vr

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1831.02.14 Nr37

Czas czytania: ok. 8 min.

JI

ZJ

WielkiegoiŁ

1/1i/v A M

Xi e s twa

-PO ZNA N SKI EGO

Nakładem Drukarni Nadwornej W Dekera i Spółki - Redaktor; A* RaabshLji" - .m-, i e_ -i iiHW-<..

I M, ,II.

Jg 37.

-i... ,-. . . . . . . . . . . o.i i - e_,

W Poniedziałek dnia 14. Lutego 1831.

Z powodu częstych reWaroacyy, które mię z strony władz miejscowych, albo c «trony pozostałych żon rezerwistów i Jandwerzysiow dochodzą, widzę, się powodowanym oświadczyć niniejezeirn publiczność, iź na takie tylko prośby uzgląd uiianynu będzie, klare prie»lajjc mi zob Dną od Królewskich Regem yy.

Na prośby, na innej' drodze do mnie przesłane, nienastąpi żadna odpowiedi.

p o z n ań, d n i a 10 L u t e g» 183 1 . Generał dowodzący piątym korpusem wojska* li oe d e r.

Wiadolllości zagraniczne.

Królestwo Polskie.

Z Warszawy, dnia 9. Lutego.

N a onegdajszern posiedzeniu ratinem. Izba Poselska odesławszy petycyą o zaprowadzenie gwardyi naród, w całym kraju i odróżnienie jej ed straży bezpieczeństwa, do rządu naród, zajmowała się równie ważnym i nagłym projektem <Jo prawa, które dozwalając rzadoivi naród, «znać każde miejsce najściem nieprzyjaciela zagrożone, za zostające w stanie wojennym, Wskutku tego władnym go czyni, do przedsięwzięcia wszelkich środków jakie tylko postęp nieprzyjaciela, lub odwrót jego tamowaćby mogły, jakoto: uprowadzenie ludu z dobytkiem W gl\b kraju, zniszczenie dróg, gościńców,grobli, spławów, budowli i t. p.; projekt teft jednomyślnością przyjęty został. Z kolei przy* szedł pod rozwagę projtkt do prawa oznaczającego kolory narodowe. Po wielu dyskusyach postanowiono że kolory narodowe są biały i czerwony. N astępnie trwały dyskusye nad pro» jektem o nowern urządzeniu Izby, czyli maj$ być nowe wybory, czy Posłowie i Deput. którzy otrzymali urzędy, mają pozostać w Izbie, lub na ich miejsce czy mają być wybrani inni. Dalsze narady nad tern projektem na dzień następujący odłożono. Wieczorem połączone Izby naradzały się nad projektem o przysiędze, przyjętym w Izbie Poseł, a odrzuconym w Se» nacie; decyzyą także na dzień następujący o«i> łożono. W czora odbyło się nabożeństwo w koście!« starożytnym Ś.Jana, ET ob«cU<!/\JuNarod.,a»" wateli. Po mszy ś. i przemowie, lnianych przeć X. Prażmowskiego Biskupa Płockiego, naitąpily supplikacye. Po nabożeństwie połączyły lic laby Senatorska z Poselską, dla dalszego naradzania się nad projektem o przysiędze. Długo trwały dyskussye, Kasztelan Hicńkounki najbardziej powstawał przeciw projektowi, a między ohsiającemi za projektem najbardziej odznaczyli się » I/.by Poselsk. Swidziński i Wołowski. Zmieniono wstęp projektu i niektóre wyrazy; nastąpiło wotowanie, z Izby Pog. za projektem było t'lobów 65, a przeciw g; Senatorów za projelte m było 17, a przeciw a. Stssya na dziś odłożona. N aczelny Wódz wydał następujący rozkaz cło wojska: "Żołnierze! Oczekiwaliście z niecierpliwością walki za Polskę. Ciężyła rycerskim sercom każda chwila spoczynku. Spełniły się wasze życzenia, nieprzyjaciel ojczyzny przed wami. Otwiera się pole tej samej chwały, którą jaśnieliACzarniecki, Kościuszko i wasi ojcowie. Żołnierze! Niedość, że ten lud, którego wy tarczą jesteście, tyloletnie znosił poniżenie: niedość, że wszystkie jego prawa zdeptano; niedość, że wszystkie odepchnięto skargi, ale wtargnięto je* siecze na ziemię naszą, z wyrokiem hańby i orężem zagłady. Jako wojsko narodowe, - żuliście krzywdy narodu; jako wojsko narodowe, pomścicie naród. Bracia oręża! Nieprzyjaciel ojczyzny przewyższającą pyszai się siłą. Nie was ona zatrwoży, którzy zawsze )K czlerykroć mocniejszą wali żyliście poięgą.

Ni« mnóstwo wrogów, lecz mnóstwo krzywd Polski liczycie.

N aczelny Wódz zawiadamia wojsko, iż korpus iandarmeryi, który przestał pełnić służbę tej broni i do czynnej w polu służby zostaje powołanym, nosić odtąd będzie nazwisko karabinierów konnych. Uwiadamia się wojsko, że Professor uniw.

Warss. Doktor Karni Kaczkowski, obejmuje - acztlnictwo zdrowia przy całej armii. Le- zaś naczelny Stummer, zostaje przy wyrfzjale lekarskim w Kommissyi Rząd. wojny, I» ko w części bardzo ważnej w teraźniejszym '- «asie. Tenże w razie formowania się szpitołow rezerwy, organizacyą takowych ma się -zajmować, według potrzeby i poleceń, jakie -trtyma. Naczelny Wódz M. Radziwiłł.

Xiążę Rad/iwił, Wódz Naczelny, «całym Mtabem, wczoraj popołudniu wyjechał do armii. » Wczoraj przechodził prie» Warsaawe; my fuli jiady Mazurów,

Gdy «aonegdaj przechodził przez stolicę pułk jazdy Kaliskiej, lud wydawał okrzyki: Niech żyją Kaliszanie! na co oni odpowiadali: Niech zginą Kaliszanie, aby Polska żyła! Generał Chłopicki wyjechał do wojska.

Wczoraj rozchodziły się rozmaite wieści o utarczkach wojsk naszych z nieprzyjacielem, lecz do godziny 7. wieczorem niebyło o ten» żadnego urzędowego doniesienia. Niepodpada wątpliwości, że za kilka dni nastąpi bitwa. Nieprzyjaciel postępuje w Lubelskiem, Augustowskitm i Podlaskiem; Generałowie Gejsmar, Wit i Włodek, są na czele znaczniejszych oddziałów. Kozacy są niezmiernie utrudzeni i mają liche konie. Z powodu przejścia wojsk Rossyiskicli przez.

granicę Polski wydał rząd narodowy stosowna, odezwę. - Widać ze wszystkiego, iż kroki wojenne już są rozpoczęte. Bank Polski zawiadamia posiadaczy obli« gacyy udziałowych, iż stosownie do planu już dawniej ogłoszonego, i na odwrotnej stronie każdej obligacyi zamieszczonego, w zwykłych terminach to jest: w dn. 1. Marca r. b. nastąpi losowanie scryow obligacyy udział, do 2go ciągnienia należeć mających; w dniu zaś 15. t. m. odbędzie się losowanie oznaczające, jaka summa wypłaconą być ma za każdą z tych obligacyy. Stosownie także do kontraktu o tęź pożyczkę zawartego, wypłata obligacyy wylosowanych rozpocznie się dnia 15. Maja r. b. i bez żadnej zwłoki uskutecznioną będzie, nietylko w Warszawie ale i w miastach zagranicznych, tak jak (o w roku zeszłym miało miejsce.

Wszyscy prawie gpółpracownicy pisma Nowa Polska, udają się do armii, Generalny Konsul Pruski ma na niejaki czas wyjechać z Warszawy do Berlina; lecz cała jego Kancelarya zostaje. Obrzęd oddania czci należnej nieboszczykom, obywatelom Kilińskiemu, Mariańskiemu, Morawskiemu, Meierowi, Sierakowskiemu onegdaj został odbyty. Orszak składało towarzystwo patryot. Oddział gward. naród, i mnóstwo osób wszelkiego stanu. Portret Kilińskiego niesiono między dawnemi chorągwiami powstania, poprzedzony duchowieństwem. Mowy patryotyizne mieli przed domem Kilińskiego na Dunaju, Leonard Rettel i Kanty Wołowski; u XX. Augustyanow X. Tensiorowski i Danielewirz, przy zamku Ad. Gutowski, w kościele menop. X. Puławśk i J ozefat Ostrowski, w starem mieście łochowski i Kozłowski, w kościele Dominikanów X. Gacki, Janowski, Fr, wieckiego, a na ulicy Miodowej przed dome w którym mieszkał Igelstrom r. 1794, zakonczył stosowna mową Krępowiecki. W celu niepokojenia nieprzyjaciela niepodległości i wolności Polski, zabierania lub ni szczenią mu środków, przeciwnych powyższemu celowi dopomagania wojsku narodowemu , .

przez dostarczanie mu żywności i udzielanIe doniesień o stanowiskach nieprzyjaciół, słowem, w celu popierania naszego rewolucyinego powstania, zawiązuje się Towarzystwo Partyzantów Polskich, -którego główne zasady są następujące: 1) towarzystwo nie należy o iadnego korpusu wojska narodowego, nI.e przywiązuje się do żadnego okręgu Po.lskI. Działać będzie gdzie wymaga potrzeba OjCZyrITY. !) Członkowie uzbroją się własnym ko· ziem i niebędą pobierali żadnego od rządu wynagrodzenia. 3) Działanie ich zacznie się gdy v Warszawie liczba ich dojdzie*do 100 osób. 4) W tenczas wybiorą z pośród siebie N aczelnika i ustanowią swoją organizacyę. Zgadzający e<ę na te zasady 1 chcący spoinie w tow rzystwie działać dla dobra ojczyzny, raczą SIę udać do Xaw. Bronikowskiego przy ulicy Podwal pod Nr. 512, łub do Ludwika Piątkiewicza w domu Gersza Nr. 10. Hronikowski Xa. Dybowski J óz. Goszczyński Sew. Jaworscy Marcel, i Xaw. Tudzież Krępowiecki, N ep. Kizymuski Lud. Piąikiewicz Joz. Prokopowicz, X-Pułaski, Leonard Rettel.

Niemcy.

Z Lipska, dnia 7. Lutego.

Gazeta tutejsza donosi: "Stany Królestwa Saskiego zwołane znowu zostały na dzień 1.

Marca. Przełożonym im będzie projekt do nowej konstytucyi. Gdy ohtcna konstytucya stanów gwarantowaną została rękojmią rządu krajowego, zn esienie jej i nadanie natomiast innej, nie może mieć, według przyjętego porządku rzeczy, mhjsca, ,tylko g y się to za wjiływem obecnych stanow stanIe. Zwołano też przeto w ogólności tylko te osoby, 1 których się korporacye stanów sk adają. Tym sposobem zapobieżono wszelkIemu zarzutowi na przyszłość, że konstytucya Bie na zupełnie prawnej drodze zaprowadzoną została, uczynioilo zadosyć przepisom wtym względzie traktatu wiech mkiego i zapewnio o przyszłej koristyiuc>i potrzebną s ł ę, przeCIW mogącym o bj i wć s ę później wątpliwościom o NQ«CY jej zobowięzującej.

ROZlllaite wiadolllOŚci.

Podług nsdeszłych, jednakże niepewnych, wiadumuści, wojska rossyjskie pod Generałem Gcjernar objc-gły Zamość.

Korpus rossyjski, który na Włodawę di» Polski wkroczył, poszedł na Lublin, i przejdzie pod Kazimierzem i Janowcem prze« Wisłę.

Pan Sellon, członek najwyższej rady w Genewie wyznaczył nagrodę za najdoskonalsza rozprawę "o środkach ustalenia ogólnego pokoju." N agroda ta ma się składać ze złcteg» m t d a l u, wartości czterechset franków, na któ". rym będzie wyryte nazwisko autora rozprawy, na odwrotnej zaś stronie napis stosowny. Przyznaną będzie temu, którego zakładca, za poradą dziesięciu tiajoświectńszych z. Gene y, uzna za najgodniejszego de otrzymanIa onejle. - Rozprawy te mają być od Igo Maja IS$1 pod adressent P. Sellon, franko rzts łaue, kaida ma mieć godło, i na osobnej zapIeczętowanej kartce nazwisko autora, musi prócz tego w fiancuzkim języku być pisaną, a objętość onej taką, iżby się w jeden tom w ósemce, mający około 250 stronic, zmieścić mogła. N iedawno otworzona komunikacyja prze» powozy parowe na kolejach żelaz ych międz.y Liwerpcjltm i Manchestrern, nIebezzasaduIe ósmym cudym świata mogłaby być nazwaną. - Tę drogę, siedtn i poł mil niemieckich wynoszącą, odbywają zwykle w przeciągu 6 lub 7 kwadransów a przecież jest bardzo wygodną i wcale nie trudzącą. - Maszyna pakowa jedzie najprzód, do niej przymocowana jest stosowna do ilości podróżnych liczba powozów. - Pewien inżynier, jadący samą maszyną, bez przyczepionych karet, przeleciał, te, przestrzeń pierwszą rażą za 32, drugą. zas za 25 minut - lecz zaręcza, żeby możua jeszcze baidziej pospieszyć. Pewien ślusarczyk na przedmieściu wiedeńskietn Gumpendorł, zazdroszcząc dwom swoim towarzyszom, którzy będąc zręczniejszymi robotnikami, większą t,ikże płacę pobierali, napadł na nich, gdy spali i młotem kilka niebezpiecznych zadał im razów. - Zaraz po. spełnionej zbrodni, sprawcę schwytano - jeden zaś z tych nieszczęśliwych, już umarł, w skutku ran odebranych.

OBWIESZCZENIE.

Małe polowanie na polach Koziegłów , Czerwonaku, i hollendrow Kliny, Mechowa, Jan wsi Główna, Młyna Głowit ńskiego, kolonii i hollędrow tudzież plantaźy na Herdychowie pod Poznaniem, na które dotychczasowa dzierżawa, z dni tm i. Stycznia r b. sip skończyła, wystawione być ma powtórnie na licytacyą z powodu niskiego licyium, w pierwszym terminie licytacyinym podanego. Wyznaczywszy na ten koniec termin n a d z i e ń i 7. rn. b. . + W izbie naszej sessyonalnej przed Sekretarzem Regrncyi Zuchowskim, wzywamy chęć dzierżawienia mających, aby się na terminie tym stawili i podania swe czynili. "Poznań, dnia 2. Lutego 183 1 « Królewsko-Pruska Regencya.

Wydział poborów stałych, dóbr I lasów.

E 1i i . i i

OBWIESZCZENIE? Podaje się do publicznej wiadomości, IZ wedle kontraktu przedślubnego dnia 8- Października r. z. przed nami sporządzonego, między Królewsko Pruskim Kapitanem i Szefem 199o pułku piechoty W. Karolem Augustem G o erKe i Ur. Józefą z Pre mińskich, rozwiedzioną Knorr, wyłączona jtst wspólność majątku i dorobku w przyszłern ich małżeństwie - Poznań, dnia 7. Stycznia 183r.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański zapozywa wszystkich tych, Jctorzy do kaucyi urzędowey 2 aoo. tal. się składaiącey na domostwie pod liczbą 17. w Lesznie, stosownie do wykazu hipoteczpego z d. 10, Stycznia 1827. r. i dołączonego instrumentu kaucyinego z d. 11. Paźdz. 1825. r. zaintabulowaney, oraz do pieniędzy w asserwacyi się znayduiących w miesiącu Marcu r, b. zmarłego tuteyszego exekutora Scholz, z czasu urzędowania tegoż iako exekutora pretensye mitć mniemaią, ażeby w terminie na dzień 22. Marca 183«. zrana o godzinie 10. w tuteyszem pomieszkaniu sadowem przed delegowanym W. Hrabią Possadowskim Assessorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnika stawili się i prełensye swoie z czasu służby Schoiza udowo

dnili, albowiem w raZIe przecIwnym, niest»waiący w przypadku niewystarczenia massy, z pretensyą swoią li do drugiego maiątku zmarłego exekutora Scholz odesłanym zostanie, Wschowa, dnia 11. Października 1S30.

Król. Pruski S ąd Ziemiański.

Podpisani kupują podług gatunku dobry, stosownie do przepisów magazynowych, owies każdego dnia za natychmiastową zapłatę. Pniewy, dnia 6. Lutego 1831.

C. Ri e l, Radzca kommissyiny, C. Zahn.

Ceny zboża na Pruską mIarę I wagę w Poznani u. Dnia 11. Lutego 183 l.

Tal. igr. ten. do Tal. «Rr. Uni Pszenica 3 JO 2 Ł5 Zyto . . . l 10 1 12 6 Jęczmień 26 27 fi Owies 22 fi 25 TTaterka 1 5 1 7 6 Groch 1 5 I 10 Ziemia ki 15 18 --« Masła garniec I 27 2 --« Słomy kopa a 1200 fi . 5 b 10 Siana cetnar a no ff.. . 25 87 6

D& dzisiejszej gazety przyłączony jest dodatek, obejmujący szczegółowe doniesienie o nasi»' nach, będących do nabycia w handlu Fryderyka Gustawa Pohl w Wrocławiu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1831.02.14 Nr37 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry