KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

2. S t o s u n k i z 1\:1 a ci e j e m 1\1 i e l ż y ił!'; kim. Jako dyrektor Bibljoteki Uaczyilskich Łukaszewicz pilnie gromadził druki emigracyjne, dopóki nie popadł w zatarg z policją poznallską i naczelnym prezesem W. X. Poznańskiego, Flottwellem 2). Drukami emigrac)'jncmi zaopatrywał Łukaszewicz także 1\laeieja l\Iielżyi1skiego, którego w r. 1833 aresztowano razem z pułkownikiem I{amiilskiem za rozszerzanie w Wielkopolsce I{.dąg NarolU Połskiego i Pielgrzymstwa Polsldego Mickiewicza, oraz za żywą hJ,czność z emigracją polską, we Francji. \V korespondencji Mielż)-llskipgo, obłożonej aresztem przy owej sposobności, znałeziono takżf' list Łukaszewicza z dnia 12 grudnia 1832 r. \Vraz z owym listem Łukaszewicz przesłał panu :\Iaciejowi "Pamiętnik" emigTac'jny. Nadto polecił mu dwóch kandydatów na nauczycieli domowych, wśród uich \Vojcieeha cybułskiego, późniejszego słynnego histon'ka łiteratury, skorohy tylko powrócił z niewoli rosyjskiej, w którą hył się dostał jako uczestnik powstania listopadowego 3).

3. Łuk a s z e w i c z p r o f e s o r e m j ę z y k a p o l s k i c - go w gimnazjum Fryderyka \Yilhf'lma w 1'0z n a n i u. Od "-ielkanocy r. 1838 ł,ukaszewicz, nie poprzestając na samej pracy w Bibljotece RaczYllskich, trwającej zresztą, tylko trz)" godzin)- dzieBnie, mimo intens'wnej }lracy naukowej, wyrażają,cej się nif'tylko w ogłaszaniu licznych dzieł ale i we współI.racownictwie w "Przyjacielu Ludu", OlI r. 1834 począwszy, i w redagowaniu "Tygoduika Litf'rackiego" od r. 1838, przyją,ł nadto obowią,zek nauczania języka polskiego w gimnazjum Fryderyka \Vilhclma, jako siła nauczycielska tymczasowa.

\\- programie gimnazjalnym za rok szkohl)" 1838/39 czytam)", że w prymie, cz li w ldasie najwyższej, wykładał język polski

2) Zatal'g ten i groźby Flotwella przedstawione są w ksiqżce po(lpisallpgo p. t. "Edward Haczyi1ski i jego flzieło", Poznai1 1929, sh'. 349-3:i 1.

,I) Al'chiwum Pmistwowr Pozn. "Nacz, Prez. IX Dd 117" vol. 1 fol.

39; radca \"awlelt \\' piiillLic do nacz pl'ez. z dnia li czerwca 1833 1'.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry