KROIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

(niewosz, verJiess sogleich die StacH Po sen und lebte aus FUl'cht vor dCl' Verhaftung bis zum I\Iai in den \Viildern von Kurnik". Dalsze koleje życia Gniewosza nie olJchodzą nas w tej dnvili. Znałazłszy się we Lwowie, zaczął w ł'. 1879 wydawaf "Strażnicę Polską" i równocześnie przystąpił do spisywania pamiętników. Ukazywały się one w fełjetonach "Strażnicy", już od pierwszego numeru pisma. Sądzę, że w "Kronice Miasta Poznania" wypada poświęcić nieco uwagi tym fragmentom.

I nawet je przedrukować. \ViauolIlo, jak wielką rzadkością są roczniki dawnych pism wogóle. Istne inkunabuły! A, cóż uopiero takich, które ałbo cieszyły się wiełką poczytnością, albo ułegał) prześladowai1iu. Jedno i drugie było udziałclll W)-dawnictwa Gniewosza. Te Jego zadzierżyste z impetem kresowego zagończyka przedsięlJrane wycieczki przeciw politykom i działaczom galicyjskim! Trad)-cja o piórze .,Jana z Ohełgowa", jak go nazywano, utrzymywała się długo później. A prokuratura austrjacka tak długo nękała konfiskatami imć Gniewosza, aż zawiesił swą szerpentynę na kołku. Działalność polityczna Jana z Oleksllwa godna jest uwagi przyszłego histOITka życia politycznego. Estreicher w "Bibljografji Polskiej XIX. stulecia 1881-1900" wylicza na całej szpalcie jego rozmaite broszury.

'V "Kronice" wypada się zająć w)-łącznip pamir;tnikarzem i prz)'pomnieć kolejno te ustępy jego wspomnień, które pojawiły się \V "Strażnicy".

\V pierwszym zaraz numerze "Strażnic)'" z r. 1879 J(an) G(niewosz) rzucił garść wspomnień o znakomitym aktorze Bogumile Dawizouie. Feljeton ten podajem)" w całej rozciągłości.

BOGUMIŁ DA "'IZO W POZXANIL napisflł J. G. Ponieważ znane jest strojenie się l'\iemców w pawie piórka, którzy co się tylko da, kradną z polskiej sławy, winni::imy zawczasu dokumentować to wszystko, co jest nasze. Do znacznego zastępu geniuszów zrodzonych na ziemi polskiej należy bez zaprzeczenia Bogumił Dawizon, pierwszorzędna siła w dramaturgji XIX. wieku. Urodził się w \Val'szawie z rodzicó" iZl'aelic'dch, sam jednak już w młodym wieku przp.szed! na łono kościoła katolickiego, gdy matka jego pozostała żydówką, Xie jest jednak za

1'26

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry