Sycylii. r*nicyiczycy wprowadzili go do poludniowey Francyi, a Rzymianie rozpłodzili po nad brzegiem Renu. We Francyi i w Niemczech winograd sadzi się z tykami, w Hiszpanii nietiźywaią tyk, a winograd nisko trzyma nym bywa, aby gruby miał korz<ń. W Grecyi i we Włoszech wiie on się po drzewach, murach i poręczach. - Szczep winny może do'. chodzić wysokiego wieku. Pliniusz wspomina o drzewku winogradowym, które miało 600 lat liczyć. We Francyi i Włoszech są całe góry winne, maiące tęż sarnę postać iaką przed 300 laty miały, a corocznie obfity płoń daią.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1830.12.11 Nr99

Czas czytania: ok. 7 min.

Drzewo starego winogradu iest bardzo mocne, a pnie, w okolicach ciepleyszych, przychodzą, do takićy obiętości, iż moina rznąć ie na deski, i z tych różne robić sprzęty. Strabo mówi o pewnern starem drzewie winnćm, którego dwu ludzi obiąć nie było w stanie.

OBWIESZCZENIE.

Z dniem 1. Stycznia 1831. kończy SIę dzierżawa małego polowania na polach i) Koziegłów , Czerwonaku i hollendrów Kliny, Mechowa, Jankowa, Neuhof}", Darrnosz karczma, Hamru, kolonii i hollendrów, i na piaskach Swarzędzkich ; · 2) plantazy na Berdychowie pod Pozna

. .

nIem, 1 3) na rewirach Jerzyn i Promno, nadleśnictwa Gozdowskiego, Do wypuszczenia tych polowań na dalsze sześć lat wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 22. Grudnia r. b. I wnaszey izbie sessyonalney przed Sekretarzem Regencyi Zochowskim i wzywamy chęć maiących dzierżawienia, ażeby się na terminie stawili i podania swe czynili. Poznań, dnia 29. Listopada 1830,

Królewsko- Pruska Regencya.

Wydział poborów stałych, dóbr 1 lasów»

OBWIESZCZENIE.

Ponieważ zdaie się, iż dotychczasowe policyine przepisy, tyczące się meldowania i 'rozpoznawania legityraacyów osób obcych, tu

143fi

przybywaiących w zapomnienie poszły, przeto ponawiając takowe podaie się do wiadomości i przestrzegania co następuie: I.

Wsayscy utrzymuiąry domy «aiezdne równie iak i wszyscy tuteysi mieszkańcy bez wyiątku, obowiązani są każdego przybyłego obcego, w dwie godziny po przybyciu, zaMeldować na piśmie w Biorze Policyinyrn, i paszport lub inne papiery tegoż legitymacyine zarazem podać. - Zameldowanie takowe dziać się powinno nawet i w czasie nocy, albowiem urządzonem zostało, że w nocy na Ratuszu w tym celu członek Magistratu znaydować się będzie.

2.

Za każde uchybienie lub zaniedbanie zameldowania, podpada oberżysta lub właściciel domu karze 3 do 5 Talerów. 3Wszyscy przyiezdni, fctórzyby dłużey iafc 2\ godzin w mieście tuteyszem zabawili, obowiązani są w przeciągu tegoż czasu, stawić się przed Radzrą miejskim, któremu zarząd policy i iest powierzony, i cel sweAo pobytu temuż obwieścić. - Rozporządzeniu temu nienlegsią? c) osoby podróżujące familiów Xiąięcych, b) osoby poselstwa y/m5l2 z ich orszakiem, c) Kuryery obce.

Kaidy obcy, któryby przeCIW ninieyszemti urządzeniu wykraczał, wystawia się na nieprzyjemność, ii powołanym z06tanie do tłumaczenia się przer, policyą. Oberżyści równie iak i właściciele domów miią obow'iazek przyt>y waiących podróżnych o przepisie tym ostrzedz.

5 ,

Odmeidowanie wy ieźdzaiących ztątl osób obcych, nastąpić również powinno w dwie godziny po ich wyiićd/ie, pod uniinieniem kary w 9 2. wymieniotiey. Podobnież ukaranie spotyka tego, który o opóźnionym lub odloźcnym nyieżdzie obcego donieść zaniedba. 6.

Gdy wymaga potrzeba, af«'by władza połiCYlna, w ten rooroe.nl zawiadomioną była o tu w mieście, ledy wzywaią się wszyscy miasta tuttyszego mieszkańcy, aby naydaiey do d n i a 9. m. b. doniesienie na piśmie z wyrażeniem bawiących się u nich obcych osób bezwzględnie czy takowe iuź dawniey zameldowane były lub nie, do Biorą policy i nadesłali. Officyaliści PolicYin?* l Zandarmerya maią OBtre zalecenie, ażeby na wszystkich tu prrybywaiących podróżnych pilne oko dawali, ezczególniey zaś zaymowali się kontrolIowaniem oberzów, czy xięgi podróżnych są w porządku prowadzone, i o zoszłych kontrawencyach doniesienie czynili.

Spodziewać się należy, że szanowni mIeszkańcy miasta Poznania do urządzenia ninieyszego ialc naypiltiiey się zasiósuią, i tym sposobem przyłożą się dzielnie do zapewnienia spokoyności publiczney. Poznań, dnia 5. Grudnia 1830.

Nad- Burmistrz,

Wzglądem ćwiczenia s'i i8go pułku infdiiteiyi wstrzelaniu. Tegoroczne ćwiczenia się i8g 0 pułku infanteryi w strzelaniu, rozpoczną się w tych dniach w Dembinie Starołęckiey, Louisenhein zwaney. Niechay się więc każdy strzeże niebezpieczeństwa i uszkodzenia. Przytem zakazuie się publiczności pod karą, wydobywanie wystrzelonych kul na mieyscu Strzelania, Poznań, dnia 8. Grudnia 1830.

Król. Konsyliarz Ziemiański Powiatu Poznańskiego.

OBWIESZCZENIE.

Jako possessor Ignacy Schaefer i Nepomucena z Kraiewskich Schaeferow a w Kołacie zamieszkali, intercyzą przed N otaryuszem w dniu 8. Marca I. b. zdziałaną, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, ninieyszem do wiadomości publiczney podaie się. Poznań dn. 15. Listopada 1830Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

- N ad maiątkiem tuteysz(go bankiera Woltf Falk rozrządzeniem z dnia dzisiejszego konkurs otworzonym został i do likwidowania pretensyy termin na dzień l. .larca 1831» przedpołudniem o godzinie 10 przed deputowanym Assessoretn Sądu Ziemiańskiego Bey. er w naszey izbie dla stron wyznaczonym został, wszysikich przeto niewiadomych wierzycieli ogólnego dłużnika ninieyszem wzywamy, aby w terminie tym osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników stawili się, ilość i sp os ó b swych pri tensyy okolicznie podali, dokumema, papiery i inne dowody na to przedłożyli pod tern zagrożeniem, iż w ra- I zie nie stawienia się, z swemi pretensyami do massy wykluczeni i im dla tego witczne milczenie przeciw reszcie wierzycielom nakaza- * nem będzie. Ci zaś, którzy osobiście stawić się niemogą, i którym na znajomości zbywa, tuteysi Koramissarze Sprawiedl. Przepalkowski, Biachvogel, Sędzia Boy, na mandataryuszów proponuią się. Poznań d. 7. Października 1830.

Król. Pruski SAd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

N a Jeżewie w powiecie Szremskim na mocy dekretu kondescensyi zdnia 22. Październ. 1779. f i w Grodzie Poznańskim dn. 30- Grudnia tegoż I roku oblatowanego na zameldowanie do proto« I kułu w dniu 19. Stycznia 1797. i z zezwoleniem byłego właściciela Franciszka Ryt1zyńskiego w protokule z dnia 28- Kwietnia 1797, z dekretu z dnia 3. Listopada )),798- summa 300 Tal. czyli too Dukatów z prowizyą po 5 od sta dla Justyny z Wayczyńskich zamęźney Bielawskiey zahypotekowaną została. Wszyscy ci, 1 którzy do tey summy a szczególniey do następuiących dokumentów: a) cessyi sądowey Justyny z Wayczyńskich Bielawskiey z dnia 26. Siycznia 1799. r., podług którey taż summę tę od byłego Am tu sprawiedliwości południowo-pruskiego w Poznaniu swemu mężowi Jozefowi Bielawskiemu odcedowała; ty, podług któićy Jozef Bielawskusummę tę w tym samym sadzie Adamowi Kosickiemu przekazał; c) oryginalna expedycya rezolutu agnicyinego b\łey Regencyi Pruskiey w procesie Adama Kosickiego w Witkowitach przeciw Franciszkowi Rydz"'ńskiemu w Jeżewie z dnia a i. Maja IHex), którym Rydzyński do zapłacenia kapitału 100 Dukatów z prowizyą po 5 od sta od Sgo Jana 1798- r. skazanym został; które zaginęły, i na wniosek teraźnieyszego właściciela Jeżewa amortyzowane być maią, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub skryptów posiadacze, pretensye mieć mniemaią, do zameldowania tychże prttensyi terll11n na

dzień 22. Marca 18 3 1przedpołudniem o godzinie lotey przed Deputowanym Aesessorem Sądu Ziemiańskiego Ur, Thiel w naszey Izbie dla stron Wyznaczonym został, na który tychże pod tern zagrożeniem zapozywamy, ii w razie niestawienia eię, z pretensyami swemi do teyże summy i rzeczonych dokumentów wykluczeni, im z tey przyczyny wieczne milczenie nakazane, i z amortyzacyą tychże dokumentów i wymazaniem teyże summy bez produkcyi swych postąpionem bidzie. Poznań, dnia 18- Listopada 1830« Król. Pruski Sld Ziemiański.

ZAPOZEW EDYRTALNY.

Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyezem publicznie następnie wymienione osoby zapodziane, iako to: 1) Adama Hagensee, który opuściwszy w r, 1809. Barcin, miał zostać żołnierzem polskim. 2) Antoniego Czaplą z Inowrocławia, który wyuczywszy się handlu w Toruniu, i oddaliwszy się ztamtąd w roku 1806., miał naostatku w roku 1809. lub 19 i 1. uczynić doniesienie 1 ie wstąpił do woyska poI» skiego.

3) Franciszka Chorobiewskiego, który podobno w roku 1794. z Inowrocławia do woyska polskiego wziętym, do Warszawy zaprowadzonym został, i w potyczce pod Pragą zginął.

4) Marcina Drężewskiego, który oddaliwszy się przed około 50 bt z Łabiszyna, udać Się miał w okolice Warszawy.

5) Bernarda Duttkiewicza z Koronowa, który przed około 40 lat będąc wziętym do woyska pruskiego, był ostatni raz w roku r813 · na dni kilka w Koronowie, i znowu się ztamtąd oddalił. 6) Michała Kruegera ze Żnina, który wyuczywszy się professyi garbarskiey, miał być wziętym w r. I&Q6, lub 1807. do woyska polskiego. 7) Bogumiła Kruegera dawniey gospodarza z Podlaska nad Notecią, który w r. 1806. czyli 1807. miał udać się z oficerem francuzkim do Hiszpanii. 8) Kupczyka Jana Henryka Fenske z Bydgoszczy, który oddalił się w roku 1806. z T 0* runią, gdzie był w kondycyi. 9) Jana Fryderyka Wilhelma Knoepflera z Bydgoszczy, który stoiąc przy artylleryi w Berlinie, miał być w r. laoo. wysłanym do Grudziądza po armaty. 10) Wawrzyńca Michalskiego, kióry przed 40 laty miał być ze Strzelna wziętym do woyska polskiego i którzy wszyscy odtąd źadney medali o sobie wiadomości, tudzież ich niewiadomych sukcessorów i spadkobierców, ażeby w przeciągu 9. miesięcy, a naypóźniey w terminie dnia 16. Czerwca 1831« r.

przed Deputowanym Ur. Kwadyńskim Beferendaryuszem tutay w lokalu służbowym Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym osobiście lub na piśmie zgłosili się i dalszey tamże oczekiwali skazówki, gdyż w razie niestawiennictwa spodziewać się mogą, iż powyższe osoby zapo« dziane, będą uznane za umarłe, a wszelki po nich pozostały maiątek naybliiszym ich sukcessorom, którzy się zgłoszą i wylegitymuią, przysądzonym i wydanym zostanie. Bydgoszcz, dnia 29. Lipca 1830.

Królewsko- Piuski Sad Ziemiański.

ely amatorów muzyki przystąpić. K. A« S i m o n a księgarnia i skład sztuk pięknych w Poznaniu.

N owy transport pięknych soczystych messeńskicli cytryn otrzymał i przedaie 100 sztuk po 19 Zlt., poiedyńczo zaś sztukę po 6 i 7 gr, polskich,

Józef Verd-erber, w starym rynku N ro. 85,

Swieiego płynnego kawiaru dostać można u Wincentego Kose.

Dziesięć krów fuławskich ieet do przedania u gościnnego Foerster na Kommenderyi przy Poznaniu. ,mmm mm

T717Kf

Wyciąg Z Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnia 7, Grudnia i 830.

Papiera- Gotowimi zną

Obligi długu państwa i Obligi bankowe aź do włącznie hL H. . ..... Zachodiiio- Pruskie listy zastawne Listy zastawne W. Xi<;stwa Poznańskiego.

VVschodmo- Vruskie · bz1askie ,po 821po 81* 861 90 tui

Poznań, dnia iD. Grudnia i830> Papierami. Goiowiznj, Od ita.

Kura obligów m. Poznania i)Ó 4 Ceny zboźa na Pruską ffilarg 1 wagg w Poznaniu. Dnia 6. Grudnia 1830.

Tal. , fen. do Tal, Igr. fen.' sgr. Pszenica. « 1 37 6 Zyto » 1 10 I li 6 Jęczmień 27 6 Owies 19 20 Taterka 1 r 6 - l & Groch l 10 15 Ziemiaki J 5 *7 Masła garniec 1 37 Słomy kopa a 1200 s . , 5 5 5 Siana cetnar a JIXO ff.. 35

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1830.12.11 Nr99 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry