PATENT SUBHASTACYINY.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1830.07.24 Nr59

Czas czytania: ok. 7 min.

Młyn Piła pod Murowana, Goślinąpołożony, do pozostałości zmarłego Andrzeia Warlińskiego należący, sądownie naj 7 , 864tal. 16 sgr. 6 den. oszacowany, w drodze subhastacyi konieczney naywięcey daiącemu przedanym być ma. W tym celu terrnina licytacyine na dzień 30. Września r. b, na d z i e ń 3 O. L i s t o p a d ar. b. 1 n a d z i e ń 10. L u t e g o 1831 « z których ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie 9, przed Sędzią Bruckner w naszey izbie dla stron wyznaczone zostały, na który ochotę kupna rnaiących z tern oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitym będzie, skoro prawne przyczy.ny na przeszkodzie niebędą. Taxa i warunki w każdym czasie w naszey Registraturze przeyrzane być mogą. Poznań d. 14. Czerwca 1830.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

Do przedaży młyna wodnego w Głuszynie do sukcessorów Giiiblera należącego, w powiecie Poznańskim położonego, sądownie na 4467 tal. oszacowanego, gruntu młyna Czapury sądownie na 3122 tal. 1 r. sgr. 4 den. ocenionych, wyznaczyliśmy termin nowy licytaCYlny na d z i e ń 10, S i e r p n i ar. b. przed południem o godzinie 10. przed Sędzią Roescher w naszey Izbie dla stron, na który ochotę kupna rnaiących z tern oznaymieniem wzywamy, iż obydwie nieruchomości nierozdzieinie przedane, naywięcey daiącemu przybitem będzie, ieźeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą. Licytuiący kaucyą 500 - tal. w gotowiznie lub w listach zastawnych Deputowanemu złożyć winien, taxa i warunki W Registraturze przeyrzane być mogą, Poznań, dnia 17. Czerwca 1830.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

Wieś.Gorzewo, w Powiecie Wągrowiecldmpołożona, Ur. Michała Plucińskiego i iego małżonki Anny Chrystyny własna, i8'ig morgów 117 kwadr. pręt. obeymiiląca, podług taxy sądownie zdziałaney na 17163 tal. 23 sgr. 4 den. oszacowana, z powodu długów, naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną być ma. Tym końcem wyznaczyliśmy do licytowania trzy terrnina: na dzień 20. Marca, JI na dzień 23. Czerwca, i > 1830. na dzień 22. Września, J z których ostatni iest zawitym, zrana o godz, 10" przed Deputowanym Sędzią Ziem. W.

J entsch w sali instrukcyiney posiedzeń naszych, na które zapłacenia zamożnych i kupienia chęć rnaiących z tą zapozywamy wzmianką, ii taxa, regestra rozmiaru, tudzież karta w registraturze naszey każdego czasu przeyrzane być mogą. Zarazem zapozywamy wszystkich w ogólności, którzy nam z nazwiska i pobytu swego nie są znani a mianowicie: , a) Sukcessorów Ignacego Sliwińskiego,] iako to: a) spadkobierców Franciszki Obarzanfcowskiey, b) Katarzyny Skoraszewskiey; a) Mateusza Rowińskiego lub iego sukcessorów' , ażeby się na tych terminach osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego na którego przedstawia im się ULTr. Sobeski, Reykowski i Lydtke Komrnis. Spraw, stawili, i prawa swe udowodnili. W razie zaś niestawienia się naywięcey daiącemu nietylko przyderzenie udzielonem ale nawet po nastąpionem złożeniu summy szacunkowey wymazanie ich pretensyi zadecydowanem być ma, bez; produkowania do tego potrzebnego instrumentu. Gniezno, dnia 16. Listopada 1829.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

OBWIESZCZENIE .Do przedaży posiadłości tutay na przedmieściu Gdańskiem przy ulicy kościelney pod liczbami 518. i 519. sytuowanych, do obywatela Hoelzermana i żony iego należących, na 5,223 Tal. 51 egr, 4. fen, oszacowanych, wyzna mina hej tacyine na d z i fc ń 24. K w i e t n i a r. b., dzień 26. Czerwca r. b.j termin zaś pererntoryczny na dzień 38. Sierpnia r. b. przed U r, Forestier Assessorem zrana o godzi, nie JOtey w lokalu podpisanego Sądu. Taxa może być przeyrzana każdego czasu W naezey Registraturze.

Bydgoszcz, dnia 25. Stycznia 1830.

Król. Pruski S$d Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Gdy nad pozostałością niegdy X. Woyciecha Suchowgkiego byłego Proboszcza w Pempowie powiatu Krobskiego na dniu 3. Grudnia 1825. r. tamże zmarłego, za wnioskiem txekułora testamentu, z powodu niedostarczaiącey massy do zaspokoienia wszystkich wierzycieli, rozporządzeniem z dniadzisieyszego, process eukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywai A , ażeby się w terminie peremtorycznym

'na dzień 24. Sierpnia r. b,

«rana o godzinie 9. przed delegowanym Hrabią Posadowskim Assessorem Sądu Ziemiańekiego naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie nieBtawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele, za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani, a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiścieodbyć niernogą, Fub którym tuna znaiomoścl zbywa, Ur. Salbach, Mitrdstaedt, Lauber, Douglas i Fiedler Kommiss. Sprawiedliwości za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą, Wschowa d. 3. Maia 1830.

Królewsko- Pruski SAd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Gdy nad pozostałością niegdy Izraela Itzig I Paiges, kupca, na dniu 28. Grudnia 1805. roku w Rydzynie zmarłego, rozporządzeniem z daty dzisieyezey konkurs otworzonym został, I przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym nadzień 19, Października r. bzrana o godzinie otey przed Delegowanym Wnym Voldt naznaczonymosobiście lubprzez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami swemi do massy konkursowey wspólnego dłużnika zostaną wyłączeni i ira w tey mierze wieczne milczenie względnie drugich wierzycieli nakazanem będzie. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Kaulfus Kadzcę Kommissar, sprawiedl. i Mittelstaedt, Stork, Fiedler, Douglas, Lauber Kom, eprawiedl. aa pełnomocników się proponuie, z których sobie.iednego obrać i tego w potrzebną plenipotehcyą i informacyą zaopatrzyć mogą, Wschowa, dnia 34. Czerwca 1830.

Król. Pruski S$d Ziemiański.

(DODATEK

DRUGI.) żZ dnia 24. Lipca ID O;)

WYWOŁANIE.

IMa Kazimierza Karenickiego w księdze hypoteczney dóbr Przytocznicy w powiecie Ostr-zeszowektm położonych Rubr, IL Nr. i.

possessya zastawna połowy dóbr tychże tudzież folwarku Poray, zaś Rubr. I I I. N ro. r. Summa złotych polsko 37,000 z prowizyą-po 7 od sta na zasadzie protokułu z dnia 7. Czerwca 115. Grudnia i> ?()6. r. iest zapisana. Possessyą tę zastawną również sumrnę zło1. pol. 37,000 podług wykazu hypotecznego Ur. Bogumił śulimicski nabył -, d1a- którego subingrossacya ex decreto z dnia 13. Czerwca 1823. nastąpiła i zaświadczenie rekognicyine dnia 16. ejusdera temuż udzielone zostało. Zaświadczenie takowe zaginęło i na wniesefc tegoż Ur. Sulimirskiego teraz utnorzonein być ma. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy do aagubionego instrumentu tego iako właściciele, cessyonaryusze, posiedsiciele zastawni lub inni pretensye mieć sądząc aby takowe w termInIe d n i a 6. L i s t o p a d a- r. h-o rano o godzinie 10ily przed ETepuro-wanym Wnym Braun Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym zameldowali i udowodnili, w przeciwnym >aś razie oczekiwali, iż przy nakazaniu im wiecznego milczenia z pretensyami raRowemi wykluczeni zostaną» dokument zaś w mowie będący umorzonym i w ta mreysre U r. S 'ulimirskiemu inny dokument udzielonym zo'"" etanie. Krotoszyn, dnia I Lipca 1830.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański

OBWIESZCZENIE.

Dnia 11. Z. m. znalazła się na podwórzu tu w mieyscu mieszfeaiacego NadkontrolIera Adamskiego, klacz brudna kasztanowata, 3

lata stara, średniego wzrostu, łysa, i cokolwiek białemi tylnemi nogami, do którey się właściciel dotąd nieagłosił; donosząc o tern publiczności wyznaczyliśmy terrain do udowodnienia własności, na daień 17. Sierpnia u b. zrana o godz. g, w posiedzeniu Sądu Pokoiia tuteyszego, na który niewiadomego właściciela z tern zaleceniem zapozywatny, ażeby się w tymże terminie iako właściciel leyie znalezioney klaczy dostatecznie wylegitymował, bowiem inaczey takowa znalezicielow» przysądzona zostanie. Września, dnia 7. Lipca i$30.

KróL Pruski Sąd Pokoju.

OBWIESZCZENIE.

Rozmaite przedmioty, mianowIcIe mAble, sprzęty domowe, suknie, dubeltówka, busola i nieco skór sprzedane dnia 3:0. Lipca r., E. 0- godzinie lotey zrana na dziedzińcu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego za gotową zapłatą, Eaywięcey daiącemuPoznań d. 15. Lipca 1830.

Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego* C a r q u e v i 11 e» ·

OBWIESZCZENIE.

U r, Ka ro lin a von Trie b e nfeld, która się trudni wychowywaniem i wykształceniem młodych panienek, podaie do wiadomości publkzney, że od S. Michała r. b. będzie miała wolne mieysea do przyięeia na pensyą» Przełożona tego Instytutu, wielbicielka Polaków, iyczy sobie, iak dotąd była szczęśliwą» mlodemi Polkami. Zgłasza się więc do zacnych i godnych domów polskich, aby ią swoiem zaufaniem zaszczyciły, i powierzyć im swoie córki raczyły: zapewniając macierzyńską troskliwość i pilny dozór. Na dowód zaś tego i zapewnienie, donosi: ze w swoim Instytucie dwudziestu z pierwszych metrów, i cztery gHwernantki utrzymuie, z których dwie są Polki dla ięzyka polskiego, iedna rodowita francuzka i umieięma niemka. Nadto zapewnia: źe szczególny wzgląd daie na język francuzki, polski i niemiecki; piękne roboty damskie, i wydoskonalenie talentu wszelkiego. K toby zatem życzył sobie, w tym umieścić Instytucie swoie córki, i mieć o pensyi, rozkładzie naukowym, podług klass dostateczną wiadomość, raczy się do Przełofoney tego Instytutu do Wrocławia zgłosić, która w kaidym czasie gotowa zostaie wszelką udzielić wiadomość. Wrocław, dnia i. Lipca 1830

Sprzedał owiec.

W Włościeiewkach pod Xiąźem sprzedane będą 60 maciorek iednostrzyźnych naywięcey daiącemu za zaraz gotową zapłatę w dniu 3. Sierpnia o godz. 8. rano. Owce te zdrowe, do chowu zdatne, 2 3 4letnie, z których wełnę na ostatnim iarmarku w Wrocławiu po 585 Tal. cetnar sprzedany został. Ochotę kupna mających zaprasza się ninieyszem.

Doniesienie ]I chmielu.

Otrzymany w komis podczas pogody zbierany chmiel iasny w angielskich belach, mam zlecenie, biorąc całą belę około 2 cetn, trzymaiącą, przedawać cetnar za Tal. 10. Bielefeld.

W ulicy Garbary N ro. 392. są z wolney ręki dwa półtoracznie wozy okute nowe do sprzedania.

Wyciąg Z Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnia 20, Lipca i 830,

Papiera- Gotowimi znapo po Obligi dJugu państwa " 100 I 100 [ Obligi bankowe ai do włącznie lit. H, , , , , , , Zachodnio- Pruskie listy zastawn e , , , " 101 i Listy zastawne W, Xiestvva Poznańskiego, , 102J Wschodmo-Pruskie 101 * kie ...... 107

Poznań, dnia 23. Lipca 1830.

Papierami. Gotowiznę.

Kurs obłigów m, Poznania 100

Od .u.

l

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1830.07.24 Nr59 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry