DODATEK do Gazety Wielkiego Xiestwa Poznańskiego, Nru96

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1830.12.01 Nr96

Czas czytania: ok. 16 min.

CZ dnia 1. Grudnia 1830.>

F' r a n c y ev Z P a ryż a , dnia 20> Listopada, Na wczorayszem. posiedzeniu Izby Deputowanych zdano raport Kornmissyi o zmianie,iaką Izba Parów »robiła! w proiekeie prawa względem nagró-d narodowych. Mnieyszość Kommissyr była przeciw" większość za tą zmianą;. - Potem przystąpiono! do dalszych obrad" nad proiekfetn prawa* względpro drukarstwa. Po- długich rozprawach nad -Jtym artykułem l przyjęciu" po kolei" wszystkich iego> szczególnyeh postanowień, pokazało się przy głosowanIu wjsględem całego artykułu, iż tenże odrzuconym został. Wypadek terv wzniecił zadziwienie i śmieeh. Prezes, zrobił Izbie uwagę, iż sama przeciw sobie rozstrzygnęła, odrzucając dziś to* co- weaora przyjęła. Sprawozdawca dodał, ii mniema" że iego- obowiązki ustały" l że zostawia Panu Constant bronienie swego dzieła. Powszechny śmiech powstał; powszechny, bo i Pan Constant śmiał się do rozpuku» Artykuły 5. do 8go r po-rozprawach nad niemi, zostały przyięte. Przed powszeehnem głoso«waniem prosił Pan Rerryer Prezesa* ażeby odczytał przyięte artykuły" dla zobaczenia, ile e całego projektu iesz?cze pozostało. Nowy Śmiech, Przystąpiono do głosowania, r całe prawo zostało' w 193, przeciw 98 odrzucone.Nareszcie potwierdziła Izba wniosek swey Kommissyr w rzeczy między Panem Lameth a> Sędzią instrukcyinyui Panem Comte,

Miasto Lugdun chce na uczczenie xrecr* Orleańskiego dać świetną ucitę na Iocoosob.

Marszałek Souli wydał iako Minister woyHY, okólnik do swoich podrzędnych, W końcu tego okólnika r w silnych napisanego wy

razach, przyrzeka przeyreenie ustaw woysitowych i pożyteczne urządzenia dla- żołnierza. Słychać, ii Marszalek Soufi chce tu- pr»e* zimę kazać broń robić,- co 13,000 roboenikoi» chleb nastręczy. Dziesięciu oficerów od sztabu głównego» wyiedzie wkróice do-Mudon, dla spicesnego* ukończenia robot topograficznych w Morel, W tuteyszey szkole praw» powstały wczora» nieiakie zaburzenia, Professor Porteis , którego posądeaią o związki }K kongrtgaeyą, był tak przerywanym, podczas swoiey prelekcyi, iż musiał salę opuścić. Już przed kilku dniami wołano podczas- iego godziny; Prec»» Jezuitami !. Onegday przyjmował Prefekt De parta me ntu Sekwany w ratuszu deputacyą z Filadelfiii, która w imieniu tego-- miasta złożyła obywatelom paryzkim- adres z powinszowaniem nowego porządku rzeczy, W mieyscu, gdzie dawniey bastiUa stała, ma być nowy teatr wystawiony. z. liajonny donoszą pod dniem 16; m, b.s "Wczora odebrali wszy3cy hiszpańscy wychodźcę karty drożne do jiourges, Lirrroge» i Perigueux, dokąd odchodzą pod zasłonąi żandarmów. - Poseł hiszpański przy Król, Pruskim dworze, Generał brygady Cordoba" przyb-ył tu. wczora sToloay»

A ngli a, Z L o n d y n u» , dnia 17. Listopada.

Król Jmć posłał dnia 16-, do Margrabi Af>glesea, a Hrabia Grey miał z Królem rozmowęe>d godziny 4. do 5iey. Wczora miał Hr, Grey znowu długie posłuchanie u Króla, sa a XiAzg Wellington Q.I dni potrzebował sw go czasu do utworzenia nowego Ministe

Pan Brougham miał wczora długą rozmowę z Hr. Grey. Słychać, ii Hrabia Grey »robił trzy, w runki, które uważa za podstawę utworzyc SIę. maiącego przezeń nowego Ministerium: i) Ścisła ekonomia we wszystkich gałęziach administracji s 2) niemitszanie się w sprawy obcych mocarstw; 3) umiarkowana reforma parlamentu, Podobno Król miał zezjvolic na te trzy punHa. Naynowsze czynności Parlamentu, iak się łatuo domyśleć można, nie były zbyt wielkiey wagi. Wczora w izbie nizszey uyrzał sig Sir R Peel powodowanym do wysłowienia się obs;ernie i szczegółowo o nowey policy i, kiórey utworzenie iest iego zasługa. Po powrocie Panów Cartwright i Bresson, TMimstrowie pięciu mocarstw odprawili w sobotę ieszcze późno w wieczór konferencyą. - W środę odbyła się znowu podobna konferencyą w wydziale spraw zagranicznych, na którey znaydował się także Poseł Niderlandzki, Xiąźę Wellington, i (iak się sarno rozumie) Hr. Aberdeen.

Kie ieszcze nie rozstrzygnięto względem utworzenia nowego Ministeryum, tymczasem zdaie się potwierdzać, iź Hrabia Grey będzie pierwszym Lordem skarbu, Pan Brougham Lordem Kanclerzem, Lord Palmerston Ministrem spraw zagranicznych, Margrabia Lansdowne Prezydentem Tayney rady, Lord Althorp KancUrzem Izby skarbowey, liord Duncannoti Ministrem woyny, a Pan Denman Generalnym Adwokatem. Prócz tych - podług gazet tuteyszych - Lord Melbourne będzie Ministrem spraw wewnętrznych, Lord Godericb Sekretarzem Stanu w wydziale spraw osadniczych, Lord Durham W. Strażnikiem' pieczęci, Sir James Graham pierwszym Lordem admiralicyi, Pan C. Grant Prezydentem w wydziale spraw wschodnio indyiskich, Lord Auckland Prezydentem trybunału handlowego, Sir H. Parnell Szefem mennicy, Lord HoLłatrd Kanclerzem Xiestwa Lancaster , Lord Hill naczelnym wodzem woyska lądowego, Xrążę Richmond Generalnym dowodzcą artyUleryi, Pan Bickersteth Generalnym Pislatem a Spring- Rice Sekretarzem skarbu. Przeszło 100 członków rady gminney wydało wezwanie do Lorda- Majora, żeby zwołał posiedzenie pomienioney rady w celu .I?-a.radzenia się, czyliby nie wypadało, prOSIC leszcze raz N. Króla ażeby ustanowił dzień do odwiedzenia swoich wiernych obywateli londyńskich w Guildhall. Pochlebiaią sobie naclzieią, iż Król. zaproszenie to życzliwie przyirnie.

Jeden z dzienników powiada: "Upadek Ministeryum . Wellingtona iest nayoczywistszym dowodem, iak mało podziśdzień, nawet w Anglii, zdolaią dokazać nayszcz nie.ysze .stosunki osoby przeciw rzeczom l duchoWI czasu. Xiążę Wellington, który niegdyś sprzymierzył się był z Liberalistami przeciw T orysom w celu osiągnienia emancypacyi irlandzkiey, i odniósł zwycięstwo, spodziewał się przy otworzeniu teraźnieyszego Parlamentu, liź zTorysami przeciw Liberalistom odniesie podobne zwycięstwo w odwróceniu wszelkiey reformy parlamentowey, lecz przypłacił ten wielki błąd polityczny upadkiem ministeryalnym, i to prędzey, niż się tego naygłównieysi iego przeciwnicy spodziewali. " Zresztą, artykuł ten maluie X. Wellingtona iako człowieka zimnego, niepopularnego , nieprzystępnego, dumnego i t. d. Stan burzliwy i pożogi wciAż trwaią i posunęły się niestety i do Hampshire. W CarlisIe spalono publicznie wizerunek Wellingtona i Peela, pierwszego zmową Królewską w ustach.

Hiszpanie.

Z M a d ryt u, dnia 8. Listopada.

Pan Salmon, który dotąd sprawował tylka tymczasowo obowiązki Ministra spraw zagranicznych , «ostał teraz mianowany rzeczywistym Ministrem w tym wydziale. Wczora umarł tu znany Dan Antonio U garie. Zostawił maiątku Si mil. Realów (około ? ,200,uoo Frankó w).

Dnia 29. z. ffi. schwytano w cieśninie Gibraltarskiey wychodźcę hiszpańskiego J uin Rumi płynącego na statku pod banderą maurytańską z Larache; ten powszechnie znany rewolucyonista chciał się połączyć z przebywaiącą w Gibraltarze Juntą hiszpańską, która wania w Andaluzji.

Portugalia.

Z Lizbony, dnia 6. Listopada.

Policya była niezmiernie czynna, aresztowała bowiem wiele osób, po części z bardzo zacnych rodzin. Okręt północno - amerykański, niedawno w Terceira wzięty, został tu przyprowadzonym i za dobrą, zdobycz uznanym; li maytków, klórzy składali osadę tego okrętu, prowadzono okutych w kajdany, przez ulice do więzienia, w którem maią lio miesięcy siedzieć.

ROZlllaite wiadolllOŚci.

Literatura peryodyczna, na pociechę przyiacioł nauk i oświecenia t wzrasta coraz bardZley na ziemi polskićy. Miasta stołeczne W oiewództw, idą w tym względzie za przykładem stolicy Królestwa. Od nowego roku 4vycbodzić będzie w Kaliszu pismo pery6dyczne pod tytułem: Rozmaitości Kaliskie - cztery razy na miesiąc, czyli co tydzień w oddziałach arkuszowychin $ce mn. (Prenumerata w mieyscu ćwierćrocznie 7., na pocztamtach królestwa g Zł.) W wydanym z tego powodu prospekcie wyrażono między innerni: "J eżeli liczba pism peryodycznyeh iest nieomylną skazówką stopnia oświecenia narodowego i wzmagającego się zapału do nauk; tedy Polska w tym względzie nie wielu kraiom w Ostatnich czasach dała się wyprzedzić. Ale wszy&tkre prawie pisma peryodyczne {-oprócz kilku) Wychodzą w stolicy. Czyliź Woicwództwo Kaliskie, tak zakwitające pod względem rolniczym i przemysłowym, nie może słusznie f>ragnąć, aby miało choć iedno pismo noszące iego nazwisko, iak iuź Woiewództwo Sandomierskie szczyci się swoim Pamiętnikiem. -Lecz znaczna liczba Dzienników iakie się w ciągu estamicaJ at dwunastu ziawiły i koleynoznikały z naukowego przestworza, zostawiła zaiste zbawienną naukę następnym wydawcom, którzy, nim ogłoszą prospekt do nowego pisma, powinni, i własne sdy dokładnie ocenić, i na przeszłość baczne oko zwrócić, i bez zbytniego zaufania oddawać się nadziei pomyślnieyszey przyszłości. Nie będjiemy rozbierać przyczyn, dla których z popiołów pism upadłych powstawały nowe i z kolei następnym za łoże śmierci służyły; na to wszelako każdy się zgodzi, że pismo inaiące zaletę czystości ięzyka, poprawności i rzetelneyJcorzyści połączoney z przyjemnością, moie spodziewać się trwalszego bytu, może być pewnem opiek,! Rządu, sprzyiania i wsparcia światłych Rodaków. - VVtem przekonaniu, kilka osvb w Kaliszu iw okolicy zamieszkałych, postanowiło zaiąć się wydawaniem pisma czasowego. Rozmaitości Kaliskie wychodzić zaczną z początkiem roku 183 1 » z drukarni Koszewskiego i Karśnickiego w Kaliszu pod redakcyą Kajetana Bieńkowskiego. Kiedy iedne pisma przybrały odrębne cechy, inne poświęciły swo,ie stronice iednemu wyłącznie rodzaiowi nauk lub wiadomości, my postanowiliśmy umieszczać aitykulY w rozmaitych przedmiotach, dopóki nowe pismo w Kaliszu lob innem mieście Województwa wychodzić nie zacznie i nie przc-ymie na siebie iakiey ważney gałęzi. Wszelako nie zamierzamy sobie, ani rozstrzygać sporów romantyków i, klas syków (bo prtgniemy widzieć bogacący się nasz język w posilne płody narodowe bez względu do iafciey szkoły lub szkółki nah żą) ani przesadzać na nasze ziemię wybujałych krzewów obeey filoK6iii. * Będziemy się wystrzegać i zbytniej powagi lub uczoności l zbytniey chęci rozśmieszania, gdyż przedsiębierzemy iedynie łączyć poźytek"z przyjemnością. - Wiadomości do dzieiów i rzeczy oyczystych; przyzwoicie umiarkowany rozbiór wszelktey prawdy poiyteczney; obrazy z pożyc;a towarzyskiego; uwiadomienia o wychodzących pismach w oyczystym ięzyku zieh krótką osnową; nowe wynalazki i odkrycia dla rolnictwa, przemysłu'" handlu i umieiętności; pomnieysze artykuły inaiące na celu przystoyną rozrywkę: oto są głównieysze przedmioty, które pismo tytuhi Rozmaitości, w Dzienniku naszym pierwszeństwo mieć będąj*

Pan M.Gfick6herg, nypograf Lyceum Woiywskiego., wydalk lłf« 1rłr num eratę Słownik J esito owoc pitjmastoJetniey pracy znanego «.aszczytnie Filolo _ga, Michała Jurkowskiego, Nau&zycieJa ię*yka i Jitexatuxy grcckiey w Lyceum Wolyn&kiem (w Krzeinieńcii). Słownii ten wyiidzie w a, tomach in egvo' majori, zawierając przeszło .n;roo stronic. Cena prenumeraty wynosi Rubli srebrem o.

Aby iiłatwić Ikaidemu nabycie tego dzieła, wydawać go będzie Pan Gtocktbecg poszytami od to -12 arkuszy «o dwa miesące, i ułożył prenumeratę tak, ieby kaidy nabywca, przy odebraniu każdego z. pierwszych poszytów «ło.iyl Rubel srebrem ieden, po zapłaceniu których reszta bezpłatnie wydawaną będzie. Termin prenumeraty trwać bidzie do wyiścia pierwszego tomu, poczem cena całego dzieła do % Rnb. srebr. podniesioną zostanie. - U nas w Poznaniu przyimuie prenumeratę Pan Munk Księgarz.

W uniwersytecie AlexandrowsVim w Warszawie y.nayduie się obecnie 900 uczniów. - W ternże mieście wy idzie wkrótce Noworocznih dla azltd, AutoTem iego iest wydawca Ziimo mysia {pismo czasowe dla dzieci). Ozdobiony będzie nader pięknemi i rradkiemi rycinami narodowemi, zawierać oraz będzie wiele cieliawych szczegółów dla wieku dziecinnego.Cena w mieyscu 4 JKlI, Pan Psgmioi, bawiący dotąd w Frankforele II- M., postanowił opuścić wkrótce to tniseto, a chcąc wynurzyć swą wdzięczność za życzliwe przyięcie, dał tam dnia 33. Listopada koncert na dobryczynne cele. Grał naprzód Larghetto a do ppl e corde «gran Polacca brillant«.

Panna Kainz i Pan Rolland, Tsnayduiąey «He teraz w Gdańsku, maią wkrótce przybyć do Warszawy, gdzie takie iest obecnie Pan Schalk, baseihomiata i podobał się iuż w prywatnetn towarzystwie. Ciekawość, czy się to e danie potwierdzi, gdy się da publicznie słye *eć. W Poznaniu nieusprawiedliwił on świetnych pochwał recenzentów zagrani, «znych. Cay nieliczna publiczność była tego przyczyną? Podług powtórzonych kilkakrotniedoświadcaeń znakomitych lekaray okazało się w pierwszych napadach cholery morbus bardzozbawiennera i uleczaiącem nakadzanle da!« chorego parą z octn, który ieźeli iest za lęgi miesza się z trocką wody, leiąc go na rozpaloną cegłę. Gbury powinien siąśili nad takową na stoiku, i dopóty się naparzać, dopóki go silne poty nieogarną. Natenczas starannie owiniętego zanosi się do pościeli. Kąpiel ta ? pary octowey powtarza się kilka razy e dnia i choremu daie się tylko ciepły napóy. Gazeta Warszawska Wiadomości Rand l ów« zawiera następuiące wyjątki z listu pisanego z Kalkuty do Warszawy pod dniem 2.S* Czerwca r. b. O użyciu Cynku w Kalkucie- ....Używanie cynku w całych Indyach wschodnich tak iest upowszechnione, źe wogromney tego kraiu ludności dosta millionów dochodzącey, i nayuboiszey nawet klas« sie metal ten nie iest obcym. W pałacach,domach bogatych kraiowcow, iako i w chałupach wieyskich ubogich mieszkańców daią się wi« dzieć naczynia cynkowe; i tak wiadra do no. «zeniawody, półmiski, talerze, łyżki, rozmaite naczynia potrzebne do obrzędów religiynych, wszystko iuż z czystego cynku zupełnie, iul z domieszaniem do niego miedzi wyrabia się« Bogaci kraiowcy, z powodu śmierci którego z Braminów, matą zwyczay na obrzędy pogrzebowe czynić tymże podarki z naczyń cynkowych, których ilość bywa podług możności da. iącego; przechodzi ona częstokroć tysiąc sztuk rozmaitego gatunku- Podług wszelkiego podobieństwa, użycie cynku coraz się będzie w tym kraiu powiększać; cena wszakże nigdy iuż podnieść się bardzo nie zdoła, ieśli tak znaczne iak w tey chwili trwać będą dowozy. Co do blachy cynkowey inny iest stan rzeczy, ni. gdy ta bowiem wogólne użycie wprowadzić się nieda. Rzeki wIndyach zmieniaiąc częstokroć swoie łożyska, robią nasypy ieglugę utrudniaiące-, a statkom bardzo szkodliwe pod względem nadwerężania ich mocy. Chcąc za» pobiedz krótkiey trwałości tychże, próbowano obiiać spody okrętów blachą cynkową. Do» świadczenie nie wykryło korzyści z użycia tego metalu; odstaie on albowiem od drzewa bardzo łatwo za naymnieyszem uderzeniem, a miedź pod tym względem daleko skutecznieyszą pokazała się. Zbyteczne upały niedozwałatą kryć dachów cynkiem. Wszystkie budowy T a:Q dachy płaskie* po których mieszkańcy trzem przed wschodem lub pO zachodzie słońca. Massa 51 gliny, kamieni tłuczonych i cegły złożona, odpowiada skutecznie położenia krnlu-, zachowuie albowiem w domach przyieiirny chłód i łatwo po długich upałach styenie, gdy cynk przeciwnie i nagrzewa się łaJ turo i długo ciepło zatrzymuie, a blask odbiiaia/ego się słońca o tafle gładkie metalów« wzrok nadtoby raził. Dziennik A m e r i c a n udziela następuiątych wiadomości o mieście N ew York. W x. 1770 liczyło $638 mieszkańców, dziś liczy 190,000 dusz. W r. 1765 pokazały się pierwsze laternie po ulicach. Pierwszy rydwan pocztowy z podróźnemi do Filadelfii wyszedł t, 17.S6 i potrzebował do tey podróży podczas Jata 3 a podczas zimy 5 do 6 dni-, dziś podróż U odbywa się, tam i napowrot w 13 godzinach.

Rodzina WdVingtonow, T J siarzaiąsię coraz głośniey na trwonienie maiątku narodowego w Anglii prz-ez arystokracyą. Jedną z nayhoyniey opatrzonych rodzin, ieet Todzina Xietia Wellingtona z naleźącemi dd niey wujaazkami i ciotynkarat. Sarn Xiążę otrzymał w różnych czasach 700,000 Funtów Srterl. tytułem nagród narodowych. Obecnie pobIeTa on « rozmaitych urzędów, które posiada, eummę 14,000F.S. Lord Maryborough <hTat Xiążętia) iako W. Łowczy . 3,000 - Lord Cowley {brat Xiąięcia). lS.000MargTabia Wellesley (bratXcb) 4,000Pensya od Izby Skarbcwey Irlandzkiey. z zastrzeżeniem dla iego syna nieprawego łoża, który ią teraz pobiera . 1,800 - Przewielebny Herald Wellesley (brat Xiecia) od kościoła 7,000Lady Mornington( ciotka Xiecia) pensy! ....»«». 1,000 - Lady Anna Smith (siostra Xiecia) pensyi · - . , 800 «Mąż iey Pan Smith 1,500 - Lord BurgheTS (kuzyn) . 4,000 - Sir Cłmles Bagot (kuzyn) . 12,000 - Lord Fiuroy Sem merset (kuzyn) ł,ooo - Ogól « , w,ooo F.S,

Pensya Lorda Bathursta wynosi 13, O O Q F. S., ŁoTda Meilwilla 5000 F., prócz tego ma iesici« synekurę., która mu preynosi 4COO F. i wolne pomieszkania w pałacu admiralicyi. Nawet sławna awanturnicaka Łady Estera Stanhope pobiera roceney pensyi 1.200 Funt., za to ii w Turcji ubiera się po męsku, iyie potureciu, mówi poturecku i Mahommeda uzna i« za nay większego Proroka

"Wiglęflem «»mknięcia -części drogi od początku Ber III,jkiega gościńca z-mrowego »a <00 domu Graetza pod Poznaniem. Celem ukończenia wiazdu na Berliński gościniec żwirowy pod Poznaniem, część drogi ud domu Graetza aż do punktu początkowego rzeczonego gościńca żwirowego na nieiaki czas zamkniętą zostanie. Uwiadomiaiąc o tern publiczność, nadmieniamy, aż w ciągu czasu tego, droga od domu. Graetza póydzie na przedmieścteSgo. Marcina aż do tegp mieysca, gdzie gościniec żwirowy do Komornik odłącza się od traktu Bukoskiego, a stąd skręca się w prawo w prostym kierunku -wzdłuż gruntu młynarza Einsporn, wiodąc znowu na Berliński gościniec żwirowy, Poznań, o!nia 23. Listopada 1830.

Królewsko -Pruska Ileg*ncya, Wydział «praw wewnętrznych.

PATENT STJBHASTACYINY* Na wniosek iednego z wierzycieli Tealnycłj, dobra Chłapowo, «ło których wsie Girlatowo, Dominowo i Grodziszczko, nierównie część Gablina i Szrapek należy, sukcessorom Ludwika Trzcińskiego własne, w powiecie Średzkim położone, sądownie na 68,517 tal. 14«gr. 3 den. oszacowane, -w drodze konieczney subhastacyi publicznie nay wiecey daiącemu przelane być maią. Terrnina licytacyine wyznaczone zostały na dzień 4. Sierpnia r. b. na d z i e ń 3. L i s t o p a d ar. b. i na dzień 9. Lutego i83 ł * dniem o godzinie . przed Sędzią Kaulfuss, w naszey QbIe dla stron, pa które ochotę tupną maiących z tern oznajmieniem wzywamy, iż nay więcey daiącemu przy bitem będzie, iezeli prawne przyczyny na przeszkodzie ,niebędą. w. Taxa'- i warunki każdego czasu w Registraturze naszey'przeyrzane być mogą. Poznań, dnia 6. Kwietnia 1830.

· Królewski Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

W skutek wniosków. Ur.Otto Tresków właściciela dóbr w Owińskach i Ur. Mateusza Blociszewskiego właściciela dóbr w wsi Węgierskim zamieszkałych, wzywaią się ninieyszern wszyscy ci, którzy do dokumentu hypotyczne'goIz d. 15. Maia 1795. wystawionego na summe 2441 Tal. 20 sgr. dla Weroniki z Miłacze'wskich poźniey zamęźriey P.aczyńskiey, w księdze hypoteczney dóbr T w o r k o w a, na zasadzie rozporządzenia z d. 14. Stycznia 179g. w dziale I I I. pod Nr. 2. wraz z prowizyarrii, po 5 ód sta zabezpieczoną, iako właściciele, cessyonafyusze, lub też iako zasta wnicy i nareszcie albo iako posiadacze listowni prttensye jakowe formo.vae rnaią prawa, aby się w terminie nadzień J. Stycznia J %31. O goaz. to. zrana przed Ur'. Guderian Referendar.yuszem w Izbie. nasz,ey msirukcyiney wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników przymioty prawne maiących stawili, 1 pretensyeJ\woie usprawiedliwili, w razie zaś niestawienia się-z pretensyanai swemi do rzeczonego dokumentu oddaleni, milczenie im na zawsze nakazanern i z amortyzacyą dokumentu postąpion&m zostanie. Fóznfń, dnia 1. Września 1830.

Królewsko-Pruskr Sa d Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Uo'aprzeuiiy młyna wodnego i tartaka wraz z pizyIegldS4ian>i, w Powiecie Bydgowskimpod Wielkim Gogolinem sytuowanych, do Mi. chała i Ewy małżonków J ahnke należ"'cych,\ na 2164 tal, 11 sgr. 4 fen. oszacowanych, wy' znaczone są w drodze konieczney subliastacyi terrnina licytacyjne na dzień 28. Sierpnia 1830. dzień 29. Października 1830. pererntoryczny zaś termin na dzień 14. Stycznia 183 l. przed Ur. Sędzią Ziern. Kliiger I I. zrana 6 godz. 10, w tuteyszym lokalu sądowym. Taxa może być przeyizana w naszćy Reg? straturze. Zarazem zapozywaią się ninieyszern publicznie następuiący z zamieszkania niewiadomi wierzyciele realni, iako to: i) Zofia Zachert z domu Jahnke, 2) Jan i Florentyfia rodzeństwo Ruks, %YPiotr J ahnke, względem ich w księdze hypoteczney rzeczoney nieruchomości pod Rubr. I I I. liczbą 1.5, i 3. zaintabulowanych sched resp. 312 Tal, 19 dgr., 208 T al. 12 dgr. 8 fen, i 312 Tal.

19 dgr. wynoszących, ażeby na pomienionych terminach, albo osobiście, Jub tez przez pejnornocnika, na którego im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości, Schulca" Schoepjte .i Rajaiskiego przedstawiamy, stawili się i praw swych dopilnowali, gdyż w razie przeciwnym, nieruchomość naywięcey daiąceintj, będzie nietylko przysądzona, lecz oraz po sądownem złożeniu summy szacunkowóy wymazanie wszelliich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ttn koniec dokumentów nakazanern zostanie. Bydgoszcz, dni? 29, Kwietnia 1830.

Król. Pruski SAd Ziemiański.

ARESZT OTWARTY.

Gdy przez podpisany Król. aad Ziemiański nad pozostałością'" w dniu 19. Września IŚ28.' t. w Rawiczu zmarłego Krystyana Bogumiła Kolisch . tkacza konkurs otworzony i zarazem areszt otwarty rozporządzony został, przeto wszystkim, którzy z pomienioney pozostałości cóźkolwiek u siebie w pieniędZach, rzeczach, sprzętach lub papierach maia, ninieyszem się

»llera, aby 2 tych nikomu nic niewydali, i owszem o przedmiotach takowych nam ilonie'śli i z zastrzeżeniem sobie praw do nich maiących, pieniądze lub rzeczy do depozytu sądowego oddali, albowiem w razie przeciwnym, i gdyby mimo tego komu innemu cóźkolwiek na to opłacone lub wydane zostało, za nienattąpione uważać się i na rzecz massy pozostałości powtórnie ściągniętem będzie, gdyby . zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał ie zamilczeć i zatrzymywać u siebie, prócz tego za utracaiącego wszelkie pra\vo zastawy i inne do podobnych przedmiotów sobie służące, uznanym być ma. Wschowa, dnia 11. Października 1850.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości publiczney, że nad pozostałością w dniu lutym Września 1828- r. w Rawiczu zmarłego Krystyana Bogumiła Kolisch, tkacza, do którćy dwa tamże położone domostwa należą, w dni u dzisieyszym konkurs z urzędu otworzonym został« Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do pozostałości w mowie będącey pretensye mieć mniemaią, ażeby się w terminie likwidacyibym przed delegowanym Ur. Kutzner Assessoren! Sądu Ziemiańskiego na dzień 19. Lutego 1831. 2 rana o godz. otey wyznaczonym w tuteyszem pomieszkaniu sadowem osobiście lub przez prawnie upoważnionych Pełnomocników, na których im się w braku znaiomości · z pomiędzy tuteyszych Kommjssarzów Sprawiedliwości W, Salbacha, Mittelstaedta, Fiedlera i Laubera proponuią, i do których się udać mogą, stawili, ich mniemane pretensye podali i dowodami poparli, albowiem niestawaiący spodziewać się mogą, ii wszelkiemi pretensyanń swemi do massy pozostałości wyłączeni zostaną, i im w tey mierze wieczne milczenie względnie drugich wierzycieli nakazaBem będzie.

Wschowa, dnia 11. Października 1830.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

II

ZAP OZEW EDYKTALNY.

Otworzywszy nad _ pozostałością zmaiłćy w Babimoście dnia 5, Marca 1828. f. wdowy Barbary Lgckićy z Snowackich, do którey nieruchomość w Babimoście leżąca należy, process sukcessyinó likwidacyiny, wzywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli rzeczoney wdowy I,ęck)ey, aby pretensye swoie w termini e

na d z i e ń 12. L u t e g o l 8 3 ina godzinę 9. zrana wyznaczonym, który się w izbie miszey stron przez delegowanego Assessors Barona Collas odbywać będzie, osobiście lub przez prawnie dozwolonych moco. dastwem i inlormacyą opatrzonych pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Wolnego, Restla i Mallowa przedstawiamy, należycie podali i udowodnili; w razie albowiem przeciwnym, prawo pierwszeństwa 't iakoweby mieć mogli, utęącą, i z pretensyami swoiemi do tego odesłani z o . staną, coby się po zaspokoienm zgłoszonych wierzycieli pozostać mogło. Międzyrzecz, dnia 11. Października 1830» Królewsko - Pruski S ąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Srebra do pozostałości niegcly Ur. Ignacego Cieńskiego należące, mianowicie: lichtarze, miednice, imbryki, cukierniczki z szczy. pczykami, łyżki i łyżeczki, widelce, noie i sztuciec karlsbadski, podobnież zegarek złoty godziny powtarzaiący, złota tabakierka, pieczątki, kolczyki i pierścionki, sprzedawane będą drogą publiczney licytacyi za gotową zapłatą dnia 6. Grudnia r. b. o godzinie 10. ranney na tuieyszym Sądzie Ziemiańskim. Chęć kupna maiących zapa« żywa Poznań dnia 13. Listopada 1830.

Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego," Car que vi Ile.

Do naszey Pożyczatni nót może ieszcze więcey amatorów muzyki przystąpić. K. A. S i m o n a księgarnia i skład flzCttk; pięknych w Poznaniu» dtntury. Z przyczyny zmiany miejsc» pBHrreBrKarrrr r przedawać będę'" bardzo dobrze zachowane meble wszelkiego gatunku" sprzęty domowe i kuchenne we czwartek £ piątek dni * o> I 10* G r u d n i a D> b.

przed południem» i po południu dD>gą> aukcyi, Ahtgreen, Królewski Aukeyonator.

Chcąc dogodzić; wielokrotnym życzeniom tuteyszey Prześwjetney Publiczności, postanowiłam od dnia dzisieyszego> towary mOle za; nayumiarkowańsze. ale S T A Ł E ceny przedawać. Polecam oraz w nader niskich eenaeh znaczny dobór naynowszycb Jedwabnych s wet nianycb materyy zimowych, drapcie Bałkartski i t. d., które w tey chwili 2 walnego iarmarku w Frankfoicie nad Odra; otrzymałam, Poznań" dnia a6. Listopada 183.0* Wdowa Koenigsberger, w rynku Nr. 9"'_

Jesteśmy w stanie naszym wielce wainyra Imć. P. kupcom pokupuiącyrniak nayuniieniey; 40uieść, ii znowu znaczne mnóstwo prawdziwego tureckiego wolno: kraianego * Tytoniit «miasta Odessy w drodze mamy» który in£ przez miasto Brody przeszedł i nieodwłocznie aig t 2. - 15. przyszłego miesiąca, tu dostanie. Kommissyonarz nasz nam tak pisze r towar bardzo śliczny, przyłączam W. M. Panu próbę l ui przez czas bardzo długi coś. tak ładnego i doskonałego tu na placu widzieć nie było, dla tego więc w okamgnieniu iu£ w reku drugiego,. leżeli Pan więcey przysłać każesz" proszę; o ałećenie i t. d. w Wrocławiu «Ł aj. Listopada i83<J» Krug 8c Hertzog.

IIf> 1 II · ! , * · · i ,

Modne stroiedamskie"upominki na gwiazdkędla dzieci, lakierowane towary blaszane i przedaif herbatę, poleca Karol Fryd. Baumann.

D o n 1 e s 1 e n 1 e . Młodzieniec chcący »te taezyć Aptekaratwar pooiadafący ięzykt Polski? i Niemiecki obok gruntownych początków ła. cińskiegpr dobremi celuiący obyezaiami,. znaleśdź moie roieysce tu w Pozaaniu. Wiado* mość powziąć można w rynku pod liczbą 75,

Wyciąg r Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnia 2T. Listopada iS30

Papi ra- Getowim I UleJo bIrp b długa państwa » , Obligi bankowe ai do włącznie h t. H. Zacbodnio- Pruskie liMy lastawn t » - Listy ia «1» «ne W. XiAstvva Poznańskiego . . . . . .

Wsehodiiro- Priaskie - ozlaskiepo po 90Ł Ę

92£ 92 94i 102. 10 l A

Poznan,

30.

Listopada 183( 1.

dnia

Papierami, Gotowirn A.. Od »ta.

Kuc» obligów nr. PorrrarrbI 97 4

Ceny zboża w Berlinie.

Dnia 2S» Listopada 18 30.

Ląd'eru Tal. SEr. ten. Tal. łgr. r , Pszenica 3 7 6 a 25.

Żyto » 3 15 I 23 Jęczmień wielki I & 9 I 2 9 Jęczmień mały r 13 1 Owies- I . 6. 23 Groch 1 I t sa 6 W od ar Tal. 2& ten. Tal. Źgr. ten. ; Pszenica (biała) 3 19r. 6 2 27 Zyto I 2 I 25 Jęczmień wielki 1 37 3.

Jęczmień mały U Owies. 3 6 57 Groch * 6 Kcpa słomy 10 7 10 Cetnar siana; xQ, SJ fi I

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1830.12.01 Nr96 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry