GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1831.01.31 Nr25

Czas czytania: ok. 18 min.

Wielkiego

Xi stwailkggi A ,0*

OZNANS

KIEGO

Nakładem Drukarni Nadworney W. Dektra i Spółki. - Redaktor: A. RaabsU.

Jsl 2 5 .

W Poniedziałek dnia 31. Stycznia 1831.

WiadolllOŚĆ? kraiowe.

Z Berlina, dnia 27. Stycznia.

Szambelan, nadzwyczajny Poseł i pełnomocny Minister przy rozmaitych, dworach i wolnych miastach Niemiec północnych, Hrabia Maltzan, przyjechał tu z Neu-Strelitz, a C Bossyjski Sekretarz leg. A d e l u n g gońcem z Petersburga.

AjVIWIVIjVI' MjVtVt

Wiadolllości zagraniczne.

Królestwo Polskie, Z Warszawy, dnia 26. Stycznia.

Sejm wydał onegdaj odezwę do wojska Polskiego, w której między innemi wyrażono: "Obrany nowy Wódz godny ze wszech miar ufności narodu i wojska. Prawodawcy podwajają, gorliwość swoją w uchwałach do obrony kraju i spokojności publicznej dążących. Sejm donosi o tern walecznemu wojsku Polskiemu, w pewnej ufności, że stałość i wytrwałość nar o d u, odwagą swoją wspierać b ędzie i t. d." N a onegdajszem posiedzeniu Izby Poselskiej podano projekt do prawa następujący:

Kierunek siły zbrojnej, jakoteż mianowanie Dowódzcow i OJficerów, aź do stopnia Pułkownika włącznie, należy do N aczeleego Wodza, na wyższe zaś stopnie przedstawionych od niego kandydatów, Rząd Najwyższą Władzę sprawujący zatwierdza. Urzędnicy i Officyaliści wszelkiego stopnia do czynnej służby wojskowej należący, mianowani będą przez Wo dz a Naczelnego. Wszystko co się ściąga do obrony krajut pomnożenia, uzbrojenia, ubioru i żywności wojska, winno być przez władzę wykonawczą na żądanie od N aczelnego Wo dz a, przedewszystkiern załatwione i uskutecznione. Prawo zawierania układów, o zawieszenie broni, służy Naczelnemu Wodzowi. Do Naczelnego Wodza należy rozdawanie krzyżów i orderów wojskowych stosownie do ustaw, N aczejny Wódz mieć będzie prawo oddawania wojskowych wszelkiego stopnia, przeciw przepisom wojskowym wykraczających, pod Sąd wojenny; zatwierdzania i wykoftywania wyroków, oraz ułaskawienia. N im prawo karne dla wojska uchwalowem na Sejmie zostanie, obowiązujące za X. W arsz.

przepisy karne, zachowanemi i teraz będą,. W okolicach działań armii, w stanie wojennym ogłoszonych, wszelkie osoby cywilne, z jakiegokolwiek powodu, tymże działaniom uszczerbek przynoszące, na rozkaz Naczelne dów cywilnych natychmiast po przyaresztowaniu odesłanemi być winny. Naczelnemu Wodzowi zachowane jest prawo oddawania pod Sąd wojenny osób, które za szpiegów przez nieprzyjaciela użytych, uananemi będą. N aczelny Wódz mieć będzie głos stanowczy w Rządzie w tern co się rzeczy wojennych dotyczę, a to dopóki tego miejscowe położenie głównej kwatery, bez uchybienia działaniom wojennym, dozwoli. Dodano także, iż tytuł Naczelnego Wodza będzie: Wódz Naczelny <<iły zbrojnej narodowej. Mund ur jego odznaczać się ma podwójnym haftem generalskim, a na szlifach mieć będzie 2 buławy. Projekt ten przez Franc. Wołowskiego silnie poparty został, a gdy wielu Posłów chciało czynić uwagi, Swirski na miłość ojczyzny zaklinał, aby nietracić drogiego czasu; stówa tak gorliwego patryoty skutkowały i projekt powyższy jednomyślnie przez Izbę Poselską przyjętym został. N astępnie Lelewel ?łoźył odezwę obywaleli prowincyy przez Rossyą zabranych, a teraz w Warszawie obecnych, podpisów na niej jest przeszło aoo. Poczem Poseł Wężyk wniósł, aby pomyślano o zasileniu skarbu, na co Za« etepca Ministra Skarbu Jelski oświadczył, że ekarb jest dostatecznie opatrzony i teraz niema potrzeby nowych nakładać podatków. W tymże czasie Senat naradzał się nad odezwą do wojska i narodu przez Izbę poselską na posiedzeniu dnia 22. bież. m. uchwaloną, a Znajdując zbyt obszerną, większością 15 prze« ciw n głosów odrzucił. Mając sobie następnie przez Izbę postlską nadesłany projekt pomienionej ustawy względem oznaczenia władzy N aczelnego Wodza a później nieco odezwę obywateli prowincyy przez Rossyą zabranych, obiedwie jednomyślnością przyjął, W połączonych Izbach, z powodu odrzuconego przez Senat projektu odezwy do wojska i narodu, szanowny swobód naszych Patryarcha J. U. Niemcewicz, czytał inny projekt takiójźe odezwy, która jednomyślnie prawie przez obiedwie Izby przyjętą została. Z kolei przystąpiono do czytania raportów przez wszystkie 5 Kommissyy Rządowych, tudzież przez Utworzony teraz Wydział dyplomatyczny złoionych, z których ostatni najbardziej członków obu Izb i Publiczność zajmował. Na wniasek Ledóchowskiego, który oświadczył, ii Generał chłopicki, chcąc zatrzeć nieprzychylne mu wrażenie, jakie czytanie listu jego do Wgo Xiecia w Izbie Poseł, sprawiło, prosi o odczytanie listu swego do Cesarza pisanego; tenże list Izbom był przedstawiony i najwięk za część członków była nim zadowolona, .Ządano W końcu, aby wszystkie pisma dyplomatyczne były czytane; a Jan Jezierski Poseł domagał się, aby dla uniewinnienia jego przynajmniej te pisma, które z Petersburga przy. wiózł, były Izbie przedstawione, jakoi czytano list jego do Generała Benkendorfa pisany i poczynione na nim przez Cesarza ctopiski, co sprawiło, jak się zdaje, korzystne dla niego wrażenie, resztę pism dyplomat. postanowiono, dla braku czasu, złożyć w kancellaryi Senatu, aby każdy członek mógł je przejrzeć.

_ Wczoraj w Izbie Poselskiey przed połączeniem jej z Senatorską, Poseł Jasiński wniósł zaskarżenie przeciw Prezesowi JJanku o to, ie Janowi J ezierskiemu na assygnacyą Xiecia Lubeckiego za koszta podróży do Petersburga 21,000 wyliczyć kazał, lecz po wykazaniu, w zabranych głosach, przez Marszałka, tudzież J ezierskiego i samego Prezesa Banku Jelskiego, ii X. Lubecki przez były rząd tymczasowy otwarty mając w Banku kredyt na 40,000 zł" otrzmał od tegoż wexel do Banku Petersburskiego na 21,000 zł., ale gdy w ikutek przyaresztowania wszelkich funduszów Banku nasaego przez rząd rossyjski, wypłata onego była odmówioną, summę powyższą wziął od Hr. Jezierskiego, dając upoważnienie do odebrania sobie takowej z Banku naszego, który do wykupna własnych wexli prawnie zaprotestowanych, jest obowiązany; zaskarżenie takowe znaczną większością odrzucone zostało. - W połączonych Izbach przystąpiono wprost do czytania wszystkich pism dyplomatycznych, z których najbardziej zajmowała korresponcya byłego Dyktatora z gabinetem Petersburskim i list oraz 2 protoknły rozmowy Hr. J ezierskiego z Cesarzem. Z powodu tych ostatnich powstała dyskussya, w której dotknięty będąc nasz czcigodny Niemcewicz, za szczególnern pozwoleniem Izb, publicznie się usprawiedliwiał z tego, dla czego X. Lubeckiego uważał za dobrego Polaka, i ufność w nim położył. To znowu dało powód Lelewelowi do przedstawienia Izbom wszystkich szczegółów, jakich był świadkiem, lub w których miał udział w czasie pobytu swego w byłym Rządzie temczasowym i pod Dyktaturą, szczególniej zaś objawił postępowanie w każdym ufność obudzające X. Lubeckiego. Były także mowy Z powodu obwinienia Jezierskiego Jana, którepo Izby za oczyszczonego z poczynionych mu przez Publiczność zarzutów uznały. W końcu posiedzenia Marszałek wniósł, iżby poleeonem było Kommis . Sejmowym zajęcie się bezzwłocznie rozwinięciem projektu Romana Sołtyka względem usunięcia od tronu Polskiego dynastyi w Rossyi panującej i uznania narodu Polskiego za niepodległy; wniosek teo został przyjęty i t, d, * nie wysłani bę*lą Posłowie do dworów Europy. W przyszłą Niedzielę, ma przybyć do Warszawy z Łęczycy iuź uzbrojony i kompletny )J;. Pftłk Mazurów.

Z dóbr Łowickich pośpieszyło z zapałem blisko 100 włościan do wojska Polskiego. Franciszek Palme przywiózł z Lublina 87 .centnarów materjału na armaty.

Dzwony z różnych kościołów zwożone są codziennie do Warszawy i wkrótce będą z nich lane armaty. R o s s y a.

Z Petersburga, dnia 19. Stycznia.

Generał-Ftldmarszałek Hrabia Dybicz Zabałkański wydał 2 swej głównej kwatery następujące odezwy : "Polacy! N. Cesarz Jegomość i Król Pan nasz miłościwy, powierzył mi dowództwo nad wojskiem, przeznaczeniem do położenia końca opłakanemu nierządowi, niszczącemu Królestwo Polskie.

"Już wam odezwa Jego c. K. Mości dała poznać, Polacy, że Monarcha w wspaniałomyślności swojej, odróżnić chce wiernych poddanych, którzy święcie przysięgi swe dochowali, od występnych podżegaczy, dobro szczęśliwego i spokojnego ludu niegodnej dumie poświęcających. Jl Co więcej, N, Pan rozciągnąć chce łaskawość swoją nawet do nieszczęsnych, którzy przez słabość lub bojaźń, siali się wspólnikami ohydnego zamachu. "Polacy! Słuchajcie głosu waszego Monarchy, ojca, następcy waszego dostejnego wskrzesiciela, chcącego ciągle, jak o n, pomyślności waszej. Winny nawet, uciekający eię z zaufanie» do j ego wspaniałomyślności, dozna skutków tejże. Lecz ci, którzy ręce ewe we krwi zbroczyli, i ci, rnoźe występniejei jeszcze, którzy do tej szkaradnej pobudzili zbrodni, sami odnieść będą musieli Sprawiedliwą karę.

"Wkraczając do Królestwa Polskiego z wojskiem zostająiera pod mojem dowództwem, sądzę, iż wtnienem z roej strony, oznajmić wam zasady, które wszelkiemi krokami mojemi kierować będą. Jako wierny żołnierz, jako sumienny rozkazów Pana mojego wykonawca, niebędę mógł nigdy od nich zbaczać. "i) Spokojni mieszkańcy, którzy nas jako przyjaciół i braci przyjmować będą, znajdą W wojsku pod memi rozkazami zostającem, równe dla siebie uczucia, będą z ich etrony, skutków zupełnej wzajemności doznawać. Żołnierz płacić będzie regularnie za wszystko, co mu dostarczonem zostanie, a jeżeliby okoliczności wymagały, iżby wojska przez mieszkańców żywione były, lub też gdyby widziano się w konieczności nakładać rekwizycye (czego o ile możności unikać się będzie), natenczas mieszkańcy otrzymają w wypłacie bony drukowane, kiore w kassach Królestwa, przy uiszczaniu podatków, zarówno z gotowizną przyjmowane będą. Ceny dostaw oznaczone będą podjug uxy, w rozmaitych obwodach prawnie ueianowionej. ,,2) Za zbliżeniem się wojsk Rossyjskicb, mieszkańcy miast i wsi, kiorzy wzięli się do oręża z rozkazu rządu bezprawnie ustanowionego, złożą bruń miejscowym władzom, jeżeli te do obowiązku swojego wróciły. W przeciwnym razie, pozbyć się mają broni, skoro się o przybyciu wojsk J. c. K. Mości dowiedzą. ,,3) Każdy mieszkaniec, który wbrew wierności Monarsze przynależnej, od rokoszu nie odstąpi, i z bronią w ręku sihwytany będzi«, ulegnie całej surowości (»raw. Ci zaś, którzy by bronić się przeciw wojsku usiłowali, oddani będą pod eąd wojenny. "Miasta l wsie, ktore by opierały się wojskom J. C K. Mości, ulegać będą kontrybucyi nadzwyczajnej, większej lub mniejszej, stosownie do stopnia oporu, l konirybucya la ciążyć głownie będzie na tych,ktorzyby w występnej obronie udział mieli, bądź przez osobiste noszenie broni, bądź przez pobudzanie drogich do lej zbrodni. »W razie powtórnego powstania albo zbuntowania się w tyle armii, gminy które powstaną, surowości praw wojskowych ulegną. - Głowni podżegacze śmiercią, inni zaś wygnaniem, karani będą; lecz zawsze staraniem naszetn będzie, oszczędzać i wynagradzać o ile możności tych, co do zbrodni nienaleźeli. »4) D la u n i kn i e n i a p o d o b n y c h ni e s z c z ę Ś Ć , wzywam wszelkie władze cywilne i wojskowe po miastach i wsiach, ażeby za zbliżeniem się wojsk Rossyjskicb, deputowanych naprzeciw naczelników tychże wojsk wysyłały. Deputacye te nosić będą na znak uległości prawemu Monarsze swojemu białą chorągiew. Oświadczać mają, iż mieszkańcy oddają się na łaskę J. c. K. Mości, i że wszelka broń w tern a tern miejscu złożoną została. N aczelnicy wojskowi Rossyjscy przedeięwezrną niezwłocznie potrzebne środki bezpieczeństwa. Zachowają władze cywilne istniejące przed buntem, oraz te, któreby później ustanowione były, jeżeliby w nim czynnego udziału niemiały . Straż miejscowa weteranów, któraby żadnego nieczyniła oporu, ani żadnego widocznego nieokazala znaku zdra« chowaną będzie. Wszelkie te władze, tak cywilne jako i wojskowe, odnowie będą musiały przysięgę wierności. Z rozkazu J. C K. Mości arnnestya i zapomnienie przeszłości zapewnia się wszystkim lyro, którzy od pierwszej chwili, czyniąc akt uległości, po. wyżej oznaczone wzrunki dopełnią. ,,5) Wodzowie Rossyjscy organizować będą podług okoliczności w miejscach, gdzie garnizony Rossyjekie niepozostaną , gwardye miejskie i gminne, wybrane z pomiędzy weteranów i mieszkańców znaczniejszych, wiernością swoją celujących, a którym poleconą będzie policya wewnętrzna, oraz utrzymanie dobrego porządku i spokojności. ,,6) Organizacya administracyi woj ewództw, obwodów i gmin, pozostanie na siopie, na której była przed buntem. Tożsamo nastąpi z wszelkiemi podatkami stałemi i nie stałemu Osoby <lo składu tych władz należące, przy pełnieniu obowiązków swych zachowane będą, 6Koro zastosują się do warunków powyżej pod . Ą, wyszczególnionych. "W przeciwnym razie, nowe władze zaprowadzone zostaną podług wyboru dowódzców wojskowych. Wybór takowy padać będzie głównie na osoby, które łącząc z należytą zdolnością, uznaną moralność, dały dowody wierności prawemu Monarsze. Wyłączeni zaś będą wszelcy, którzy w jakimkolwiek sposobie mieli uczestnictwo w buncie, oraz tacy, którzyby w widocznym trwali oporze przeciw prawemu porządkowi, po wkroczeniu wojsk Roesyjskich do Królestwa. j>7) Właściciele ziemscy i miejscy, którzy w domach swych spokojnie pozostaną i poddadzą się warunkom powyżej wyrażonym, doznawać będą opieki co do wszelkich praw swoich, tak od miejscowych wiadz, jakoteź od wojsk Roesyjskich. "Przeciwnie zaś obłożone będą sekwestrem dobra wszystkich tych, którzy w szeregach wojska zbuntowanego pozostaną, i tych, którzy sprawować dalej będą obowiązki, powie? rzone im przez rząd nieprawy , i nakoniec tych, którzy mieszali się w sposób głośny do rokoszu. "Polacy! Te są zaeady, które kierować będą postępowaniem armii, którą J. c. K. Mość, w Wysokiem zaufaniu swojem, raczył oddać pod moje dowództwo. Macie do wybrania pomiędzy dobrodziejstwami, które zapewnia wam jeszcze uległość woli wspaniałomyślnego Monarchy naszego, a nieszczęściami, jakie pociągnąłby opór bea celu, równi-e, jak i bez nadziei.

"Szczycę się, i£ jestem powołany do oznajmienia wam tych postanowień natchniętych przez szlachetne i łaskawe zamiary Cesarza i Króla Jegomości. Zdołam je sumiennie wykonać, lecz równie okazać potrafię sprawiedliwą i niezachwianą surowość w ukaraniu występnego uporu. - W Styczniu 1831. - (podp.) Feldmarszałek Hr. Dybicz Zab a łka ń s ki" (Drugą, odezwa do Wojsha Polskiego umieścimy następnie. ')

Niderlandy, Z Bruxelli, dnia 20. Stycznia.

Na onegdajezem posiedzeniu Kongresu Pan Zoude uczynił wniosek, ażeby Kongres narodowy aż do wyboru N aczelnika rządu ogłosił się nieustającym. "Wypada koniecznie -- dodał on - ażebyśmy wyszli z naszej obecnej tymczasowości. Marny teraz autentyczną pewność, iż Xżę Ltuchfenberg przyjmie wybór. Obierzmyż więc tego Xiąźęcia, godnego potomka poważanego od całej Europy wielkiego męża." Pan Sirassat oświadczył się za tern zdaniem. P. Robaulx mniemał, że, gdy (eraz wszystkie dawniejsze oświadczenia rządu francuzkiego za cofnięte uważać należy, byłoby więc lepiej, obrać Xiążęcia Nemours. - Po głosach wielu innych członków, będących tego zdania, czyliby nicnaieżało radzić się wprzód obcych mocarstw w tej mierze, został nakoniec wniosek Pana Zoude do wydziałów odesłanym, - Potem przyjęto całe prawo względem uorganizowania pierwszego powołania gwardyi oby waleiskiej, 80 przeciw 55 kreskom. Ponieważ Prezes Kongresu, Pan Surlet chohier, chorobą w domu zatrzymanym został, przeto na wczorajszem posiedzeniu prezydował Pan Gerlacbe, Wice-Prezes. Na galeryi uważano Lorda Ponsonby, Pana Bresson i publiczność nadzwyczaj licznie zebraną. N asamprzód czytano niektóre pelycye od mieszkańców Bruxelli i oficerów armii, żądających wyboru Xcia Leuchtenberg na tron. N astępnie wydział centralny zaproponował, na wniosek Pana li. Rodeubach, dzień 20. Stycznia za termin, w którym do stanowczego wyboru N aczelnika narodu przystąpić miano. Pan Lebeau wniósł niezwłocznie, aby Kongres następujący wydał dekret! "Art. 1. Kongres narodowy wzywa, pod tytułem "August I" Król Belgów" Xcia Augusta Leuchienberg na tron Belgii. Art, %, Xźę Leuchtenberg wykonawszy w Kongresie narodowym przysięgę na zachowanie Konstyiucyi, będzie nieewłocznie obwołanym Królem»Belgii, i jako taki wykonywać putar.ya Kongresu narodowego, złożona z pięciu członków, ma się natychmiast udać do Xc ia L e u c h t e n b e r g , wrę c zy ć rnu n i n . ej - Bzy dekret, obzoajmić go z przyjętemi już artykułami Konslytucyi, jakoieź z urządzeniami we względzie gwardyi obywatelskiej i zapewnić się o postanowieniu Xiecia." - Pan Lebeau rozwinął swój wniosek w obszernej mowie, w której przedewszyslkiem zwracał uwagę na potrzebę wyjścia z pod rządu tymczasowego, a potem przestrzegał, aby unikać polityki fraocuzkiego rządu, który skłonności swojej ku Belgii nowy przezlo dal dowód, ie jej Xiecia z familii Kurbonow neapolitańS K i c h za N aczelnika kraju proponował. - Zgromadzenie postanowiło naradzać się nad wnioskiem Pana .Lebeau po rozetrJ\ygnieniu wprzód wniosku Wydziału Centralnego, Teraz wszedł na mównicę Pan Legrelle, bankier i Deputowany z Antwerpii i rzekł: " M o ' wspołmieszkańce, których niedawno opuściłem, niesą ani za, anj przeciw Łtoremukolwiek proponowanemu kandydatowi do tronu belgickiego; nieoś« iadcz fją się z3tem ani za, ani przeciw Xiążęciu Leiichlenberg, którego znać nierpają szczęścia. Mieszkance 'Antwerpii żądają aloli przedewszyslklem, aby poznać myśli wielkich mocarstw. (Hałas na galeryi; wołają: "do porządku! Galerya niepowinna wywierać wpływu na mówców," -. N owy zgiełk; Prezes grozi, ii słuchaczów każe z galeryi oddalić. Pan Legrelle mówi dalej.) Tak jest Panowie, obstaję przy tero, corn powiedział. Potrzebujemy opieki mocarstw dja naszego handlu. Głosuję przeciw wnioskom Wydziału Centralnego i oświadczam się wraz z Panem Duval Keaulieu za wysłaniem Kommissarzy tio Londynu," Tegoż samego zdania był Pan Secus starszy. Ale P. J ottrand twierdził, ii nienaleźy stosować się do zd3Ó sąsiednich mocarstw, ale tylko zobopolną ich zazdrość podsycać. "Jeżeli - rzekł - Anglia i Niemcy nam zagroią, qprzemy się na Francyi; zagrozi nam Francya, wezwiemy pomocy Anglii i Niemiec." Mówca upatrywał największe niebezpieczeństwo radzenia- się w tej mierze Francyi dla tego, ii kraj len takich tylko podaje kandydatów, którzy by obecny rząd tymczasowy, J\ pod innym tylko kształtem przedłużyli," Francya zbroiła się przedtem - mówił dalej na swoją o bronę, teraz zbroi się, aby robić zdobycz*. Odwołuję się na to, co z mównicy Izby Deputowanych w Paryżu powiedziano, co dzienniki francuzkie codziennie powtarzają. Zyskać czas, otojest polityka Francuzka, która chce zniszczyć nasze niepodległość. Mówca przytoczył następnie, źe wybór Xiecia Oranii zjednał niezawodnie dla Belgii przyjaźń czterech innych mocarstw, ale po wyłączeniu od tronu familii N aesauskiej, wybór ten jest teraz niepodobnym, a to tern mniej, ii Xżę Oranii w odezwie, którą w dziennikach francuzkich czytamy, nie chce , tak jak niegdyś z Antwerpii oświadczał, przyjąć Konslytucyi Belgijczyków, ale raczej tak przemawia, jak gdyby nalO własną Konstytucyą swoją nadać zamyślał. "Przypomnijcie sobie - rzekł mówca na końcu rewolucyą naszą z roku J789-» która równie jak dzisiejsza zaczęła się pod sztandarem wolności, ale tak haniebnie się skończyła, ie roczniki jej ukrywać musimy troskliwie tak przed obceini, jakotei przed nami sameini. Czyliż rewolucyą z r. 1830» równie smutnie ma się zakończyć? Niespodziewam się tego; ale nigdy nieprzyłoię się do okrycia ojczyzny mej hańbą," - P an A» iiodeubach zawołał: "Nieprzyjaciel nietylko jest przed bramami Belgii, aie nawet w samej BruxtJIi, jak się to okazuje z odezwy Xiecia uranii. Nazwisko "Oranien-Nassau" nienawidzę i rfitchęlnie je słucham wy. mawiane." Pan Robaulx żądał, aby wysłać Kommissarzy do Paryża, albowiem w każdym razie przekładać należy Xiążęcia N emours nad Xiecia Leucbtenberg, Po Panu Itobaulx mówiło jeszcze 9 Deputowanych.

Nareszcie odrzucono wniosek Pana Duval Beaulieux o posłanie Kommissarzy Kongresu do Londynu 89 przeciw 62 głosom; przeciwnie Pana Torgeux o posłanie takowych Kommissarzy do Paryża, przyjęto 80 przeciw 75 głosów, z zastrzeżeniem, źe najdalej w dniu 2ij. zaczną się dalsze narady względem wyboru Naczelnika narodu. Wniosek P. Lebeau odesłanym został do wydziałów, W odezwie Xiąźęcia Oranii, o której powyżej mowa, a którą umieścił D z i e n n i k S p o rów bez wymienienia daty i źródła, wyrażono między innetni: "Przeszłość, o ile się mnie dotyczy, puszczoną będzie w niepamięć. Nieprzypuszczę żadnej różnicy osób pod względem dawniejszego postępowania politycznego. Starać się będę najusilm'ej o utrzymanie służbie publicznej tych mężów, których (alenta i doświadczenie godneroi się tego zaszczytu okażę. Zapewniam kościołowi katolickiemu i sługom Jego opiekę rządu i będę przykładać się do wszelkich środków, dążących do zabezpieczenia wolności religijnej; będzie oraz pierwszem moje m życzeniem, równie jak pierwszym obowiązkiem, wodawstwa w celu udoskonalenia opartych Da niepodległości naszych ineiytucyy i zupełnego zabezpieczenia naszych związków zewnętrznych. Ku ziszczeniu tych życzeń zdaję się z ufnością na pomoc mocarstw, których postępowanie dąży jedynie do utrzymania równowagi europejskiej i pokoju powszechnego. Ifh interes wymaga (ego, aieby Belgia była silną, niepodległą i szczęśliwą.

To jest najwarowniejezą rękojmią bezpieczeństwa v»Bz\sik eh i t. d." Hrabia Ftlix Merode oświadcza w liście adresowanym do redakcyi Kuryera, że raz tylko i to mimowolnie wprowadzonym został do loży wolnom jlarskićj, i że postanowił nieposiać w niej nigdy więcej. Jednakże pragnie z wolnomularzami, pairyotaroi i prawowiernymi liberalistami pracować nad gmachem religijnej I obywatelskiej wolności, jakkolwiek ze wszystkich stron szczekać nań i kąsać go będą,

F 2 a n c y a.

2 Paryża N. Król obdarzył Pana St. Aignan szczegół ue m posłannictwem do Szwajcaryi; roiałiowat także Posłami: Barona Durand de Mareuil, w Hadze; Barona Mortier, w Monachium; Margr. Daimacyi, w Stokholinie; Barona Alleye de ciprey, w Frankfurcie, Hrab. Rene de Bouille, w Karlsruhe.

Kroi, dnia 18. Stycznia, przodkowa! w Radzie Ministrów. Xiąże Orleański zaszczycił dnia 17. t. swoją obecnością bal, dany przez Hr. Appony, Posła Austryackiego.

Dnia 20. Stycznia, Minister publicznego oświecenia prztłoźy Izbie Parów projekt prawa względem nauk elementarnych. Już od dni kilku biega tu wieść, iź Dom Miguel umarł z otrucia. P o s ł a n i e c I z b z d J9 Stycznia zawiera co następuje: "Zdaje się, iż tu istotnie nadeszły listy i depesze z tą wiadomością, którą nam dziś z dobrego źródła potwierdzono. Wyglądamy dalszych szczegółów o tern zdarzeniu .' Przybył tu Pułkownik Gurrea, jeden z dowódzcow ostatniej wyprawy hiszpańskich wychodźców, w zamiarze upomnienia się u rządu o wydanie sprzętów wojskowych, przyareBztowanych przez władze francuzkie w departant» ritach południowych. Hrabia celles przybył tu z Bruxelli z poleceniem rządu tymczasowego Bilgickiego i miał już posłuchanie u Króla. Posłanie-c Izb donosyąc o tern powiada: "Pod względem domysłów, do który chby obecność Hrabiego mogła dać powód, zwracamy na to uwagę, izHr. celles tak w swoi.ch publicznie na kongressie miewanych mowach, jakoteź w prywatnycix rozmowach zawsze był przeciwnym systematowi połączenia zFrancyą, a nawet powołaniu Xiazecia P'rancuskiego na tron Belgieki." Przybył tu Minister Mexykanski Gorostizza, wcelu zawarcia traktatu handlowego zFrancyą. Aresztowano tu w ostatnich dniach lekarza Belgickiego, nazwiskiem Durnej, który był założycielem tutejszego niegdyś towarzystwa S. J ozefa, a który teraz miał zamiar utworzył nowe pod nazwiskiem towarzystwa przyjacoł religii i porządku. Podobno przy nim znaleziono korrespondencye znajdujących się tu i w Londynie stronników przeszłego rządu, niemniej i60 exemplarzy wizerunku Xieznej Berry i Xiazecia Bordeaux. Bf j Titeryjski ma sobie od rządu wyznaczoną roczną pensyą 12000 Franków, i wolnemu mieszkać w którym bądź w mieście Francyi, wyjąwszy stolicę. Z Tulonu piszą pod dniem 8. m, b.: "Infantka Donna Anna Portugalska, małżonka Margrabi L<ule, popłynęła dziś rano Ua fregacie "Herminia-' do Brazylii. Oddział wychodźców hiszpańskich przybył dnia 12. Stycznia do clermont; ma ich tam jeszcze więcej przybyć. Generał Milans, któremu toż miasto także na pobyt byJo przeznaczone, uzyskał od rządu pozwolenie pozostania w Montpellier, przez wzgląd, iż tameczne klima przyjaźniejszem jest jego wiekiem i raBami zwątlonemu zdrowiu.

Włochy.

Margrabia Florimond de Latour-Maubourg, Poseł Francuzki przy Królu Neapolitańskim, podając w Rzymie Kollegium Świętemu, wła» gnoręczny list swojego Monarchy, zawierzy* telniający go jako nadzwyczajnego Posła przy conclave, miał mowę, w której namienił o celu swojego poselstwa, przez kiore Monarcha jt.go chciał swoją przychylność i interes dla stolicy świętej okazać. Oświadczył, że jest od Króla upoważniony, wyrazić jego żal z śmierci Papieża, który podczas krótkiego panowania swojego na stolicy S. Piotra świetniał darami mądrości, pośrednictwa i chrześciańskiej cierpliwości, i tak mocno odpowiadał potrzebom czasu, w jakich żył. Zapewnił, że Monarcha jego nierośei sobie prawa, aby na dostojne prace, którym eię na teraz poświęcają Kardynałowie, miał wpływ; wszelako gdy te prace dotyczą się powszechnego dobra religii l korzyści większej liczby Francuzów, przeto niemoie »ię, oprzeć szczerym ł u; poleca on wybrać Papieża, któryby jako duchowna głowa kościoła clirześciańskiego U darzony był niebieską dobrocią, łubą pobożnością i ową stałością., która się umie łączyć B umiarkowaniem; jako świecki zaś Mon3rcha powinien się odznaczyć swoją miłością Sprawiedliwości l niepodległości w rządzeniu ewoich prowincyy i jednoczyć mądrość węża K prostotą gołębia. - Na tę rnowę odpowiedział Kardynał Gregorio w imieniu innych Kardynałów. W mowie swojej podziękował on za ten żywy udział, kióry król bierze ku pomyślności kościoła, a ztąd i katolików swojego wielkiego państwa i prosił Posła, aby zapewnił swojego Monarchę, ze Kollegium Święte niema teraz innego starania, jak tylko ten wielki infere s, dla którego się zgromadziło. Przytłoczeni okolicznościami Kardynałowie, może niebędą w etanie wybrać godnego następcę Piusa V I I I.; atoli ufają mocno w przyrzeczenie dane przez clir>eiu«a Apostołom: źo z nimi pozost-inie aź do końca świata, i źe bramy piekła nieprzemogą jego kościoła.

Szwajcarya.

Gazeta wychodząca w Karleruhe donosi t BazYlei pod dniem 15. Stycznia o piątej w wieczór: "Dziś rano uczyniliśmy wycieczkę z całą prawie ludnością naszą męzką, zdolną broń dźwigać, w liczbie 1000 ludzi 5l 6 działami i dwiema haubicami. Powstańcy stawili przeciw nam f500 ludzi, Ale skoro tylko zaczęliśmy do wsi strzelać, większa część powstańców rozpierzchła się, a ich naczelnicy przyszli błagać o łaskę. Pojmano około 50, pomiędzy tymi jednego przywódzcę, zabrano ekwipaź i dwa małe działa; drzewo wolności i chorągiew obalono. Mamy nadzieję, źe wkrótce skończy się całe powstanie i Rząd tymczasowy. - W tej chwili właśnie odsełają JLie6talowie pojmanego Prezesa Sądu kryminalnego, P. Bernouilli z deputacyą i proszą o laeke."

A 11. g i]I a.

Z Londynu.

Dnia 10. Stycznia m. b. przyjmował Lord Anglesea deputacyą miasta Dublina, na której czele był Lord Major, a potem drugą z strony uniwersytetu dublińskiego, Obiedwie oddały mu adresa, w których zapewniły go o swojej wierności i uległości względem jego osoby, a zarazem wynurzyły nadzieję, źe mu się uda przez stosowne do czasu użycie powierzonej władzy, położyć koniec kryty

cznym stosunkom Irlandyi. Lord odpowiedział na to w ogólności, źe w narodzie największe pokłada zaufanie i poczytuje go za zbyt roztropny i szlachetny, aby się dał łudzić fałszywym obietnicom; źe zna doskonałe trudności wielkie, jakie ma pokonać, Ze atoli bidzie przeciw nim walczyć, i źe ma nadzieję wyprowadzić szczęśliwie Irlandyą. z lej walki. O Irlandyi mówi G o n i e c : "Energiczne postępowanie Lorda Anglesea zbiło widocznie Pana O'contitia cokolwiek z toru, ale niespędziło go bynajmniej z pola. Utworzył on znowu związek, zapewne w celu ułożenia i podania petycyi o zniesienie unii. Mówią także, iż ma zamiar utworzyć klub obiorczy, w którym on, na przypadek zniesienia Parlamentu, w względzie reprezentacyi, zostać Dyktatorem Irlandyi zamyśla» Tymczasem składki na korzyść jego idą jak najpomyślniej; podług jednej z gazet dubiińskich, wynoszą już podobno około 50,000 F, Szterl. N iedorzeczyby było zaprzeczyć Panu ii'conntl wielkiego wpływu w narodzie irlandzkim, gdy mu się powiodło uzyskać tak wielką summe od tegoż w nagrodę jego usiłowań; ale roztropność i stanowcze postępowanie z strony władz wyższych, mogą wpływ ten znacznie zmniej szyć" Nowy związek, który Pan U'Gonnel utworzyć zamierzał, zakazał powtórnie Lord Anglesea odezwą.

J ....... ..

-1-wwa

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na wniosek Stanisława Sawińskiego, właściciela dóbr Knyszyn, wszyscy ci, którzy do summ w ilości 2,500 tal" 300 tal. i 391 tai. 10 St>r. w księdze hipotecznej dóbr Knyszyn pro Rubr. III. Nr. 1. dla Nepomuceny z Grąbczewskich owdowiałej Dzierzanowskiej, później zamężnej de Lossów protestatio zaintabulowanym i do dokumentów tyczących się powyższych kapitałów, mianowicie: do protokułu zameldowania d. d. Poznań dnia 19. Października 1796., na fundamencie którego intabulacya exdecreto z d, ig. Maja 1799. nastąpiła i do wykazu hipotecznego względem intabulacyi' tej udzielonego, d. d, Poznań dnia 17. Lipca J799jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub innych skryptów posiadacze, pretensye mieć mniemają, wzywają się, aby swe pretensy.e w trzech miesiącach i najpóźniej w termi * nIednia 7. Maja IS31» syliarzern Sądu Ziemiańskiego Roescher wyznaczonym, zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z swetni pretensyami do następnie Wyrażonych kapitałów i do opisanych dokumentów wykluczeni ji ostatnie za umorzone ogłoszone będą. Poznań, dnia 2. Grudnia 1830.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPUZJriW bUIKi'ALNI.

Instrument cessyiny, kióry Dr. Jan Molski względem summy na dobrach ciołkowie w Rubr. I I I. pod N o. I. w ilości 1833 Tal. 10 sgr.

zapisaney przed Sądem patryrnonialnym kapituły Poznańskiey w dniu 2g. Czerwca 1798 r, na rzecz Mateusza Błociszewskiego wystawił, według podania zaginął i na wniosek teraznieyszego Właściciela owey summy Radzcy handlowego <;jueisser ma być amortyzowany. Wzywaią się więc Posiadacze tegoż Instrumentu cess>inego lub tychże Sukcessorowie, cessyonaryusze albo którzy iakkolwiek w ich prawa wstąpili, aby swoie prelensye z pomnionego Instrumentu natychmiast, a naydaley w terminie na d z i e ń 9. K w i e t n i a l 831 przed Delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim w naszem pomieszkaniu sądowym Wyznaczonym uspiawicdltwili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi pretensyami do powyżey wspomnioney summy będą prekludow ani, im w ley mierze wieczne milczenie na Jcazane i amorcyzacya Instrumentu cessyinego z dnia 29go Czerwca 1798 r« wyrzeczoną zostanie. Wschowa dnia ig. Listopada 1830.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

* ZAPOZtw JiOYKTALNY.

Gdy nad pozostałością w r. 1812. w Kokorzynie zmarłego Generała Jana Święcickiego na wniosek sukcessorów beneficyalnych proces sukcessyjno likwidacyjny otworzonym został, przeto do podania i wykazania wszelkich pretensyy do tejże pozostałości, do kmrej summa szacunkowa dóbr Kokorzyna w Kościańskim 1 dóbr Zernilc w Wągrowieckim powiecie położonych należy, termin na d z i e ń 14. M aj a l 83 l. zrana o godzinie 9. przed delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim w naszej izbie instrukcyjnćj wyznaczony został, na który wszystkich, którzy pretensyą do pomienionej pozostałości mieć mniemają, a w szczególnościnastępujących wprawdzie z nazwiska znanych", lecz z miejsca pobytu, niewiadomych wierzycieli, jako t o: l) siostry Franciszkę i Konetancyą Zaremba ; a) Teresę Ziółkowską; 3) Karola i Teofila braci U rbanowskich ; 4) J ozefa Miaskowskiego lub tychże sukcessorów albo spadkobierców pod tym rygorem zapozywarny, iż niestawający za utrącających wszelkie prawo pierwszeństwa uznani, a ze swemi pretensyami odesłani zostanąjedynie do tego, cokolwiek po zaspokojeniu zgłaszając )eh się wierzycieli, jeszcze zostanie. Wschowa, dnia 23. Grudnia 1830.

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Przedaź baranów w Głumbowieckiej owczarni wzorowej zacznie się tego roku, jako też na przy. szłość corocznie, dopiero z dniem l. Marca, gdyż sortowanie i podział tutejszych gromad owiec, rychlej ukończonem być nie może. Ceny baranów można iak zazwyczaj z osobnego spisu przejrzeć. Glurnbowitz pod YVinzig (2 mile od Wąsowa i Rawicza) d. 4. Styczno 1331.

Urząd ekonomiczny JW. Hra biego de Roedern. Vogel. Seibt,

Ceny zboża na Pruską mIarg I wagę w Poznaniu. Dnia 28. Stycznia 183 l.

Tal. śgr. fen. do Tal. śgr. fen.

Pszenica 3 I a 12 6 Zyto l 10 l 12 Jęczmień 26 27 Owies 24 26 Taterka l 7 6 l 10 Groch l 7 6 l 10 Ziemiaki 15 17 6 Masła uarniec l 25 2 Słomy kopa a 5 15 Siana cetnar a 110 ff.. . 24 25

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1831.01.31 Nr25 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry