PATENT SUBHA.STACYINY.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1830.09.04 Nr71

Czas czytania: ok. 8 min.

w drodze sukcessyino likwidacyjnego processu nad pozostałością U r, Konstantego U rbanowskiego otworzonego, dobra Masłowo i Trąbinek w Powiecie Szremskim położone, na 12,980 Tal. 26 sgr. 3 fen. sądownie oszacowane, naywięcey daiącemu przedane być maią. W tym celu myznaczyliśmy terrnina, na dzień 7. Sierpnia r. b. dzień 8- Listopada r. b. i dzień 8- Lutego 1831. z- których ostatni zawity, zawsze przed południem o godz. gtey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Helmuth w naszey Izbie dla stron, na który ochotę kupna maiących, z tętn oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybite będą, leżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie bądą. Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane być mogą. W Poznaniu, dnia 8 Marca 1830.

Królewsko - Pruski S ąd Ziemiański,

PATENT SUBHASTACYINY.

Dobra Ociąź w powiecie Odolanowskim położone, dawniey do sukcessorów niegdy Andrzeia Grabińskiego należące, które podług taxy sądowey na 29,403 tal. 12 sgr. 1 fen. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią. Wyznaczywszy tym końcem terrnina lieytacyinena dzień 7. Sierpnia r. b. na dzień 6, Listopada r. b. a ostatni zawity na d z i e ń 8 - L u t e g o 183 1 . o godzinie g. zrana przed deputowanym Wym. Sędzią Baranowskim, zapozywamy chęć ku. pna i zdolność posiadania i zapłacenia posiadających, aby się w takowym stawili, nadmieniaiąc, ii każdemu zostawia się wolność aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem, doniesienia nam o niedokładnościach, iakie przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Oraz wzywaią się następuiący wierzyciele rzeczowi z mieysca zamieszkania swego niewiadomi, a mianowicie: ,1J;) Ur. Walenty Zaborowski, a) U r, Alexandra N owowieyska,

3) U r, Mateusz Milewski, 4) U r. Maciey, Franciszka i Agniszka rodzeństwo Bobrowscy, 5) sukcessorowie niegdy Jakuba Kupayskiego proboszcza, 6) sukcessorowie niegdy Tekli Błociszewskiey, 7) Ur. Mateusz Blociszewski, którym na assystenta z urzędu Ur. Pilaskiego Radzcę Kommissyinego przydaliśmy, aby w terminie tym praw swych dopilnowali; w przeciwnym bowiem razie, naywięcey daiącemu dobra powyższe nie tylko przysądzone, lecz oraz po sadowem złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyy, a mianowicie ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten * koniec dokumentów, zostanie. Krotoszyn, dnia 22. Marca 1830.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Dostawa potrzebnego chleba i obroków na rok 1831« dla garnizonów i kommend, iandarmeryi, dla woysk Królewskich w pochodzie, remonty i innych osób przebywaiących niżey wymienione miasta, będzie w ilościach domysłowo za zasadę obrachowanych i wy. szczególnionych, naymniey źądaiącym w antrepryze oddaną. Producenci i inne pewne i w kaucyą zamożne osoby, maiace chęć podięcia się tych dostarczeń w poiedyńczych częściach lub w ogóle, są ninieyszern wezwani, aby podania swe z dokładnem wyrażeniem swoich nazwisk, stanu, mieysca zamieszkania i z wymienieniem dostarczeń, które i w iakiey ilości i za iakie naymnieysze ceny (rachuiącr owies nie za węcple lecz za szefie na srebrne grosze) odstawiać zechcą, w listach nie na stęplowanym papierze, iednakże frankowanych, z napisem "Submissya liwerunkowa" dla miast Departamentów Poznańskiego i Bydgoskiego, zaiętych garnizonami i komendarni, do dnia 5. Października r. b. czynili wprost do nas, maiąc przytćrri na względzie następuiące nieodzowne warunki, j) Chleb i obroki mus"'ą być wprost Królewskiemu woysku dostawiane, a wszeikie połączone z tern koszta i niebezpie sowaiiia, i przez entreprentrów poik-yIIIO watte.

2) Dostawa zacznie się dnia i. Stycznia 1331. i trwać będzie do końca U goi roku. W ciągu tego czasu winien będzie entreprener na swóy koszt i niebezpieczeństwo, utrzymywać ciągle w kaź<ie>n mieyscu zapas potrzebney na dwa miesiące ilości chleba, -żyta lub mąki i obroków w dobrych gatunkach. ',) Utensylia magazynowe Tównie iak mieysca składowe, gdzie takowemi można było dptąd rozrządzić, niernogą bAć w przyszłości pod żadnym warunkiem dozwolone. 4) Chleb powinien być z mąki ze zdrowego, czystego żyta (zawieraiąc naymniey 80s funta na szefel) zrobioney, przez pytel z 25 do 28 nic), na cal kwadratowy przepuszczone)', od którey naymniey 0, \ funta otręb na szefel odpadło, powinien być, rachuiąe 6 funtów na bochenek, sucho i dobrze wypieczony, tak iiby po 48 godzinach mógł być wydawanym, i wówczas niewięcey iak 3 do 4 łolów nie doważał . \ 5) Jęczmień i owies niepowinny być zatęchłe, ani wyrosłe, zaplugawione innem! nasionami i nieczystościami; ięczm1en powinien być na żądanie szrotowanym i niepowinien ważyć niżey 56 funtów, a owies nie niżey 45 A funtów na szelel. 6) Siano powinno być z dobrego sprzętu, niezmięszane rzniączką, turzycą lub innemi koniom szkodliwerni ziołami, niepowinno być zamulone, stęchłe lub czarne a tern mniey spleśniałe, lecz do brem zdrowem dla koni sianem, z pierwszego sianokosu. Wydaie eię na konsumcyą cetnar po no funtów a w snopkach po JO do 15 funtów, rachuiąc w to powrząslo. 7) Snopek słomy rzaney ważyć powinien 20 funtów, których 60 idzie na kopę; powinna to być prosta nictargana słoma z kłosami niemieszana ostremi lub złemi zesputemi częściami, niepowinna bj»ć stęchła, i żadnemu przy wydawaniu nieulegać prAyganieniu.

8) Gdy zbyt świeży obrok szkodliwym iest d!a koni, nowa przero dostawa przyszłego sprzętu rozpocząć się może dopiero około 1. Października prędzey zaś niewolno ofiarować Kroi. woysku świeźey paszy. g) Przy dos awie, wolno tylko używać stęplowaney należycie Pruskiey miary i wagi podług ustawy z dnia 16 Maia Igi6. Likwidacye za odstawione ilości należy układać, obliczaiąc bochent- k chleba pn 6 funtów, węcpel ięczmienia lub owca po 24 szeili, pierwszy nie niżey 56, ostatni nie niżey 45 A funtów na szefel, cetnar siana po no funtów, a kopę słomy z 60 snopków po 30 funtów. Nie kwalifikuie się zaś do wynagrodzenia, kiedy ten lub ów odstawiony przedmiot co do wagi swey normalną wagę przewyższa. 10) Zażalenia z strony odbieraiącycli lub dostawiaiących będą podług analogii . 22. regulaminu furażowego z d. g. Listopada 1788- przez złożoną z osób woyskowych i cywilnych kommissyą polubowną roztrząsane i rozstrzygane, a od tey decyzyi niesłuży rekurs. 11) Bonifikacya za dostawione chleby i obroki będzie na fundamencie kwitów konsurncyinych przez odbieraiące woysko wystawiać się maiących, w podpisaney Intendenturze miesięcznie - za odstawione zaś źandarmeryi obroki w właściwey Król. Regencyi ćwierćrocznie podobnież za kwitami odbieraiącycli - likwidowaną i as sygnowaną na tę główną kaseę regencyjną, z którey dostawca będzie sobie życzył odbierać pieniądze. 12) Każdy entreprener winien złożyć kaucyą od 8 do 10 pCentu ogółowey dostawy. 13) koszta stępia szacunkowego do kontraktów, które zaraz przy wygotowaniu tychże opłacić należy, tudzież stępie do kwitów i koszta za druk tego obwieszczenia ponoszą sami entreprenerowie. 14) Aż do nadeyścia wyższey approbacyi, każdy interessent związany iest swą deklaracyą. Wszakże podpisana władza zastrzega sobie prawo użycia wszelkichśrodków, przez któreby, podług iey uzna- szczone będą osoby, które podadzą, na piśmie ma, dostawa potrzebnych ilości chleba i submissye aź do czasu ustanowionego termiri!ftRw, 'W rifu1)1t:a ii nftw}f@p8 Cgpd- nnu, n atetIen, łr!4tóry.łdo e y, pDry nieodb:iel:ze ą b zabezpieczoną być mogła. na piśmie rezolucyi, uwaZ3C ma, ii kto inny D \l traktowania te tylko przypu- korzystniejsze od niego uczynił offerencye.

W y FK F Z domysłowey potrzeby chleba i obroków dla woyska 5'go korpusu stoiącego w Wielkićin

Roczna potrzeba.

Ieysca dostawy. Chleby ófuntowe.

Owies. J ęczmIeń.

Sztuki.

Wencp1e. Wencp1e.

HegencYI

Cetnar. 1 K"opa.

Bydgoskie y.

Departament Koronowo 5.200 Gniezno 4,000 25 3 Inowracław. 8,000 320 4 Nakło. .. '8,000 320 5 Strzelno. . . 12 , Departament 6 Zbąszyn . . . 7,800 - 7 Wschowa. 28,000 17 SKargowa 4,000 25 9 Kościan. . 8,000 320 10 Koźmin 7,100 Krobia 216 Krotoszyn. 4,000 Leszno 21,500 IJ Ostrowo , . . 8,000 15 Pobiedziska 648 16 Bawicz 28,000 i? Szamotuły 4,000 18 Trzciel 7 5*0 , 19 Dolsk ..... 4,000 20 Zduny 8,000 21 Mosina K Śmigiel Poznan, 2

R egli 12 J3 454 320 12 320 6 « 4 dnia 20. Sierpnia 1830. Król. Intendentura Bunting,

Siano.

2 2,246 2,246 84 nCYl

Słoma.

329 329 12 Poz 25 329 25 460 329 12 l 7 25 329 2 l 2 i/

Korpus u Mauke.

Uwagi.

, . , n a n SKI e yinclus, potrzeby w czaSIe ćWIczeń landweryditoditoditodla przebywających około 500 racyy a 3. 3. 4.

a 1 m i i.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Gdy kontrakt między W, Chełmickim Sędzią Naywyźszego Sądu AppeiAacyinego w Poznaniu iako dziedzicem dóbr-Zydwa, a starozakonnym Heyman Alexander kupcem z Miłosławia, na dniu 4. Lutego 1829. przed Notaryuszem i świadkami o kupno wszystkiego

J06 lRO 2,246 2 160 3.179 2,246 84 106 160 2,246 M 4

5godrzewa na iedney części boru Żydowskiego w powiecie Gnieźnińskim na pniu będącego zawarty wraz z zaświadczeniem hypotecznem z dnia 9. Marca 1829, na dowód uczynionego · sahypotekowania tegoż kontraktu na dobrach Żydowie i Cielimowie zagubionym został; przeto wzywamy ninieyszem na domaganie się siadaiących. ich sukcessorów, ceesyonaryuszów, lub ktokolwiekby do nich mniemał mieć iakowtś pretensje, aby takowe w terminie dnia 6. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Kurnatowskim Sqdzia Ziemiańskim w posiedzeniu Sądu naszego podali lub spodziewali się, ii z pretensyarni swemi do tychże prekłudowanemi i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie, dokumenta w mowie będące umorzone, a Heymann Alexandrowi z porozumieniem się W. Chełmickiego tylko expedycye wydane zostaną. Gniezno dnia 29jKwietnia 3830.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

"OBWIESZCZENIE.

Grunta sukcessorów Jerzego Kierki iako t o: i) dom i staynia tutey pod Nr. 107 położone, 2) stodoła przy drodze C.hemskie, 3) Jąka za zgniłym mostem, 4) łąka przy drodze Chemskie, 5) ćwierć chuby roli w trzech polach, na 1969 tal. 10 sgr. oszacowane z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu w następujących terminach to iest: i) dnia 5. Sierpnia r. b. s) dnia 7. Października 3) dnia 10 Grudnia z.których ostatni iest peremtoryczny zawsze zrana o godzinie 10. w naszym sądzie sprzedane być maią, na które kupców wzywamy. Taxa codziennie w naszey Registraturze przeyrzaną być może, i przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny nieprzeszkodzą, Skwierzyna dnia 18. Maia 1830.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Świeże, nayprzednieysze śledzie hollenderskie otrzymał i przedaie sztukę za z\ sbrgr., iako tez bardzo dobry ser włoski parmezański, ser hollenderski i naylepsze soczyste cytryny gardeskie w cenach umiarkowanych. Józef Verderber, w starym rynku N ro. 85«

Wyiezdźaiąc do Berlina, polecamy się naszym tuteyszym i zamiejscowym łaskawcom, przyiaciołom i znaiomym. Poznań, dnia 4. Września 1830.

H li t i e r z familią." Wyieźdżaiąc tu ztąd składamy Prześwietney Publiczności naymocnieysye dzięki za doznane zaufanie i życzliwość w ciągu naszego tu bawienia, upraszaiąc o zachowanie nam tychże do naszego powrotu przyszley wiosny. A. Kriiger z żoną, fabrykanci kwiatów. Auhcya przY ulicy Wilhelma Nr. 235. * Z przyczyny zmiany mieysca pomieszkaniai przedawać będę przez publiczną aukcyą. w poniedziałek dnia 6, i we wtorek dnia 7. Września r. b. przedpołudniem o godzinie 8- i popołudniu o godzinie 2. w pomieszkaniu Pana Hutier, piękne skrzydło z pedałem, dobrze zachowane meble wszelkiego gatunku, zwierciadła, zega-, I ry, sprzęty domowe i kuchenne. Ahlgreen, Auhcya mebli.

D n i a 4. P a ź d z i e r n i kar. b. i dni na.etępuiącycb, przedawać będę drogą aukcyi, w domu owdowiałe y Pani Au, w rynku Nr. 53. w Poznaniu, znaczną ilość mebli z mahoniowych i innych gatunków drzew robionych. Ahlgreen, Królewski Aukcyonator.

Bardzo przedni stary rum z J amaiki, arak z Batawii i de Goa, zaprawione owoce wszelkiego gatunku, czystą przednią szokoladę funt po ią do 2.5 sgr., suszone owoce południowe, rozmaite sery i naylepsze wina francuzkie, f szampańskie, reńskie, mozelskie i południo< we, oiiaruią. w cenach umiarkowanych Bracia V as salI i , f przy ulicy Wrocławskiey Nr. 230, Poznań, d. 27. Sierpnia 1830.

Świeże, bardzo przednie śledzie h6hender..[.

skie otrzymał i przedaie sztukę za a 1 gr, pali Fr. Bielefeld»

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1830.09.04 Nr71 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry