen. oszacowane, w terminach przed Deputowanym Sędzią (Cosmelli na dzień 30. Listopada 1825., d z i e ń 3 r. S t Y c z n i a i8 2&. > » dzień 29. Marca 1826. o godzinie 9. zrana w lokalu naszym sądowym wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, z przyczyny długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydl ność posiadania maiących zapozywa się. Taxa w czasie podzin służby w registratuiae naszey przejrzaną bydź mnie. Krotoszyn dnia 24. Sierpnia 1825.

XiAzcCy Thurn i Taxis Sąd Xicstwa,

Szanownym posiecLiicielorn dóbr i domów, samierzaiącym swe domy i inne budynki opatrzyć konduktorami r donoszą ninieyszem, uiończywszy iui konduktory na gmachach Król. Regencyi i Kollegiów sprawiedliwości, niemnićy na nowo wyslawioney Kiól. stayni dla iazdy w Poznaniu, iż teraz iestern w stanie T dalsze zamówienia na nie przyjmować* i przyrzekam resp. interessentom , chcącym zaszczycać mnie łaskawemi zleceniami na nadchodząeą wiosnę, skorą i rzetelną usługę. Zarazera polecam się robieniem matematycznych i fizykalnych instrumentów, rysików, barometrów i termometrów rożnego gatunku, meteorologicznych instrumentów Panów J. C» Greiner star. i spółki w Berlinie, i wprawdzie: alkoholometrów, probierzy do piwa, wódki i t. d., przedniemi peryskopieznc-mi i inne mi okularami J conserwacyinemi i lornetkami dla dalekol krótko widzących, w sre bro, stal i róg osadzonych, mikroskopami dla wełny, lupami i magnesami, chemicznemi, stołowemi i kieszonko» we mi ogniwkami i zapałkami miedzianemiT trokararrai dla bydh rogatego i owiec, narzędziami do znaczenia owiec r szpilkami da szczepienia i innymi chirurgicznymi instrumentami,

A. P fa e n d t, mechanik matematycznych i fizykalnych instrumentów, jarzy ulicy Wrocławskiey N ro. 246. w Poznaniu.

Świeże osttzygi również świeiy płynny kawiar otrzymał

Karol Schultz.

Wyciąg Z Berlińskiego kuvsn papierów i pieniędzy.

Dnia 13. Grudnia 1825.

Papiera - Gotowimi znpo po Obligi długu państwa .. 8SlpCt. 8SlpCt.

Premie obligów długu państwa Obligi bankowe aź do włącznie

93 »

Zachodnio- PrusJue listy zasta9°i * Zachoduio- Prtiskie listy zastawne niegdyś polskiego 11

88 r

Listy zaslawne W. Xicstwa Poznańskiego. .

Wschodniu- Pruskie .. .

s'

?7

Poznań dnia i&. Grudnia ig2j.

Papierami.

Kuts obligówm.Poznania,., -

Gotowizna. Od sljI*<pf >- 4

Ceny zboża na Pruska mlarg 1 wagg w Poznania. Dnia l a. Qru dnia.

Taj. śgr. fen. do Tal. śgr. fen.

Pszenica . . 1 51 I 7 6 Zyto . 21 4 23 6 Jęczmień 1&. 4 l? o Owies. 10 I I 4 Taterka 27 Q l- I Groch 17 6 20 Zierniaki 8 10 Siana cetnar a li o ff. . -4. 20 31 4 Słomy kopa a.

1200 iż . 3 3- T Masła garniec I ł XI 4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.12.17 Nr101 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry