nieprzyzwoity hałae w natłoczonym domu, I podniosła się nagle kortyna, a na scenie uyrrarro liczny oddział grenadyerów węgierskich, których widoczna poetawa dostateczną była ilo przestraszenia burzycieli. Prócz tego także zewnątrz teatru przedsięwzięte były przynaleiyte środki, i tak łatwo było poymać celnieyszych wichrzycieli spokoyności i zniszczyć cały zamiar,"

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1830.12.18 Nr101

Czas czytania: ok. 15 min.

Włochy.

Z Rzymu, dnia 2. Grudnia.

Diario donosząc o śmierci Papieża, zabley po i3 dniowey chorobie, zawiera następujące biograficzne o nim wiadomości: "Pius VI I I. , dawniey Franciszek Xawery Hrabia Castiglioni, pochodził z iedney z pierwszych rodzin Marchii Ankońskiey i urodził się dn. 80. Listopada 1761. Pius VI I. mianował go roku 1800. Biskupem dyecezyi Montalto; w r. 1808- oddalony był wraz z kilku innymi spółbraćmi do Lombardyi, Gdy iednak w roku 1815. przywróconym został rząd papiezki w państwie kościelnem, powrócił Biskup Castiglioni do swey stolicy, Ztamtąd powołał go Pius VII. do kościoła w Cezenie, mianował go wraz (d. 8. Marca) Kardynałem z tytułem od St. Maria in Traspontina. Była to po pokoiu pierwsza promocya, przy którey także Hannibal delia Genga, późniey Papież Leo X I I. p u r p u r ę o t r z y m a ł , rów ni e iak An t o n i Gabryel Severoli, którego Generalnym Wikaryuszem co do biskupstwa Fano był Castiglioni. W roku 182!.» po śmierci Kardynała Piętro, obrano go W. Penitencyarzem i powierzono mu biskupstwo Frascati. N areszcie po śmierci Leona XII. został dnia 31. Marca 1829. pod imieniem Piusa VI I I. na tron papiezki wyniesionym. Rządząc rok l i 8 miesięcy, w którymto czasie mianowało Kardynałów, umarł przeżywszy lat 69 dni 10." Kollegium Kardynałów składa się obecnie z 55 osób, albowiem 15 posad wakuie; z pomienioney liczby 55 iest 6 Kardynałów Biskupów, 49 Kardynałów kapłanów i 10 dyakonów. W samym Rzymie iest 27 Kardynałów obecnych, i2stu -znayduie się w państwie papiezkiem, sześciu w innych częściach Włoch. W ciągu panowania Piusa VIII.

umarło ośmiu Kardynałów»

Niderlandy, Z Hagi, dnia 8- Grudnia.

N. Królowa i Xieiniczka Ludwika, które wczora do Berlina wyiechały, spodziewane tu są z powrotem w końcu następ. m. Donoszą z Rotterdamu, iż nasze przednie straże miały utarczkę z powstańcami. błychać iż Jey Cesarzewiczoska M. Xieiniczka Oianii zamyśla wyiechać z dziećmi swoiemi na nieiaki czas do Londyn u. Z główney kwatery dowiaduiemy się, iź oddział milicyi połnocney Hollandyi, złożony z 923 ludzi został uwolnionym od służby w twierdzy i wcielonym do ruchomego woyska. Wszystkie wiadomości zgadzaią się na to, ii w Gandawie panuie wielkie wzburzenie i że tam nikt nie kontem z nowego rządu.

Z Bruxelli, d. 9. Grudnia.

N a wczorayszem publicznem posiedzenia Kongressu, podał Hrabia Celles petycyą 21-, Kawalerów i urzędników legii honorowey o zapłacenie zaległey pensyi. Odesłano petycyą do komitetu finansów. W Brugge okazywały się znowu ślady bunt u, ale ie dotąd ieszcze przytłumiano. Ochotnicy są we wszystko iak naylepiey opatrzeni, a słuiba woyskowa naywybomiey urządzona. Dziennik Flandryiski żąda, ażeby Rząd tymczasowy oddał napowrot Biskupom dobra duchowne, które skarb ieszcze posiada, niezważaiąc na czyie bądź przeciw temu krzyki, "

F 2 a n c y a.

Z P ary ż a, dnia 6. Grudnia.

N. Król dał autorowi hymnu marsyliyskiego, P an u Rouget de Lisie, krzyż legii honorowey.

Onegday przyimował Król przedstawionego mu przez Ministra woyny, Generała - Porucznika Rogniat, który przełożył Monarsze mappy i plany. Posłuchanie trwało prawie 2 godziny.

N a posiedzeniu Izby Paró"w tego samego dnia, po nieiakich rozprawach przeszedł proiekt tyczący się przypadków, w których przymus osobisty (aresztowanie) przeciw Parom (z powodu długów i t. d.l moie mieć mieysce.

wanych rozprawiano nad proiektem prawa względem płacy sług wyznania moyźeszowego. Kilku Deputowanych mówiło przeciw prawu.

Między innemi powiedział Pan Marschall, że kiedy kray opłaca tylko publiczne usługi, niesprawiedliwie iest, żeby wszyscy przykładać się mieli do utrzymywania sług religii, którą tylko garstka mieszkańców wyznaie. Pan Descay/ac powiedział, iż mnieysza o 65,000 Franków, kióre żądaią dla sług wyznania żydowskiego, lecz uchwała ta pociągnie wnet za sobą skutki; będą także potem żądać funduszu na utrzymanie greckiego duchowieństwa, nowochrzceńców i St. Simonianów, a kray nareszcie nie będzie mógł nikomu płacić, dla tego iż chce wszystkim płacić. Proiekt prawa tey treści: "Od dnia 1. Stycznia 1831. płatni będą słudzy obrządków izraelskich ze skarbu publicznego" przyięty zosiał nareszcie w 211. przeciw 71. kreskom. - Potem Minister finansów zabrał głos i doniósł Izbie, iż przełożony na posiedzeniu dnia 6 Października proiekt prawa względem czopowego został cofniętym; poczem przeczytał przechodnie prawo, podług którego upoważnione prawami na rok służbowy 1830. podatki stałe i niestałe, z niektóiemi modyfikacyami, także w ciągu roku 1831. tymczasowo pobierane być maią. - Generał Lamarque zdał sprawę o proiekcie względem zaciągu 80,coo ludzi. N a t i o n a l niechce wierzyć wiadomości o zawarciu traktatu zaczepnego i odpornego między Anglią i Francyą. D z i e nnik H a n d lo wy, który pierwszych bankierów Paryzkichliczy wpoczetswoichinteressentów, zawierał naprzód wiadomość o mniemanym traktacie zaczepnym i odpornym między Francyą i W. Brytanią. Papiery publiczne na tę wiadomość znacznie poszły w górę, Nazaiutrz pomieniony dziennik odwołał swoią nowinę, a papiery spadły. "Słyszeliśmy przy tey sposobności - mówi Co dziennik - osobliwsze uwagi nad przewrotnem położeniem, w ktorern się znayduie bankier, któiy iest Ministrem finansów, czyli raczej Minister finansów, który iest bankierem, *;

Z Tulenu donoszą, iż Minister woyny rozkazał uzbroić kilka okrętów woiennych. Hrabis Yves de Sesmatsone, Sekretar» przy naszem poselstwie w Wiedniu, przybył stamtąd Z depeszami. Generał Berthezene powrócił tu z Algieru, a Generał Porucznik Lallemand, wygnany z kraiu r. 1815., przybył dnia 1. m, do Calais, Gazeta nadworna Madrytska zawiera wykaz listu osób, zabranych z Konetytucyonisiami do niewoli, które dnia 9. w Arragonii zostały rozstrzelane, między któremi 6, rodem z Bóg. neres i dway inni Francuzi. Dnia 29. z. ffi. otrzymał Generał Mina w Bajonnie paszporta i wyiechał ztamtąd do Paryża. W Genui, od dnia i3. do dnia 17. Listopada, aresztowano ośm osób, to iest Adwokatów Biscio, Marini, T orre, Servaroni i Morelli, księgarza Doiia i iakiegoś Pana Bassano. Nazwisko ósmego nie iest wiadome. Pewną ma być rzeczą, iż dom Selliere, ten sarn, który miał dostawy dla wyprawy aJgierskiey, zawarł z Ministrem woyny kontrakt o 100,000 Q u i n t a u x pszenicy zagranicznćy (mianowicie Frankońskiey i Badeńekiey) dl? naszych twierdz pogranicznych. Z dnia 7. Grudnia.

Król mianował Marszałka Xiążęcia Trevi.

BO Posłem przy dworze Petersburgskim.

Król przyimował wczora Deputacye gwar.

dyy narodowych kilku miast, poczem prezydował w radzie Ministrów. Główna kwatera gwardyi narodowcy ma być przeniesioną na czas procesu oskarżonych Ministrów do pałacu Luxembourg, a Generał La. fayette ma w nim na zawsze mieszkać. Wczora zayrnowały tam straż dwa oddziały gwardyi narodowcy, ieden z kilku tylko ludzi, w ogrodzie, drugi z 400 ludzi, w dziedzińcu. Prefekt Dptu Tarn i Garonne, Pan Lacoste, otrzymał krzyż legii honorowey. Margrabia San-Amaro wyiechał wczora do Londynu, w celu odnowienia zerwanych za Ministeryum Wellingtona układów względem interesów Portugalskich.

( D H U DODATKI.)

Xl X.IlU JL4. > -I' ,do Gazety Wielkiego Xi e s twa Nra 101.

Poznańskiego *

(Z dnia 18. Grudnia 1830.)

F r a H « y a.

Z Pa r y i a, dnia 7. Grudnia.

N a bagnach Wandei zebrała się była banda buntowników" która zagrażała zawichrzeniem tpokoynośei w całym Departamencie. Na wiadomość otem, poszedł tam niebawnie Szef batalionu Lang.erman, oficer służbowy Generała Lamarque, z dwiema kompaniami, opasał buntowników, rozproszył ich, ranił kilkunastu i przymusił ich, dowódzcę" nazwiskiem Robert, tło poddania się i proszenia o przebaczenie. Szybki ten pomyślny skutek, będący szczegółJ uiey dziełem posług plebana z St, Jean-de-Mont, nazwiskiem Bruneieau, i roatropnego wzięcia się Szela batalionu Langetman, powrócił Departamentowi Wandei spokayHOŚć. Na raport Ministra woyny rozkasał Król, aby mu.przed« Stawiono plebana Bruneteau, dla wręczenia mu krzyża legii honorowey. Szef batalionu Langerman odebrał pochwałę. Gazeta S e m a p h o r e d e M a r s e i II e twierdzi, iż odebrała telegraficzną wiadomość o wkroczeniu armii francuzkiey dnia 23. Listopada do Medean, po potyczce w dniu ai. 51 woyskiern Beja Titeri pod dowództwem iego Agi, w którey itoż woysko całkiem porażone Zostało. Bej uciekł" lecz chciał dnia- 23. przybyć do obozu fsancuzkiego i poddać- się naczelnemu dowódzcy.

9Dals:zy ciąg badań X PotignacJJ " P y t a n i e : Czy wyroki sądów niebyły gdzie wykonane? O d p . I I * wiem, nie. P y t . Czy rząd nieznalazł gdzie iikiego @poru groźnego, któryby był mógł dać po.

flód tło snaczney »»tany wistnącym porzaAd

lu rzeczy? 6 d l p. Rząd znaydawal wszędzie przeszkody, chociaż wszędzie postępował sobie [irawnie. Pyt. J akiegoź rodzaiu były te przeszkody? O d p» Wypływały one szeztgolniey z złośliwości, z iaką wezelkie czynności rządu przyimowano, » którą to złośliwość obławiano przez surowe nagany tych samych środków, których przedtem żądano, przez oczernienie rządu i przeas tworzenie związków przeciw planom, które wcale nieistnęły. Słowem z wszystkiego, 00> siedziało, dostrzegać można było, że się tworzyło otwarte stronnictwo, aby monarchią obalić. Pyt. Położenie takowe rzeczy, przyiąwszy ie za prawdziwe, istnęło iuż od dawna i niszniewolilo WPanów chwycić <d$ tych środków w początkach, których chwyciliście się póżniey; zkąd więc pochodzi, żeście się widzieli zniewolonymi da tego p óżniey? O d p . Spodziewaliśmy się, że rozwiązanie Izby wyda większość na korzyśó Mttiisteryum; tembardziey zaś mogliśmy się tego spodziewać, że wkrótce po głosowaniu na adres wielu z tych, którzy za adresem głosowali, oświadczyli iawnie, iż gdyby powtórnie zbierano głosy na a dre s, byliby przeeiw niemu. Ponieważ aaś nowa Izba wyrażnieysze zdanie miała, osądziliśmy za jraee» niezbędnie potrzebną, iąć się środków wiadomych. P y t . Wiadomą iest rzeczą, ie listy z» granicy pisane zapowiadały naprzód uchwały z doia 2 S» Lipca podpisane w St. Cloud; nisdowodaii to, że układy je dawno w proiekcie były i że myśl (ę powierzono osobom, r których kilka niedość ostrożnie postąpiło eobie, O d p. Niewiem o żadnym liście 2 zagranicy f któryby o iKttwaftb «nnieć, albowiem, iak iuz oświadczyłem, niebyło o nich iadney ieszcze mowy przed g. lub lociu dniami przed ich ogłuszeniem. Pyt. Okazuię WPanu lisi Hr. la Ferronaye, pisany A Neapolu d. 2. Sierpnia, który po oddaleniu się WPana z Paryża, odebrano, i z którego się okazuie, ź<.ś mu W P a n w Jytn «zaeie udzieli) planów, które go przeraziły. O d p . Lisi len ściągać się tylko nioie do pierwszego rozwiązania Izb i do «wołania nowóy izby na dzień 3. Sierpnia, iadną, atoli miarą niemoie mieć związku z posianowieniami, o których, zapewniam, do nikogo nic niemowilem, a tern Oiniey niepisałem, gdyż wówczas niepowziąłem był leszcze owego zamiaru. Pyt. Zdai e s i ę, że P P. Peyronnet, Guernon de Ranville i Montbel, sprzeciwili się na radzie ogłoszeniu tych postanowień, czemuźeś więc WPan, przeciw zdaniom tych członków Bady, przeciw zdaniom całey Francyi, sam iedyny dla zaspokojenia iyczeń narodu, który Ministeryuin WPana odrzucał, nieodstąpił cd swego zamiaru, jakieś się tnógł odważyć przyprowadzać Króla do takiey ostateczności? Jak mogłeś puścić się sam ieden w lak niebezpieczny zawód? O d p, U stawy pochwalili wszyscy członkowie Rady Mini* etrów; wreszcie ia nieiestem ich autorem, ale ie tylko przyjąłem. P y t . Być moie, ie wszyscy członkowie przyjęli nakoniec te postanowienia, ale to nastąpiło zapewne dopiero po źwawein ich zbijaniu w czasie rozpraw w tey mierze* Niemógłbyś WPan wymienić członków, którzy ie zbiiali? O d p , Ustawy, równie iak wiele innych planów, roztrząsano wprawdzie« ale wszyscy członkowie przyi li ie stanowczo; ile zaś kto w rozprawach w tym względzie lub lei w redakcyi ich miał udziału, nie umiem powiedzieć. Pyt. Niepokazywateś WPan komu wykończonych iui postanowień przed ich roztrząsaniem w Radzie Ministrów? O d p . Ni e, nieokazałern ich iadney osobie nienależącey do Mmisttryum. Pyt. Czy w głosie, którym zachęcałeś kilku swoich kolegów, niechcący eh ustaw tych podpisać, aby tiieodmawiali swoich podpisów, nieuiyłeś WPan wyrażeń żywych? Odp, Nie. Pył.

Czy nieuzyłeś WPan przeciw nim rozutno.1 wań, któreby ich zachwiać były mogły Ił strony fałszywego honoru? Odp, Nie. i Pyt. Czy P. Guernon de Ranville nitpo-Y dał WPanu ieszcze w miesiącu Grudniu no. ty, w którey sprzeciwiał się ustawom i nad. mienił, iź drogi konstytucyiney bez niebez. pieczeristw porzucić niemoźna * O d p . Przy. I pominarn sobie o nocie iedney, którą mi I przysłał i na którą odpowiedziałem, iź po. i dzielam iego widoki. Pyt. Ponieważ Pan Guernon de Ranville osądził za rzecz po. I trzebną przysłać WPanu podobną notę, prze. to zdaie się, ii wcześniey iuź musiano 00* zywać chęć odstąpienia od Karty? Odp. Nigdy niebyło o tern wzmianki; żądam, aby P. Guernon dc Ranville co do tego punktu osobno był słuchanym. Pył. Czy nie Pan Peyronnet przyniósł na Radę Ministrów głó.

wne rysy proiektu do ustaw? O d p. O tein wszystkiem co na Radzie zaszło, winienem milczeć.

(Dokończenie nastąpi.)

\ ,.rl B a.w a 2 y J1.

--b Monachium, dnia 3. Grudnia; Dzisieyszy numer dziennika B a z a r został ieszcze przed wyjściem na jaw przyaresztowanym, a forma w prasie na czterech koń. «ach opieczętowaną.

Wychodzący w Wurzburgu dziennik n a r o d o w y , który przybiera postać pisma zupełnie oppozycyinego, sarka bardzo, iź oddalono z kraiu czterech redaktorów: Oettinger, Grosse, Spazier i Saphir, i przydaie co do ostatniego dosyć ironiczną uwagę, iż tenże iedynie za krytykę teatralna, musiał tę karę ponieść. Siemwszysikiem wiadomo iest dobrze i powszechnie, iż w Sawaryi nikt ieszcze niezostał ukaranym za przyzwoite i wolnomyślne wynurzenie zdań swoich o naywyźszych instytucyach rządowych, a tern mnie y za krytykę teatralną, w obrębach porządku i bez szarpiących sławę wycieczek napisaną. Jeżeli zarozumiałość takich przybyszów zniewala rząd do użycia swego prawa, działa 00 wtenczas w duchu prawa i zasady narodowc)' , i niemoźe tam, gdzie goŚĆ gwałci złośliWIe prawo gościa {gwałceniu prawa gościnności, lecę iedynie o eprswiedliwey karze. Z Landau piezą: "Pismo peryodyczne pod tytułem: "R li e i n b a i e r ni które lu od niedawnego czasu, i to, iak słychać, pod redakcyą urzędników Powiatu Reńskiego wychodzi, iest teraz przedmiotem rozmów i ciekawości. Pismo to rozprawia o lem, czego Powiatowi Reńskiemu pod względem politycznym wobecnym nieszczęsnym czasie niedosiaie. Jedni znayduią w tein tylko głos pay większego szacunku godney, skromnie obiawianey prawdy; inni nazywają to kazaniami buntu i oburzenia, i podobno rząd kazał ie zagrabić."

Szwaycarya.

J eden z dzienników Szwaycarskicb zawiera, co następuie: "Dowiaduiemy się z wielu stron, iź Poseł Rossyiski w Szwaycaryi. Radzca Stanu S everin, podał w tych dniach tayney Radzie Berneńskiey notę, w którey wyraża -głębokie ubolewanie swoiego dostoynego Monarrhy nad rewolueyinemi zaburzeniami, panuiącómi w znaczney caęści E uropy, i daley oświadcza, iź tenże użyie wszelkich w mocy iego bodących środków, aby, wspólnie z Sprzymierzeńcami, przytłumić Wichrzące «pokoyność poruszenia i utrzymać w ewey mocy uchwały Kongresu Wiedeńskiego i pokoiu Paryzkiego. - Z F r y b u r - ga. Rząd pozwolił Trapistom osieść w PaBat. Jest ich i5stu i zaraz otworzyli szkołę, - Xiąźę Blacas przybył * swoią familią do Fryburga i zamyśla tamie przepędzić zimę« Znaydowali się tam takie Biskupi z Nancy i Dijon.

Hiszpania.

Z M a d r y t u, dnia 25. Listopada. A Woysko nieicst od ?, miesięcy płatne, i dla tego bardzo zniechęcone. Duchowieństwo zaliczało pieniądze, póki napad Konstytucyoni stów groził; teraz usuwa ręce; rząd iest prze» to w przykrern położeniu. Oyciec Miuano został tu na wniosek Mini-tła Balleetcroa wezwanym, ażeby sie, wy«

I\. . mm _ ntłómaezył z rozmaitych arfytuiow, Irtóre umieścił w swetn piśmie peryodycznem: Sztafeta St. Sebastian ska (dawniey Gazeta di Bajona), a w których środki rządu francuzkiego jako godne śmiechu malował. - Dnia 20. m. b, opanowały Pana Calomarde tak gwałtowne bole w boku, iź się musiał niezwłocznie z gabinetu Króla udać do domu. Ma się iednak iepiey. - Wciąż się wydarzaią konstyiuc>ine poruszenia i kłótnie między mieszkańcami, kiórzy przeciw nemi sobie tchną zdaniami. Władze staraią się uśmierzać w zarodzie wszelkie niespokoyoości.

Portuga li a .

Z L i z b o n y , dnia 20. Listopada.

Onegday - głoszą pisma paryzkie - przybył (u znany dobrze · NQ armii Portugalskiey Cenerał-Major Sir George Elder, na statku pocztowym z Falmouth. Przysłany z waźnemi depeszami dla Wice - Hrabiego Santarem, udał się do hotelu tego Ministra, i obydway poiechali polem do Queluz. Przedmiot tych dyplomatycznych udzieleń iest ieszcze taiecnnicą. Dnia 16. m. b. doniesiono policy! tuteyszey o bliskiem wybuchnieniu wielkiego spisku. Jeden % spiskowych wydał zdradziecko cały zamiar. W nocy z 16. na 17. aresztowano uczestników spisku. Wchodzić miały do niego znaczne osoby, między innemi szwagier Hrabiego Pa vuo. Zamiarem spiskowych było, obalić rząd teraźniejszy.

A n g l i a.

Z Londynu, dnia 4. Grudnia.

Król dał wczora Lordowi Hill posłuchanie.

Posłowie Au-stryacki i Rossyiski mieli wczoTa długie rozmowy z Lordem Palmerston, także Poseł Pruski naradzał się z pomienionym Lordem.

Słychać, iż Lord Granville wyiedzie lada dzień do Paryża w znaczeniu Posła naszego przy tamecznym dworze. Sir F. Lamb mianowany iest Posłem przy dworze Wiedeńskim. W G o ń c u czytamy! "Dowiaduiemy siej z dobrego źródła, iź Cesarz Rossyiski wydał do rozmaitych dworów europeyskich liit okol« BjV li bez umowy zj. wielfciemi moearBtwami, ant iederr żołnierz russyiski granicy nieprzeItroczy.

Członkowie przeszłego Ministery um eświadezyli, ii niechcą utworzyć upartey oppozycyi przeciw nowym Ministrom. W ostatnich tlnuch wysłano stąd kilka uzbroiotiych oddziałów policji de niespokoymych prowiocyy,mwnnrvvv Hfvwi

Rozll1aite wiadoll1ości

Z Konstantynopola donoszą pod dniem 10, « o m., ii tam przy dobrym stanie zdrowia zupełna pannie spokoyność, którą tylko zatruwają obawy 2 powodu spustoszeń, iakie cholera zrządza podobno w południowych prowincyacb rossyiskich. Rząd turecki przedsięwziął stosowne środki ostrożności. We · względzie politycznym iest wszystko przy da« .wnem; interesa Zachodu zaymuią tani, iak wszędzie, powszechną uwagę i niektóre wa.ine dyplomatyczne osoby prztwiduią woynę.

Hrabia Guillerninot wielką ma wziętość u Porty i stara iey się wszelkiemi sposoby przypochlibiać, Z Egiptu miano ram pomyślne · wiadomości; Wice-Król zdaie się bye rzetelTiJe wiernym W. Sułtanowi i przyee'ia mu «zęsto zasiłki. Posiane do Kandyi woysko .aaięło iuż tam niektóre główne stanowiska.

Z Algieru donoszą, ii z-rozporządzenia G(emerała Claueel ma być założony teatr, na którym rnaią także opery włoskie być dawane. Sześćdziesiąt trzech członków Król. towarzystwa nauk w Londynie proponowało na Pre»esa, Pana Hersćhel, znanego z głębokich i ebszernych wiadomości i, wzorowych osobistych przymiotów męża. Xiąźę Karol' Brunswick! przeiechald. g. m. b.

przez Moguncyą, gdzie zabawił w cukierni blisko poczty tak długo, dopóki znaczney summy Talarów Pruskich nie zmienił na Talary pięcfrankowe; potem wyiechał, podobno da .Włoch.

Król HoHencrersfii odebrał wszystko złoto» które bjlo w Anglii pod iegp imieniem zło«ione. Od dwóch może T05e&Qey 'odebrał 4 przesyłki złota i pierwsza wynosiła 9,00,000, druga 558,000, trzeci* loojoca, czwarta 863,000 uncyy.

· SSMSSSPSSSJ I Zrywanh kwiatu. Jlartoflowzgo.

Wiadomo., iż kwiaty i owoce wciągaią w siebie naylepeze pożywne soki i rozwriaią się kosztem -innych części roślin, tak dalece, ie kiedy zaczynaią nalewać i dojrzewać owoce, wszy. stkie inne części trawiaste na tern cierpią, żółkną i więdn-ą. Na tey zasadzie «»parry iest uźy. weny w północney Ameryce sposób powieks-zenia urodzaiu kartofli. U pewniaią, iż obry. -wanie kwiatu kartofla wego powiększa itość i ID-> prawią gatunek kartofli.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

N a wniosek iednego z wierzycieli realnych został nad maiętnością Hamerską (Hammer Bomy) w W. Xiestwie Poznańskiem powiecieBabimoatkini leżącą i nad prayszłą summa ku« pnazanię, proces likwidacyiny na dzień. 4. Lutego. 183- 1 - zrana o godzinie 9. wyznaczonym» który sitj tu w mieyecu posiedzeń Sądu przez W. Jonas Assessora Sądu Ziemiańskiego odbywać będzie.

Wzywaią się przeto wszyscy niewiadorm wierzyciele realni, którzyby pretensye rzeczonej do maiętności wspomnioney lub- przyszley summy kupna za nię mieć sądzili, aby się na terminie tym osobiśtie lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im na przypadek nieznaiomoścituteyszych Kommiss. Spraw. UUr, Hiinke, Roestlai M-allowa-przedstawiamy, stawili, pretensye swoie likwiduiąc podali i udowodnili. . W razie albowiem przeciwnym zostaną z pretensyami swoiemi do maiętności wspomnioney Hammer Bomy i do summy kupna za nię prekludowani i wieczne im w tey mierze milczenie tak przeciwko przyszłemu iey nabywcy, iakoteź przeciwko wierzycielom, pomiędzy których summa kupna podzieloną zostanie, nakazanem będzie, Międzyrzecz d. 28. Czerwca 1830.

K ról * P r u s k i Sa A d Z i e m i a ń s ki» 1

(pOJOATEX UBVGZ.]

(Z dnia 18. Grudnia 1830.)

PATENT SUBHASTACYJNY.

Wieś Potrzebowo w powiecie Krobskim położona wraz z przyległościami, która podłiag taxy sądowey na 7328 Tal. 246gr. 5 len. ocenioną została, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. Którym końcem terrnina licytacyine na d z i e ń 17. L i s t o p a d ar. b" na dzień 17. Lutego r. p., termin zaś peremtoryczny na dzień 16. Czerwca r. p. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Wnym Hennig tu w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolnośćkupjenia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, ii do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolnośćdoniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Krotoszyn, dnia 21. Czerwca 1830.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Na wniosek sukcessorów zmarłego tutey kupca Moyźesza Markusa Levy wzywaią się ninieyszem stosownie do . 137. i nast. Tit. 17. Cz. I. Prawa Powszechnego Kraiowego, niewiadomi wierzyciele spadku, ażeby pretensye swoie do pozostałości rzeczonego Lewy w przeciągu 3. miesięcy, a naypóźniey w terminie do działów pozostałości przed Referendariuszem Ur. Guderianem w naszym lokalu służbowym na dzień 23. Lutego 1831., «rana o godzinie 9. wyznaczonym, osobiście, liib piśmiennie podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym po nastąpionych działach, wierzyciele każdego Sukcessora tylko co do iego schedy trzymać się będą mogli. Na pełnomocników przedstawia się Kommissarzy Sprawiedliwości Sch6pke, Szulca i RafaIskiego.

Bydgoszcz dnia 28- Października 183\> Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Już dzisiay możemy w związku z naszem doniesieniem z dnia 23. przeszło ni. iak nayunłźe' niey donieść, iż dnia wczorayszego przybył nasz prawdziwy cienkokraiany tytuń turecki j A Z a p e n d i zwany i polecamy go iako prawdziwy nader wyborny towar. Przedaierny go w pacharzynach zawierała;« \ fuma, 1, 2 i 3 funty.

Berliński funt po i\ tal. w prusko kurancie.

W Wrocławiu, dnia 9. Grudnia 183@.

Krug i Hertzog,

Właśnie odbieram małą ilość tego tytuniu i polecam go do łaskawego nabycia. W Poznaniu, dnia i5. Grudnia 1830.

Karol Gumprecht.

K7* Piękne soczyste cytryfiy gardeekie, roalagskie i rnesseńskie, tak skrzynkami iako lei sztukami, prawdziwe włoskie marony czyli tak nazwane duże kasztany, długie duże tureckie orzechy laskowe, smyrneńskie figi, nayprzednieyszą oliwę prowancką, nayprzednieysze francuzkie kapary, francuzką i dusseldorfską musztardę, prawdziwy parmezański i hollenderski sei, bardzo dobre wędzone pomerańskie półgęski, iako też wędzony łosoś elblągski, duże minogi i naylepszy rum z Jamaiki, przedaie w cenach umiarkowaynch J . H . P e i s er» prey ulicy Szerokiey Nr. 113, polecam moie fabrykaty w nayuniiarkowańBzych cenach, iako to: królewiecki marcypan, wrocławskie cukierki, paryski i wiedeński Konfekt, cesarskie morsele i wiele innych tt:fWaroSw cukierniczych.

F r e u n d t, cukiernik przy Wrodawskil y ulicy Nr. 25a.

Wyciąg Z Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnia 14. Grudnia 1830.

Papiera- Gotowimi zną

Obligi długu państwa .

Obligi bankowe ai do włącznie ht. H . . . . . . Zachodnio- Pruskie listy zastawne. Listy zastawne W. Xi<;stwa Poznańskiego. , Wschodmo-Pruskie .

iz1ąskiepo 83fpo 831

90£ 100£

Poznań, dnia i7. Grudnia 1830.

Papierami. Gotowizna. Od sta.

Kun obligów m. Poznania 95 - · 4

Na/\modnieysze paryzkie zimowe kapelusze, czepki, iedwabne i włosiane loki, kwiaty, piorą, kolorowe damskie chusteczki, rrayrnodnieysze wstążeczki do zegatków i opaski it.w, W nay tańszych cenach u J, E. Krzyżanowskiego, rynek No. 39.

Prawdziwych żarowskich świec stuło wy tli dostać można u C Mullera Sc Comp, prry Wodney ulicy pod Nrem 163.

Ceny zboża w Berlinie.

Dnia 13. Grudnia 1830.

Ładem: Tal. śgr. fen. Tal. igt. fNg Pszenica . % 88 9 1 I 30 Żyto 1 a6 3 I 18 a Jęczmień wielki I 4 I 2 6 Jęczmień mały 1 5 «" 27 6 Owies » 1 22 6 Groch 1 i5 ----t> Woda: Tal. śgr. fen. Tal. śgr. fen.

Pszenica (biała) 3 3 9 1 2 57 6 Zyto I a? 6 I 25 J gczmień wielki ł 10 - . - Jęczmień mały Owies I 8 27. (; Groch Kcpa słomy » 8 5 7 Cetnar siana 1 10 27 li

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1830.12.18 Nr101 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry