OBWIESZCZENIA.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1830.07.17 Nr57

Czas czytania: ok. 5 min.

Cło brukowe Chwaliszewskie wypuszczone być ma drogą, licytacyi publiczney więcey oiiarUIącemu. Tym celem wyznacza się termin na dzień 26, m. b. przedpołudniem o godzinie lotey w Izbie ratuszney Sessyonalney. Maiący chęć podięcia dzierżawę rzeczoną, etawić się zechcą na terminie opatrzeni kaucyą 50 Talarów, Warunki licytacyi każdego czasu w godzinach służbowych przeyrzane być mogą w Regisuaturze władzy podpisaney. Poznań d. 14. Lipca 183*0.

N ad- Burmistrz,

OBWIESZCZENIE.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż podług kontraku przedślubnego dnia l. Czerwca r. b. przed nami sporządzonego między Izaakiem Grycner handlerzem i iego oblubienicą Raszke Lewin z Swarzędza, wyłączona iest wspólność maiątku i dorobku wprzyezłem ich małżeństwie. Poznań, d. 3. Czeywca 1830.

Królewsko - Pruski Sąd Pokotu.

PUBLICANDUM.

Obywatel Pranciszek Meysner i małżonka iego Justyna z Wiśniewskich tu w Buku zamieszkali, wyłączyli przed pojęciem się w małżeństwo, stosownie do prótokułu przez nas w dniu 13. Października 18-9. przyiętego, wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości. Buk, dnia 7. Lipca 1830.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

N ad pozostałością tu zmarłego kupca Pryderyka Pawłowskiego został przez naowczasowy tuteyszy Król. Sąd mieyeki rozrządzeniem z d. «, Października l A05, sukcessyino likwidacjmyproces rozpoczętym i termin likwidacyjny m dzień 26. Lutego 1816. wyznaczonym. Prekluzya albowiem wierzycieli w tym terminie się niestawiotiych, niemoźe na zasadzie dawniejszego zapozwu w skutek postanowienia instrukcyi dla zwierzchności sprawiedliwości Wielkiego Xiesiwa Poznańskiego z dnia 15 . Lutego 1817. być zawyrokowana; zaczem do podania i należytego udowodnienia pretensyów wszystkich wierzycieli wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 2S. Września r. b. przedpołudniem o godzinie gtey przed Sędzią Ziemiańskim Culemann w naszym zamku sądowym, na który wszystkich niewiadomych i powyźey wymienionych wierzycieli Szymona Kosteckiego i Inspektora ekonomicznego Waeser ninieyszem zapozywamy, z tą przestrogą, iż ci, którzy w tym terminie ani osobiście, ani też przez prawem dozwolonych pełnomocników, się nie stawią, z swemi pretensyami do massy prekludowani, i tylko do tego przekazani zostaną, co się po zaspokoieniu zgłasza cych się wierzycieli ieszcze w massie zbędzie. Tym wierzycielom, którymby osobiste stawienie się odległości lub inne okoliczności na zawadzie było, i którzy tu żadney znaiomości nie maią, proponuią się kornmis. spraw. Prze« pałkowski, Brachvogel i sędzia Ziemiański Boy pa Mandataryuszów , którzy sobie iednego z nichobrać mogą, i onegoż w Plenipotencyą i J nformacyą opatrzyć winni.

Poznań, dnia 10. Maia i830« Król. Pruski Sąd Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

Do przedaźy młyna wodnego w Głuszynie do sukcessorów Grubnera należącego, w powiecie Poznańskim położonego, sądownie na 4467 fal. oszacowanego, gruntu młyna Czapury sądownie na 3122 tal. lf. sgr. 4 den. ocenionych, wyznaczyliśmy termin nowy licyta» CyllIY na dzień 10, Sierpnia r. b, przed południem o godzinie 10. przed Sędzią Roescher w naszey Izbie dla stron, na który ochotę kupna maiących 2 tern oznaymieniem wzywamy, ii obydwi<; nieruchomości oier&z. biłem bidzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie mebędą. Licytuiący kaucyą 500 ial. w gotowiznie lub w listach zastawnych Deputowanemu złożyć winien, taxa i warunki w Registraturze przejrzane być mogą, Poznań, dnia 17. Czerwca 1830.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Gdy nad ogólnym maiątkiem Ur. Stanisława Krzyżanowskiego, do którego dobra Borowo w Kościańskim l Russocin w Szremskim Powiecie położone należą, rozporządzeniem z daty i3. Kwietnia 1829. roku konkurs otworzonym został, przeto niewiadomi z pobytu wierzyciele wspólnego dłużnika, mianowicie: aj Ur.Karol Zedier, bJ Ur. Ignacy Gosławeki, c) Ur. Ur. Ignacy, Xawery i Maximilian bracia Koszutscy, lub tychże sukcessorowie, ninieyszym publicznie się zapozywaią, aby się w terminie peremtorycznytn na dzień 25. Sierpnia r. b. «rana o godzinie 9. przed Delegowanym W.

Valdt Sędzią Ziem. naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili» albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele, z wszelkiemi pretensyami swemi do massy konkursowey wspólnego dłużnika zostaną wyłączeni i im w tey mierze wieczne milczenie drugich wierzycieli nakazanem będzie. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą lub którym tu znaiomości zbywa Ur. Ur. Salbach, Piedler, Lauber, Douglas i Stock, Kommissarzów Sprawiedliwości za pełnomocników się, proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacją za«patrzyć mogą.

Wschowa, dnia 15. Marca 1830.

Królewsko · Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na wsi Małych Łubowicach zahipotekowana iest w Ilubr. III. Nr. 5. na mocy obligacji przez Stanisława Garczyńskiego na dniu l. Grudnia 1796. r. zeznaney, summa 26j tal.

12 dgr. wraz z prowizyą po 5 od sta dla Katałzyny z Gądeckich owdowiałćy Grodzickiey. Summa ta została z mocy deklaracyi, którą taż na dniu si. Czerwca 1803. zdała na rzecz iey dzieci: aj Jadwigi Teresy, b J Konstancyi sióstr Grodzickich, w księdze hipoteczney zapisaną. Summa ta iest zapłacona i kwit na to do wymazania zdatny do akt hipotecznych tychże dóbr złożony, lecz wymazanie dla tego nastą* pić niemoźe, ponieważ pierwiastkowy dokument z dnia l, Grudnia 1796. r. dla Grodzickiego sporządzony wraz z notą intabulacyi eagubionyin został, a który na domaganie się terażnieyszego właściciela Stanisława Wasilewskiego amortyzowany być ma. Wzywa się więc wszystkich tych, którzyby do wspomtiionego długu i dokumentu hipotecznego właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni pretensye mieć sądzili, aby takowe w przeciągu trzech miesięcy, naypoźniey zaś w terminie na dzień 25. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Biederman Sędzią Ziemiańskim tu, w rnieyscu wyznaczonym podali, w razie Z-JS nie stawienia się oczekiwali, że z pretensyami swemi prekludowani i dokument zagubiony amortyzowanym zastanie. Gniezno, dnia 5. Kwietnia 1830.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Przedmiota do utrzymywania tuteyszyeh więźni fronfestu, iako i drzewo opałowe na rok 1831« potrzebne, wynoszące około: 500 szefli kartofli, 40 grochu, 1 bobru, 10 krupów, 1 kaszy owsianey, 30 kasAy tatarcjcatiey, l iagieł, l marchwi, 4000 funtów mąki lzanney, 6 mąki pszenney, 10 ryżu 400 maSla, 400 słoniny, 6000 chleba, /000 I soli, soo kwart piwa, go funtów świec, Bo oleili do lamp, I bawełny, 80 mydlą, ao kop słomy, 2000 sztuk śledzi, i joo sążni drzewa olszowego 1 w części sosnowego, wszystko podług miary i wagi pruskiey, malą być w skutek wyższego polecenia przez publiczną Iicytaeyą dostawione. W tym celu został termin na dzień 3. Sierpnia 1830- r. przedpołudniem o godzinie giey w tuteyszem posiedzeniu Inkwizyioryaiu końcem oubycia tey licytacyi wyznaczony, na który termin wzywamy wszystkich do dostawy tey ochotę rnaiących, z tem nadmienieniem, ie nayinniey ż.jdaiący, uzyskać ma po poprzedniem przyjęciu 051. ny przez przełożona, władzę prawo do dostawy wyż wymienionych przedmiotów. Warunki licytacyi są każdego czasu w Registraturze naezey do przejrzenia gotowe. Dostawa drzewa zostanie oddzielnie w tym terminie licytowana. w Wschowie, dnia 9. Lipca ISJOKról« Pruski Inkwizytoryat.

Mieszkam teraz przy Szerokiey ulicy Nr.

114. naprzeciw oberży Paryzkiey.

Mallaehow, dentysta« chirurgiczny bandaiyeta 1 maszynista w Poznaniu,

]Isu

OBWIESZCZENIE.

W terminie dnia 29. m. b. ma być w niieyscu Suchymiesie pod Poznaniem, następuiący inwentarz dla odmianey zamieszkania z wolney ręki za gotową za[)łatę iako to : owce, świnie, bydło rogate, drobiazg, sprzęiy domowe, sprzęty gospodarskie, i pościel, sprzedany.

Całe pierws?e piętro iest pod Nr. 93. w rynku do wynaięcia. Bliższey wiadomości w tamteyezym kotnptorze.

Pierwszą nadsyłkę świeżych śledzi hiillenderskich otrzymał ostatnią pocztą Józef Verderber, w starym rynku Nr. 85.

SPROSTOWANIE.

W numerze 52. gai. pol. na str, 739. w. 12 od dola po lewejr stronie, zamiast Rosaowo, ajtat należy K o u o w o .

Wyciąg Z Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnia i 2. Lipca i 830.

Pa1?iera-lGotowi - 1m zną

Obligi długu państwa Obligibankoweaźdow J acznie hl. H . . . . . Zachodnio- Pruskie listy zastawu« A ..... Listy zastawne W. Xi<;stwa Poznańskiego Wschodnio- Pruskie Stląskie.

po lOOfpo lOOiv

102 5101* 107

101} 101

Poznań, dnża 15. Lżpca 1830.

Papierami. Gotowizna. 04 i» Kurt obligów m. Poznania 100 4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1830.07.17 Nr57 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry