Sroka i Szczur.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1830.11.06 Nr89

Czas czytania: ok. 4 min.

(Br.jka Ltidwika Rajsala z Dłiennika Damskiego.) Urodzona w Warszawie, modnie wychowana Sroczka, co po francuzku nieźle szczebiotała, Każdemu się podobała, Dnia pewnego, zrana Witając szczura, rzek/a: He! bonjour Monsieur Szczur, Ten zadziwiony, pokręciwszy głową, Kzekł: Mościa panno, chciej ojczystą mową Przemawiać do mnie; po co ta przesada? Nieszczyci obca mowa, kto swej nieposrada,

Sławne kłamstwa gazeciarzy, I Z Clichy (w Anglii) osobliwym sposobem jniedawno dwoie zaślubionych pierwszą, noc -przepędziło. Oboie byli lunatykami, iedno 'to drugiern usnąwszy opuściło łoże małźeńikie, a rankiem pana młodego znaleziono w piwnicy, a panną młode na dachu. (J ourn, de Modes.) Automat iak wiadomo, iest machina sama tię poruszająca, i wyobrażająca nayczęściey zwierzę, gdyż ieżli przedstawia człowieka, nazywa się Androida, 'iak na przykład owa sławna machina szachowa. Archytas z Tarentu żyiący 400 lat przed narodzeniem Chrystusa miał zrobić gołębia, który sam latał, Regiomontanus zrobił drewnianego orła, który z miasta do Cesarza poleciał, pozdrowił go i na« ID wrócił do niego; takie żelazną muchę, if któm przy pewney uczcie z iego ręki wzleciaifszy po sali latała. Vaucanson zrobił osobę umieiącą grać na flecie, także kaczkę, która iadła, piła, naturalnie krzeczała, a nawet pożywienie strawione z siebie wracała !!! Le Droz z la Chaur-de-fonds ofiarował Królowi Hiszpanii zegarek, na którym wyobrażone byłoiagnię, które beczało, i pies, który pilnował kosza, a gdy kto chciał go brać, warczał i szczekał, (Gazeta Mody Lipska.)

ARESZT OTWARTY.

I Nad maiątkiem tuteyszego bankiera Wo l f j Palk konkurs w dniu 7« m. bież. otworzonym } został,

Wszyscy ci, którzy od Wspólnego dłużnika W pieniądzach, precyozach, dokumentach, rzeczach i effekrach czyli skryptach za sobą maią, nic z tego iemu niewydawali, owszem nam o tem niezwłocznie wiernie donieśli, i pieniądze te i rzeczy, z zastrzeżeniem prawa im służącego, do naszego depozytu oddali, w przeciwnym bowiem razie czyniona wypłata, lub wydanie, za nieuskutecznione uważanem, i na dobro massy powtórnie ściągnionem będzie. Ci zaś, K(orry takowe rzeczy i pieniądze zataią, lub zatrzymaią, oprócz tego spodziewać sięmaią, iż prawo zastawu, lub innego, prawo utracą, Poznań, dnia I I, Października 1830.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Pozostałość ruchoma po zmarłym konowale U iś, iako to 2 krowy, drobiazg, różne zapasy kuchenne, iakoli też meble i naczynia gospo; darcze, będą na wyższy rozkaz w dniu 8go i 9go m, b. zrana o g. godzinie w domu pod Nr. rj. SP Roch położonym, naywięcey daiącemu publi; cznie za natychmiastową zapłatą sprzedane. Na te termina zapozywam ochotę kupna mających z tem nadmienieniem, iż w dniu pierwszym o godzinie lotey zrana żyiący inwentarz iakoliteż zapasy do sprzedania wystawione będą, Poznań dnia 4. Listopada 1830.

Królewski Referendaryusa G ii n t h e r.

OBWIESZCZENIE.

W terminie dnia 19, Listopada r. b.

zrana o godzinie 10., przez podpisanego w poleceniu tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego i w tegoż pomieszkaniu, następuiące do massy pozostałości Wiktora Bronikowskiego należące srebra, mianowicie: dwa wyzłacane koszyki do owoców, tuzin nożów i widelców, łyżka wazowa, iakotei złoty zegarek, maią, do czego ochota kupna maiący, niniey* szern się zapozywaią. Wschowa i dnia 98. Października 1830.

v« Stoephasius.

Wykonawcy ostatniey woli ś. p. W. JXiedza Macieia Węgrzynowicza, byłego Plebana Parafii Psarskiey Powiatu Szamotuiskiego, ninieyszem wzywaiąTeresę z Węgrzynowiczów lmo voto Osuchowską ado Bogusławską, siostrę rodzoną Testatora, niewiadomą z mieysca zamieszkania, ażeby się do dnia 1. Lutego 1831 roku do mieysca niźey podpisanego stawiła, celem odobrania cząstki z massy pozostałey na nią spadaiącey. Gdyby się zaś w czasie oznaczonym niezgłosiła, dzieciom iey w testamencie wypisanym dział na nią spadający zostanie wydanym. Pniewy dnia 2%. Października 1830.

X. Heyducki, ProboszczPniew.

Aukcya na Rybakach pod liczbą 4. W Poznaniu, Niesprzedane ieezcze przedmioty do spadku JPana Fibich należące, przedane będą drogą, aukcyi nasiępuiącym sposobem, iako to: w p o nie dz iał ek dnia 8- Listopada r. b» przedpołudniem, srebro i złoto; we wtorek dnia 9., znaczna ilość żelaza i miedzi ; we środę dolO., płócienne rzeczy, po« ściel i suknie damskie, i we czwartek d. iż. Listopada, oprócz wielu innych rzeczy, także xiążki, o których dawniey doniesiono. Ahlgreen, Król. Aukcyonator.

Bardzo dobre skrzydło iest do sprzedania za tal. 40 u nauczyciela muzyki Fuhrmann przy ulicy S. Marcińskićy Nr. 3,

Wysokiey szlachcie i ezanowney publiczności, oraz moim łaskawcom i znaiornym, mam honor ninieyszem uniżenie donieść, iż tu przy Chwalisz ewie pod Nrem 16.

Handel Winaotworzyłem. Zaopatrzony we wszystkie ga« tunki win iakoteż rum i arak, upraszam szano* I wną publiczność o łaskawe liczne polecenia', zapewniając iak nayskorszą i nayrzetelnieyeza usługę. Poznań, d. 4. Listopada 1830. J. A. Dymkowski.

Świeżą nadsyłkę elbląskich minóg po 10 gr.

pols. i bardzo dobre świeże cytryny messeńskie po g i 9 gr. pols., otrzymał Józef Verderber, vr starym rynku pod N rem 8ji

KP Bardzo odobre soczyste duże cytryny a I sgr. 4 fen, biorąc 100 sztuk albo całą skrzynię ieszcze taniey, zielone pomarańcze al .» o - smażone minogi naylepszego gatunku al 6 - i · świeże śledzie hollenderskie a 1 - 6 - I poleca J . H. P e i s er, przy Szerokiey ulicy Nr. 1Il;> l

U podpi"saney w sklepie pod ratuszem Nr. J" są do nabycia: świeże minogi sztuka za 1 O gr. pol., świeże sardele funt za 5 sgr., dobry bursztyn do kadzenia funt za"'sgt* Joanna Brok,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1830.11.06 Nr89 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry