KROIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

na piśmie dehaty, że już porządne akta są, ałe żadnego gwardzisty niemasz, bo cywilność się wtrąca". Widać jasno z prz)'toczonych listów. iż nie .hyło współpracy midzy prefektem, a organizatorem gwardji. Pierwszy ile możności chciał swych obywateli oehrollić 1)(1 obciążcnia służhą, drugi wszelkieh dokładał starail. ah)' jaknajsz)-hciej zorganizo,. wać powif'rzoll)' sohie oddziaI. Ponieważ ministerja hyły lliezdec) dowane, ministerjulll spraw wewnętrznych stało po stronie ob) wateli, a ministerjum ,,-ojny niezadowolone z dekrptu i nie liczą\" się po\yażnie z f'WPlltuałną pomocą ze strony gwardji na w)-padek wojny nie popierało w)-siłków Garczyilskiego. Ba! toi' nawet \Vielhorski odpisał na jego jeremiady, "aby przestał czynić przełożenia" wraz z pewnego rodzaju naganą, iż "żaden z dowódców gwardji czynnej iuu)-ch departamentów t)"łe trudności nie przedstawia". 'Vobe(' takiego stanowiska w Garczyńskim "zupełnie... chęć... ost)'gla" i zniel'hęcony donosił \Vielhorskiel1lu 2'), że "pod datą dzisiejszą zupełnie organizację oddałem nv. Prefekto\\'i, czyli zastępcy jego... radc)' prefektun" Sehonfeld. :Niel'h :-:ohie hm'mistrze, cz)'ii rady miejskie w)'hierają, uhierają i hr011 dają... ja prz)'najlllnif'j odpowiedzialnym nie hędę i na pośmiewisko w)'stawiony, że zamiast gwardji czynnej - horda jakob)- hand).tów, ile każdy w innym uhiorze W)-stąpi, z różn)-m gatunkipl1l broił i przy zwołaniu (trudno?) będzie zebrać t)-ch gwardzistów, kiedy w nacjonał wpisani nie hędą. Ja w każd)-'m przypadku stanę na ohronę Ojcz)-zny mej na ich czele. Że zaś w iłlłl)-ch departamentach dowódcy tak często nie naprzykszają się nv. Panu, może że prz)'czyną (jest) większa energja, patrjot)'zm ete. łatwość im podaje i mówię z prz)-kładu w departameneie kaliskim, gdzie mój hrat rodzon)' prefektem gwartłja miejseowa jaknajlepiej jednostajnie umundurowana, now)- łedf'rwcrk, kaszkiet)- i hroń mają niektórzy. Łatwo zatem dowódl")" ludzi umundurowanych oddać, przeciwnie u nas po miasteczkach, nawet \V departamentowych nie umundurowani w surdutach, frakach, km.tkach, czapkach,

25) AI'chiwulIl t:łÓ\\ł)(, Akt Dawnych \V \\'al',:zawie, :\lilli,;tl'l'jUlIł \\'ojny X. W.1:!38, f.179, Szlwralio\Vo (j1\-1II.111.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry