DODATEK

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.12.31 Nr105

Czas czytania: ok. 3 min.

.0do

Nm 105.

Gazety Wielkiego Xiestwa Poznańskiego«

4irs

(Z dnia 3.1. Grudnia 1825.)

Nr. I I. iii}. W. P. iest iuz wyJrufcowany, Wykaz działań rolniczych, leśnych, myśliwskich, stawowych, ogrodowych, bartniczych, i t. d. przez. całv miesiąc Styczeń, w N rze. 0, · t atnim umieszczony zosiai, tu ie2 nas Apiź '«abze i'daley wzglądem każdego miesiąca poprzedniczo: ieźeli prenumerata r. 1826. będzie dostateczną. Dwanaście N rów W P. na r. b. zawiera 42 arkuszy druku, oprócz okładek takie drukowanych, a zatem sześć arkuszy więcey nad przyrzeczoną ilość otrzymali prenumeratorowie.

Redakcya W. P.

OBWIESZCZENIE.

Uwiadomią się, ninieyszym wierzycieli funduszu umorzenia długów mieyskich, iź od d n ia 5. S tycz nia r. prz. płacone będą za drugie półrocze 1835» prowizye od przypadających im naleźytości, za oddaniem kuponów i okazaniem obligacyi w Biórze komunalney

Kassy umorzenia długów mieyskich na Ratuszu, w zwyczaynych godzinach służbowych» Poznań dnia 29. Grudnia 1835.

Kommissya do Umorzenia Długów mias ta.

OBWIESZCZENIE.

Ur. Kazimierz Żółtowski i Ur. Jul i a n n a M i c h a l i n a T o p o l s k a , przez układ w dniu 11. m. b. przed wniyściem w małżeństwo zawarty, wspólność maiątku między 60bą wyłączyli, co się ninieyszem wiadomo czynI. Poznań dnia l. Grudnia 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

.Nt wmosek Ur. Katarzyny z Drzewieckich wdowy Zawadzkiey dziedziczki 2 Bednar czyni' ra zezwoleniem dawnieyszego dziedzica wspomnionych w Powiecie Średzkim położonych dóbr Bednary niegdy Jozefa Drzewieckiego pod Rubr. I I I. Summy mianowicie a) pod liczbą i. dla Barbary zamężney Drzewieckiey z Przybyszewskich podług inetrukcyi Grodu Gniezninskiego z dnia 8. Lipca 1785. irekognicyi z dnia 2.0. Lutego 1796. mocą dekretu z dnia 5. Maia 1798'.

Talarów 1076 dgr. 8 summy posagowey, b) pod liczbą 4 dla Justyny Raszewskiey Z Gutowskich podług przyznania z dnia 20, Lutego 1796. roku mocą dekretu 5l dnia 5.

Maia 1798. Tal. 155 dgr. 17 fen. 4 iako dług realny, e) pod liczbą 7 dla Joanny Izbinskiey z Gutowskich równym prawem iak pod liczbą 4 75 Tal. 1 dgr, 4 fen. również iako dług realny iuz dawno zaspokoione zostały, na które kwity w trakcie zeszłey woyny zaginęły. Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do wspomnionych wzwyż kapitałów bądź iako właściciele, bądź iako cessyonaryusze, iako zastawnicy, lub pod innym nazwiskiem pretenBye mieć mniemaią ninieyszem, aby sięgną terminie tym końcem na dzień 18. Marca r. p. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Briikner w izbie instrukcyiney Sadu naszego wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, dokumenta te z sobą na mieysce znieśli i pretensye swe do protokołu podali, inaczey bowiem z niemi uchyleni i na wieczne milczenie wskazani będą, oraz amortyzacya onychże ogłoszona bydź ma. Poznań dnia 19. Września 1825.

Królewsko - Pruski SAd Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

Kamienica Konrada Gablera w Poznaniu pod liczbą 408. na ulicy garbarskićy położona, na 10748 Tal. 7 śbrgr. 6 fen. otazowana, za którą w ostatnim terminie 5023 tal, podano, na wniosek wierzycieli powtórnie w terminie dnia

I. Lutego 1826*.

o godzinie ctey zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszey izbie instrukcyiney prze daną będzie. Ochotę kupna i zdolność posiadania mających wzywamy, aby się w terminie albo osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, inaywięcey daiący przyderzenia spodziewać bię mo że, ieieli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Warunki kupna i taxa codziennie w registraturze naszey przeyrzane być mogą. Poznań dnia 29. Listopada 2825.

Królewsko- Pruski S d Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

N ad pozostałością Proboszcza Antoniego Hochhaus w Opalenicy, Powiatu Bukoskiego, w dniu 4. Grudnia 1813- zmarłego, dzisiayproces sukcessyino-likwidacyiny otworzony i termin do zgłoszenia się i do udowodnienia pretensyi wszystkich wierzycieli na dzie < ń 31. S ty c z n i ar. p. zrana o godzinie g. przed Deputowanym Kóncyi;».«cui aąuu dciuiajisKiego KaulfussjjŁjia. ezey Izbie Instrukcyiney wyznaczony został, na który wszystkich nieznaiomych Wierzycieli pod tern zagrożeniem zapozywamy, iż ci, którzy się ani osobiście, ani przez prawnie upoważnionych Plenipotentów nie stawią, z pretensyami swemi prekludowanerni zostaną, i to im tylko na zaspokoienie przekazanym będzie, co się po zaspokoieniu zgłaszających się wie» rzycieli z massy pozostanie. Tym wierzycielom, którzy dla zbyteczney odległości lub innych ważnych przyczyn osobiście stanąć nie mogą, i znaiomości wmieyscu tuteyszem nie maią, proponuiemy Kommissa» rzy Sprawiedliwości J acoby, Brachvogel, Łukaszewicza i Przepałkowskiego na Mandataryuszów, których w informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy, Poznań dnia 22. Września 1325.

. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.12.31 Nr105 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry